ob-core.el 120 KB


 1. ;;; ob-core.el --- Working with Code Blocks -*- lexical-binding: t; -*-
 2. ;; Copyright (C) 2009-2018 Free Software Foundation, Inc.
 3. ;; Authors: Eric Schulte
 4. ;; Dan Davison
 5. ;; Keywords: literate programming, reproducible research
 6. ;; Homepage: https://orgmode.org
 7. ;; This file is part of GNU Emacs.
 8. ;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
 9. ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
 10. ;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 11. ;; (at your option) any later version.
 12. ;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
 13. ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 15. ;; GNU General Public License for more details.
 16. ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. ;; along with GNU Emacs. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 18. ;;; Code:
 19. (require 'cl-lib)
 20. (require 'ob-eval)
 21. (require 'org-macs)
 22. (require 'org-compat)
 23. (defconst org-babel-exeext
 24. (if (memq system-type '(windows-nt cygwin))
 25. ".exe"
 26. nil))
 27. (defvar org-babel-library-of-babel)
 28. (defvar org-edit-src-content-indentation)
 29. (defvar org-src-lang-modes)
 30. (defvar org-src-preserve-indentation)
 31. (declare-function org-at-item-p "org-list" ())
 32. (declare-function org-at-table-p "org" (&optional table-type))
 33. (declare-function org-babel-lob-execute-maybe "ob-lob" ())
 34. (declare-function org-babel-ref-goto-headline-id "ob-ref" (id))
 35. (declare-function org-babel-ref-headline-body "ob-ref" ())
 36. (declare-function org-babel-ref-parse "ob-ref" (assignment))
 37. (declare-function org-babel-ref-resolve "ob-ref" (ref))
 38. (declare-function org-babel-ref-split-args "ob-ref" (arg-string))
 39. (declare-function org-babel-tangle-comment-links "ob-tangle" (&optional info))
 40. (declare-function org-completing-read "org" (&rest args))
 41. (declare-function org-current-level "org" ())
 42. (declare-function org-cycle "org" (&optional arg))
 43. (declare-function org-do-remove-indentation "org" (&optional n))
 44. (declare-function org-edit-src-code "org-src" (&optional code edit-buffer-name))
 45. (declare-function org-edit-src-exit "org-src" ())
 46. (declare-function org-element-at-point "org-element" ())
 47. (declare-function org-element-context "org-element" (&optional element))
 48. (declare-function org-element-normalize-string "org-element" (s))
 49. (declare-function org-element-property "org-element" (property element))
 50. (declare-function org-element-type "org-element" (element))
 51. (declare-function org-entry-get "org" (pom property &optional inherit literal-nil))
 52. (declare-function org-escape-code-in-region "org-src" (beg end))
 53. (declare-function org-get-indentation "org" (&optional line))
 54. (declare-function org-get-indentation "org" (&optional line))
 55. (declare-function org-in-regexp "org" (regexp &optional nlines visually))
 56. (declare-function org-indent-line "org" ())
 57. (declare-function org-list-get-list-end "org-list" (item struct prevs))
 58. (declare-function org-list-prevs-alist "org-list" (struct))
 59. (declare-function org-list-struct "org-list" ())
 60. (declare-function org-list-to-generic "org-list" (LIST PARAMS))
 61. (declare-function org-list-to-lisp "org-list" (&optional delete))
 62. (declare-function org-macro-escape-arguments "org-macro" (&rest args))
 63. (declare-function org-make-options-regexp "org" (kwds &optional extra))
 64. (declare-function org-mark-ring-push "org" (&optional pos buffer))
 65. (declare-function org-narrow-to-subtree "org" ())
 66. (declare-function org-next-block "org" (arg &optional backward block-regexp))
 67. (declare-function org-open-at-point "org" (&optional in-emacs reference-buffer))
 68. (declare-function org-outline-overlay-data "org" (&optional use-markers))
 69. (declare-function org-previous-block "org" (arg &optional block-regexp))
 70. (declare-function org-remove-indentation "org" (code &optional n))
 71. (declare-function org-reverse-string "org" (string))
 72. (declare-function org-set-outline-overlay-data "org" (data))
 73. (declare-function org-show-context "org" (&optional key))
 74. (declare-function org-src-coderef-format "org-src" (&optional element))
 75. (declare-function org-src-coderef-regexp "org-src" (fmt &optional label))
 76. (declare-function org-table-align "org-table" ())
 77. (declare-function org-table-end "org-table" (&optional table-type))
 78. (declare-function org-table-import "org-table" (file arg))
 79. (declare-function org-table-to-lisp "org-table" (&optional txt))
 80. (declare-function org-trim "org" (s &optional keep-lead))
 81. (declare-function org-unescape-code-in-string "org-src" (s))
 82. (declare-function org-uniquify "org" (list))
 83. (declare-function orgtbl-to-generic "org-table" (table params))
 84. (declare-function orgtbl-to-orgtbl "org-table" (table params))
 85. (declare-function outline-show-all "outline" ())
 86. (declare-function tramp-compat-make-temp-file "tramp-compat" (filename &optional dir-flag))
 87. (defgroup org-babel nil
 88. "Code block evaluation and management in `org-mode' documents."
 89. :tag "Babel"
 90. :group 'org)
 91. (defcustom org-confirm-babel-evaluate t
 92. "Confirm before evaluation.
 93. \\<org-mode-map>\
 94. Require confirmation before interactively evaluating code
 95. blocks in Org buffers. The default value of this variable is t,
 96. meaning confirmation is required for any code block evaluation.
 97. This variable can be set to nil to inhibit any future
 98. confirmation requests. This variable can also be set to a
 99. function which takes two arguments the language of the code block
 100. and the body of the code block. Such a function should then
 101. return a non-nil value if the user should be prompted for
 102. execution or nil if no prompt is required.
 103. Warning: Disabling confirmation may result in accidental
 104. evaluation of potentially harmful code. It may be advisable
 105. remove code block execution from `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' \
 106. as further protection
 107. against accidental code block evaluation. The
 108. `org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c' variable can be used to
 109. remove code block execution from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' keybinding."
 110. :group 'org-babel
 111. :version "24.1"
 112. :type '(choice boolean function))
 113. ;; don't allow this variable to be changed through file settings
 114. (put 'org-confirm-babel-evaluate 'safe-local-variable (lambda (x) (eq x t)))
 115. (defcustom org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c nil
 116. "\\<org-mode-map>\
 117. Remove code block evaluation from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' key binding."
 118. :group 'org-babel
 119. :version "24.1"
 120. :type 'boolean)
 121. (defcustom org-babel-results-keyword "RESULTS"
 122. "Keyword used to name results generated by code blocks.
 123. It should be \"RESULTS\". However any capitalization may be
 124. used."
 125. :group 'org-babel
 126. :version "24.4"
 127. :package-version '(Org . "8.0")
 128. :type 'string
 129. :safe (lambda (v)
 130. (and (stringp v)
 131. (eq (compare-strings "RESULTS" nil nil v nil nil t)
 132. t))))
 133. (defcustom org-babel-noweb-wrap-start "<<"
 134. "String used to begin a noweb reference in a code block.
 135. See also `org-babel-noweb-wrap-end'."
 136. :group 'org-babel
 137. :type 'string)
 138. (defcustom org-babel-noweb-wrap-end ">>"
 139. "String used to end a noweb reference in a code block.
 140. See also `org-babel-noweb-wrap-start'."
 141. :group 'org-babel
 142. :type 'string)
 143. (defcustom org-babel-inline-result-wrap "=%s="
 144. "Format string used to wrap inline results.
 145. This string must include a \"%s\" which will be replaced by the results."
 146. :group 'org-babel
 147. :type 'string)
 148. (put 'org-babel-inline-result-wrap
 149. 'safe-local-variable
 150. (lambda (value)
 151. (and (stringp value)
 152. (string-match-p "%s" value))))
 153. (defcustom org-babel-hash-show-time nil
 154. "Non-nil means show the time the code block was evaluated in the result hash."
 155. :group 'org-babel
 156. :type 'boolean
 157. :version "26.1"
 158. :package-version '(Org . "9.0")
 159. :safe #'booleanp)
 160. (defcustom org-babel-uppercase-example-markers nil
 161. "When non-nil, begin/end example markers will be inserted in upper case."
 162. :group 'org-babel
 163. :type 'boolean
 164. :version "26.1"
 165. :package-version '(Org . "9.1")
 166. :safe #'booleanp)
 167. (defun org-babel-noweb-wrap (&optional regexp)
 168. (concat org-babel-noweb-wrap-start
 169. (or regexp "\\([^ \t\n].+?[^ \t]\\|[^ \t\n]\\)")
 170. org-babel-noweb-wrap-end))
 171. (defvar org-babel-src-name-regexp
 172. "^[ \t]*#\\+name:[ \t]*"
 173. "Regular expression used to match a source name line.")
 174. (defvar org-babel-multi-line-header-regexp
 175. "^[ \t]*#\\+headers?:[ \t]*\\([^\n]*\\)$"
 176. "Regular expression used to match multi-line header arguments.")
 177. (defvar org-babel-src-block-regexp
 178. (concat
 179. ;; (1) indentation (2) lang
 180. "^\\([ \t]*\\)#\\+begin_src[ \t]+\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*"
 181. ;; (3) switches
 182. "\\([^\":\n]*\"[^\"\n*]*\"[^\":\n]*\\|[^\":\n]*\\)"
 183. ;; (4) header arguments
 184. "\\([^\n]*\\)\n"
 185. ;; (5) body
 186. "\\([^\000]*?\n\\)??[ \t]*#\\+end_src")
 187. "Regexp used to identify code blocks.")
 188. (defun org-babel--get-vars (params)
 189. "Return the babel variable assignments in PARAMS.
 190. PARAMS is a quasi-alist of header args, which may contain
 191. multiple entries for the key `:var'. This function returns a
 192. list of the cdr of all the `:var' entries."
 193. (mapcar #'cdr
 194. (cl-remove-if-not (lambda (x) (eq (car x) :var)) params)))
 195. (defvar org-babel-exp-reference-buffer nil
 196. "Buffer containing original contents of the exported buffer.
 197. This is used by Babel to resolve references in source blocks.
 198. Its value is dynamically bound during export.")
 199. (defun org-babel-check-confirm-evaluate (info)
 200. "Check whether INFO allows code block evaluation.
 201. Returns nil if evaluation is disallowed, t if it is
 202. unconditionally allowed, and the symbol `query' if the user
 203. should be asked whether to allow evaluation."
 204. (let* ((headers (nth 2 info))
 205. (eval (or (cdr (assq :eval headers))
 206. (when (assq :noeval headers) "no")))
 207. (eval-no (member eval '("no" "never")))
 208. (export org-babel-exp-reference-buffer)
 209. (eval-no-export (and export (member eval '("no-export" "never-export"))))
 210. (noeval (or eval-no eval-no-export))
 211. (query (or (equal eval "query")
 212. (and export (equal eval "query-export"))
 213. (if (functionp org-confirm-babel-evaluate)
 214. (funcall org-confirm-babel-evaluate
 215. ;; Language, code block body.
 216. (nth 0 info) (nth 1 info))
 217. org-confirm-babel-evaluate))))
 218. (cond
 219. (noeval nil)
 220. (query 'query)
 221. (t t))))
 222. (defun org-babel-check-evaluate (info)
 223. "Check if code block INFO should be evaluated.
 224. Do not query the user, but do display an informative message if
 225. evaluation is blocked. Returns non-nil if evaluation is not blocked."
 226. (let ((confirmed (org-babel-check-confirm-evaluate info)))
 227. (unless confirmed
 228. (message "Evaluation of this %s code block%sis disabled."
 229. (nth 0 info)
 230. (let ((name (nth 4 info)))
 231. (if name (format " (%s) " name) " "))))
 232. confirmed))
 233. ;; Dynamically scoped for asynchronous export.
 234. (defvar org-babel-confirm-evaluate-answer-no)
 235. (defun org-babel-confirm-evaluate (info)
 236. "Confirm evaluation of the code block INFO.
 237. This query can also be suppressed by setting the value of
 238. `org-confirm-babel-evaluate' to nil, in which case all future
 239. interactive code block evaluations will proceed without any
 240. confirmation from the user.
 241. Note disabling confirmation may result in accidental evaluation
 242. of potentially harmful code.
 243. The variable `org-babel-confirm-evaluate-answer-no' is used by
 244. the async export process, which requires a non-interactive
 245. environment, to override this check."
 246. (let* ((evalp (org-babel-check-confirm-evaluate info))
 247. (lang (nth 0 info))
 248. (name (nth 4 info))
 249. (name-string (if name (format " (%s) " name) " ")))
 250. (pcase evalp
 251. (`nil nil)
 252. (`t t)
 253. (`query (or
 254. (and (not (bound-and-true-p
 255. org-babel-confirm-evaluate-answer-no))
 256. (yes-or-no-p
 257. (format "Evaluate this %s code block%son your system? "
 258. lang name-string)))
 259. (progn
 260. (message "Evaluation of this %s code block%sis aborted."
 261. lang name-string)
 262. nil)))
 263. (x (error "Unexpected value `%s' from `org-babel-check-confirm-evaluate'" x)))))
 264. ;;;###autoload
 265. (defun org-babel-execute-safely-maybe ()
 266. (unless org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c
 267. (org-babel-execute-maybe)))
 268. ;;;###autoload
 269. (defun org-babel-execute-maybe ()
 270. (interactive)
 271. (or (org-babel-execute-src-block-maybe)
 272. (org-babel-lob-execute-maybe)))
 273. (defmacro org-babel-when-in-src-block (&rest body)
 274. "Execute BODY if point is in a source block and return t.
 275. Otherwise do nothing and return nil."
 276. `(if (memq (org-element-type (org-element-context))
 277. '(inline-src-block src-block))
 278. (progn
 279. ,@body
 280. t)
 281. nil))
 282. (defun org-babel-execute-src-block-maybe ()
 283. "Conditionally execute a source block.
 284. Detect if this is context for a Babel src-block and if so
 285. then run `org-babel-execute-src-block'."
 286. (interactive)
 287. (org-babel-when-in-src-block
 288. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 289. (org-babel-execute-src-block current-prefix-arg)))
 290. ;;;###autoload
 291. (defun org-babel-view-src-block-info ()
 292. "Display information on the current source block.
 293. This includes header arguments, language and name, and is largely
 294. a window into the `org-babel-get-src-block-info' function."
 295. (interactive)
 296. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 297. (full (lambda (it) (> (length it) 0)))
 298. (printf (lambda (fmt &rest args) (princ (apply #'format fmt args)))))
 299. (when info
 300. (with-help-window (help-buffer)
 301. (let ((name (nth 4 info))
 302. (lang (nth 0 info))
 303. (switches (nth 3 info))
 304. (header-args (nth 2 info)))
 305. (when name (funcall printf "Name: %s\n" name))
 306. (when lang (funcall printf "Lang: %s\n" lang))
 307. (funcall printf "Properties:\n")
 308. (funcall printf "\t:header-args \t%s\n" (org-entry-get (point) "header-args" t))
 309. (funcall printf "\t:header-args:%s \t%s\n" lang (org-entry-get (point) (concat "header-args:" lang) t))
 310. (when (funcall full switches) (funcall printf "Switches: %s\n" switches))
 311. (funcall printf "Header Arguments:\n")
 312. (dolist (pair (sort header-args
 313. (lambda (a b) (string< (symbol-name (car a))
 314. (symbol-name (car b))))))
 315. (when (funcall full (format "%s" (cdr pair)))
 316. (funcall printf "\t%S%s\t%s\n"
 317. (car pair)
 318. (if (> (length (format "%S" (car pair))) 7) "" "\t")
 319. (cdr pair)))))))))
 320. ;;;###autoload
 321. (defun org-babel-expand-src-block-maybe ()
 322. "Conditionally expand a source block.
 323. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 324. then run `org-babel-expand-src-block'."
 325. (interactive)
 326. (org-babel-when-in-src-block
 327. (org-babel-expand-src-block current-prefix-arg)))
 328. ;;;###autoload
 329. (defun org-babel-load-in-session-maybe ()
 330. "Conditionally load a source block in a session.
 331. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 332. then run `org-babel-load-in-session'."
 333. (interactive)
 334. (org-babel-when-in-src-block
 335. (org-babel-load-in-session current-prefix-arg)))
 336. (add-hook 'org-metaup-hook 'org-babel-load-in-session-maybe)
 337. ;;;###autoload
 338. (defun org-babel-pop-to-session-maybe ()
 339. "Conditionally pop to a session.
 340. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 341. then run `org-babel-switch-to-session'."
 342. (interactive)
 343. (org-babel-when-in-src-block
 344. (org-babel-switch-to-session current-prefix-arg)))
 345. (add-hook 'org-metadown-hook 'org-babel-pop-to-session-maybe)
 346. (defconst org-babel-common-header-args-w-values
 347. '((cache . ((no yes)))
 348. (cmdline . :any)
 349. (colnames . ((nil no yes)))
 350. (comments . ((no link yes org both noweb)))
 351. (dir . :any)
 352. (eval . ((yes no no-export strip-export never-export eval never
 353. query)))
 354. (exports . ((code results both none)))
 355. (epilogue . :any)
 356. (file . :any)
 357. (file-desc . :any)
 358. (file-ext . :any)
 359. (hlines . ((no yes)))
 360. (mkdirp . ((yes no)))
 361. (no-expand)
 362. (noeval)
 363. (noweb . ((yes no tangle no-export strip-export)))
 364. (noweb-ref . :any)
 365. (noweb-sep . :any)
 366. (output-dir . :any)
 367. (padline . ((yes no)))
 368. (post . :any)
 369. (prologue . :any)
 370. (results . ((file list vector table scalar verbatim)
 371. (raw html latex org code pp drawer)
 372. (replace silent none append prepend)
 373. (output value)))
 374. (rownames . ((no yes)))
 375. (sep . :any)
 376. (session . :any)
 377. (shebang . :any)
 378. (tangle . ((tangle yes no :any)))
 379. (tangle-mode . ((#o755 #o555 #o444 :any)))
 380. (var . :any)
 381. (wrap . :any)))
 382. (defconst org-babel-header-arg-names
 383. (mapcar #'car org-babel-common-header-args-w-values)
 384. "Common header arguments used by org-babel.
 385. Note that individual languages may define their own language
 386. specific header arguments as well.")
 387. (defconst org-babel-safe-header-args
 388. '(:cache :colnames :comments :exports :epilogue :hlines :noeval
 389. :noweb :noweb-ref :noweb-sep :padline :prologue :rownames
 390. :sep :session :tangle :wrap
 391. (:eval . ("never" "query"))
 392. (:results . (lambda (str) (not (string-match "file" str)))))
 393. "A list of safe header arguments for babel source blocks.
 394. The list can have entries of the following forms:
 395. - :ARG -> :ARG is always a safe header arg
 396. - (:ARG . (VAL1 VAL2 ...)) -> :ARG is safe as a header arg if it is
 397. `equal' to one of the VALs.
 398. - (:ARG . FN) -> :ARG is safe as a header arg if the function FN
 399. returns non-nil. FN is passed one
 400. argument, the value of the header arg
 401. (as a string).")
 402. (defmacro org-babel-header-args-safe-fn (safe-list)
 403. "Return a function that determines whether a list of header args are safe.
 404. Intended usage is:
 405. \(put \\='org-babel-default-header-args \\='safe-local-variable
 406. (org-babel-header-args-safe-p org-babel-safe-header-args)
 407. This allows org-babel languages to extend the list of safe values for
 408. their `org-babel-default-header-args:foo' variable.
 409. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 410. `(lambda (value)
 411. (and (listp value)
 412. (cl-every
 413. (lambda (pair)
 414. (and (consp pair)
 415. (org-babel-one-header-arg-safe-p pair ,safe-list)))
 416. value))))
 417. (defvar org-babel-default-header-args
 418. '((:session . "none") (:results . "replace") (:exports . "code")
 419. (:cache . "no") (:noweb . "no") (:hlines . "no") (:tangle . "no"))
 420. "Default arguments to use when evaluating a source block.")
 421. (put 'org-babel-default-header-args 'safe-local-variable
 422. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 423. (defvar org-babel-default-inline-header-args
 424. '((:session . "none") (:results . "replace")
 425. (:exports . "results") (:hlines . "yes"))
 426. "Default arguments to use when evaluating an inline source block.")
 427. (put 'org-babel-default-inline-header-args 'safe-local-variable
 428. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 429. (defconst org-babel-name-regexp
 430. (format "^[ \t]*#\\+%s:[ \t]*"
 431. ;; FIXME: TBLNAME is for backward compatibility.
 432. (regexp-opt '("NAME" "TBLNAME")))
 433. "Regexp matching a NAME keyword.")
 434. (defconst org-babel-result-regexp
 435. (format "^[ \t]*#\\+%s\\(?:\\[\\(?:%s \\)?\\([[:alnum:]]+\\)\\]\\)?:[ \t]*"
 436. org-babel-results-keyword
 437. ;; <%Y-%m-%d %H:%M:%S>
 438. "<\\(?:[0-9]\\{4\\}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] \
 439. [0-2][0-9]\\(?::[0-5][0-9]\\)\\{2\\}\\)>")
 440. "Regular expression used to match result lines.
 441. If the results are associated with a hash key then the hash will
 442. be saved in match group 1.")
 443. (defconst org-babel-result-w-name-regexp
 444. (concat org-babel-result-regexp "\\(?9:[^ \t\n\r\v\f]+\\)")
 445. "Regexp matching a RESULTS keyword with a name.
 446. Name is saved in match group 9.")
 447. (defvar org-babel-min-lines-for-block-output 10
 448. "The minimum number of lines for block output.
 449. If number of lines of output is equal to or exceeds this
 450. value, the output is placed in a #+begin_example...#+end_example
 451. block. Otherwise the output is marked as literal by inserting
 452. colons at the starts of the lines. This variable only takes
 453. effect if the :results output option is in effect.")
 454. (defvar org-babel-noweb-error-all-langs nil
 455. "Raise errors when noweb references don't resolve.
 456. Also see `org-babel-noweb-error-langs' to control noweb errors on
 457. a language by language bases.")
 458. (defvar org-babel-noweb-error-langs nil
 459. "Languages for which Babel will raise literate programming errors.
 460. List of languages for which errors should be raised when the
 461. source code block satisfying a noweb reference in this language
 462. can not be resolved. Also see `org-babel-noweb-error-all-langs'
 463. to raise errors for all languages.")
 464. (defvar org-babel-hash-show 4
 465. "Number of initial characters to show of a hidden results hash.")
 466. (defvar org-babel-after-execute-hook nil
 467. "Hook for functions to be called after `org-babel-execute-src-block'")
 468. (defun org-babel-named-src-block-regexp-for-name (&optional name)
 469. "This generates a regexp used to match a src block named NAME.
 470. If NAME is nil, match any name. Matched name is then put in
 471. match group 9. Other match groups are defined in
 472. `org-babel-src-block-regexp'."
 473. (concat org-babel-src-name-regexp
 474. (concat (if name (regexp-quote name) "\\(?9:.*?\\)") "[ \t]*" )
 475. "\\(?:\n[ \t]*#\\+\\S-+:.*\\)*?"
 476. "\n"
 477. (substring org-babel-src-block-regexp 1)))
 478. (defun org-babel-named-data-regexp-for-name (name)
 479. "This generates a regexp used to match data named NAME."
 480. (concat org-babel-name-regexp (regexp-quote name) "[ \t]*$"))
 481. (defun org-babel--normalize-body (datum)
 482. "Normalize body for element or object DATUM.
 483. DATUM is a source block element or an inline source block object.
 484. Remove final newline character and spurious indentation."
 485. (let* ((value (org-element-property :value datum))
 486. (body (if (string-suffix-p "\n" value)
 487. (substring value 0 -1)
 488. value)))
 489. (cond ((eq (org-element-type datum) 'inline-src-block)
 490. ;; Newline characters and indentation in an inline
 491. ;; src-block are not meaningful, since they could come from
 492. ;; some paragraph filling. Treat them as a white space.
 493. (replace-regexp-in-string "\n[ \t]*" " " body))
 494. ((or org-src-preserve-indentation
 495. (org-element-property :preserve-indent datum))
 496. body)
 497. (t (org-remove-indentation body)))))
 498. ;;; functions
 499. (defvar org-babel-current-src-block-location nil
 500. "Marker pointing to the src block currently being executed.
 501. This may also point to a call line or an inline code block. If
 502. multiple blocks are being executed (e.g., in chained execution
 503. through use of the :var header argument) this marker points to
 504. the outer-most code block.")
 505. (defvar *this*)
 506. (defun org-babel-get-src-block-info (&optional light datum)
 507. "Extract information from a source block or inline source block.
 508. Optional argument LIGHT does not resolve remote variable
 509. references; a process which could likely result in the execution
 510. of other code blocks.
 511. By default, consider the block at point. However, when optional
 512. argument DATUM is provided, extract information from that parsed
 513. object instead.
 514. Return nil if point is not on a source block. Otherwise, return
 515. a list with the following pattern:
 516. (language body arguments switches name start coderef)"
 517. (let* ((datum (or datum (org-element-context)))
 518. (type (org-element-type datum))
 519. (inline (eq type 'inline-src-block)))
 520. (when (memq type '(inline-src-block src-block))
 521. (let* ((lang (org-element-property :language datum))
 522. (lang-headers (intern
 523. (concat "org-babel-default-header-args:" lang)))
 524. (name (org-element-property :name datum))
 525. (info
 526. (list
 527. lang
 528. (org-babel--normalize-body datum)
 529. (apply #'org-babel-merge-params
 530. (if inline org-babel-default-inline-header-args
 531. org-babel-default-header-args)
 532. (and (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))
 533. (append
 534. ;; If DATUM is provided, make sure we get node
 535. ;; properties applicable to its location within
 536. ;; the document.
 537. (org-with-point-at (org-element-property :begin datum)
 538. (org-babel-params-from-properties lang))
 539. (mapcar #'org-babel-parse-header-arguments
 540. (cons (org-element-property :parameters datum)
 541. (org-element-property :header datum)))))
 542. (or (org-element-property :switches datum) "")
 543. name
 544. (org-element-property (if inline :begin :post-affiliated)
 545. datum)
 546. (and (not inline) (org-src-coderef-format datum)))))
 547. (unless light
 548. (setf (nth 2 info) (org-babel-process-params (nth 2 info))))
 549. (setf (nth 2 info) (org-babel-generate-file-param name (nth 2 info)))
 550. info))))
 551. ;;;###autoload
 552. (defun org-babel-execute-src-block (&optional arg info params)
 553. "Execute the current source code block.
 554. Insert the results of execution into the buffer. Source code
 555. execution and the collection and formatting of results can be
 556. controlled through a variety of header arguments.
 557. With prefix argument ARG, force re-execution even if an existing
 558. result cached in the buffer would otherwise have been returned.
 559. Optionally supply a value for INFO in the form returned by
 560. `org-babel-get-src-block-info'.
 561. Optionally supply a value for PARAMS which will be merged with
 562. the header arguments specified at the front of the source code
 563. block."
 564. (interactive)
 565. (let* ((org-babel-current-src-block-location
 566. (or org-babel-current-src-block-location
 567. (nth 5 info)
 568. (org-babel-where-is-src-block-head)))
 569. (info (if info (copy-tree info) (org-babel-get-src-block-info))))
 570. ;; Merge PARAMS with INFO before considering source block
 571. ;; evaluation since both could disagree.
 572. (cl-callf org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 573. (when (org-babel-check-evaluate info)
 574. (cl-callf org-babel-process-params (nth 2 info))
 575. (let* ((params (nth 2 info))
 576. (cache (let ((c (cdr (assq :cache params))))
 577. (and (not arg) c (string= "yes" c))))
 578. (new-hash (and cache (org-babel-sha1-hash info)))
 579. (old-hash (and cache (org-babel-current-result-hash)))
 580. (current-cache (and new-hash (equal new-hash old-hash))))
 581. (cond
 582. (current-cache
 583. (save-excursion ;Return cached result.
 584. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 585. (forward-line)
 586. (skip-chars-forward " \t")
 587. (let ((result (org-babel-read-result)))
 588. (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 589. result)))
 590. ((org-babel-confirm-evaluate info)
 591. (let* ((lang (nth 0 info))
 592. (result-params (cdr (assq :result-params params)))
 593. ;; Expand noweb references in BODY and remove any
 594. ;; coderef.
 595. (body
 596. (let ((coderef (nth 6 info))
 597. (expand
 598. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 599. (org-babel-expand-noweb-references info)
 600. (nth 1 info))))
 601. (if (not coderef) expand
 602. (replace-regexp-in-string
 603. (org-src-coderef-regexp coderef) "" expand nil nil 1))))
 604. (dir (cdr (assq :dir params)))
 605. (default-directory
 606. (or (and dir (file-name-as-directory (expand-file-name dir)))
 607. default-directory))
 608. (cmd (intern (concat "org-babel-execute:" lang)))
 609. result)
 610. (unless (fboundp cmd)
 611. (error "No org-babel-execute function for %s!" lang))
 612. (message "executing %s code block%s..."
 613. (capitalize lang)
 614. (let ((name (nth 4 info)))
 615. (if name (format " (%s)" name) "")))
 616. (if (member "none" result-params)
 617. (progn (funcall cmd body params)
 618. (message "result silenced"))
 619. (setq result
 620. (let ((r (funcall cmd body params)))
 621. (if (and (eq (cdr (assq :result-type params)) 'value)
 622. (or (member "vector" result-params)
 623. (member "table" result-params))
 624. (not (listp r)))
 625. (list (list r))
 626. r)))
 627. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 628. ;; If non-empty result and :file then write to :file.
 629. (when file
 630. (when result
 631. (with-temp-file file
 632. (insert (org-babel-format-result
 633. result (cdr (assq :sep params))))))
 634. (setq result file))
 635. ;; Possibly perform post process provided its
 636. ;; appropriate. Dynamically bind "*this*" to the
 637. ;; actual results of the block.
 638. (let ((post (cdr (assq :post params))))
 639. (when post
 640. (let ((*this* (if (not file) result
 641. (org-babel-result-to-file
 642. file
 643. (let ((desc (assq :file-desc params)))
 644. (and desc (or (cdr desc) result)))))))
 645. (setq result (org-babel-ref-resolve post))
 646. (when file
 647. (setq result-params (remove "file" result-params))))))
 648. (org-babel-insert-result
 649. result result-params info new-hash lang)))
 650. (run-hooks 'org-babel-after-execute-hook)
 651. result)))))))
 652. (defun org-babel-expand-body:generic (body params &optional var-lines)
 653. "Expand BODY with PARAMS.
 654. Expand a block of code with org-babel according to its header
 655. arguments. This generic implementation of body expansion is
 656. called for languages which have not defined their own specific
 657. org-babel-expand-body:lang function."
 658. (let ((pro (cdr (assq :prologue params)))
 659. (epi (cdr (assq :epilogue params))))
 660. (mapconcat #'identity
 661. (append (when pro (list pro))
 662. var-lines
 663. (list body)
 664. (when epi (list epi)))
 665. "\n")))
 666. ;;;###autoload
 667. (defun org-babel-expand-src-block (&optional _arg info params)
 668. "Expand the current source code block.
 669. Expand according to the source code block's header
 670. arguments and pop open the results in a preview buffer."
 671. (interactive)
 672. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 673. (lang (nth 0 info))
 674. (params (setf (nth 2 info)
 675. (sort (org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 676. (lambda (el1 el2) (string< (symbol-name (car el1))
 677. (symbol-name (car el2)))))))
 678. (body (setf (nth 1 info)
 679. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 680. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info))))
 681. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 682. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 683. lang)))
 684. (expanded
 685. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 686. (org-babel-expand-body:generic
 687. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 688. (funcall assignments-cmd params))))))
 689. (if (called-interactively-p 'any)
 690. (org-edit-src-code
 691. expanded (concat "*Org-Babel Preview " (buffer-name) "[ " lang " ]*"))
 692. expanded)))
 693. (defun org-babel-edit-distance (s1 s2)
 694. "Return the edit (levenshtein) distance between strings S1 S2."
 695. (let* ((l1 (length s1))
 696. (l2 (length s2))
 697. (dist (vconcat (mapcar (lambda (_) (make-vector (1+ l2) nil))
 698. (number-sequence 1 (1+ l1)))))
 699. (in (lambda (i j) (aref (aref dist i) j))))
 700. (setf (aref (aref dist 0) 0) 0)
 701. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 702. (setf (aref (aref dist 0) j) j))
 703. (dolist (i (number-sequence 1 l1))
 704. (setf (aref (aref dist i) 0) i)
 705. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 706. (setf (aref (aref dist i) j)
 707. (min
 708. (1+ (funcall in (1- i) j))
 709. (1+ (funcall in i (1- j)))
 710. (+ (if (equal (aref s1 (1- i)) (aref s2 (1- j))) 0 1)
 711. (funcall in (1- i) (1- j)))))))
 712. (funcall in l1 l2)))
 713. (defun org-babel-combine-header-arg-lists (original &rest others)
 714. "Combine a number of lists of header argument names and arguments."
 715. (let ((results (copy-sequence original)))
 716. (dolist (new-list others)
 717. (dolist (arg-pair new-list)
 718. (let ((header (car arg-pair)))
 719. (setq results
 720. (cons arg-pair (cl-remove-if
 721. (lambda (pair) (equal header (car pair)))
 722. results))))))
 723. results))
 724. ;;;###autoload
 725. (defun org-babel-check-src-block ()
 726. "Check for misspelled header arguments in the current code block."
 727. (interactive)
 728. ;; TODO: report malformed code block
 729. ;; TODO: report incompatible combinations of header arguments
 730. ;; TODO: report uninitialized variables
 731. (let ((too-close 2) ;; <- control closeness to report potential match
 732. (names (mapcar #'symbol-name org-babel-header-arg-names)))
 733. (dolist (header (mapcar (lambda (arg) (substring (symbol-name (car arg)) 1))
 734. (and (org-babel-where-is-src-block-head)
 735. (org-babel-parse-header-arguments
 736. (org-no-properties
 737. (match-string 4))))))
 738. (dolist (name names)
 739. (when (and (not (string= header name))
 740. (<= (org-babel-edit-distance header name) too-close)
 741. (not (member header names)))
 742. (error "Supplied header \"%S\" is suspiciously close to \"%S\""
 743. header name))))
 744. (message "No suspicious header arguments found.")))
 745. ;;;###autoload
 746. (defun org-babel-insert-header-arg (&optional header-arg value)
 747. "Insert a header argument selecting from lists of common args and values."
 748. (interactive)
 749. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 750. (lang (car info))
 751. (begin (nth 5 info))
 752. (lang-headers (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 753. (headers (org-babel-combine-header-arg-lists
 754. org-babel-common-header-args-w-values
 755. (when (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))))
 756. (header-arg (or header-arg
 757. (completing-read
 758. "Header Arg: "
 759. (mapcar
 760. (lambda (header-spec) (symbol-name (car header-spec)))
 761. headers))))
 762. (vals (cdr (assoc (intern header-arg) headers)))
 763. (value (or value
 764. (cond
 765. ((eq vals :any)
 766. (read-from-minibuffer "value: "))
 767. ((listp vals)
 768. (mapconcat
 769. (lambda (group)
 770. (let ((arg (completing-read
 771. "Value: "
 772. (cons "default"
 773. (mapcar #'symbol-name group)))))
 774. (if (and arg (not (string= "default" arg)))
 775. (concat arg " ")
 776. "")))
 777. vals ""))))))
 778. (save-excursion
 779. (goto-char begin)
 780. (goto-char (point-at-eol))
 781. (unless (= (char-before (point)) ?\ ) (insert " "))
 782. (insert ":" header-arg) (when value (insert " " value)))))
 783. ;; Add support for completing-read insertion of header arguments after ":"
 784. (defun org-babel-header-arg-expand ()
 785. "Call `org-babel-enter-header-arg-w-completion' in appropriate contexts."
 786. (when (and (equal (char-before) ?\:) (org-babel-where-is-src-block-head))
 787. (org-babel-enter-header-arg-w-completion (match-string 2))))
 788. (defun org-babel-enter-header-arg-w-completion (&optional lang)
 789. "Insert header argument appropriate for LANG with completion."
 790. (let* ((lang-headers-var (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 791. (lang-headers (when (boundp lang-headers-var) (eval lang-headers-var t)))
 792. (headers-w-values (org-babel-combine-header-arg-lists
 793. org-babel-common-header-args-w-values lang-headers))
 794. (headers (mapcar #'symbol-name (mapcar #'car headers-w-values)))
 795. (header (org-completing-read "Header Arg: " headers))
 796. (args (cdr (assoc (intern header) headers-w-values)))
 797. (arg (when (and args (listp args))
 798. (org-completing-read
 799. (format "%s: " header)
 800. (mapcar #'symbol-name (apply #'append args))))))
 801. (insert (concat header " " (or arg "")))
 802. (cons header arg)))
 803. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-header-arg-expand)
 804. ;;;###autoload
 805. (defun org-babel-load-in-session (&optional _arg info)
 806. "Load the body of the current source-code block.
 807. Evaluate the header arguments for the source block before
 808. entering the session. After loading the body this pops open the
 809. session."
 810. (interactive)
 811. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 812. (lang (nth 0 info))
 813. (params (nth 2 info))
 814. (body (if (not info)
 815. (user-error "No src code block at point")
 816. (setf (nth 1 info)
 817. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 818. (org-babel-expand-noweb-references info)
 819. (nth 1 info)))))
 820. (session (cdr (assq :session params)))
 821. (dir (cdr (assq :dir params)))
 822. (default-directory
 823. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 824. (cmd (intern (concat "org-babel-load-session:" lang))))
 825. (unless (fboundp cmd)
 826. (error "No org-babel-load-session function for %s!" lang))
 827. (pop-to-buffer (funcall cmd session body params))
 828. (end-of-line 1)))
 829. ;;;###autoload
 830. (defun org-babel-initiate-session (&optional arg info)
 831. "Initiate session for current code block.
 832. If called with a prefix argument then resolve any variable
 833. references in the header arguments and assign these variables in
 834. the session. Copy the body of the code block to the kill ring."
 835. (interactive "P")
 836. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info (not arg))))
 837. (lang (nth 0 info))
 838. (body (nth 1 info))
 839. (params (nth 2 info))
 840. (session (cdr (assq :session params)))
 841. (dir (cdr (assq :dir params)))
 842. (default-directory
 843. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 844. (init-cmd (intern (format "org-babel-%s-initiate-session" lang)))
 845. (prep-cmd (intern (concat "org-babel-prep-session:" lang))))
 846. (when (and (stringp session) (string= session "none"))
 847. (error "This block is not using a session!"))
 848. (unless (fboundp init-cmd)
 849. (error "No org-babel-initiate-session function for %s!" lang))
 850. (with-temp-buffer (insert (org-trim body))
 851. (copy-region-as-kill (point-min) (point-max)))
 852. (when arg
 853. (unless (fboundp prep-cmd)
 854. (error "No org-babel-prep-session function for %s!" lang))
 855. (funcall prep-cmd session params))
 856. (funcall init-cmd session params)))
 857. ;;;###autoload
 858. (defun org-babel-switch-to-session (&optional arg info)
 859. "Switch to the session of the current code block.
 860. Uses `org-babel-initiate-session' to start the session. If called
 861. with a prefix argument then this is passed on to
 862. `org-babel-initiate-session'."
 863. (interactive "P")
 864. (pop-to-buffer (org-babel-initiate-session arg info))
 865. (end-of-line 1))
 866. (defalias 'org-babel-pop-to-session 'org-babel-switch-to-session)
 867. (defvar org-src-window-setup)
 868. ;;;###autoload
 869. (defun org-babel-switch-to-session-with-code (&optional arg _info)
 870. "Switch to code buffer and display session."
 871. (interactive "P")
 872. (let ((swap-windows
 873. (lambda ()
 874. (let ((other-window-buffer (window-buffer (next-window))))
 875. (set-window-buffer (next-window) (current-buffer))
 876. (set-window-buffer (selected-window) other-window-buffer))
 877. (other-window 1)))
 878. (info (org-babel-get-src-block-info))
 879. (org-src-window-setup 'reorganize-frame))
 880. (save-excursion
 881. (org-babel-switch-to-session arg info))
 882. (org-edit-src-code)
 883. (funcall swap-windows)))
 884. ;;;###autoload
 885. (defmacro org-babel-do-in-edit-buffer (&rest body)
 886. "Evaluate BODY in edit buffer if there is a code block at point.
 887. Return t if a code block was found at point, nil otherwise."
 888. `(let ((org-src-window-setup 'switch-invisibly))
 889. (when (and (org-babel-where-is-src-block-head)
 890. (org-edit-src-code))
 891. (unwind-protect (progn ,@body)
 892. (org-edit-src-exit))
 893. t)))
 894. (def-edebug-spec org-babel-do-in-edit-buffer (body))
 895. (defun org-babel-do-key-sequence-in-edit-buffer (key)
 896. "Read key sequence and execute the command in edit buffer.
 897. Enter a key sequence to be executed in the language major-mode
 898. edit buffer. For example, TAB will alter the contents of the
 899. Org code block according to the effect of TAB in the language
 900. major mode buffer. For languages that support interactive
 901. sessions, this can be used to send code from the Org buffer
 902. to the session for evaluation using the native major mode
 903. evaluation mechanisms."
 904. (interactive "kEnter key-sequence to execute in edit buffer: ")
 905. (org-babel-do-in-edit-buffer
 906. (call-interactively
 907. (key-binding (or key (read-key-sequence nil))))))
 908. (defvar org-bracket-link-regexp)
 909. (defun org-babel-active-location-p ()
 910. (memq (org-element-type (save-match-data (org-element-context)))
 911. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block src-block)))
 912. ;;;###autoload
 913. (defun org-babel-open-src-block-result (&optional re-run)
 914. "If `point' is on a src block then open the results of the
 915. source code block, otherwise return nil. With optional prefix
 916. argument RE-RUN the source-code block is evaluated even if
 917. results already exist."
 918. (interactive "P")
 919. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 920. (when info
 921. (save-excursion
 922. ;; go to the results, if there aren't any then run the block
 923. (goto-char (or (and (not re-run) (org-babel-where-is-src-block-result))
 924. (progn (org-babel-execute-src-block)
 925. (org-babel-where-is-src-block-result))))
 926. (end-of-line 1)
 927. (while (looking-at "[\n\r\t\f ]") (forward-char 1))
 928. ;; open the results
 929. (if (looking-at org-bracket-link-regexp)
 930. ;; file results
 931. (org-open-at-point)
 932. (let ((r (org-babel-format-result
 933. (org-babel-read-result) (cdr (assq :sep (nth 2 info))))))
 934. (pop-to-buffer (get-buffer-create "*Org-Babel Results*"))
 935. (delete-region (point-min) (point-max))
 936. (insert r)))
 937. t))))
 938. ;;;###autoload
 939. (defmacro org-babel-map-src-blocks (file &rest body)
 940. "Evaluate BODY forms on each source-block in FILE.
 941. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 942. buffer. During evaluation of BODY the following local variables
 943. are set relative to the currently matched code block.
 944. full-block ------- string holding the entirety of the code block
 945. beg-block -------- point at the beginning of the code block
 946. end-block -------- point at the end of the matched code block
 947. lang ------------- string holding the language of the code block
 948. beg-lang --------- point at the beginning of the lang
 949. end-lang --------- point at the end of the lang
 950. switches --------- string holding the switches
 951. beg-switches ----- point at the beginning of the switches
 952. end-switches ----- point at the end of the switches
 953. header-args ------ string holding the header-args
 954. beg-header-args -- point at the beginning of the header-args
 955. end-header-args -- point at the end of the header-args
 956. body ------------- string holding the body of the code block
 957. beg-body --------- point at the beginning of the body
 958. end-body --------- point at the end of the body"
 959. (declare (indent 1))
 960. (let ((tempvar (make-symbol "file")))
 961. `(let* ((case-fold-search t)
 962. (,tempvar ,file)
 963. (visited-p (or (null ,tempvar)
 964. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 965. (point (point)) to-be-removed)
 966. (save-window-excursion
 967. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 968. (setq to-be-removed (current-buffer))
 969. (goto-char (point-min))
 970. (while (re-search-forward org-babel-src-block-regexp nil t)
 971. (when (org-babel-active-location-p)
 972. (goto-char (match-beginning 0))
 973. (let ((full-block (match-string 0))
 974. (beg-block (match-beginning 0))
 975. (end-block (match-end 0))
 976. (lang (match-string 2))
 977. (beg-lang (match-beginning 2))
 978. (end-lang (match-end 2))
 979. (switches (match-string 3))
 980. (beg-switches (match-beginning 3))
 981. (end-switches (match-end 3))
 982. (header-args (match-string 4))
 983. (beg-header-args (match-beginning 4))
 984. (end-header-args (match-end 4))
 985. (body (match-string 5))
 986. (beg-body (match-beginning 5))
 987. (end-body (match-end 5)))
 988. ;; Silence byte-compiler in case `body' doesn't use all
 989. ;; those variables.
 990. (ignore full-block beg-block end-block lang
 991. beg-lang end-lang switches beg-switches
 992. end-switches header-args beg-header-args
 993. end-header-args body beg-body end-body)
 994. ,@body
 995. (goto-char end-block)))))
 996. (unless visited-p (kill-buffer to-be-removed))
 997. (goto-char point))))
 998. (def-edebug-spec org-babel-map-src-blocks (form body))
 999. ;;;###autoload
 1000. (defmacro org-babel-map-inline-src-blocks (file &rest body)
 1001. "Evaluate BODY forms on each inline source block in FILE.
 1002. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1003. buffer."
 1004. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1005. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1006. `(let* ((case-fold-search t)
 1007. (,tempvar ,file)
 1008. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1009. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1010. (,point (point))
 1011. ,to-be-removed)
 1012. (save-window-excursion
 1013. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1014. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1015. (goto-char (point-min))
 1016. (while (re-search-forward "src_\\S-" nil t)
 1017. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1018. (when (eq (org-element-type ,datum) 'inline-src-block)
 1019. (goto-char (match-beginning 0))
 1020. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1021. ,@body
 1022. (goto-char ,end)
 1023. (set-marker ,end nil))))))
 1024. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1025. (goto-char ,point))))
 1026. ;;;###autoload
 1027. (defmacro org-babel-map-call-lines (file &rest body)
 1028. "Evaluate BODY forms on each call line in FILE.
 1029. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1030. buffer."
 1031. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1032. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1033. `(let* ((case-fold-search t)
 1034. (,tempvar ,file)
 1035. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1036. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1037. (,point (point))
 1038. ,to-be-removed)
 1039. (save-window-excursion
 1040. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1041. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1042. (goto-char (point-min))
 1043. (while (re-search-forward "call_\\S-\\|^[ \t]*#\\+CALL:" nil t)
 1044. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1045. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1046. '(babel-call inline-babel-call))
 1047. (goto-char (match-beginning 0))
 1048. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1049. ,@body
 1050. (goto-char ,end)
 1051. (set-marker ,end nil))))))
 1052. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1053. (goto-char ,point))))
 1054. ;;;###autoload
 1055. (defmacro org-babel-map-executables (file &rest body)
 1056. "Evaluate BODY forms on each active Babel code in FILE.
 1057. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1058. buffer."
 1059. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1060. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1061. `(let* ((case-fold-search t)
 1062. (,tempvar ,file)
 1063. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1064. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1065. (,point (point))
 1066. ,to-be-removed)
 1067. (save-window-excursion
 1068. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1069. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1070. (goto-char (point-min))
 1071. (while (re-search-forward
 1072. "\\(call\\|src\\)_\\|^[ \t]*#\\+\\(BEGIN_SRC\\|CALL:\\)" nil t)
 1073. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1074. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1075. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block
 1076. src-block))
 1077. (goto-char (match-beginning 0))
 1078. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1079. ,@body
 1080. (goto-char ,end)
 1081. (set-marker ,end nil))))))
 1082. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1083. (goto-char ,point))))
 1084. ;;;###autoload
 1085. (defun org-babel-execute-buffer (&optional arg)
 1086. "Execute source code blocks in a buffer.
 1087. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1088. the current buffer."
 1089. (interactive "P")
 1090. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 1091. (org-save-outline-visibility t
 1092. (org-babel-map-executables nil
 1093. (if (memq (org-element-type (org-element-context))
 1094. '(babel-call inline-babel-call))
 1095. (org-babel-lob-execute-maybe)
 1096. (org-babel-execute-src-block arg)))))
 1097. ;;;###autoload
 1098. (defun org-babel-execute-subtree (&optional arg)
 1099. "Execute source code blocks in a subtree.
 1100. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1101. the current subtree."
 1102. (interactive "P")
 1103. (save-restriction
 1104. (save-excursion
 1105. (org-narrow-to-subtree)
 1106. (org-babel-execute-buffer arg)
 1107. (widen))))
 1108. ;;;###autoload
 1109. (defun org-babel-sha1-hash (&optional info)
 1110. "Generate an sha1 hash based on the value of info."
 1111. (interactive)
 1112. (let ((print-level nil)
 1113. (info (or info (org-babel-get-src-block-info))))
 1114. (setf (nth 2 info)
 1115. (sort (copy-sequence (nth 2 info))
 1116. (lambda (a b) (string< (car a) (car b)))))
 1117. (let* ((rm (lambda (lst)
 1118. (dolist (p '("replace" "silent" "none"
 1119. "append" "prepend"))
 1120. (setq lst (remove p lst)))
 1121. lst))
 1122. (norm (lambda (arg)
 1123. (let ((v (if (and (listp (cdr arg)) (null (cddr arg)))
 1124. (copy-sequence (cdr arg))
 1125. (cdr arg))))
 1126. (when (and v (not (and (sequencep v)
 1127. (not (consp v))
 1128. (= (length v) 0))))
 1129. (cond
 1130. ((and (listp v) ; lists are sorted
 1131. (member (car arg) '(:result-params)))
 1132. (sort (funcall rm v) #'string<))
 1133. ((and (stringp v) ; strings are sorted
 1134. (member (car arg) '(:results :exports)))
 1135. (mapconcat #'identity (sort (funcall rm (split-string v))
 1136. #'string<) " "))
 1137. (t v))))))
 1138. ;; expanded body
 1139. (lang (nth 0 info))
 1140. (params (nth 2 info))
 1141. (body (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 1142. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info)))
 1143. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 1144. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 1145. lang)))
 1146. (expanded
 1147. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 1148. (org-babel-expand-body:generic
 1149. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 1150. (funcall assignments-cmd params))))))
 1151. (let* ((it (format "%s-%s"
 1152. (mapconcat
 1153. #'identity
 1154. (delq nil (mapcar (lambda (arg)
 1155. (let ((normalized (funcall norm arg)))
 1156. (when normalized
 1157. (format "%S" normalized))))
 1158. (nth 2 info))) ":")
 1159. expanded))
 1160. (hash (sha1 it)))
 1161. (when (called-interactively-p 'interactive) (message hash))
 1162. hash))))
 1163. (defun org-babel-current-result-hash (&optional info)
 1164. "Return the current in-buffer hash."
 1165. (let ((result (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 1166. (when result
 1167. (org-with-wide-buffer
 1168. (goto-char result)
 1169. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1170. (match-string-no-properties 1)))))
 1171. (defun org-babel-set-current-result-hash (hash info)
 1172. "Set the current in-buffer hash to HASH."
 1173. (org-with-wide-buffer
 1174. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 1175. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1176. (goto-char (match-beginning 1))
 1177. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1178. (forward-char org-babel-hash-show)
 1179. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1180. (replace-match hash nil nil nil 1)
 1181. (beginning-of-line)
 1182. (org-babel-hide-hash)))
 1183. (defun org-babel-hide-hash ()
 1184. "Hide the hash in the current results line.
 1185. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of the hash
 1186. will remain visible."
 1187. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-hash . t))
 1188. (save-excursion
 1189. (when (and (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1190. (match-string 1))
 1191. (let* ((start (match-beginning 1))
 1192. (hide-start (+ org-babel-hash-show start))
 1193. (end (match-end 1))
 1194. (hash (match-string 1))
 1195. ov1 ov2)
 1196. (setq ov1 (make-overlay start hide-start))
 1197. (setq ov2 (make-overlay hide-start end))
 1198. (overlay-put ov2 'invisible 'org-babel-hide-hash)
 1199. (overlay-put ov1 'babel-hash hash)))))
 1200. (defun org-babel-hide-all-hashes ()
 1201. "Hide the hash in the current buffer.
 1202. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of each hash
 1203. will remain visible. This function should be called as part of
 1204. the `org-mode-hook'."
 1205. (save-excursion
 1206. (while (and (not org-babel-hash-show-time)
 1207. (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t))
 1208. (goto-char (match-beginning 0))
 1209. (org-babel-hide-hash)
 1210. (goto-char (match-end 0)))))
 1211. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-hide-all-hashes)
 1212. (defun org-babel-hash-at-point (&optional point)
 1213. "Return the value of the hash at POINT.
 1214. \\<org-mode-map>\
 1215. The hash is also added as the last element of the kill ring.
 1216. This can be called with `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]'."
 1217. (interactive)
 1218. (let ((hash (car (delq nil (mapcar
 1219. (lambda (ol) (overlay-get ol 'babel-hash))
 1220. (overlays-at (or point (point))))))))
 1221. (when hash (kill-new hash) (message hash))))
 1222. (defun org-babel-result-hide-spec ()
 1223. "Hide portions of results lines.
 1224. Add `org-babel-hide-result' as an invisibility spec for hiding
 1225. portions of results lines."
 1226. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-result . t)))
 1227. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-result-hide-spec)
 1228. (defvar org-babel-hide-result-overlays nil
 1229. "Overlays hiding results.")
 1230. (defun org-babel-result-hide-all ()
 1231. "Fold all results in the current buffer."
 1232. (interactive)
 1233. (org-babel-show-result-all)
 1234. (save-excursion
 1235. (while (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1236. (save-excursion (goto-char (match-beginning 0))
 1237. (org-babel-hide-result-toggle-maybe)))))
 1238. (defun org-babel-show-result-all ()
 1239. "Unfold all results in the current buffer."
 1240. (mapc 'delete-overlay org-babel-hide-result-overlays)
 1241. (setq org-babel-hide-result-overlays nil))
 1242. ;;;###autoload
 1243. (defun org-babel-hide-result-toggle-maybe ()
 1244. "Toggle visibility of result at point."
 1245. (interactive)
 1246. (let ((case-fold-search t))
 1247. (if (save-excursion
 1248. (beginning-of-line 1)
 1249. (looking-at org-babel-result-regexp))
 1250. (progn (org-babel-hide-result-toggle)
 1251. t) ;; to signal that we took action
 1252. nil))) ;; to signal that we did not
 1253. (defun org-babel-hide-result-toggle (&optional force)
 1254. "Toggle the visibility of the current result."
 1255. (interactive)
 1256. (save-excursion
 1257. (beginning-of-line)
 1258. (if (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1259. (let ((start (progn (beginning-of-line 2) (- (point) 1)))
 1260. (end (progn
 1261. (while (looking-at org-babel-multi-line-header-regexp)
 1262. (forward-line 1))
 1263. (goto-char (- (org-babel-result-end) 1)) (point)))
 1264. ov)
 1265. (if (memq t (mapcar (lambda (overlay)
 1266. (eq (overlay-get overlay 'invisible)
 1267. 'org-babel-hide-result))
 1268. (overlays-at start)))
 1269. (when (or (not force) (eq force 'off))
 1270. (mapc (lambda (ov)
 1271. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1272. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1273. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1274. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1275. 'org-babel-hide-result)
 1276. (delete-overlay ov)))
 1277. (overlays-at start)))
 1278. (setq ov (make-overlay start end))
 1279. (overlay-put ov 'invisible 'org-babel-hide-result)
 1280. ;; make the block accessible to isearch
 1281. (overlay-put
 1282. ov 'isearch-open-invisible
 1283. (lambda (ov)
 1284. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1285. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1286. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1287. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1288. 'org-babel-hide-result)
 1289. (delete-overlay ov))))
 1290. (push ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1291. (error "Not looking at a result line"))))
 1292. ;; org-tab-after-check-for-cycling-hook
 1293. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-hide-result-toggle-maybe)
 1294. ;; Remove overlays when changing major mode
 1295. (add-hook 'org-mode-hook
 1296. (lambda () (add-hook 'change-major-mode-hook
 1297. 'org-babel-show-result-all 'append 'local)))
 1298. (defvar org-file-properties)
 1299. (defun org-babel-params-from-properties (&optional lang)
 1300. "Retrieve parameters specified as properties.
 1301. Return a list of association lists of source block params
 1302. specified in the properties of the current outline entry."
 1303. (save-match-data
 1304. (list
 1305. ;; header arguments specified with the header-args property at
 1306. ;; point of call.
 1307. (org-babel-parse-header-arguments
 1308. (org-entry-get org-babel-current-src-block-location
 1309. "header-args"
 1310. 'inherit))
 1311. (and lang ; language-specific header arguments at point of call
 1312. (org-babel-parse-header-arguments
 1313. (org-entry-get org-babel-current-src-block-location
 1314. (concat "header-args:" lang)
 1315. 'inherit))))))
 1316. (defun org-babel-balanced-split (string alts)
 1317. "Split STRING on instances of ALTS.
 1318. ALTS is a character, or cons of two character options where each
 1319. option may be either the numeric code of a single character or
 1320. a list of character alternatives. For example, to split on
 1321. balanced instances of \"[ \t]:\", set ALTS to ((32 9) . 58)."
 1322. (with-temp-buffer
 1323. (insert string)
 1324. (goto-char (point-min))
 1325. (let ((splitp (lambda (past next)
 1326. ;; Non-nil when there should be a split after NEXT
 1327. ;; character. PAST is the character before NEXT.
 1328. (pcase alts
 1329. (`(,(and first (pred consp)) . ,(and second (pred consp)))
 1330. (and (memq past first) (memq next second)))
 1331. (`(,first . ,(and second (pred consp)))
 1332. (and (eq past first) (memq next second)))
 1333. (`(,(and first (pred consp)) . ,second)
 1334. (and (memq past first) (eq next second)))
 1335. (`(,first . ,second)
 1336. (and (eq past first) (eq next second)))
 1337. ((pred (eq next)) t)
 1338. (_ nil))))
 1339. (partial nil)
 1340. (result nil))
 1341. (while (not (eobp))
 1342. (cond
 1343. ((funcall splitp (char-before) (char-after))
 1344. ;; There is a split after point. If ALTS is two-folds,
 1345. ;; remove last parsed character as it belongs to ALTS.
 1346. (when (consp alts) (pop partial))
 1347. ;; Include elements parsed so far in RESULTS and flush
 1348. ;; partial parsing.
 1349. (when partial
 1350. (push (apply #'string (nreverse partial)) result)
 1351. (setq partial nil))
 1352. (forward-char))
 1353. ((memq (char-after) '(?\( ?\[))
 1354. ;; Include everything between balanced brackets.
 1355. (let* ((origin (point))
 1356. (after (char-after))
 1357. (openings (list after)))
 1358. (forward-char)
 1359. (while (and openings (re-search-forward "[]()]" nil t))
 1360. (pcase (char-before)
 1361. ((and match (or ?\[ ?\()) (push match openings))
 1362. (?\] (when (eq ?\[ (car openings)) (pop openings)))
 1363. (_ (when (eq ?\( (car openings)) (pop openings)))))
 1364. (if (null openings)
 1365. (setq partial
 1366. (nconc (nreverse (string-to-list
 1367. (buffer-substring origin (point))))
 1368. partial))
 1369. ;; Un-balanced bracket. Backtrack.
 1370. (push after partial)
 1371. (goto-char (1+ origin)))))
 1372. ((and (eq ?\" (char-after)) (not (eq ?\\ (char-before))))
 1373. ;; Include everything from current double quote to next
 1374. ;; non-escaped double quote.
 1375. (let ((origin (point)))
 1376. (if (re-search-forward "[^\\]\"" nil t)
 1377. (setq partial
 1378. (nconc (nreverse (string-to-list
 1379. (buffer-substring origin (point))))
 1380. partial))
 1381. ;; No closing double quote. Backtrack.
 1382. (push ?\" partial)
 1383. (forward-char))))
 1384. (t (push (char-after) partial)
 1385. (forward-char))))
 1386. ;; Add pending parsing and return result.
 1387. (when partial (push (apply #'string (nreverse partial)) result))
 1388. (nreverse result))))
 1389. (defun org-babel-join-splits-near-ch (ch list)
 1390. "Join splits where \"=\" is on either end of the split."
 1391. (let ((last= (lambda (str) (= ch (aref str (1- (length str))))))
 1392. (first= (lambda (str) (= ch (aref str 0)))))
 1393. (reverse
 1394. (cl-reduce (lambda (acc el)
 1395. (let ((head (car acc)))
 1396. (if (and head (or (funcall last= head) (funcall first= el)))
 1397. (cons (concat head el) (cdr acc))
 1398. (cons el acc))))
 1399. list :initial-value nil))))
 1400. (defun org-babel-parse-header-arguments (arg-string)
 1401. "Parse a string of header arguments returning an alist."
 1402. (when (> (length arg-string) 0)
 1403. (org-babel-parse-multiple-vars
 1404. (delq nil
 1405. (mapcar
 1406. (lambda (arg)
 1407. (if (string-match
 1408. "\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \f\t\n\r\v]+\\([^ \f\t\n\r\v]+.*\\)"
 1409. arg)
 1410. (cons (intern (match-string 1 arg))
 1411. (org-babel-read (org-babel-chomp (match-string 2 arg))))
 1412. (cons (intern (org-babel-chomp arg)) nil)))
 1413. (let ((raw (org-babel-balanced-split arg-string '((32 9) . 58))))
 1414. (cons (car raw) (mapcar (lambda (r) (concat ":" r)) (cdr raw)))))))))
 1415. (defun org-babel-parse-multiple-vars (header-arguments)
 1416. "Expand multiple variable assignments behind a single :var keyword.
 1417. This allows expression of multiple variables with one :var as
 1418. shown below.
 1419. #+PROPERTY: var foo=1, bar=2"
 1420. (let (results)
 1421. (mapc (lambda (pair)
 1422. (if (eq (car pair) :var)
 1423. (mapcar (lambda (v) (push (cons :var (org-trim v)) results))
 1424. (org-babel-join-splits-near-ch
 1425. 61 (org-babel-balanced-split (cdr pair) 32)))
 1426. (push pair results)))
 1427. header-arguments)
 1428. (nreverse results)))
 1429. (defun org-babel-process-params (params)
 1430. "Expand variables in PARAMS and add summary parameters."
 1431. (let* ((processed-vars (mapcar (lambda (el)
 1432. (if (consp el)
 1433. el
 1434. (org-babel-ref-parse el)))
 1435. (org-babel--get-vars params)))
 1436. (vars-and-names (if (and (assq :colname-names params)
 1437. (assq :rowname-names params))
 1438. (list processed-vars)
 1439. (org-babel-disassemble-tables
 1440. processed-vars
 1441. (cdr (assq :hlines params))
 1442. (cdr (assq :colnames params))
 1443. (cdr (assq :rownames params)))))
 1444. (raw-result (or (cdr (assq :results params)) ""))
 1445. (result-params (delete-dups
 1446. (append
 1447. (split-string (if (stringp raw-result)
 1448. raw-result
 1449. (eval raw-result t)))
 1450. (cdr (assq :result-params params))))))
 1451. (append
 1452. (mapcar (lambda (var) (cons :var var)) (car vars-and-names))
 1453. (list
 1454. (cons :colname-names (or (cdr (assq :colname-names params))
 1455. (cadr vars-and-names)))
 1456. (cons :rowname-names (or (cdr (assq :rowname-names params))
 1457. (cl-caddr vars-and-names)))
 1458. (cons :result-params result-params)
 1459. (cons :result-type (cond ((member "output" result-params) 'output)
 1460. ((member "value" result-params) 'value)
 1461. (t 'value))))
 1462. (cl-remove-if
 1463. (lambda (x) (memq (car x) '(:colname-names :rowname-names :result-params
 1464. :result-type :var)))
 1465. params))))
 1466. ;; row and column names
 1467. (defun org-babel-del-hlines (table)
 1468. "Remove all `hline's from TABLE."
 1469. (remq 'hline table))
 1470. (defun org-babel-get-colnames (table)
 1471. "Return the column names of TABLE.
 1472. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1473. colnames, and the `cdr' of which contains a list of the column
 1474. names."
 1475. (if (eq 'hline (nth 1 table))
 1476. (cons (cddr table) (car table))
 1477. (cons (cdr table) (car table))))
 1478. (defun org-babel-get-rownames (table)
 1479. "Return the row names of TABLE.
 1480. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1481. rownames, and the `cdr' of which contains a list of the rownames.
 1482. Note: this function removes any hlines in TABLE."
 1483. (let* ((table (org-babel-del-hlines table))
 1484. (rownames (funcall (lambda ()
 1485. (let ((tp table))
 1486. (mapcar
 1487. (lambda (_row)
 1488. (prog1
 1489. (pop (car tp))
 1490. (setq tp (cdr tp))))
 1491. table))))))
 1492. (cons table rownames)))
 1493. (defun org-babel-put-colnames (table colnames)
 1494. "Add COLNAMES to TABLE if they exist."
 1495. (if colnames (apply 'list colnames 'hline table) table))
 1496. (defun org-babel-put-rownames (table rownames)
 1497. "Add ROWNAMES to TABLE if they exist."
 1498. (if rownames
 1499. (mapcar (lambda (row)
 1500. (if (listp row)
 1501. (cons (or (pop rownames) "") row)
 1502. row)) table)
 1503. table))
 1504. (defun org-babel-pick-name (names selector)
 1505. "Select one out of an alist of row or column names.
 1506. SELECTOR can be either a list of names in which case those names
 1507. will be returned directly, or an index into the list NAMES in
 1508. which case the indexed names will be return."
 1509. (if (listp selector)
 1510. selector
 1511. (when names
 1512. (if (and selector (symbolp selector) (not (equal t selector)))
 1513. (cdr (assoc selector names))
 1514. (if (integerp selector)
 1515. (nth (- selector 1) names)
 1516. (cdr (car (last names))))))))
 1517. (defun org-babel-disassemble-tables (vars hlines colnames rownames)
 1518. "Parse tables for further processing.
 1519. Process the variables in VARS according to the HLINES,
 1520. ROWNAMES and COLNAMES header arguments. Return a list consisting
 1521. of the vars, cnames and rnames."
 1522. (let (cnames rnames)
 1523. (list
 1524. (mapcar
 1525. (lambda (var)
 1526. (when (listp (cdr var))
 1527. (when (and (not (equal colnames "no"))
 1528. (or colnames (and (eq (nth 1 (cdr var)) 'hline)
 1529. (not (member 'hline (cddr (cdr var)))))))
 1530. (let ((both (org-babel-get-colnames (cdr var))))
 1531. (setq cnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1532. cnames))
 1533. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1534. (when (and rownames (not (equal rownames "no")))
 1535. (let ((both (org-babel-get-rownames (cdr var))))
 1536. (setq rnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1537. rnames))
 1538. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1539. (when (and hlines (not (equal hlines "yes")))
 1540. (setq var (cons (car var) (org-babel-del-hlines (cdr var))))))
 1541. var)
 1542. vars)
 1543. (reverse cnames) (reverse rnames))))
 1544. (defun org-babel-reassemble-table (table colnames rownames)
 1545. "Add column and row names to a table.
 1546. Given a TABLE and set of COLNAMES and ROWNAMES add the names
 1547. to the table for reinsertion to org-mode."
 1548. (if (listp table)
 1549. (let ((table (if (and rownames (= (length table) (length rownames)))
 1550. (org-babel-put-rownames table rownames) table)))
 1551. (if (and colnames (listp (car table)) (= (length (car table))
 1552. (length colnames)))
 1553. (org-babel-put-colnames table colnames) table))
 1554. table))
 1555. (defun org-babel-where-is-src-block-head (&optional src-block)
 1556. "Find where the current source block begins.
 1557. If optional argument SRC-BLOCK is `src-block' type element, find
 1558. its current beginning instead.
 1559. Return the point at the beginning of the current source block.
 1560. Specifically at the beginning of the #+BEGIN_SRC line. Also set
 1561. match-data relatively to `org-babel-src-block-regexp', which see.
 1562. If the point is not on a source block then return nil."
 1563. (let ((element (or src-block (org-element-at-point))))
 1564. (when (eq (org-element-type element) 'src-block)
 1565. (let ((end (org-element-property :end element)))
 1566. (org-with-wide-buffer
 1567. ;; Ensure point is not on a blank line after the block.
 1568. (beginning-of-line)
 1569. (skip-chars-forward " \r\t\n" end)
 1570. (when (< (point) end)
 1571. (prog1 (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1572. (looking-at org-babel-src-block-regexp))))))))
 1573. ;;;###autoload
 1574. (defun org-babel-goto-src-block-head ()
 1575. "Go to the beginning of the current code block."
 1576. (interactive)
 1577. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1578. (if head (goto-char head) (error "Not currently in a code block"))))
 1579. ;;;###autoload
 1580. (defun org-babel-goto-named-src-block (name)
 1581. "Go to a named source-code block."
 1582. (interactive
 1583. (let ((completion-ignore-case t)
 1584. (case-fold-search t)
 1585. (all-block-names (org-babel-src-block-names)))
 1586. (list (completing-read
 1587. "source-block name: " all-block-names nil t
 1588. (let* ((context (org-element-context))
 1589. (type (org-element-type context))
 1590. (noweb-ref
 1591. (and (memq type '(inline-src-block src-block))
 1592. (org-in-regexp (org-babel-noweb-wrap)))))
 1593. (cond
 1594. (noweb-ref
 1595. (buffer-substring
 1596. (+ (car noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-start))
 1597. (- (cdr noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-end))))
 1598. ((memq type '(babel-call inline-babel-call)) ;#+CALL:
 1599. (org-element-property :call context))
 1600. ((car (org-element-property :results context))) ;#+RESULTS:
 1601. ((let ((symbol (thing-at-point 'symbol))) ;Symbol.
 1602. (and symbol
 1603. (member-ignore-case symbol all-block-names)
 1604. symbol)))
 1605. (t "")))))))
 1606. (let ((point (org-babel-find-named-block name)))
 1607. (if point
 1608. ;; Taken from `org-open-at-point'.
 1609. (progn (org-mark-ring-push) (goto-char point) (org-show-context))
 1610. (message "source-code block `%s' not found in this buffer" name))))
 1611. (defun org-babel-find-named-block (name)
 1612. "Find a named source-code block.
 1613. Return the location of the source block identified by source
 1614. NAME, or nil if no such block exists. Set match data according
 1615. to `org-babel-named-src-block-regexp'."
 1616. (save-excursion
 1617. (goto-char (point-min))
 1618. (let ((regexp (org-babel-named-src-block-regexp-for-name name)))
 1619. (or (and (looking-at regexp)
 1620. (progn (goto-char (match-beginning 1))
 1621. (line-beginning-position)))
 1622. (ignore-errors (org-next-block 1 nil regexp))))))
 1623. (defun org-babel-src-block-names (&optional file)
 1624. "Returns the names of source blocks in FILE or the current buffer."
 1625. (with-current-buffer (if file (find-file-noselect file) (current-buffer))
 1626. (org-with-point-at 1
 1627. (let ((regexp "^[ \t]*#\\+begin_src ")
 1628. (case-fold-search t)
 1629. (names nil))
 1630. (while (re-search-forward regexp nil t)
 1631. (let ((element (org-element-at-point)))
 1632. (when (eq 'src-block (org-element-type element))
 1633. (let ((name (org-element-property :name element)))
 1634. (when name (push name names))))))
 1635. names))))
 1636. ;;;###autoload
 1637. (defun org-babel-goto-named-result (name)
 1638. "Go to a named result."
 1639. (interactive
 1640. (let ((completion-ignore-case t))
 1641. (list (completing-read "Source-block name: "
 1642. (org-babel-result-names) nil t))))
 1643. (let ((point (org-babel-find-named-result name)))
 1644. (if point
 1645. ;; taken from `org-open-at-point'
 1646. (progn (goto-char point) (org-show-context))
 1647. (message "result `%s' not found in this buffer" name))))
 1648. (defun org-babel-find-named-result (name)
 1649. "Find a named result.
 1650. Return the location of the result named NAME in the current
 1651. buffer or nil if no such result exists."
 1652. (save-excursion
 1653. (goto-char (point-min))
 1654. (let ((case-fold-search t)
 1655. (re (format "^[ \t]*#\\+%s.*?:[ \t]*%s[ \t]*$"
 1656. org-babel-results-keyword
 1657. (regexp-quote name))))
 1658. (catch :found
 1659. (while (re-search-forward re nil t)
 1660. (let ((element (org-element-at-point)))
 1661. (when (or (eq (org-element-type element) 'keyword)
 1662. (< (point)
 1663. (org-element-property :post-affiliated element)))
 1664. (throw :found (line-beginning-position)))))))))
 1665. (defun org-babel-result-names (&optional file)
 1666. "Returns the names of results in FILE or the current buffer."
 1667. (save-excursion
 1668. (when file (find-file file)) (goto-char (point-min))
 1669. (let ((case-fold-search t) names)
 1670. (while (re-search-forward org-babel-result-w-name-regexp nil t)
 1671. (setq names (cons (match-string-no-properties 9) names)))
 1672. names)))
 1673. ;;;###autoload
 1674. (defun org-babel-next-src-block (&optional arg)
 1675. "Jump to the next source block.
 1676. With optional prefix argument ARG, jump forward ARG many source blocks."
 1677. (interactive "p")
 1678. (org-next-block arg nil org-babel-src-block-regexp))
 1679. ;;;###autoload
 1680. (defun org-babel-previous-src-block (&optional arg)
 1681. "Jump to the previous source block.
 1682. With optional prefix argument ARG, jump backward ARG many source blocks."
 1683. (interactive "p")
 1684. (org-previous-block arg org-babel-src-block-regexp))
 1685. (defvar org-babel-load-languages)
 1686. ;;;###autoload
 1687. (defun org-babel-mark-block ()
 1688. "Mark current src block."
 1689. (interactive)
 1690. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1691. (when head
 1692. (save-excursion
 1693. (goto-char head)
 1694. (looking-at org-babel-src-block-regexp))
 1695. (push-mark (match-end 5) nil t)
 1696. (goto-char (match-beginning 5)))))
 1697. (defun org-babel-demarcate-block (&optional arg)
 1698. "Wrap or split the code in the region or on the point.
 1699. When called from inside of a code block the current block is
 1700. split. When called from outside of a code block a new code block
 1701. is created. In both cases if the region is demarcated and if the
 1702. region is not active then the point is demarcated."
 1703. (interactive "P")
 1704. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 1705. (start (org-babel-where-is-src-block-head))
 1706. (block (and start (match-string 0)))
 1707. (headers (and start (match-string 4)))
 1708. (stars (concat (make-string (or (org-current-level) 1) ?*) " "))
 1709. (lower-case-p (and block
 1710. (let (case-fold-search)
 1711. (string-match-p "#\\+begin_src" block)))))
 1712. (if info
 1713. (mapc
 1714. (lambda (place)
 1715. (save-excursion
 1716. (goto-char place)
 1717. (let ((lang (nth 0 info))
 1718. (indent (make-string (org-get-indentation) ?\s)))
 1719. (when (string-match "^[[:space:]]*$"
 1720. (buffer-substring (point-at-bol)
 1721. (point-at-eol)))
 1722. (delete-region (point-at-bol) (point-at-eol)))
 1723. (insert (concat
 1724. (if (looking-at "^") "" "\n")
 1725. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")
 1726. (if arg stars indent) "\n"
 1727. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1728. lang
 1729. (if (> (length headers) 1)
 1730. (concat " " headers) headers)
 1731. (if (looking-at "[\n\r]")
 1732. ""
 1733. (concat "\n" (make-string (current-column) ? )))))))
 1734. (move-end-of-line 2))
 1735. (sort (if (org-region-active-p) (list (mark) (point)) (list (point))) #'>))
 1736. (let ((start (point))
 1737. (lang (completing-read
 1738. "Lang: "
 1739. (mapcar #'symbol-name
 1740. (delete-dups
 1741. (append (mapcar #'car org-babel-load-languages)
 1742. (mapcar (lambda (el) (intern (car el)))
 1743. org-src-lang-modes))))))
 1744. (body (delete-and-extract-region
 1745. (if (org-region-active-p) (mark) (point)) (point))))
 1746. (insert (concat (if (looking-at "^") "" "\n")
 1747. (if arg (concat stars "\n") "")
 1748. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1749. lang "\n"
 1750. body
 1751. (if (or (= (length body) 0)
 1752. (string-suffix-p "\r" body)
 1753. (string-suffix-p "\n" body)) "" "\n")
 1754. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")))
 1755. (goto-char start) (move-end-of-line 1)))))
 1756. (defun org-babel--insert-results-keyword (name hash)
 1757. "Insert RESULTS keyword with NAME value at point.
 1758. If NAME is nil, results are anonymous. HASH is a string used as
 1759. the results hash, or nil. Leave point before the keyword."
 1760. (save-excursion (insert "\n")) ;open line to indent.
 1761. (org-indent-line)
 1762. (delete-char 1)
 1763. (insert (concat "#+" org-babel-results-keyword
 1764. (cond ((not hash) nil)
 1765. (org-babel-hash-show-time
 1766. (format "[%s %s]"
 1767. (format-time-string "<%F %T>")
 1768. hash))
 1769. (t (format "[%s]" hash)))
 1770. ":"
 1771. (when name (concat " " name))
 1772. "\n"))
 1773. ;; Make sure results are going to be followed by at least one blank
 1774. ;; line so they do not get merged with the next element, e.g.,
 1775. ;;
 1776. ;; #+results:
 1777. ;; : 1
 1778. ;;
 1779. ;; : fixed-width area, unrelated to the above.
 1780. (unless (looking-at "^[ \t]*$") (save-excursion (insert "\n")))
 1781. (beginning-of-line 0)
 1782. (when hash (org-babel-hide-hash)))
 1783. (defun org-babel--clear-results-maybe (hash)
 1784. "Clear results when hash doesn't match HASH.
 1785. When results hash does not match HASH, remove RESULTS keyword at
 1786. point, along with related contents. Do nothing if HASH is nil.
 1787. Return a non-nil value if results were cleared. In this case,
 1788. leave point where new results should be inserted."
 1789. (when hash
 1790. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1791. (unless (string= (match-string 1) hash)
 1792. (let* ((e (org-element-at-point))
 1793. (post (copy-marker (org-element-property :post-affiliated e))))
 1794. ;; Delete contents.
 1795. (delete-region post
 1796. (save-excursion
 1797. (goto-char (org-element-property :end e))
 1798. (skip-chars-backward " \t\n")
 1799. (line-beginning-position 2)))
 1800. ;; Delete RESULT keyword. However, if RESULTS keyword is
 1801. ;; orphaned, ignore this part. The deletion above already
 1802. ;; took care of it.
 1803. (unless (= (point) post)
 1804. (delete-region (line-beginning-position)
 1805. (line-beginning-position 2)))
 1806. (goto-char post)
 1807. (set-marker post nil)
 1808. t))))
 1809. (defun org-babel-where-is-src-block-result (&optional insert _info hash)
 1810. "Find where the current source block results begin.
 1811. Return the point at the beginning of the result of the current
 1812. source block, specifically at the beginning of the results line.
 1813. If no result exists for this block return nil, unless optional
 1814. argument INSERT is non-nil. In this case, create a results line
 1815. following the source block and return the position at its
 1816. beginning. In the case of inline code, remove the results part
 1817. instead.
 1818. If optional argument HASH is a string, remove contents related to
 1819. RESULTS keyword if its hash is different. Then update the latter
 1820. to HASH."
 1821. (let ((context (org-element-context)))
 1822. (catch :found
 1823. (org-with-wide-buffer
 1824. (pcase (org-element-type context)
 1825. ((or `inline-babel-call `inline-src-block)
 1826. ;; Results for inline objects are located right after them.
 1827. ;; There is no RESULTS line to insert either.
 1828. (let ((limit (org-element-property
 1829. :contents-end (org-element-property :parent context))))
 1830. (goto-char (org-element-property :end context))
 1831. (skip-chars-forward " \t\n" limit)
 1832. (throw :found
 1833. (and
 1834. (< (point) limit)
 1835. (let ((result (org-element-context)))
 1836. (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 1837. (string= (org-element-property :key result)
 1838. "results")
 1839. (if (not insert) (point)
 1840. (delete-region
 1841. (point)
 1842. (progn
 1843. (goto-char (org-element-property :end result))
 1844. (skip-chars-backward " \t")
 1845. (point)))
 1846. (point))))))))
 1847. ((or `babel-call `src-block)
 1848. (let* ((name (org-element-property :name context))
 1849. (named-results (and name (org-babel-find-named-result name))))
 1850. (goto-char (or named-results (org-element-property :end context)))
 1851. (cond
 1852. ;; Existing results named after the current source.
 1853. (named-results
 1854. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1855. (org-babel--insert-results-keyword name hash))
 1856. (throw :found (point)))
 1857. ;; Named results expect but none to be found.
 1858. (name)
 1859. ;; No possible anonymous results at the very end of
 1860. ;; buffer or outside CONTEXT parent.
 1861. ((eq (point)
 1862. (or (org-element-property
 1863. :contents-end (org-element-property :parent context))
 1864. (point-max))))
 1865. ;; Check if next element is an anonymous result below
 1866. ;; the current block.
 1867. ((let* ((next (org-element-at-point))
 1868. (end (save-excursion
 1869. (goto-char
 1870. (org-element-property :post-affiliated next))
 1871. (line-end-position)))
 1872. (empty-result-re (concat org-babel-result-regexp "$"))
 1873. (case-fold-search t))
 1874. (re-search-forward empty-result-re end t))
 1875. (beginning-of-line)
 1876. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1877. (org-babel--insert-results-keyword nil hash))
 1878. (throw :found (point))))))
 1879. ;; Ignore other elements.
 1880. (_ (throw :found nil))))
 1881. ;; No result found. Insert a RESULTS keyword below element, if
 1882. ;; appropriate. In this case, ensure there is an empty line
 1883. ;; after the previous element.
 1884. (when insert
 1885. (save-excursion
 1886. (goto-char (min (org-element-property :end context) (point-max)))
 1887. (skip-chars-backward " \t\n")
 1888. (forward-line)
 1889. (unless (bolp) (insert "\n"))
 1890. (insert "\n")
 1891. (org-babel--insert-results-keyword
 1892. (org-element-property :name context) hash)
 1893. (point))))))
 1894. (defun org-babel-read-element (element)
 1895. "Read ELEMENT into emacs-lisp.
 1896. Return nil if ELEMENT cannot be read."
 1897. (org-with-wide-buffer
 1898. (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1899. (pcase (org-element-type element)
 1900. (`fixed-width
 1901. (let ((v (org-trim (org-element-property :value element))))
 1902. (or (org-babel--string-to-number v) v)))
 1903. (`table (org-babel-read-table))
 1904. (`plain-list (org-babel-read-list))
 1905. (`example-block
 1906. (let ((v (org-element-property :value element)))
 1907. (if (or org-src-preserve-indentation
 1908. (org-element-property :preserve-indent element))
 1909. v
 1910. (org-remove-indentation v))))
 1911. (`export-block
 1912. (org-remove-indentation (org-element-property :value element)))
 1913. (`paragraph
 1914. ;; Treat paragraphs containing a single link specially.
 1915. (skip-chars-forward " \t")
 1916. (if (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1917. (save-excursion
 1918. (goto-char (match-end 0))
 1919. (skip-chars-forward " \r\t\n")
 1920. (<= (org-element-property :end element)
 1921. (point))))
 1922. (org-babel-read-link)
 1923. (buffer-substring-no-properties
 1924. (org-element-property :contents-begin element)
 1925. (org-element-property :contents-end element))))
 1926. ((or `center-block `quote-block `verse-block `special-block)
 1927. (org-remove-indentation
 1928. (buffer-substring-no-properties
 1929. (org-element-property :contents-begin element)
 1930. (org-element-property :contents-end element))))
 1931. (_ nil))))
 1932. (defun org-babel-read-result ()
 1933. "Read the result at point into emacs-lisp."
 1934. (and (not (save-excursion
 1935. (beginning-of-line)
 1936. (looking-at-p "[ \t]*$")))
 1937. (org-babel-read-element (org-element-at-point))))
 1938. (defun org-babel-read-table ()
 1939. "Read the table at point into emacs-lisp."
 1940. (mapcar (lambda (row)
 1941. (if (and (symbolp row) (equal row 'hline)) row
 1942. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval)) row)))
 1943. (org-table-to-lisp)))
 1944. (defun org-babel-read-list ()
 1945. "Read the list at point into emacs-lisp."
 1946. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval))
 1947. (cdr (org-list-to-lisp))))
 1948. (defvar org-link-types-re)
 1949. (defun org-babel-read-link ()
 1950. "Read the link at point into emacs-lisp.
 1951. If the path of the link is a file path it is expanded using
 1952. `expand-file-name'."
 1953. (let* ((case-fold-search t)
 1954. (raw (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1955. (org-no-properties (match-string 1))))
 1956. (type (and (string-match org-link-types-re raw)
 1957. (match-string 1 raw))))
 1958. (cond
 1959. ((not type) (expand-file-name raw))
 1960. ((string= type "file")
 1961. (and (string-match "file\\(.*\\):\\(.+\\)" raw)
 1962. (expand-file-name (match-string 2 raw))))
 1963. (t raw))))
 1964. (defun org-babel-format-result (result &optional sep)
 1965. "Format RESULT for writing to file."
 1966. (let ((echo-res (lambda (r) (if (stringp r) r (format "%S" r)))))
 1967. (if (listp result)
 1968. ;; table result
 1969. (orgtbl-to-generic
 1970. result (list :sep (or sep "\t") :fmt echo-res))
 1971. ;; scalar result
 1972. (funcall echo-res result))))
 1973. (defun org-babel-insert-result (result &optional result-params info hash lang)
 1974. "Insert RESULT into the current buffer.
 1975. By default RESULT is inserted after the end of the current source
 1976. block. The RESULT of an inline source block usually will be
 1977. wrapped inside a `results' macro and placed on the same line as
 1978. the inline source block. The macro is stripped upon export.
 1979. Multiline and non-scalar RESULTS from inline source blocks are
 1980. not allowed. With optional argument RESULT-PARAMS controls
 1981. insertion of results in the Org mode file. RESULT-PARAMS can
 1982. take the following values:
 1983. replace - (default option) insert results after the source block
 1984. or inline source block replacing any previously
 1985. inserted results.
 1986. silent -- no results are inserted into the Org buffer but
 1987. the results are echoed to the minibuffer and are
 1988. ingested by Emacs (a potentially time consuming
 1989. process).
 1990. file ---- the results are interpreted as a file path, and are
 1991. inserted into the buffer using the Org file syntax.
 1992. list ---- the results are interpreted as an Org list.
 1993. raw ----- results are added directly to the Org file. This is
 1994. a good option if you code block will output Org
 1995. formatted text.
 1996. drawer -- results are added directly to the Org file as with
 1997. \"raw\", but are wrapped in a RESULTS drawer or results
 1998. macro, allowing them to later be replaced or removed
 1999. automatically.
 2000. org ----- results are added inside of a \"src_org{}\" or \"#+BEGIN_SRC
 2001. org\" block depending on whether the current source block is
 2002. inline or not. They are not comma-escaped when inserted,
 2003. but Org syntax here will be discarded when exporting the
 2004. file.
 2005. html ---- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT HTML block
 2006. or html export snippet depending on whether the current
 2007. source block is inline or not. This is a good option
 2008. if your code block will output html formatted text.
 2009. latex --- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT LATEX
 2010. block or latex export snippet depending on whether the
 2011. current source block is inline or not. This is a good
 2012. option if your code block will output latex formatted
 2013. text.
 2014. code ---- the results are extracted in the syntax of the source
 2015. code of the language being evaluated and are added
 2016. inside of a source block with the source-code language
 2017. set appropriately. Also, source block inlining is
 2018. preserved in this case. Note this relies on the
 2019. optional LANG argument.
 2020. list ---- the results are rendered as a list. This option not
 2021. allowed for inline src blocks.
 2022. table --- the results are rendered as a table. This option not
 2023. allowed for inline src blocks.
 2024. INFO may provide the values of these header arguments (in the
 2025. `header-arguments-alist' see the docstring for
 2026. `org-babel-get-src-block-info'):
 2027. :file --- the name of the file to which output should be written.
 2028. :wrap --- the effect is similar to `latex' in RESULT-PARAMS but
 2029. using the argument supplied to specify the export block
 2030. or snippet type."
 2031. (cond ((stringp result)
 2032. (setq result (org-no-properties result))
 2033. (when (member "file" result-params)
 2034. (setq result (org-babel-result-to-file
 2035. result (when (assq :file-desc (nth 2 info))
 2036. (or (cdr (assq :file-desc (nth 2 info)))
 2037. result))))))
 2038. ((listp result))
 2039. (t (setq result (format "%S" result))))
 2040. (if (and result-params (member "silent" result-params))
 2041. (progn (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 2042. result)
 2043. (let ((inline (let ((context (org-element-context)))
 2044. (and (memq (org-element-type context)
 2045. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2046. context))))
 2047. (when inline
 2048. (let ((warning
 2049. (or (and (member "table" result-params) "`:results table'")
 2050. (and (listp result) "list result")
 2051. (and (string-match-p "\n." result) "multiline result")
 2052. (and (member "list" result-params) "`:results list'"))))
 2053. (when warning
 2054. (user-error "Inline error: %s cannot be used" warning))))
 2055. (save-excursion
 2056. (let* ((visible-beg (point-min-marker))
 2057. (visible-end (copy-marker (point-max) t))
 2058. (inline (let ((context (org-element-context)))
 2059. (and (memq (org-element-type context)
 2060. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2061. context)))
 2062. (existing-result (org-babel-where-is-src-block-result t nil hash))
 2063. (results-switches (cdr (assq :results_switches (nth 2 info))))
 2064. ;; When results exist outside of the current visible
 2065. ;; region of the buffer, be sure to widen buffer to
 2066. ;; update them.
 2067. (outside-scope (and existing-result
 2068. (buffer-narrowed-p)
 2069. (or (> visible-beg existing-result)
 2070. (<= visible-end existing-result))))
 2071. beg end indent)
 2072. ;; Ensure non-inline results end in a newline.
 2073. (when (and (org-string-nw-p result)
 2074. (not inline)
 2075. (not (string-equal (substring result -1) "\n")))
 2076. (setq result (concat result "\n")))
 2077. (unwind-protect
 2078. (progn
 2079. (when outside-scope (widen))
 2080. (if existing-result (goto-char existing-result)
 2081. (goto-char (org-element-property :end inline))
 2082. (skip-chars-backward " \t"))
 2083. (unless inline
 2084. (setq indent (org-get-indentation))
 2085. (forward-line 1))
 2086. (setq beg (point))
 2087. (cond
 2088. (inline
 2089. ;; Make sure new results are separated from the
 2090. ;; source code by one space.
 2091. (unless existing-result
 2092. (insert " ")
 2093. (setq beg (point))))
 2094. ((member "replace" result-params)
 2095. (delete-region (point) (org-babel-result-end)))
 2096. ((member "append" result-params)
 2097. (goto-char (org-babel-result-end)) (setq beg (point-marker)))
 2098. ((member "prepend" result-params))) ; already there
 2099. (setq results-switches
 2100. (if results-switches (concat " " results-switches) ""))
 2101. (let ((wrap
 2102. (lambda (start finish &optional no-escape no-newlines
 2103. inline-start inline-finish)
 2104. (when inline
 2105. (setq start inline-start)
 2106. (setq finish inline-finish)
 2107. (setq no-newlines t))
 2108. (let ((before-finish (marker-position end)))
 2109. (goto-char end)
 2110. (insert (concat finish (unless no-newlines "\n")))
 2111. (goto-char beg)
 2112. (insert (concat start (unless no-newlines "\n")))
 2113. (unless no-escape
 2114. (org-escape-code-in-region
 2115. (min (point) before-finish) before-finish))
 2116. (goto-char end))))
 2117. (tabulablep
 2118. (lambda (r)
 2119. ;; Non-nil when result R can be turned into
 2120. ;; a table.
 2121. (and (listp r)
 2122. (null (cdr (last r)))
 2123. (cl-every
 2124. (lambda (e) (or (atom e) (null (cdr (last e)))))
 2125. result)))))
 2126. ;; insert results based on type
 2127. (cond
 2128. ;; Do nothing for an empty result.
 2129. ((null result))
 2130. ;; Insert a list if preferred.
 2131. ((member "list" result-params)
 2132. (insert
 2133. (org-trim
 2134. (org-list-to-generic
 2135. (cons 'unordered
 2136. (mapcar
 2137. (lambda (e)
 2138. (list (if (stringp e) e (format "%S" e))))
 2139. (if (listp result) result
 2140. (split-string result "\n" t))))
 2141. '(:splicep nil :istart "- " :iend "\n")))
 2142. "\n"))
 2143. ;; Try hard to print RESULT as a table. Give up if
 2144. ;; it contains an improper list.
 2145. ((funcall tabulablep result)
 2146. (goto-char beg)
 2147. (insert (concat (orgtbl-to-orgtbl
 2148. (if (cl-every
 2149. (lambda (e)
 2150. (or (eq e 'hline) (listp e)))
 2151. result)
 2152. result
 2153. (list result))
 2154. nil)
 2155. "\n"))
 2156. (goto-char beg)
 2157. (when (org-at-table-p) (org-table-align))
 2158. (goto-char (org-table-end)))
 2159. ;; Print verbatim a list that cannot be turned into
 2160. ;; a table.
 2161. ((listp result) (insert (format "%s\n" result)))
 2162. ((member "file" result-params)
 2163. (when inline
 2164. (setq result (org-macro-escape-arguments result)))
 2165. (insert result))
 2166. ((and inline (not (member "raw" result-params)))
 2167. (insert (org-macro-escape-arguments
 2168. (org-babel-chomp result "\n"))))
 2169. (t (goto-char beg) (insert result)))
 2170. (setq end (copy-marker (point) t))
 2171. ;; possibly wrap result
 2172. (cond
 2173. ((assq :wrap (nth 2 info))
 2174. (let ((name (or (cdr (assq :wrap (nth 2 info))) "RESULTS")))
 2175. (funcall wrap (concat "#+BEGIN_" name)
 2176. (concat "#+END_" (car (split-string name)))
 2177. nil nil (concat "{{{results(@@" name ":") "@@)}}}")))
 2178. ((member "html" result-params)
 2179. (funcall wrap "#+BEGIN_EXPORT html" "#+END_EXPORT" nil nil
 2180. "{{{results(@@html:" "@@)}}}"))
 2181. ((member "latex" result-params)
 2182. (funcall wrap "#+BEGIN_EXPORT latex" "#+END_EXPORT" nil nil
 2183. "{{{results(@@latex:" "@@)}}}"))
 2184. ((member "org" result-params)
 2185. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2186. (funcall wrap "#+BEGIN_SRC org" "#+END_SRC" nil nil
 2187. "{{{results(src_org{" "})}}}"))
 2188. ((member "code" result-params)
 2189. (let ((lang (or lang "none")))
 2190. (funcall wrap (format "#+BEGIN_SRC %s%s" lang results-switches)
 2191. "#+END_SRC" nil nil
 2192. (format "{{{results(src_%s[%s]{" lang results-switches)
 2193. "})}}}")))
 2194. ((member "raw" result-params)
 2195. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle)))
 2196. ((or (member "drawer" result-params)
 2197. ;; Stay backward compatible with <7.9.2
 2198. (member "wrap" result-params))
 2199. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2200. (funcall wrap ":RESULTS:" ":END:" 'no-escape nil
 2201. "{{{results(" ")}}}"))
 2202. ((and inline (member "file" result-params))
 2203. (funcall wrap nil nil nil nil "{{{results(" ")}}}"))
 2204. ((and (not (funcall tabulablep result))
 2205. (not (member "file" result-params)))
 2206. (let ((org-babel-inline-result-wrap
 2207. ;; Hard code {{{results(...)}}} on top of
 2208. ;; customization.
 2209. (format "{{{results(%s)}}}"
 2210. org-babel-inline-result-wrap)))
 2211. (org-babel-examplify-region
 2212. beg end results-switches inline)))))
 2213. ;; Possibly indent results in par with #+results line.
 2214. (when (and (not inline) (numberp indent) (> indent 0)
 2215. ;; In this case `table-align' does the work
 2216. ;; for us.
 2217. (not (and (listp result)
 2218. (member "append" result-params))))
 2219. (indent-rigidly beg end indent))
 2220. (if (null result)
 2221. (if (member "value" result-params)
 2222. (message "Code block returned no value.")
 2223. (message "Code block produced no output."))
 2224. (message "Code block evaluation complete.")))
 2225. (set-marker end nil)
 2226. (when outside-scope (narrow-to-region visible-beg visible-end))
 2227. (set-marker visible-beg nil)
 2228. (set-marker visible-end nil)))))))
 2229. (defun org-babel-remove-result (&optional info keep-keyword)
 2230. "Remove the result of the current source block."
 2231. (interactive)
 2232. (let ((location (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 2233. (when location
 2234. (save-excursion
 2235. (goto-char location)
 2236. (when (looking-at (concat org-babel-result-regexp ".*$"))
 2237. (delete-region
 2238. (if keep-keyword (line-beginning-position 2)
 2239. (save-excursion
 2240. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2241. (line-beginning-position 2)))
 2242. (progn (forward-line) (org-babel-result-end))))))))
 2243. (defun org-babel-remove-inline-result (&optional datum)
 2244. "Remove the result of the current inline-src-block or babel call.
 2245. The result must be wrapped in a `results' macro to be removed.
 2246. Leading white space is trimmed."
 2247. (interactive)
 2248. (let* ((el (or datum (org-element-context))))
 2249. (when (memq (org-element-type el) '(inline-src-block inline-babel-call))
 2250. (org-with-wide-buffer
 2251. (goto-char (org-element-property :end el))
 2252. (skip-chars-backward " \t")
 2253. (let ((result (save-excursion
 2254. (skip-chars-forward
 2255. " \t\n"
 2256. (org-element-property
 2257. :contents-end (org-element-property :parent el)))
 2258. (org-element-context))))
 2259. (when (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 2260. (string= (org-element-property :key result) "results"))
 2261. (delete-region ; And leading whitespace.
 2262. (point)
 2263. (progn (goto-char (org-element-property :end result))
 2264. (skip-chars-backward " \t\n")
 2265. (point)))))))))
 2266. (defun org-babel-remove-result-one-or-many (x)
 2267. "Remove the result of the current source block.
 2268. If called with a prefix argument, remove all result blocks
 2269. in the buffer."
 2270. (interactive "P")
 2271. (if x
 2272. (org-babel-map-src-blocks nil (org-babel-remove-result))
 2273. (org-babel-remove-result)))
 2274. (defun org-babel-result-end ()
 2275. "Return the point at the end of the current set of results."
 2276. (cond ((looking-at-p "^[ \t]*$") (point)) ;no result
 2277. ((looking-at-p (format "^[ \t]*%s[ \t]*$" org-bracket-link-regexp))
 2278. (line-beginning-position 2))
 2279. (t
 2280. (let ((element (org-element-at-point)))
 2281. (if (memq (org-element-type element)
 2282. ;; Possible results types.
 2283. '(drawer example-block export-block fixed-width item
 2284. plain-list src-block table))
 2285. (save-excursion
 2286. (goto-char (min (point-max) ;for narrowed buffers
 2287. (org-element-property :end element)))
 2288. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2289. (line-beginning-position 2))
 2290. (point))))))
 2291. (defun org-babel-result-to-file (result &optional description)
 2292. "Convert RESULT into an Org link with optional DESCRIPTION.
 2293. If the `default-directory' is different from the containing
 2294. file's directory then expand relative links."
 2295. (when (stringp result)
 2296. (format "[[file:%s]%s]"
 2297. (if (and default-directory
 2298. buffer-file-name
 2299. (not (string= (expand-file-name default-directory)
 2300. (expand-file-name
 2301. (file-name-directory buffer-file-name)))))
 2302. (expand-file-name result default-directory)
 2303. result)
 2304. (if description (concat "[" description "]") ""))))
 2305. (defun org-babel-examplify-region (beg end &optional results-switches inline)
 2306. "Comment out region using the inline `==' or `: ' org example quote."
 2307. (interactive "*r")
 2308. (let ((maybe-cap
 2309. (lambda (str)
 2310. (if org-babel-uppercase-example-markers (upcase str) str))))
 2311. (if inline
 2312. (save-excursion
 2313. (goto-char beg)
 2314. (insert (format org-babel-inline-result-wrap
 2315. (delete-and-extract-region beg end))))
 2316. (let ((size (count-lines beg end)))
 2317. (save-excursion
 2318. (cond ((= size 0)) ; do nothing for an empty result
 2319. ((< size org-babel-min-lines-for-block-output)
 2320. (goto-char beg)
 2321. (dotimes (_ size)
 2322. (beginning-of-line 1) (insert ": ") (forward-line 1)))
 2323. (t
 2324. (goto-char beg)
 2325. (insert (if results-switches
 2326. (format "%s%s\n"
 2327. (funcall maybe-cap "#+begin_example")
 2328. results-switches)
 2329. (funcall maybe-cap "#+begin_example\n")))
 2330. (let ((p (point)))
 2331. (if (markerp end) (goto-char end) (forward-char (- end beg)))
 2332. (org-escape-code-in-region p (point)))
 2333. (insert (funcall maybe-cap "#+end_example\n")))))))))
 2334. (defun org-babel-update-block-body (new-body)
 2335. "Update the body of the current code block to NEW-BODY."
 2336. (let ((element (org-element-at-point)))
 2337. (unless (eq (org-element-type element) 'src-block)
 2338. (error "Not in a source block"))
 2339. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-head element))
 2340. (let* ((ind (org-get-indentation))
 2341. (body-start (line-beginning-position 2))
 2342. (body (org-element-normalize-string
 2343. (if (or org-src-preserve-indentation
 2344. (org-element-property :preserve-indent element))
 2345. new-body
 2346. (with-temp-buffer
 2347. (insert (org-remove-indentation new-body))
 2348. (indent-rigidly
 2349. (point-min)
 2350. (point-max)
 2351. (+ ind org-edit-src-content-indentation))
 2352. (buffer-string))))))
 2353. (delete-region body-start
 2354. (org-with-wide-buffer
 2355. (goto-char (org-element-property :end element))
 2356. (skip-chars-backward " \t\n")
 2357. (line-beginning-position)))
 2358. (goto-char body-start)
 2359. (insert body))))
 2360. (defun org-babel-merge-params (&rest plists)
 2361. "Combine all parameter association lists in PLISTS.
 2362. Later elements of PLISTS override the values of previous elements.
 2363. This takes into account some special considerations for certain
 2364. parameters when merging lists."
 2365. (let* ((results-exclusive-groups
 2366. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2367. (cdr (assq 'results org-babel-common-header-args-w-values))))
 2368. (exports-exclusive-groups
 2369. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2370. (cdr (assq 'exports org-babel-common-header-args-w-values))))
 2371. (merge
 2372. (lambda (exclusive-groups &rest result-params)
 2373. ;; Maintain exclusivity of mutually exclusive parameters,
 2374. ;; as defined in EXCLUSIVE-GROUPS while merging lists in
 2375. ;; RESULT-PARAMS.
 2376. (let (output)
 2377. (dolist (new-params result-params (delete-dups output))
 2378. (dolist (new-param new-params)
 2379. (dolist (exclusive-group exclusive-groups)
 2380. (when (member new-param exclusive-group)
 2381. (setq output (cl-remove-if
 2382. (lambda (o) (member o exclusive-group))
 2383. output))))
 2384. (push new-param output))))))
 2385. (variable-index 0) ;Handle positional arguments.
 2386. clearnames
 2387. params ;Final parameters list.
 2388. ;; Some keywords accept multiple values. We need to treat
 2389. ;; them specially.
 2390. vars results exports)
 2391. (dolist (plist plists)
 2392. (dolist (pair plist)
 2393. (pcase pair
 2394. (`(:var . ,value)
 2395. (let ((name (cond
 2396. ((listp value) (car value))
 2397. ((string-match "^\\([^= \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*=" value)
 2398. (intern (match-string 1 value)))
 2399. (t nil))))
 2400. (cond
 2401. (name
 2402. (setq vars
 2403. (append (if (not (assoc name vars)) vars
 2404. (push name clearnames)
 2405. (cl-remove-if (lambda (p) (equal name (car p)))
 2406. vars))
 2407. (list (cons name pair)))))
 2408. ((and vars (nth variable-index vars))
 2409. ;; If no name is given and we already have named
 2410. ;; variables then assign to named variables in order.
 2411. (let ((name (car (nth variable-index vars))))
 2412. ;; Clear out colnames and rownames for replace vars.
 2413. (push name clearnames)
 2414. (setf (cddr (nth variable-index vars))
 2415. (concat (symbol-name name) "=" value))
 2416. (cl-incf variable-index)))
 2417. (t (error "Variable \"%s\" must be assigned a default value"
 2418. (cdr pair))))))
 2419. (`(:results . ,value)
 2420. (setq results (funcall merge
 2421. results-exclusive-groups
 2422. results
 2423. (split-string
 2424. (if (stringp value) value (eval value t))))))
 2425. (`(,(or :file :file-ext) . ,value)
 2426. ;; `:file' and `:file-ext' are regular keywords but they
 2427. ;; imply a "file" `:results' and a "results" `:exports'.
 2428. (when value
 2429. (setq results
 2430. (funcall merge results-exclusive-groups results '("file")))
 2431. (unless (or (member "both" exports)
 2432. (member "none" exports)
 2433. (member "code" exports))
 2434. (setq exports
 2435. (funcall merge
 2436. exports-exclusive-groups exports '("results"))))
 2437. (push pair params)))
 2438. (`(:exports . ,value)
 2439. (setq exports (funcall merge
 2440. exports-exclusive-groups
 2441. exports
 2442. (split-string (or value "")))))
 2443. ;; Regular keywords: any value overwrites the previous one.
 2444. (_ (setq params (cons pair (assq-delete-all (car pair) params)))))))
 2445. ;; Handle `:var' and clear out colnames and rownames for replaced
 2446. ;; variables.
 2447. (setq params (nconc (mapcar (lambda (v) (cons :var (cddr v))) vars)
 2448. params))
 2449. (dolist (name clearnames)
 2450. (dolist (param '(:colname-names :rowname-names))
 2451. (when (assq param params)
 2452. (setf (cdr (assq param params))
 2453. (cl-remove-if (lambda (pair) (equal name (car pair)))
 2454. (cdr (assq param params))))
 2455. (setq params
 2456. (cl-remove-if (lambda (pair) (and (equal (car pair) param)
 2457. (null (cdr pair))))
 2458. params)))))
 2459. ;; Handle other special keywords, which accept multiple values.
 2460. (setq params (nconc (list (cons :results (mapconcat #'identity results " "))
 2461. (cons :exports (mapconcat #'identity exports " ")))
 2462. params))
 2463. ;; Return merged params.
 2464. params))
 2465. (defvar org-babel-use-quick-and-dirty-noweb-expansion nil
 2466. "Set to true to use regular expressions to expand noweb references.
 2467. This results in much faster noweb reference expansion but does
 2468. not properly allow code blocks to inherit the \":noweb-ref\"
 2469. header argument from buffer or subtree wide properties.")
 2470. (defun org-babel-noweb-p (params context)
 2471. "Check if PARAMS require expansion in CONTEXT.
 2472. CONTEXT may be one of :tangle, :export or :eval."
 2473. (let ((allowed-values (cl-case context
 2474. (:tangle '("yes" "tangle" "no-export" "strip-export"))
 2475. (:eval '("yes" "no-export" "strip-export" "eval"))
 2476. (:export '("yes")))))
 2477. (cl-some (lambda (v) (member v allowed-values))
 2478. (split-string (or (cdr (assq :noweb params)) "")))))
 2479. (defun org-babel-expand-noweb-references (&optional info parent-buffer)
 2480. "Expand Noweb references in the body of the current source code block.
 2481. For example the following reference would be replaced with the
 2482. body of the source-code block named `example-block'.
 2483. <<example-block>>
 2484. Note that any text preceding the <<foo>> construct on a line will
 2485. be interposed between the lines of the replacement text. So for
 2486. example if <<foo>> is placed behind a comment, then the entire
 2487. replacement text will also be commented.
 2488. This function must be called from inside of the buffer containing
 2489. the source-code block which holds BODY.
 2490. In addition the following syntax can be used to insert the
 2491. results of evaluating the source-code block named `example-block'.
 2492. <<example-block()>>
 2493. Any optional arguments can be passed to example-block by placing
 2494. the arguments inside the parenthesis following the convention
 2495. defined by `org-babel-lob'. For example
 2496. <<example-block(a=9)>>
 2497. would set the value of argument \"a\" equal to \"9\". Note that
 2498. these arguments are not evaluated in the current source-code
 2499. block but are passed literally to the \"example-block\"."
 2500. (let* ((parent-buffer (or parent-buffer (current-buffer)))
 2501. (info (or info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 2502. (lang (nth 0 info))
 2503. (body (nth 1 info))
 2504. (ob-nww-start org-babel-noweb-wrap-start)
 2505. (ob-nww-end org-babel-noweb-wrap-end)
 2506. (comment (string= "noweb" (cdr (assq :comments (nth 2 info)))))
 2507. (rx-prefix (concat "\\(" org-babel-src-name-regexp "\\|"
 2508. ":noweb-ref[ \t]+" "\\)"))
 2509. (new-body "")
 2510. (nb-add (lambda (text) (setq new-body (concat new-body text))))
 2511. (c-wrap (lambda (text)
 2512. (with-temp-buffer
 2513. (funcall (intern (concat lang "-mode")))
 2514. (comment-region (point) (progn (insert text) (point)))
 2515. (org-trim (buffer-string)))))
 2516. index source-name evaluate prefix)
 2517. (with-temp-buffer
 2518. (setq-local org-babel-noweb-wrap-start ob-nww-start)
 2519. (setq-local org-babel-noweb-wrap-end ob-nww-end)
 2520. (insert body) (goto-char (point-min))
 2521. (setq index (point))
 2522. (while (and (re-search-forward (org-babel-noweb-wrap) nil t))
 2523. (save-match-data (setf source-name (match-string 1)))
 2524. (save-match-data (setq evaluate (string-match "(.*)" source-name)))
 2525. (save-match-data
 2526. (setq prefix
 2527. (buffer-substring (match-beginning 0)
 2528. (save-excursion
 2529. (beginning-of-line 1) (point)))))
 2530. ;; add interval to new-body (removing noweb reference)
 2531. (goto-char (match-beginning 0))
 2532. (funcall nb-add (buffer-substring index (point)))
 2533. (goto-char (match-end 0))
 2534. (setq index (point))
 2535. (funcall
 2536. nb-add
 2537. (with-current-buffer parent-buffer
 2538. (save-restriction
 2539. (widen)
 2540. (mapconcat ;; Interpose PREFIX between every line.
 2541. #'identity
 2542. (split-string
 2543. (if evaluate
 2544. (let ((raw (org-babel-ref-resolve source-name)))
 2545. (if (stringp raw) raw (format "%S" raw)))
 2546. (or
 2547. ;; Retrieve from the library of babel.
 2548. (nth 2 (assoc (intern source-name)
 2549. org-babel-library-of-babel))
 2550. ;; Return the contents of headlines literally.
 2551. (save-excursion
 2552. (when (org-babel-ref-goto-headline-id source-name)
 2553. (org-babel-ref-headline-body)))
 2554. ;; Find the expansion of reference in this buffer.
 2555. (let ((rx (concat rx-prefix source-name "[ \t\n]"))
 2556. expansion)
 2557. (save-excursion
 2558. (goto-char (point-min))
 2559. (if org-babel-use-quick-and-dirty-noweb-expansion
 2560. (while (re-search-forward rx nil t)
 2561. (let* ((i (org-babel-get-src-block-info 'light))
 2562. (body (if (org-babel-noweb-p (nth 2 i) :eval)
 2563. (org-babel-expand-noweb-references i)
 2564. (nth 1 i)))
 2565. (sep (or (cdr (assq :noweb-sep (nth 2 i)))
 2566. "\n"))
 2567. (full (if comment
 2568. (let ((cs (org-babel-tangle-comment-links i)))
 2569. (concat (funcall c-wrap (car cs)) "\n"
 2570. body "\n"
 2571. (funcall c-wrap (cadr cs))))
 2572. body)))
 2573. (setq expansion (cons sep (cons full expansion)))))
 2574. (org-babel-map-src-blocks nil
 2575. (let ((i (let ((org-babel-current-src-block-location (point)))
 2576. (org-babel-get-src-block-info 'light))))
 2577. (when (equal (or (cdr (assq :noweb-ref (nth 2 i)))
 2578. (nth 4 i))
 2579. source-name)
 2580. (let* ((body (if (org-babel-noweb-p (nth 2 i) :eval)
 2581. (org-babel-expand-noweb-references i)
 2582. (nth 1 i)))
 2583. (sep (or (cdr (assq :noweb-sep (nth 2 i)))
 2584. "\n"))
 2585. (full (if comment
 2586. (let ((cs (org-babel-tangle-comment-links i)))
 2587. (concat (funcall c-wrap (car cs)) "\n"
 2588. body "\n"
 2589. (funcall c-wrap (cadr cs))))
 2590. body)))
 2591. (setq expansion
 2592. (cons sep (cons full expansion)))))))))
 2593. (and expansion
 2594. (mapconcat #'identity (nreverse (cdr expansion)) "")))
 2595. ;; Possibly raise an error if named block doesn't exist.
 2596. (if (or org-babel-noweb-error-all-langs
 2597. (member lang org-babel-noweb-error-langs))
 2598. (error "%s" (concat
 2599. (org-babel-noweb-wrap source-name)
 2600. "could not be resolved (see "
 2601. "`org-babel-noweb-error-langs')"))
 2602. "")))
 2603. "[\n\r]") (concat "\n" prefix))))))
 2604. (funcall nb-add (buffer-substring index (point-max))))
 2605. new-body))
 2606. (defun org-babel--script-escape-inner (str)
 2607. (let (in-single in-double backslash out)
 2608. (mapc
 2609. (lambda (ch)
 2610. (setq
 2611. out
 2612. (if backslash
 2613. (progn
 2614. (setq backslash nil)
 2615. (cond
 2616. ((and in-single (eq ch ?'))
 2617. ;; Escaped single quote inside single quoted string:
 2618. ;; emit just a single quote, since we've changed the
 2619. ;; outer quotes to double.
 2620. (cons ch out))
 2621. ((eq ch ?\")
 2622. ;; Escaped double quote
 2623. (if in-single
 2624. ;; This should be interpreted as backslash+quote,
 2625. ;; not an escape. Emit a three backslashes
 2626. ;; followed by a quote (because one layer of
 2627. ;; quoting will be stripped by `org-babel-read').
 2628. (append (list ch ?\\ ?\\ ?\\) out)
 2629. ;; Otherwise we are in a double-quoted string. Emit
 2630. ;; a single escaped quote
 2631. (append (list ch ?\\) out)))
 2632. ((eq ch ?\\)
 2633. ;; Escaped backslash: emit a single escaped backslash
 2634. (append (list ?\\ ?\\) out))
 2635. ;; Other: emit a quoted backslash followed by whatever
 2636. ;; the character was (because one layer of quoting will
 2637. ;; be stripped by `org-babel-read').
 2638. (t (append (list ch ?\\ ?\\) out))))
 2639. (cl-case ch
 2640. (?\[ (if (or in-double in-single)
 2641. (cons ?\[ out)
 2642. (cons ?\( out)))
 2643. (?\] (if (or in-double in-single)
 2644. (cons ?\] out)
 2645. (cons ?\) out)))
 2646. (?\{ (if (or in-double in-single)
 2647. (cons ?\{ out)
 2648. (cons ?\( out)))
 2649. (?\} (if (or in-double in-single)
 2650. (cons ?\} out)
 2651. (cons ?\) out)))
 2652. (?, (if (or in-double in-single)
 2653. (cons ?, out) (cons ?\s out)))
 2654. (?\' (if in-double
 2655. (cons ?\' out)
 2656. (setq in-single (not in-single)) (cons ?\" out)))
 2657. (?\" (if in-single
 2658. (append (list ?\" ?\\) out)
 2659. (setq in-double (not in-double)) (cons ?\" out)))
 2660. (?\\ (unless (or in-single in-double)
 2661. (error "Can't handle backslash outside string in `org-babel-script-escape'"))
 2662. (setq backslash t)
 2663. out)
 2664. (t (cons ch out))))))
 2665. (string-to-list str))
 2666. (when (or in-single in-double)
 2667. (error "Unterminated string in `org-babel-script-escape'"))
 2668. (apply #'string (reverse out))))
 2669. (defun org-babel-script-escape (str &optional force)
 2670. "Safely convert tables into elisp lists."
 2671. (unless (stringp str)
 2672. (error "`org-babel-script-escape' expects a string"))
 2673. (let ((escaped
 2674. (cond
 2675. ((and (> (length str) 2)
 2676. (or (and (string-equal "[" (substring str 0 1))
 2677. (string-equal "]" (substring str -1)))
 2678. (and (string-equal "{" (substring str 0 1))
 2679. (string-equal "}" (substring str -1)))
 2680. (and (string-equal "(" (substring str 0 1))
 2681. (string-equal ")" (substring str -1)))))
 2682. (concat "'" (org-babel--script-escape-inner str)))
 2683. ((or force
 2684. (and (> (length str) 2)
 2685. (or (and (string-equal "'" (substring str 0 1))
 2686. (string-equal "'" (substring str -1)))
 2687. ;; We need to pass double-quoted strings
 2688. ;; through the backslash-twiddling bits, even
 2689. ;; though we don't need to change their
 2690. ;; delimiters.
 2691. (and (string-equal "\"" (substring str 0 1))
 2692. (string-equal "\"" (substring str -1))))))
 2693. (org-babel--script-escape-inner str))
 2694. (t str))))
 2695. (condition-case nil (org-babel-read escaped) (error escaped))))
 2696. (defun org-babel-read (cell &optional inhibit-lisp-eval)
 2697. "Convert the string value of CELL to a number if appropriate.
 2698. Otherwise if CELL looks like lisp (meaning it starts with a
 2699. \"(\", \"\\='\", \"\\=`\" or a \"[\") then read and evaluate it as
 2700. lisp, otherwise return it unmodified as a string. Optional
 2701. argument INHIBIT-LISP-EVAL inhibits lisp evaluation for
 2702. situations in which is it not appropriate."
 2703. (cond ((not (org-string-nw-p cell)) cell)
 2704. ((org-babel--string-to-number cell))
 2705. ((and (not inhibit-lisp-eval)
 2706. (or (memq (string-to-char cell) '(?\( ?' ?` ?\[))
 2707. (string= cell "*this*")))
 2708. (eval (read cell) t))
 2709. ((eq (string-to-char cell) ?\") (read cell))
 2710. (t (org-no-properties cell))))
 2711. (defun org-babel--string-to-number (string)
 2712. "If STRING represents a number return its value.
 2713. Otherwise return nil."
 2714. (and (string-match-p "\\`-?[0-9]*\\.?[0-9]*\\'" string)
 2715. (string-to-number string)))
 2716. (defun org-babel-import-elisp-from-file (file-name &optional separator)
 2717. "Read the results located at FILE-NAME into an elisp table.
 2718. If the table is trivial, then return it as a scalar."
 2719. (let (result)
 2720. (save-window-excursion
 2721. (with-temp-buffer
 2722. (condition-case err
 2723. (progn
 2724. (org-table-import file-name separator)
 2725. (delete-file file-name)
 2726. (setq result (mapcar (lambda (row)
 2727. (mapcar #'org-babel-string-read row))
 2728. (org-table-to-lisp))))
 2729. (error (message "Error reading results: %s" err) nil)))
 2730. (if (null (cdr result)) ;; if result is trivial vector, then scalarize it
 2731. (if (consp (car result))
 2732. (if (null (cdr (car result)))
 2733. (caar result)
 2734. result)
 2735. (car result))
 2736. result))))
 2737. (defun org-babel-string-read (cell)
 2738. "Strip nested \"s from around strings."
 2739. (org-babel-read (or (and (stringp cell)
 2740. (string-match "\\\"\\(.+\\)\\\"" cell)
 2741. (match-string 1 cell))
 2742. cell) t))
 2743. (defun org-babel-chomp (string &optional regexp)
 2744. "Strip a trailing space or carriage return from STRING.
 2745. The default regexp used is \"[ \\f\\t\\n\\r\\v]\" but another one
 2746. can be specified as the REGEXP argument."
 2747. (let ((regexp (or regexp "[ \f\t\n\r\v]")))
 2748. (while (and (> (length string) 0)
 2749. (string-match regexp (substring string -1)))
 2750. (setq string (substring string 0 -1)))
 2751. string))
 2752. (defun org-babel-process-file-name (name &optional no-quote-p)
 2753. "Prepare NAME to be used in an external process.
 2754. If NAME specifies a remote location, the remote portion of the
 2755. name is removed, since in that case the process will be executing
 2756. remotely. The file name is then processed by `expand-file-name'.
 2757. Unless second argument NO-QUOTE-P is non-nil, the file name is
 2758. additionally processed by `shell-quote-argument'"
 2759. (let ((f (org-babel-local-file-name (expand-file-name name))))
 2760. (if no-quote-p f (shell-quote-argument f))))
 2761. (defvar org-babel-temporary-directory)
 2762. (unless (or noninteractive (boundp 'org-babel-temporary-directory))
 2763. (defvar org-babel-temporary-directory
 2764. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2765. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2766. org-babel-temporary-directory)
 2767. (make-temp-file "babel-" t))
 2768. "Directory to hold temporary files created to execute code blocks.
 2769. Used by `org-babel-temp-file'. This directory will be removed on
 2770. Emacs shutdown."))
 2771. (defcustom org-babel-remote-temporary-directory "/tmp/"
 2772. "Directory to hold temporary files on remote hosts."
 2773. :group 'org-babel
 2774. :type 'string)
 2775. (defmacro org-babel-result-cond (result-params scalar-form &rest table-forms)
 2776. "Call the code to parse raw string results according to RESULT-PARAMS."
 2777. (declare (indent 1)
 2778. (debug (form form &rest form)))
 2779. (org-with-gensyms (params)
 2780. `(let ((,params ,result-params))
 2781. (unless (member "none" ,params)
 2782. (if (or (member "scalar" ,params)
 2783. (member "verbatim" ,params)
 2784. (member "html" ,params)
 2785. (member "code" ,params)
 2786. (member "pp" ,params)
 2787. (member "file" ,params)
 2788. (and (or (member "output" ,params)
 2789. (member "raw" ,params)
 2790. (member "org" ,params)
 2791. (member "drawer" ,params))
 2792. (not (member "table" ,params))))
 2793. ,scalar-form
 2794. ,@table-forms)))))
 2795. (def-edebug-spec org-babel-result-cond (form form body))
 2796. (defun org-babel-temp-file (prefix &optional suffix)
 2797. "Create a temporary file in the `org-babel-temporary-directory'.
 2798. Passes PREFIX and SUFFIX directly to `make-temp-file' with the
 2799. value of `temporary-file-directory' temporarily set to the value
 2800. of `org-babel-temporary-directory'."
 2801. (if (file-remote-p default-directory)
 2802. (let ((prefix
 2803. (concat (file-remote-p default-directory)
 2804. (expand-file-name
 2805. prefix org-babel-remote-temporary-directory))))
 2806. (make-temp-file prefix nil suffix))
 2807. (let ((temporary-file-directory
 2808. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2809. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2810. org-babel-temporary-directory)
 2811. temporary-file-directory)))
 2812. (make-temp-file prefix nil suffix))))
 2813. (defun org-babel-remove-temporary-directory ()
 2814. "Remove `org-babel-temporary-directory' on Emacs shutdown."
 2815. (when (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2816. (file-exists-p org-babel-temporary-directory))
 2817. ;; taken from `delete-directory' in files.el
 2818. (condition-case nil
 2819. (progn
 2820. (mapc (lambda (file)
 2821. ;; This test is equivalent to
 2822. ;; (and (file-directory-p fn) (not (file-symlink-p fn)))
 2823. ;; but more efficient
 2824. (if (eq t (car (file-attributes file)))
 2825. (delete-directory file)
 2826. (delete-file file)))
 2827. ;; We do not want to delete "." and "..".
 2828. (directory-files org-babel-temporary-directory 'full
 2829. "^\\([^.]\\|\\.\\([^.]\\|\\..\\)\\).*"))
 2830. (delete-directory org-babel-temporary-directory))
 2831. (error
 2832. (message "Failed to remove temporary Org-babel directory %s"
 2833. (if (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2834. org-babel-temporary-directory
 2835. "[directory not defined]"))))))
 2836. (add-hook 'kill-emacs-hook 'org-babel-remove-temporary-directory)
 2837. (defun org-babel-one-header-arg-safe-p (pair safe-list)
 2838. "Determine if the PAIR is a safe babel header arg according to SAFE-LIST.
 2839. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 2840. (and (consp pair)
 2841. (keywordp (car pair))
 2842. (stringp (cdr pair))
 2843. (or
 2844. (memq (car pair) safe-list)
 2845. (let ((entry (assq (car pair) safe-list)))
 2846. (and entry
 2847. (consp entry)
 2848. (cond ((functionp (cdr entry))
 2849. (funcall (cdr entry) (cdr pair)))
 2850. ((listp (cdr entry))
 2851. (member (cdr pair) (cdr entry)))
 2852. (t nil)))))))
 2853. (defun org-babel-generate-file-param (src-name params)
 2854. "Calculate the filename for source block results.
 2855. The directory is calculated from the :output-dir property of the
 2856. source block; if not specified, use the current directory.
 2857. If the source block has a #+NAME and the :file parameter does not
 2858. contain any period characters, then the :file parameter is
 2859. treated as an extension, and the output file name is the
 2860. concatenation of the directory (as calculated above), the block
 2861. name, a period, and the parameter value as a file extension.
 2862. Otherwise, the :file parameter is treated as a full file name,
 2863. and the output file name is the directory (as calculated above)
 2864. plus the parameter value."
 2865. (let* ((file-cons (assq :file params))
 2866. (file-ext-cons (assq :file-ext params))
 2867. (file-ext (cdr-safe file-ext-cons))
 2868. (dir (cdr-safe (assq :output-dir params)))
 2869. fname)
 2870. ;; create the output-dir if it does not exist
 2871. (when dir
 2872. (make-directory dir t))
 2873. (if file-cons
 2874. ;; :file given; add :output-dir if given
 2875. (when dir
 2876. (setcdr file-cons (concat (file-name-as-directory dir) (cdr file-cons))))
 2877. ;; :file not given; compute from name and :file-ext if possible
 2878. (when (and src-name file-ext)
 2879. (if dir
 2880. (setq fname (concat (file-name-as-directory (or dir ""))
 2881. src-name "." file-ext))
 2882. (setq fname (concat src-name "." file-ext)))
 2883. (setq params (cons (cons :file fname) params))))
 2884. params))
 2885. (defun org-babel-graphical-output-file (params)
 2886. "File where a babel block should send graphical output, per PARAMS.
 2887. Return nil if no graphical output is expected. Raise an error if
 2888. the output file is ill-defined."
 2889. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 2890. (cond (file (and (member "graphics" (cdr (assq :result-params params)))
 2891. file))
 2892. ((assq :file-ext params)
 2893. (user-error ":file-ext given but no :file generated; did you forget \
 2894. to name a block?"))
 2895. (t (user-error "No :file header argument given; cannot create \
 2896. graphical result")))))
 2897. (defun org-babel-make-language-alias (new old)
 2898. "Make source blocks of type NEW aliases for those of type OLD.
 2899. NEW and OLD should be strings. This function should be called
 2900. after the babel API for OLD-type source blocks is fully defined.
 2901. Callers of this function will probably want to add an entry to
 2902. `org-src-lang-modes' as well."
 2903. (dolist (fn '("execute" "expand-body" "prep-session"
 2904. "variable-assignments" "load-session"))
 2905. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" fn ":" old))))
 2906. (when (and sym (fboundp sym))
 2907. (defalias (intern (concat "org-babel-" fn ":" new)) sym))))
 2908. ;; Technically we don't need a `dolist' for just one variable, but
 2909. ;; we keep it for symmetry/ease of future expansion.
 2910. (dolist (var '("default-header-args"))
 2911. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" var ":" old))))
 2912. (when (and sym (boundp sym))
 2913. (defvaralias (intern (concat "org-babel-" var ":" new)) sym)))))
 2914. (defun org-babel-strip-quotes (string)
 2915. "Strip \\\"s from around a string, if applicable."
 2916. (org-unbracket-string "\"" "\"" string))
 2917. (provide 'ob-core)
 2918. ;; Local variables:
 2919. ;; generated-autoload-file: "org-loaddefs.el"
 2920. ;; End:
 2921. ;;; ob-core.el ends here