test-org.el 240 KB


 1. ;;; test-org.el --- tests for org.el
 2. ;; Copyright (c) David Maus
 3. ;; Authors: David Maus
 4. ;; This file is not part of GNU Emacs.
 5. ;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 6. ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
 7. ;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 8. ;; (at your option) any later version.
 9. ;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
 10. ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 11. ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 12. ;; GNU General Public License for more details.
 13. ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
 14. ;; along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 15. ;; Template test file for Org tests
 16. ;;; Code:
 17. (eval-and-compile (require 'cl-lib))
 18. ;;; Comments
 19. (ert-deftest test-org/toggle-comment ()
 20. "Test `org-toggle-comment' specifications."
 21. ;; Simple headline.
 22. (should
 23. (equal "* Test"
 24. (org-test-with-temp-text "* COMMENT Test"
 25. (org-toggle-comment)
 26. (buffer-string))))
 27. (should
 28. (equal "* COMMENT Test"
 29. (org-test-with-temp-text "* Test"
 30. (org-toggle-comment)
 31. (buffer-string))))
 32. ;; Headline with a regular keyword.
 33. (should
 34. (equal "* TODO Test"
 35. (org-test-with-temp-text "* TODO COMMENT Test"
 36. (org-toggle-comment)
 37. (buffer-string))))
 38. (should
 39. (equal "* TODO COMMENT Test"
 40. (org-test-with-temp-text "* TODO Test"
 41. (org-toggle-comment)
 42. (buffer-string))))
 43. ;; Empty headline.
 44. (should
 45. (equal "* "
 46. (org-test-with-temp-text "* COMMENT"
 47. (org-toggle-comment)
 48. (buffer-string))))
 49. (should
 50. (equal "* COMMENT"
 51. (org-test-with-temp-text "* "
 52. (org-toggle-comment)
 53. (buffer-string))))
 54. ;; Headline with a single keyword.
 55. (should
 56. (equal "* TODO "
 57. (org-test-with-temp-text "* TODO COMMENT"
 58. (org-toggle-comment)
 59. (buffer-string))))
 60. (should
 61. (equal "* TODO COMMENT"
 62. (org-test-with-temp-text "* TODO"
 63. (org-toggle-comment)
 64. (buffer-string))))
 65. ;; Headline with a keyword, a priority cookie and contents.
 66. (should
 67. (equal "* TODO [#A] Headline"
 68. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] COMMENT Headline"
 69. (org-toggle-comment)
 70. (buffer-string))))
 71. (should
 72. (equal "* TODO [#A] COMMENT Headline"
 73. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] Headline"
 74. (org-toggle-comment)
 75. (buffer-string)))))
 76. (ert-deftest test-org/comment-dwim ()
 77. "Test `comment-dwim' behaviour in an Org buffer."
 78. ;; No region selected, no comment on current line and line not
 79. ;; empty: insert comment on line above.
 80. (should
 81. (equal "# \nComment"
 82. (org-test-with-temp-text "Comment"
 83. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 84. (buffer-string))))
 85. ;; No region selected, no comment on current line and line empty:
 86. ;; insert comment on this line.
 87. (should
 88. (equal "# \nParagraph"
 89. (org-test-with-temp-text "\nParagraph"
 90. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 91. (buffer-string))))
 92. ;; No region selected, and a comment on this line: indent it.
 93. (should
 94. (equal "* Headline\n # Comment"
 95. (org-test-with-temp-text "* Headline\n# <point>Comment"
 96. (let ((org-adapt-indentation t))
 97. (call-interactively #'org-comment-dwim))
 98. (buffer-string))))
 99. ;; Also recognize single # at column 0 as comments.
 100. (should
 101. (equal "# Comment"
 102. (org-test-with-temp-text "# Comment"
 103. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 104. (buffer-string))))
 105. ;; Region selected and only comments and blank lines within it:
 106. ;; un-comment all commented lines.
 107. (should
 108. (equal "Comment 1\n\nComment 2"
 109. (org-test-with-temp-text "# Comment 1\n\n# Comment 2"
 110. (transient-mark-mode 1)
 111. (push-mark (point) t t)
 112. (goto-char (point-max))
 113. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 114. (buffer-string))))
 115. ;; Region selected without comments: comment all lines if
 116. ;; `comment-empty-lines' is non-nil, only non-blank lines otherwise.
 117. (should
 118. (equal "# Comment 1\n\n# Comment 2"
 119. (org-test-with-temp-text "Comment 1\n\nComment 2"
 120. (transient-mark-mode 1)
 121. (push-mark (point) t t)
 122. (goto-char (point-max))
 123. (let ((comment-empty-lines nil))
 124. (call-interactively #'org-comment-dwim))
 125. (buffer-string))))
 126. (should
 127. (equal "# Comment 1\n# \n# Comment 2"
 128. (org-test-with-temp-text "Comment 1\n\nComment 2"
 129. (transient-mark-mode 1)
 130. (push-mark (point) t t)
 131. (goto-char (point-max))
 132. (let ((comment-empty-lines t))
 133. (call-interactively #'org-comment-dwim))
 134. (buffer-string))))
 135. ;; In front of a keyword without region, insert a new comment.
 136. (should
 137. (equal "# \n#+KEYWORD: value"
 138. (org-test-with-temp-text "#+KEYWORD: value"
 139. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 140. (buffer-string))))
 141. ;; Comment a heading
 142. (should
 143. (equal "* COMMENT Test"
 144. (org-test-with-temp-text "* Test"
 145. (call-interactively #'org-comment-dwim)
 146. (buffer-string))))
 147. ;; In a source block, use appropriate syntax.
 148. (should
 149. (equal " ;; "
 150. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n<point>\n#+END_SRC"
 151. (let ((org-edit-src-content-indentation 2))
 152. (call-interactively #'org-comment-dwim))
 153. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position)
 154. (point)))))
 155. (should
 156. (equal "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n ;; a\n ;; b\n#+END_SRC"
 157. (org-test-with-temp-text
 158. "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n<point>a\nb\n#+END_SRC"
 159. (transient-mark-mode 1)
 160. (push-mark (point) t t)
 161. (forward-line 2)
 162. (let ((org-edit-src-content-indentation 2))
 163. (call-interactively #'org-comment-dwim))
 164. (buffer-string)))))
 165. ;;; Date and time analysis
 166. (ert-deftest test-org/org-read-date ()
 167. "Test `org-read-date' specifications."
 168. ;; Parse ISO date with abbreviated year and month.
 169. (should (equal "2012-03-29 16:40"
 170. (let ((org-time-was-given t))
 171. (org-read-date t nil "12-3-29 16:40"))))
 172. ;; Parse Europeans dates.
 173. (should (equal "2012-03-29 16:40"
 174. (let ((org-time-was-given t))
 175. (org-read-date t nil "29.03.2012 16:40"))))
 176. ;; Parse Europeans dates without year.
 177. (should (string-match "2[0-9]\\{3\\}-03-29 16:40"
 178. (let ((org-time-was-given t))
 179. (org-read-date t nil "29.03. 16:40"))))
 180. ;; Relative date applied to current time if there is single
 181. ;; plus/minus, or to default date when there are two of them.
 182. (should
 183. (equal
 184. "2015-03-04"
 185. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 186. (lambda ()
 187. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 188. (org-read-date
 189. t nil "+1y" nil
 190. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29"))))))
 191. (should
 192. (equal
 193. "2013-03-29"
 194. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 195. (lambda ()
 196. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 197. (org-read-date
 198. t nil "++1y" nil
 199. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29"))))))
 200. ;; When `org-read-date-prefer-future' is non-nil, prefer future
 201. ;; dates (relatively to now) when incomplete. Otherwise, use
 202. ;; default date.
 203. (should
 204. (equal
 205. "2014-04-01"
 206. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 207. (lambda ()
 208. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 209. (let ((org-read-date-prefer-future t))
 210. (org-read-date t nil "1")))))
 211. (should
 212. (equal
 213. "2013-03-04"
 214. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 215. (lambda ()
 216. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29")))))
 217. (let ((org-read-date-prefer-future t))
 218. (org-read-date t nil "3-4")))))
 219. (should
 220. (equal
 221. "2012-03-04"
 222. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 223. (lambda ()
 224. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29")))))
 225. (let ((org-read-date-prefer-future nil))
 226. (org-read-date t nil "3-4")))))
 227. ;; When set to `org-read-date-prefer-future' is set to `time', read
 228. ;; day is moved to tomorrow if specified hour is before current
 229. ;; time. However, it only happens in no other part of the date is
 230. ;; specified.
 231. (should
 232. (equal
 233. "2012-03-30"
 234. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 235. (lambda ()
 236. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29 16:40")))))
 237. (let ((org-read-date-prefer-future 'time))
 238. (org-read-date t nil "00:40" nil)))))
 239. (should-not
 240. (equal
 241. "2012-03-30"
 242. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 243. (lambda ()
 244. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29 16:40")))))
 245. (let ((org-read-date-prefer-future 'time))
 246. (org-read-date t nil "29 00:40" nil)))))
 247. ;; Caveat: `org-read-date-prefer-future' always refers to current
 248. ;; time, not default time, when they differ.
 249. (should
 250. (equal
 251. "2014-04-01"
 252. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 253. (lambda ()
 254. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 255. (let ((org-read-date-prefer-future t))
 256. (org-read-date
 257. t nil "1" nil
 258. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29")))))))
 259. (should
 260. (equal
 261. "2014-03-25"
 262. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 263. (lambda ()
 264. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 265. (let ((org-read-date-prefer-future t))
 266. (org-read-date
 267. t nil "25" nil
 268. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2012-03-29"))))))))
 269. (ert-deftest test-org/org-parse-time-string ()
 270. "Test `org-parse-time-string'."
 271. (should (equal (org-parse-time-string "2012-03-29 16:40")
 272. '(0 40 16 29 3 2012 nil nil nil)))
 273. (should (equal (org-parse-time-string "[2012-03-29 16:40]")
 274. '(0 40 16 29 3 2012 nil nil nil)))
 275. (should (equal (org-parse-time-string "<2012-03-29 16:40>")
 276. '(0 40 16 29 3 2012 nil nil nil)))
 277. (should (equal (org-parse-time-string "<2012-03-29>")
 278. '(0 0 0 29 3 2012 nil nil nil)))
 279. (should (equal (org-parse-time-string "<2012-03-29>" t)
 280. '(0 nil nil 29 3 2012 nil nil nil))))
 281. (ert-deftest test-org/closest-date ()
 282. "Test `org-closest-date' specifications."
 283. (require 'calendar)
 284. ;; Time stamps without a repeater are returned unchanged.
 285. (should
 286. (equal
 287. '(3 29 2012)
 288. (calendar-gregorian-from-absolute
 289. (org-closest-date "<2012-03-29>" "<2014-03-04>" nil))))
 290. ;; Time stamps with a null repeater are returned unchanged.
 291. (should
 292. (equal
 293. '(3 29 2012)
 294. (calendar-gregorian-from-absolute
 295. (org-closest-date "<2012-03-29 +0d>" "<2014-03-04>" nil))))
 296. ;; if PREFER is set to `past' always return a date before, or equal
 297. ;; to CURRENT.
 298. (should
 299. (equal
 300. '(3 1 2014)
 301. (calendar-gregorian-from-absolute
 302. (org-closest-date "<2012-03-29 +1m>" "<2014-03-04>" 'past))))
 303. (should
 304. (equal
 305. '(3 4 2014)
 306. (calendar-gregorian-from-absolute
 307. (org-closest-date "<2012-03-04 +1m>" "<2014-03-04>" 'past))))
 308. ;; if PREFER is set to `future' always return a date before, or equal
 309. ;; to CURRENT.
 310. (should
 311. (equal
 312. '(3 29 2014)
 313. (calendar-gregorian-from-absolute
 314. (org-closest-date "<2012-03-29 +1m>" "<2014-03-04>" 'future))))
 315. (should
 316. (equal
 317. '(3 4 2014)
 318. (calendar-gregorian-from-absolute
 319. (org-closest-date "<2012-03-04 +1m>" "<2014-03-04>" 'future))))
 320. ;; If PREFER is neither `past' nor `future', select closest date.
 321. (should
 322. (equal
 323. '(3 1 2014)
 324. (calendar-gregorian-from-absolute
 325. (org-closest-date "<2012-03-29 +1m>" "<2014-03-04>" nil))))
 326. (should
 327. (equal
 328. '(5 4 2014)
 329. (calendar-gregorian-from-absolute
 330. (org-closest-date "<2012-03-04 +1m>" "<2014-04-28>" nil))))
 331. ;; Test "day" repeater.
 332. (should
 333. (equal '(3 8 2014)
 334. (calendar-gregorian-from-absolute
 335. (org-closest-date "<2014-03-04 +2d>" "<2014-03-09>" 'past))))
 336. (should
 337. (equal '(3 10 2014)
 338. (calendar-gregorian-from-absolute
 339. (org-closest-date "<2014-03-04 +2d>" "<2014-03-09>" 'future))))
 340. ;; Test "month" repeater.
 341. (should
 342. (equal '(1 5 2015)
 343. (calendar-gregorian-from-absolute
 344. (org-closest-date "<2014-03-05 +2m>" "<2015-02-04>" 'past))))
 345. (should
 346. (equal '(3 29 2014)
 347. (calendar-gregorian-from-absolute
 348. (org-closest-date "<2012-03-29 +2m>" "<2014-03-04>" 'future))))
 349. ;; Test "year" repeater.
 350. (should
 351. (equal '(3 5 2014)
 352. (calendar-gregorian-from-absolute
 353. (org-closest-date "<2014-03-05 +2y>" "<2015-02-04>" 'past))))
 354. (should
 355. (equal '(3 29 2014)
 356. (calendar-gregorian-from-absolute
 357. (org-closest-date "<2012-03-29 +2y>" "<2014-03-04>" 'future)))))
 358. (ert-deftest test-org/deadline-close-p ()
 359. "Test `org-deadline-close-p' specifications."
 360. ;; Pretend that the current time is 2016-06-03 Fri 01:43
 361. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 362. (lambda ()
 363. (apply #'encode-time
 364. (org-parse-time-string "2016-06-03 Fri 01:43")))))
 365. ;; Timestamps are close if they are within `ndays' of lead time.
 366. (org-test-with-temp-text "* Heading"
 367. (should (org-deadline-close-p "2016-06-03 Fri" 0))
 368. (should (org-deadline-close-p "2016-06-02 Thu" 0))
 369. (should-not (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat" 0))
 370. (should (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat" 1))
 371. (should (org-deadline-close-p "2016-06-03 Fri 12:00" 0)))
 372. ;; Read `ndays' from timestamp if argument not given.
 373. (org-test-with-temp-text "* H"
 374. (should (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat -1d"))
 375. (should-not (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat -0d"))
 376. (should (org-deadline-close-p "2016-06-10 Fri -1w"))
 377. (should-not (org-deadline-close-p "2016-06-11 Sat -1w")))
 378. ;; Prefer `ndays' argument over lead time in timestamp.
 379. (org-test-with-temp-text "* H"
 380. (should (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat -0d" 1))
 381. (should-not (org-deadline-close-p "2016-06-04 Sat -0d" 0)))
 382. ;; Completed tasks are never close.
 383. (let ((org-todo-keywords '(("TODO" "|" "DONE"))))
 384. (org-test-with-temp-text "* TODO Heading"
 385. (should (org-deadline-close-p "2016-06-03")))
 386. (org-test-with-temp-text "* DONE Heading"
 387. (should-not (org-deadline-close-p "2016-06-03"))))))
 388. ;;; Drawers
 389. (ert-deftest test-org/insert-property-drawer ()
 390. "Test `org-insert-property-drawer' specifications."
 391. ;; Error before first headline.
 392. (should-error (org-test-with-temp-text "" (org-insert-property-drawer)))
 393. ;; Insert drawer right after headline if there is no planning line,
 394. ;; or after it otherwise.
 395. (should
 396. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:END:\nParagraph"
 397. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 398. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-insert-property-drawer))
 399. (buffer-string))))
 400. (should
 401. (equal "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>\n:PROPERTIES:\n:END:\nParagraph"
 402. (org-test-with-temp-text
 403. "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>\nParagraph<point>"
 404. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-insert-property-drawer))
 405. (buffer-string))))
 406. ;; Indent inserted drawer.
 407. (should
 408. (equal "* H\n :PROPERTIES:\n :END:\nParagraph"
 409. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 410. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-insert-property-drawer))
 411. (buffer-string))))
 412. ;; Handle insertion at eob.
 413. (should
 414. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:END:\n"
 415. (org-test-with-temp-text "* H"
 416. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-insert-property-drawer))
 417. (buffer-string))))
 418. ;; Skip inlinetasks before point.
 419. (when (featurep 'org-inlinetask)
 420. (should
 421. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:END:\n*************** I\n*************** END\nP"
 422. (org-test-with-temp-text
 423. "* H\n*************** I\n*************** END\nP<point>"
 424. (let ((org-adapt-indentation nil)
 425. (org-inlinetask-min-level 15))
 426. (org-insert-property-drawer))
 427. (buffer-string)))))
 428. ;; Correctly set drawer in an inlinetask.
 429. (when (featurep 'org-inlinetask)
 430. (should
 431. (equal "* H\n*************** I\n:PROPERTIES:\n:END:\nP\n*************** END"
 432. (org-test-with-temp-text
 433. "* H\n*************** I\nP<point>\n*************** END"
 434. (let ((org-adapt-indentation nil)
 435. (org-inlinetask-min-level 15))
 436. (org-insert-property-drawer))
 437. (buffer-string))))))
 438. ;;; Filling
 439. (ert-deftest test-org/fill-element ()
 440. "Test `org-fill-element' specifications."
 441. ;; At an Org table, align it.
 442. (should
 443. (equal "| a |\n"
 444. (org-test-with-temp-text "|a|"
 445. (org-fill-element)
 446. (buffer-string))))
 447. (should
 448. (equal "#+name: table\n| a |\n"
 449. (org-test-with-temp-text "#+name: table\n| a |\n"
 450. (org-fill-element)
 451. (buffer-string))))
 452. ;; At a paragraph, preserve line breaks.
 453. (org-test-with-temp-text "some \\\\\nlong\ntext"
 454. (let ((fill-column 20))
 455. (org-fill-element)
 456. (should (equal (buffer-string) "some \\\\\nlong text"))))
 457. ;; Correctly fill a paragraph when point is at its very end.
 458. (should
 459. (equal "A B"
 460. (org-test-with-temp-text "A\nB"
 461. (let ((fill-column 20))
 462. (goto-char (point-max))
 463. (org-fill-element)
 464. (buffer-string)))))
 465. ;; Correctly fill the last paragraph of a greater element.
 466. (should
 467. (equal "#+BEGIN_CENTER\n- 012345\n 789\n#+END_CENTER"
 468. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\n- 012345 789\n#+END_CENTER"
 469. (let ((fill-column 8))
 470. (forward-line)
 471. (end-of-line)
 472. (org-fill-element)
 473. (buffer-string)))))
 474. ;; Correctly fill an element in a narrowed buffer.
 475. (should
 476. (equal "01234\n6"
 477. (org-test-with-temp-text "01234 6789"
 478. (let ((fill-column 5))
 479. (narrow-to-region 1 8)
 480. (org-fill-element)
 481. (buffer-string)))))
 482. ;; Handle `adaptive-fill-regexp' in paragraphs.
 483. (should
 484. (equal "> a b"
 485. (org-test-with-temp-text "> a\n> b"
 486. (let ((fill-column 5)
 487. (adaptive-fill-regexp "[ \t]*>+[ \t]*"))
 488. (org-fill-element)
 489. (buffer-string)))))
 490. ;; Special case: Fill first paragraph when point is at an item or
 491. ;; a plain-list or a footnote reference.
 492. (should
 493. (equal "- A B"
 494. (org-test-with-temp-text "- A\n B"
 495. (let ((fill-column 20))
 496. (org-fill-element)
 497. (buffer-string)))))
 498. (should
 499. (equal "[fn:1] A B"
 500. (org-test-with-temp-text "[fn:1] A\nB"
 501. (let ((fill-column 20))
 502. (org-fill-element)
 503. (buffer-string)))))
 504. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_VERSE\nSome \\\\\nlong\ntext\n#+END_VERSE"
 505. (let ((fill-column 20))
 506. (org-fill-element)
 507. (should (equal (buffer-string)
 508. "#+BEGIN_VERSE\nSome \\\\\nlong\ntext\n#+END_VERSE"))))
 509. ;; Fill contents of `comment-block' elements.
 510. (should
 511. (equal
 512. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_COMMENT\nSome\ntext\n#+END_COMMENT"
 513. (let ((fill-column 20))
 514. (forward-line)
 515. (org-fill-element)
 516. (buffer-string)))
 517. "#+BEGIN_COMMENT\nSome text\n#+END_COMMENT"))
 518. ;; Fill `comment' elements.
 519. (should
 520. (equal " # A B"
 521. (org-test-with-temp-text " # A\n # B"
 522. (let ((fill-column 20))
 523. (org-fill-element)
 524. (buffer-string)))))
 525. ;; Do not mix consecutive comments when filling one of them.
 526. (should
 527. (equal "# A B\n\n# C"
 528. (org-test-with-temp-text "# A\n# B\n\n# C"
 529. (let ((fill-column 20))
 530. (org-fill-element)
 531. (buffer-string)))))
 532. ;; Use commented empty lines as separators when filling comments.
 533. (should
 534. (equal "# A B\n#\n# C"
 535. (org-test-with-temp-text "# A\n# B\n#\n# C"
 536. (let ((fill-column 20))
 537. (org-fill-element)
 538. (buffer-string)))))
 539. ;; Handle `adaptive-fill-regexp' in comments.
 540. (should
 541. (equal "# > a b"
 542. (org-test-with-temp-text "# > a\n# > b"
 543. (let ((fill-column 20)
 544. (adaptive-fill-regexp "[ \t]*>+[ \t]*"))
 545. (org-fill-element)
 546. (buffer-string)))))
 547. ;; Do nothing at affiliated keywords.
 548. (should
 549. (equal "#+NAME: para\nSome\ntext."
 550. (org-test-with-temp-text "#+NAME: para\nSome\ntext."
 551. (let ((fill-column 20))
 552. (org-fill-element)
 553. (buffer-string)))))
 554. ;; Do not move point after table when filling a table.
 555. (should-not
 556. (org-test-with-temp-text "| a | b |\n| c | d |\n"
 557. (forward-char)
 558. (org-fill-element)
 559. (eobp)))
 560. ;; Do not fill "n" macro, with or without arguments, followed by
 561. ;; a dot or a closing parenthesis since it could be confused with
 562. ;; a numbered bullet.
 563. (should-not
 564. (equal "123456789\n{{{n}}}."
 565. (org-test-with-temp-text "123456789 {{{n}}}."
 566. (let ((fill-column 10))
 567. (org-fill-element)
 568. (buffer-string)))))
 569. (should-not
 570. (equal "123456789\n{{{n}}}\)"
 571. (org-test-with-temp-text "123456789 {{{n}}}\)"
 572. (let ((fill-column 10))
 573. (org-fill-element)
 574. (buffer-string)))))
 575. (should-not
 576. (equal "123456789\n{{{n()}}}."
 577. (org-test-with-temp-text "123456789 {{{n()}}}."
 578. (let ((fill-column 10))
 579. (org-fill-element)
 580. (buffer-string)))))
 581. (should-not
 582. (equal "123456789\n{{{n(counter)}}}."
 583. (org-test-with-temp-text "123456789 {{{n(counter)}}}."
 584. (let ((fill-column 10))
 585. (org-fill-element)
 586. (buffer-string))))))
 587. (ert-deftest test-org/auto-fill-function ()
 588. "Test auto-filling features."
 589. ;; Auto fill paragraph.
 590. (should
 591. (equal "12345\n7890"
 592. (org-test-with-temp-text "12345 7890"
 593. (let ((fill-column 5))
 594. (end-of-line)
 595. (org-auto-fill-function)
 596. (buffer-string)))))
 597. ;; Auto fill first paragraph in an item.
 598. (should
 599. (equal "- 12345\n 7890"
 600. (org-test-with-temp-text "- 12345 7890"
 601. (let ((fill-column 7))
 602. (end-of-line)
 603. (org-auto-fill-function)
 604. (buffer-string)))))
 605. ;; Auto fill paragraph when `adaptive-fill-regexp' matches.
 606. (should
 607. (equal "> 12345\n 7890"
 608. (org-test-with-temp-text "> 12345 7890"
 609. (let ((fill-column 10)
 610. (adaptive-fill-regexp "[ \t]*>+[ \t]*")
 611. (adaptive-fill-first-line-regexp "\\`[ ]*\\'"))
 612. (end-of-line)
 613. (org-auto-fill-function)
 614. (buffer-string)))))
 615. (should
 616. (equal "> 12345\n> 12345\n> 7890"
 617. (org-test-with-temp-text "> 12345\n> 12345 7890"
 618. (let ((fill-column 10)
 619. (adaptive-fill-regexp "[ \t]*>+[ \t]*"))
 620. (goto-char (point-max))
 621. (org-auto-fill-function)
 622. (buffer-string)))))
 623. (should-not
 624. (equal " 12345\n *12345\n *12345"
 625. (org-test-with-temp-text " 12345\n *12345 12345"
 626. (let ((fill-column 10)
 627. (adaptive-fill-regexp "[ \t]*>+[ \t]*"))
 628. (goto-char (point-max))
 629. (org-auto-fill-function)
 630. (buffer-string)))))
 631. ;; Auto fill comments.
 632. (should
 633. (equal " # 12345\n # 7890"
 634. (org-test-with-temp-text " # 12345 7890"
 635. (let ((fill-column 10))
 636. (end-of-line)
 637. (org-auto-fill-function)
 638. (buffer-string)))))
 639. ;; A hash within a line isn't a comment.
 640. (should-not
 641. (equal "12345 # 7890\n# 1"
 642. (org-test-with-temp-text "12345 # 7890 1"
 643. (let ((fill-column 12))
 644. (end-of-line)
 645. (org-auto-fill-function)
 646. (buffer-string)))))
 647. ;; Correctly interpret empty prefix.
 648. (should-not
 649. (equal "# a\n# b\nRegular\n# paragraph"
 650. (org-test-with-temp-text "# a\n# b\nRegular paragraph"
 651. (let ((fill-column 12))
 652. (end-of-line 3)
 653. (org-auto-fill-function)
 654. (buffer-string)))))
 655. ;; Comment block: auto fill contents.
 656. (should
 657. (equal "#+BEGIN_COMMENT\n12345\n7890\n#+END_COMMENT"
 658. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_COMMENT\n12345 7890\n#+END_COMMENT"
 659. (let ((fill-column 5))
 660. (forward-line)
 661. (end-of-line)
 662. (org-auto-fill-function)
 663. (buffer-string)))))
 664. (should
 665. (equal "#+BEGIN_COMMENT\n12345\n7890\n#+END_COMMENT"
 666. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_COMMENT\n12345 7890\n#+END_COMMENT"
 667. (let ((fill-column 5))
 668. (forward-line)
 669. (end-of-line)
 670. (org-auto-fill-function)
 671. (buffer-string)))))
 672. ;; Do not fill if a new item could be created.
 673. (should-not
 674. (equal "12345\n- 90"
 675. (org-test-with-temp-text "12345 - 90"
 676. (let ((fill-column 5))
 677. (end-of-line)
 678. (org-auto-fill-function)
 679. (buffer-string)))))
 680. ;; Do not fill if a line break could be introduced.
 681. (should-not
 682. (equal "123\\\\\n7890"
 683. (org-test-with-temp-text "123\\\\ 7890"
 684. (let ((fill-column 6))
 685. (end-of-line)
 686. (org-auto-fill-function)
 687. (buffer-string)))))
 688. ;; Do not fill affiliated keywords.
 689. (should-not
 690. (equal "#+ATTR_LATEX: ABC\nDEFGHIJKL"
 691. (org-test-with-temp-text "#+ATTR_LATEX: ABC DEFGHIJKL"
 692. (let ((fill-column 20))
 693. (end-of-line)
 694. (org-auto-fill-function)
 695. (buffer-string))))))
 696. ;;; Indentation
 697. (ert-deftest test-org/indent-line ()
 698. "Test `org-indent-line' specifications."
 699. ;; Do not indent diary sexps, footnote definitions or headlines.
 700. (should
 701. (zerop
 702. (org-test-with-temp-text "%%(org-calendar-holiday)"
 703. (org-indent-line)
 704. (org-get-indentation))))
 705. (should
 706. (zerop
 707. (org-test-with-temp-text "[fn:1] fn"
 708. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 709. (org-get-indentation))))
 710. (should
 711. (zerop
 712. (org-test-with-temp-text "* H"
 713. (org-indent-line)
 714. (org-get-indentation))))
 715. ;; Do not indent before first headline.
 716. (should
 717. (zerop
 718. (org-test-with-temp-text ""
 719. (org-indent-line)
 720. (org-get-indentation))))
 721. ;; Indent according to headline level otherwise, unless
 722. ;; `org-adapt-indentation' is nil.
 723. (should
 724. (= 2
 725. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>A"
 726. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 727. (org-get-indentation))))
 728. (should
 729. (= 2
 730. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>\nA"
 731. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 732. (org-get-indentation))))
 733. (should
 734. (zerop
 735. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>A"
 736. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-indent-line))
 737. (org-get-indentation))))
 738. ;; Indenting preserves point position.
 739. (should
 740. (org-test-with-temp-text "* H\nA<point>B"
 741. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 742. (looking-at "B")))
 743. ;; Do not change indentation at an item or a LaTeX environment.
 744. (should
 745. (= 1
 746. (org-test-with-temp-text "* H\n<point> - A"
 747. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 748. (org-get-indentation))))
 749. (should
 750. (= 1
 751. (org-test-with-temp-text
 752. "\\begin{equation}\n <point>1+1=2\n\\end{equation}"
 753. (org-indent-line)
 754. (org-get-indentation))))
 755. ;; On blank lines at the end of a list, indent like last element
 756. ;; within it if the line is still in the list. If the last element
 757. ;; is an item, indent like its contents. Otherwise, indent like the
 758. ;; whole list.
 759. (should
 760. (= 4
 761. (org-test-with-temp-text "* H\n- A\n - AA\n<point>"
 762. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 763. (org-get-indentation))))
 764. (should
 765. (= 4
 766. (org-test-with-temp-text "* H\n- A\n -\n\n<point>"
 767. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 768. (org-get-indentation))))
 769. (should
 770. (zerop
 771. (org-test-with-temp-text "* H\n- A\n - AA\n\n\n\n<point>"
 772. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 773. (org-get-indentation))))
 774. (should
 775. (= 4
 776. (org-test-with-temp-text "* H\n- A\n - \n<point>"
 777. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 778. (org-get-indentation))))
 779. (should
 780. (= 4
 781. (org-test-with-temp-text
 782. "* H\n - \n #+BEGIN_SRC emacs-lisp\n t\n #+END_SRC\n<point>"
 783. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 784. (org-get-indentation))))
 785. (should
 786. (= 2
 787. (org-test-with-temp-text "- A\n B\n\n<point>"
 788. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-indent-line))
 789. (org-get-indentation))))
 790. (should
 791. (= 2
 792. (org-test-with-temp-text
 793. "- A\n \begin{cases} 1 + 1\n \end{cases}\n\n<point>"
 794. (let ((org-adapt-indentation nil)) (org-indent-line))
 795. (org-get-indentation))))
 796. ;; Likewise, on a blank line at the end of a footnote definition,
 797. ;; indent at column 0 if line belongs to the definition. Otherwise,
 798. ;; indent like the definition itself.
 799. (should
 800. (zerop
 801. (org-test-with-temp-text "* H\n[fn:1] Definition\n<point>"
 802. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 803. (org-get-indentation))))
 804. (should
 805. (zerop
 806. (org-test-with-temp-text "* H\n[fn:1] Definition\n\n\n\n<point>"
 807. (let ((org-adapt-indentation t)) (org-indent-line))
 808. (org-get-indentation))))
 809. ;; After the end of the contents of a greater element, indent like
 810. ;; the beginning of the element.
 811. (should
 812. (= 1
 813. (org-test-with-temp-text
 814. " #+BEGIN_CENTER\n Contents\n<point>#+END_CENTER"
 815. (org-indent-line)
 816. (org-get-indentation))))
 817. ;; On blank lines after a paragraph, indent like its last non-empty
 818. ;; line.
 819. (should
 820. (= 1
 821. (org-test-with-temp-text " Paragraph\n\n<point>"
 822. (org-indent-line)
 823. (org-get-indentation))))
 824. ;; At the first line of an element, indent like previous element's
 825. ;; first line, ignoring footnotes definitions and inline tasks, or
 826. ;; according to parent.
 827. (should
 828. (= 2
 829. (org-test-with-temp-text "A\n\n B\n\nC<point>"
 830. (org-indent-line)
 831. (org-get-indentation))))
 832. (should
 833. (= 1
 834. (org-test-with-temp-text " A\n\n[fn:1] B\n\n\nC<point>"
 835. (org-indent-line)
 836. (org-get-indentation))))
 837. (should
 838. (= 1
 839. (org-test-with-temp-text
 840. " #+BEGIN_CENTER\n<point> Contents\n#+END_CENTER"
 841. (org-indent-line)
 842. (org-get-indentation))))
 843. ;; Within code part of a source block, use language major mode if
 844. ;; `org-src-tab-acts-natively' is non-nil. Otherwise, indent
 845. ;; according to line above.
 846. (should
 847. (= 6
 848. (org-test-with-temp-text
 849. "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n (and A\n<point>B)\n#+END_SRC"
 850. (let ((org-src-tab-acts-natively t)
 851. (org-edit-src-content-indentation 0))
 852. (org-indent-line))
 853. (org-get-indentation))))
 854. (should
 855. (= 1
 856. (org-test-with-temp-text
 857. "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n (and A\n<point>B)\n#+END_SRC"
 858. (let ((org-src-tab-acts-natively nil)
 859. (org-edit-src-content-indentation 0))
 860. (org-indent-line))
 861. (org-get-indentation))))
 862. ;; Otherwise, indent like the first non-blank line above.
 863. (should
 864. (zerop
 865. (org-test-with-temp-text
 866. "#+BEGIN_CENTER\nline1\n\n<point> line2\n#+END_CENTER"
 867. (org-indent-line)
 868. (org-get-indentation))))
 869. ;; Align node properties according to `org-property-format'. Handle
 870. ;; nicely empty values.
 871. (should
 872. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:key: value\n:END:"
 873. (org-test-with-temp-text
 874. "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:key: value\n:END:"
 875. (let ((org-property-format "%-10s %s")) (org-indent-line))
 876. (buffer-string))))
 877. (should
 878. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:key:\n:END:"
 879. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:key:\n:END:"
 880. (let ((org-property-format "%-10s %s")) (org-indent-line))
 881. (buffer-string)))))
 882. (ert-deftest test-org/indent-region ()
 883. "Test `org-indent-region' specifications."
 884. ;; Indent paragraph.
 885. (should
 886. (equal "A\nB\nC"
 887. (org-test-with-temp-text " A\nB\n C"
 888. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 889. (buffer-string))))
 890. ;; Indent greater elements along with their contents.
 891. (should
 892. (equal "#+BEGIN_CENTER\nA\nB\n#+END_CENTER"
 893. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\n A\n B\n#+END_CENTER"
 894. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 895. (buffer-string))))
 896. ;; Ignore contents of verse blocks. Only indent block delimiters.
 897. (should
 898. (equal "#+BEGIN_VERSE\n A\n B\n#+END_VERSE"
 899. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_VERSE\n A\n B\n#+END_VERSE"
 900. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 901. (buffer-string))))
 902. (should
 903. (equal "#+BEGIN_VERSE\n A\n B\n#+END_VERSE"
 904. (org-test-with-temp-text " #+BEGIN_VERSE\n A\n B\n #+END_VERSE"
 905. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 906. (buffer-string))))
 907. ;; Indent example blocks as a single block, unless indentation
 908. ;; should be preserved. In this case only indent the block markers.
 909. (should
 910. (equal "#+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n#+END_EXAMPLE"
 911. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n#+END_EXAMPLE"
 912. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 913. (buffer-string))))
 914. (should
 915. (equal "#+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n#+END_EXAMPLE"
 916. (org-test-with-temp-text " #+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n #+END_EXAMPLE"
 917. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 918. (buffer-string))))
 919. (should
 920. (equal "#+BEGIN_EXAMPLE -i\n A\n B\n#+END_EXAMPLE"
 921. (org-test-with-temp-text
 922. " #+BEGIN_EXAMPLE -i\n A\n B\n #+END_EXAMPLE"
 923. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 924. (buffer-string))))
 925. (should
 926. (equal "#+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n#+END_EXAMPLE"
 927. (org-test-with-temp-text
 928. " #+BEGIN_EXAMPLE\n A\n B\n #+END_EXAMPLE"
 929. (let ((org-src-preserve-indentation t))
 930. (org-indent-region (point-min) (point-max)))
 931. (buffer-string))))
 932. ;; Treat export blocks as a whole.
 933. (should
 934. (equal "#+BEGIN_EXPORT latex\n A\n B\n#+END_EXPORT"
 935. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXPORT latex\n A\n B\n#+END_EXPORT"
 936. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 937. (buffer-string))))
 938. (should
 939. (equal "#+BEGIN_EXPORT latex\n A\n B\n#+END_EXPORT"
 940. (org-test-with-temp-text
 941. " #+BEGIN_EXPORT latex\n A\n B\n #+END_EXPORT"
 942. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 943. (buffer-string))))
 944. ;; Indent according to mode if `org-src-tab-acts-natively' is
 945. ;; non-nil. Otherwise, do not indent code at all.
 946. (should
 947. (equal "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n(and A\n B)\n#+END_SRC"
 948. (org-test-with-temp-text
 949. "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n (and A\nB)\n#+END_SRC"
 950. (let ((org-src-tab-acts-natively t)
 951. (org-edit-src-content-indentation 0))
 952. (org-indent-region (point-min) (point-max)))
 953. (buffer-string))))
 954. (should
 955. (equal "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n (and A\nB)\n#+END_SRC"
 956. (org-test-with-temp-text
 957. "#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n (and A\nB)\n#+END_SRC"
 958. (let ((org-src-tab-acts-natively nil)
 959. (org-edit-src-content-indentation 0))
 960. (org-indent-region (point-min) (point-max)))
 961. (buffer-string))))
 962. ;; Align node properties according to `org-property-format'. Handle
 963. ;; nicely empty values.
 964. (should
 965. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:key: value\n:END:"
 966. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>:PROPERTIES:\n:key: value\n:END:"
 967. (let ((org-property-format "%-10s %s")
 968. (org-adapt-indentation nil))
 969. (org-indent-region (point) (point-max)))
 970. (buffer-string))))
 971. (should
 972. (equal "* H\n:PROPERTIES:\n:key:\n:END:"
 973. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>:PROPERTIES:\n:key:\n:END:"
 974. (let ((org-property-format "%-10s %s")
 975. (org-adapt-indentation nil))
 976. (org-indent-region (point) (point-max)))
 977. (buffer-string))))
 978. ;; Indent plain lists.
 979. (should
 980. (equal "- A\n B\n - C\n\n D"
 981. (org-test-with-temp-text "- A\n B\n - C\n\n D"
 982. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 983. (buffer-string))))
 984. (should
 985. (equal "- A\n\n- B"
 986. (org-test-with-temp-text " - A\n\n - B"
 987. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 988. (buffer-string))))
 989. ;; Indent footnote definitions.
 990. (should
 991. (equal "[fn:1] Definition\n\nDefinition"
 992. (org-test-with-temp-text "[fn:1] Definition\n\n Definition"
 993. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 994. (buffer-string))))
 995. ;; Special case: Start indenting on a blank line.
 996. (should
 997. (equal "\nParagraph"
 998. (org-test-with-temp-text "\n Paragraph"
 999. (org-indent-region (point-min) (point-max))
 1000. (buffer-string)))))
 1001. ;;; Editing
 1002. (ert-deftest test-org/delete-indentation ()
 1003. "Test `org-delete-indentation' specifications."
 1004. ;; Regular test.
 1005. (should (equal "foo bar"
 1006. (org-test-with-temp-text
 1007. "foo \n bar<point>"
 1008. (org-delete-indentation)
 1009. (buffer-string))))
 1010. ;; With optional argument.
 1011. (should (equal "foo bar"
 1012. (org-test-with-temp-text
 1013. "foo<point> \n bar"
 1014. (org-delete-indentation t)
 1015. (buffer-string))))
 1016. ;; At headline text should be appended to the headline text.
 1017. (should
 1018. (equal"* foo bar :tag:"
 1019. (let (org-auto-align-tags)
 1020. (org-test-with-temp-text
 1021. "* foo :tag:\n bar<point>"
 1022. (org-delete-indentation)
 1023. (buffer-string)))))
 1024. (should
 1025. (equal "* foo bar :tag:"
 1026. (let (org-auto-align-tags)
 1027. (org-test-with-temp-text
 1028. "* foo <point>:tag:\n bar"
 1029. (org-delete-indentation t)
 1030. (buffer-string))))))
 1031. (ert-deftest test-org/return ()
 1032. "Test `org-return' specifications."
 1033. ;; Regular test.
 1034. (should
 1035. (equal "Para\ngraph"
 1036. (org-test-with-temp-text "Para<point>graph"
 1037. (org-return)
 1038. (buffer-string))))
 1039. ;; With optional argument, indent line.
 1040. (should
 1041. (equal " Para\n graph"
 1042. (org-test-with-temp-text " Para<point>graph"
 1043. (org-return t)
 1044. (buffer-string))))
 1045. ;; On a table, call `org-table-next-row'.
 1046. (should
 1047. (org-test-with-temp-text "| <point>a |\n| b |"
 1048. (org-return)
 1049. (looking-at-p "b")))
 1050. ;; Open link or timestamp under point when `org-return-follows-link'
 1051. ;; is non-nil.
 1052. (should
 1053. (org-test-with-temp-text "Link [[target<point>]] <<target>>"
 1054. (let ((org-return-follows-link t)
 1055. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1056. (org-return))
 1057. (looking-at-p "<<target>>")))
 1058. (should-not
 1059. (org-test-with-temp-text "Link [[target<point>]] <<target>>"
 1060. (let ((org-return-follows-link nil)) (org-return))
 1061. (looking-at-p "<<target>>")))
 1062. (should
 1063. (org-test-with-temp-text "* [[b][a<point>]]\n* b"
 1064. (let ((org-return-follows-link t)) (org-return))
 1065. (looking-at-p "* b")))
 1066. (should
 1067. (org-test-with-temp-text "Link [[target][/descipt<point>ion/]] <<target>>"
 1068. (let ((org-return-follows-link t)
 1069. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1070. (org-return))
 1071. (looking-at-p "<<target>>")))
 1072. (should-not
 1073. (org-test-with-temp-text "Link [[target]]<point> <<target>>"
 1074. (let ((org-return-follows-link t)
 1075. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1076. (org-return))
 1077. (looking-at-p "<<target>>")))
 1078. ;; When `org-return-follows-link' is non-nil, tolerate links and
 1079. ;; timestamps in comments, node properties, etc.
 1080. (should
 1081. (org-test-with-temp-text "# Comment [[target<point>]]\n <<target>>"
 1082. (let ((org-return-follows-link t)
 1083. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1084. (org-return))
 1085. (looking-at-p "<<target>>")))
 1086. (should-not
 1087. (org-test-with-temp-text "# Comment [[target<point>]]\n <<target>>"
 1088. (let ((org-return-follows-link nil)) (org-return))
 1089. (looking-at-p "<<target>>")))
 1090. (should-not
 1091. (org-test-with-temp-text "# Comment [[target]]<point>\n <<target>>"
 1092. (let ((org-return-follows-link t)
 1093. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1094. (org-return))
 1095. (looking-at-p "<<target>>")))
 1096. ;; `org-return-follows-link' handle multi-line lines.
 1097. (should
 1098. (org-test-with-temp-text
 1099. "[[target][This is a very\n long description<point>]]\n <<target>>"
 1100. (let ((org-return-follows-link t)
 1101. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1102. (org-return))
 1103. (looking-at-p "<<target>>")))
 1104. (should-not
 1105. (org-test-with-temp-text
 1106. "[[target][This is a very\n long description]]<point>\n <<target>>"
 1107. (let ((org-return-follows-link t)
 1108. (org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 1109. (org-return))
 1110. (looking-at-p "<<target>>")))
 1111. ;; However, do not open link when point is in a table.
 1112. (should
 1113. (org-test-with-temp-text "| [[target<point>]] |\n| between |\n| <<target>> |"
 1114. (let ((org-return-follows-link t)) (org-return))
 1115. (looking-at-p "between")))
 1116. ;; Special case: in a list, when indenting, do not break structure.
 1117. (should
 1118. (equal "- A\n B"
 1119. (org-test-with-temp-text "- A <point>B"
 1120. (org-return t)
 1121. (buffer-string))))
 1122. (should
 1123. (equal "- A\n\n- B"
 1124. (org-test-with-temp-text "- A\n<point>- B"
 1125. (org-return t)
 1126. (buffer-string))))
 1127. ;; On tags part of a headline, add a newline below it instead of
 1128. ;; breaking it.
 1129. (should
 1130. (equal "* H :tag:\n"
 1131. (org-test-with-temp-text "* H :<point>tag:"
 1132. (org-return)
 1133. (buffer-string))))
 1134. ;; Before headline text, add a newline below it instead of breaking
 1135. ;; it.
 1136. (should
 1137. (equal "* TODO H :tag:\n"
 1138. (org-test-with-temp-text "* <point>TODO H :tag:"
 1139. (org-return)
 1140. (buffer-string))))
 1141. (should
 1142. (equal "* TODO [#B] H :tag:\n"
 1143. (org-test-with-temp-text "* TODO<point> [#B] H :tag:"
 1144. (org-return)
 1145. (buffer-string))))
 1146. (should ;TODO are case-sensitive
 1147. (equal "* \nTodo"
 1148. (org-test-with-temp-text "* <point>Todo"
 1149. (org-return)
 1150. (buffer-string))))
 1151. ;; At headline text, break headline text but preserve tags.
 1152. (should
 1153. (equal "* TODO [#B] foo :tag:\nbar"
 1154. (let (org-auto-align-tags)
 1155. (org-test-with-temp-text "* TODO [#B] foo<point>bar :tag:"
 1156. (org-return)
 1157. (buffer-string)))))
 1158. ;; At bol of headline insert newline.
 1159. (should
 1160. (equal "\n* h"
 1161. (org-test-with-temp-text "<point>* h"
 1162. (org-return)
 1163. (buffer-string))))
 1164. ;; Refuse to leave invalid headline in buffer.
 1165. (should
 1166. (equal "* h\n"
 1167. (org-test-with-temp-text "*<point> h"
 1168. (org-return)
 1169. (buffer-string))))
 1170. ;; Before first column or after last one in a table, split the
 1171. ;; table.
 1172. (should
 1173. (equal "| a |\n\n| b |"
 1174. (org-test-with-temp-text "| a |\n<point>| b |"
 1175. (org-return)
 1176. (buffer-string))))
 1177. (should
 1178. (equal "| a |\n\n| b |"
 1179. (org-test-with-temp-text "| a |<point>\n| b |"
 1180. (org-return)
 1181. (buffer-string))))
 1182. ;; Do not auto-fill on hitting <RET> inside a property drawer.
 1183. (should
 1184. (equal "* Heading\n:PROPERTIES:\n:SOME_PROP: This is a very long property value that goes beyond the fill-column. But this is inside a property drawer, so the auto-filling should be disabled.\n\n:END:"
 1185. (org-test-with-temp-text "* Heading\n:PROPERTIES:\n:SOME_PROP: This is a very long property value that goes beyond the fill-column. But this is inside a property drawer, so the auto-filling should be disabled.<point>\n:END:"
 1186. (setq-local fill-column 10)
 1187. (auto-fill-mode 1)
 1188. (org-return)
 1189. (buffer-string)))))
 1190. (ert-deftest test-org/meta-return ()
 1191. "Test M-RET (`org-meta-return') specifications."
 1192. ;; In a table field insert a row above.
 1193. (should
 1194. (org-test-with-temp-text "| a |"
 1195. (forward-char)
 1196. (org-meta-return)
 1197. (forward-line -1)
 1198. (looking-at "| |$")))
 1199. ;; In a paragraph change current line into a header.
 1200. (should
 1201. (org-test-with-temp-text "a"
 1202. (org-meta-return)
 1203. (beginning-of-line)
 1204. (looking-at "\* a$")))
 1205. ;; In an item insert an item, in this case above.
 1206. (should
 1207. (org-test-with-temp-text "- a"
 1208. (org-meta-return)
 1209. (beginning-of-line)
 1210. (looking-at "- $")))
 1211. ;; In a drawer and item insert an item, in this case above.
 1212. (should
 1213. (org-test-with-temp-text ":MYDRAWER:\n- a\n:END:"
 1214. (forward-line)
 1215. (org-meta-return)
 1216. (beginning-of-line)
 1217. (looking-at "- $"))))
 1218. (ert-deftest test-org/insert-heading ()
 1219. "Test `org-insert-heading' specifications."
 1220. ;; In an empty buffer, insert a new headline.
 1221. (should
 1222. (equal "* "
 1223. (org-test-with-temp-text ""
 1224. (org-insert-heading)
 1225. (buffer-string))))
 1226. ;; At the beginning of a line, turn it into a headline.
 1227. (should
 1228. (equal "* P"
 1229. (org-test-with-temp-text "<point>P"
 1230. (org-insert-heading)
 1231. (buffer-string))))
 1232. ;; In the middle of a line, split the line if allowed, otherwise,
 1233. ;; insert the headline at its end.
 1234. (should
 1235. (equal "Para\n* graph"
 1236. (org-test-with-temp-text "Para<point>graph"
 1237. (let ((org-M-RET-may-split-line '((default . t))))
 1238. (org-insert-heading))
 1239. (buffer-string))))
 1240. (should
 1241. (equal "Paragraph\n* "
 1242. (org-test-with-temp-text "Para<point>graph"
 1243. (let ((org-M-RET-may-split-line '((default . nil))))
 1244. (org-insert-heading))
 1245. (buffer-string))))
 1246. ;; At the beginning of a headline, create one above.
 1247. (should
 1248. (equal "* \n* H"
 1249. (org-test-with-temp-text "* H"
 1250. (org-insert-heading)
 1251. (buffer-string))))
 1252. ;; In the middle of a headline, split it if allowed.
 1253. (should
 1254. (equal "* H\n* 1\n"
 1255. (org-test-with-temp-text "* H<point>1"
 1256. (let ((org-M-RET-may-split-line '((headline . t))))
 1257. (org-insert-heading))
 1258. (buffer-string))))
 1259. (should
 1260. (equal "* H1\n* \n"
 1261. (org-test-with-temp-text "* H<point>1"
 1262. (let ((org-M-RET-may-split-line '((headline . nil))))
 1263. (org-insert-heading))
 1264. (buffer-string))))
 1265. ;; However, splitting cannot happen on TODO keywords, priorities or
 1266. ;; tags.
 1267. (should
 1268. (equal "* TODO H1\n* \n"
 1269. (org-test-with-temp-text "* TO<point>DO H1"
 1270. (let ((org-M-RET-may-split-line '((headline . t))))
 1271. (org-insert-heading))
 1272. (buffer-string))))
 1273. (should
 1274. (equal "* [#A] H1\n* \n"
 1275. (org-test-with-temp-text "* [#<point>A] H1"
 1276. (let ((org-M-RET-may-split-line '((headline . t))))
 1277. (org-insert-heading))
 1278. (buffer-string))))
 1279. (should
 1280. (equal "* H1 :tag:\n* \n"
 1281. (org-test-with-temp-text "* H1 :ta<point>g:"
 1282. (let ((org-M-RET-may-split-line '((headline . t))))
 1283. (org-insert-heading))
 1284. (buffer-string))))
 1285. ;; New headline level depends on the level of the headline above.
 1286. (should
 1287. (equal "** H\n** P"
 1288. (org-test-with-temp-text "** H\n<point>P"
 1289. (org-insert-heading)
 1290. (buffer-string))))
 1291. (should
 1292. (equal "** H\nPara\n** graph"
 1293. (org-test-with-temp-text "** H\nPara<point>graph"
 1294. (let ((org-M-RET-may-split-line '((default . t))))
 1295. (org-insert-heading))
 1296. (buffer-string))))
 1297. (should
 1298. (equal "** \n** H"
 1299. (org-test-with-temp-text "** H"
 1300. (org-insert-heading)
 1301. (buffer-string))))
 1302. ;; When called with one universal argument, insert a new headline at
 1303. ;; the end of the current subtree, independently on the position of
 1304. ;; point.
 1305. (should
 1306. (equal
 1307. "* H1\n** H2\n* \n"
 1308. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2"
 1309. (let ((org-insert-heading-respect-content nil))
 1310. (org-insert-heading '(4)))
 1311. (buffer-string))))
 1312. (should
 1313. (equal
 1314. "* H1\n** H2\n* \n"
 1315. (org-test-with-temp-text "* H<point>1\n** H2"
 1316. (let ((org-insert-heading-respect-content nil))
 1317. (org-insert-heading '(4)))
 1318. (buffer-string))))
 1319. ;; When called with two universal arguments, insert a new headline
 1320. ;; at the end of the grandparent subtree.
 1321. (should
 1322. (equal "* H1\n** H3\n- item\n** H2\n** \n"
 1323. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H3\n- item<point>\n** H2"
 1324. (let ((org-insert-heading-respect-content nil))
 1325. (org-insert-heading '(16)))
 1326. (buffer-string))))
 1327. ;; When optional TOP-LEVEL argument is non-nil, always insert
 1328. ;; a level 1 heading.
 1329. (should
 1330. (equal "* H1\n** H2\n* \n"
 1331. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2<point>"
 1332. (org-insert-heading nil nil t)
 1333. (buffer-string))))
 1334. (should
 1335. (equal "* H1\n- item\n* "
 1336. (org-test-with-temp-text "* H1\n- item<point>"
 1337. (org-insert-heading nil nil t)
 1338. (buffer-string))))
 1339. ;; Obey `org-blank-before-new-entry'.
 1340. (should
 1341. (equal "* H1\n\n* \n"
 1342. (org-test-with-temp-text "* H1<point>"
 1343. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . t))))
 1344. (org-insert-heading))
 1345. (buffer-string))))
 1346. (should
 1347. (equal "* H1\n* \n"
 1348. (org-test-with-temp-text "* H1<point>"
 1349. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . nil))))
 1350. (org-insert-heading))
 1351. (buffer-string))))
 1352. (should
 1353. (equal "* H1\n* H2\n* \n"
 1354. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2<point>"
 1355. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . auto))))
 1356. (org-insert-heading))
 1357. (buffer-string))))
 1358. (should
 1359. (equal "* H1\n\n* H2\n\n* \n"
 1360. (org-test-with-temp-text "* H1\n\n* H2<point>"
 1361. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . auto))))
 1362. (org-insert-heading))
 1363. (buffer-string))))
 1364. ;; Corner case: correctly insert a headline after an empty one.
 1365. (should
 1366. (equal "* \n* \n"
 1367. (org-test-with-temp-text "* <point>"
 1368. (org-insert-heading)
 1369. (buffer-string))))
 1370. (should
 1371. (org-test-with-temp-text "* <point>\n"
 1372. (org-insert-heading)
 1373. (looking-at-p "\n\\'")))
 1374. ;; Do not insert spurious headlines when inserting a new headline.
 1375. (should
 1376. (equal "* H1\n* H2\n* \n"
 1377. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2<point>\n"
 1378. (org-insert-heading)
 1379. (buffer-string))))
 1380. ;; Preserve visibility at beginning of line. In particular, when
 1381. ;; removing spurious blank lines, do not visually merge heading with
 1382. ;; the line visible above.
 1383. (should-not
 1384. (org-test-with-temp-text "* H1<point>\nContents\n\n* H2\n"
 1385. (org-overview)
 1386. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . nil))))
 1387. (org-insert-heading '(4)))
 1388. (invisible-p (line-end-position 0))))
 1389. ;; Properly handle empty lines when forcing a headline below current
 1390. ;; one.
 1391. (should
 1392. (equal "* H1\n\n* H\n\n* \n"
 1393. (org-test-with-temp-text "* H1\n\n* H<point>"
 1394. (let ((org-blank-before-new-entry '((heading . t))))
 1395. (org-insert-heading '(4))
 1396. (buffer-string))))))
 1397. (ert-deftest test-org/insert-todo-heading-respect-content ()
 1398. "Test `org-insert-todo-heading-respect-content' specifications."
 1399. ;; Create a TODO heading.
 1400. (should
 1401. (org-test-with-temp-text "* H1\n Body"
 1402. (org-insert-todo-heading-respect-content)
 1403. (nth 2 (org-heading-components))))
 1404. ;; Add headline at the end of the first subtree
 1405. (should
 1406. (equal
 1407. "* TODO \n"
 1408. (org-test-with-temp-text "* H1\nH1Body<point>\n** H2\nH2Body"
 1409. (org-insert-todo-heading-respect-content)
 1410. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position) (point-max)))))
 1411. ;; In a list, do not create a new item.
 1412. (should
 1413. (equal
 1414. "* TODO \n"
 1415. (org-test-with-temp-text "* H\n- an item\n- another one"
 1416. (search-forward "an ")
 1417. (org-insert-todo-heading-respect-content)
 1418. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position) (point-max)))))
 1419. ;; Use the same TODO keyword as current heading.
 1420. (should
 1421. (equal
 1422. "* TODO \n"
 1423. (org-test-with-temp-text "* TODO\n** WAITING\n"
 1424. (org-insert-todo-heading-respect-content)
 1425. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position) (point-max))))))
 1426. (ert-deftest test-org/clone-with-time-shift ()
 1427. "Test `org-clone-subtree-with-time-shift'."
 1428. ;; Raise an error before first heading.
 1429. (should-error
 1430. (org-test-with-temp-text ""
 1431. (org-clone-subtree-with-time-shift 1)))
 1432. ;; Raise an error on invalid number of clones.
 1433. (should-error
 1434. (org-test-with-temp-text "* Clone me"
 1435. (org-clone-subtree-with-time-shift -1)))
 1436. ;; Clone non-repeating once.
 1437. (should
 1438. (equal "\
 1439. * H1\n<2015-06-21>
 1440. * H1\n<2015-06-23>
 1441. "
 1442. (org-test-with-temp-text "* H1\n<2015-06-21 Sun>"
 1443. (org-clone-subtree-with-time-shift 1 "+2d")
 1444. (replace-regexp-in-string
 1445. "\\( [.A-Za-z]+\\)\\( \\+[0-9][hdmwy]\\)?>" "" (buffer-string)
 1446. nil nil 1))))
 1447. ;; Clone repeating once.
 1448. (should
 1449. (equal "\
 1450. * H1\n<2015-06-21>
 1451. * H1\n<2015-06-23>
 1452. * H1\n<2015-06-25 +1w>
 1453. "
 1454. (org-test-with-temp-text "* H1\n<2015-06-21 Sun +1w>"
 1455. (org-clone-subtree-with-time-shift 1 "+2d")
 1456. (replace-regexp-in-string
 1457. "\\( [.A-Za-z]+\\)\\( \\+[0-9][hdmwy]\\)?>" "" (buffer-string)
 1458. nil nil 1))))
 1459. ;; Clone non-repeating zero times.
 1460. (should
 1461. (equal "\
 1462. * H1\n<2015-06-21>
 1463. "
 1464. (org-test-with-temp-text "* H1\n<2015-06-21 Sun>"
 1465. (org-clone-subtree-with-time-shift 0 "+2d")
 1466. (replace-regexp-in-string
 1467. "\\( [.A-Za-z]+\\)\\( \\+[0-9][hdmwy]\\)?>" "" (buffer-string)
 1468. nil nil 1))))
 1469. ;; Clone repeating "zero" times.
 1470. (should
 1471. (equal "\
 1472. * H1\n<2015-06-21>
 1473. * H1\n<2015-06-23 +1w>
 1474. "
 1475. (org-test-with-temp-text "* H1\n<2015-06-21 Sun +1w>"
 1476. (org-clone-subtree-with-time-shift 0 "+2d")
 1477. (replace-regexp-in-string
 1478. "\\( [.A-Za-z]+\\)\\( \\+[0-9][hdmwy]\\)?>" "" (buffer-string)
 1479. nil nil 1))))
 1480. ;; Clone with blank SHIFT argument.
 1481. (should
 1482. (string-prefix-p
 1483. "* H <2012-03-29"
 1484. (org-test-with-temp-text "* H <2012-03-29 Thu><point>"
 1485. (org-clone-subtree-with-time-shift 1 "")
 1486. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position 2)
 1487. (line-end-position 2)))))
 1488. ;; Find time stamps before point. If SHIFT is not specified, ask
 1489. ;; for a time shift.
 1490. (should
 1491. (string-prefix-p
 1492. "* H <2012-03-30"
 1493. (org-test-with-temp-text "* H <2012-03-29 Thu><point>"
 1494. (org-clone-subtree-with-time-shift 1 "+1d")
 1495. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position 2)
 1496. (line-end-position 2)))))
 1497. (should
 1498. (string-prefix-p
 1499. "* H <2014-03-05"
 1500. (org-test-with-temp-text "* H <2014-03-04 Tue><point>"
 1501. (cl-letf (((symbol-function 'read-from-minibuffer)
 1502. (lambda (&rest args) "+1d")))
 1503. (org-clone-subtree-with-time-shift 1))
 1504. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position 2)
 1505. (line-end-position 2))))))
 1506. ;;; Fixed-Width Areas
 1507. (ert-deftest test-org/toggle-fixed-width ()
 1508. "Test `org-toggle-fixed-width' specifications."
 1509. ;; No region: Toggle on fixed-width marker in paragraphs.
 1510. (should
 1511. (equal ": A"
 1512. (org-test-with-temp-text "A"
 1513. (org-toggle-fixed-width)
 1514. (buffer-string))))
 1515. ;; No region: Toggle off fixed-width markers in fixed-width areas.
 1516. (should
 1517. (equal "A"
 1518. (org-test-with-temp-text ": A"
 1519. (org-toggle-fixed-width)
 1520. (buffer-string))))
 1521. ;; No region: Toggle on marker in blank lines after elements or just
 1522. ;; after a headline.
 1523. (should
 1524. (equal "* H\n: "
 1525. (org-test-with-temp-text "* H\n"
 1526. (forward-line)
 1527. (org-toggle-fixed-width)
 1528. (buffer-string))))
 1529. (should
 1530. (equal "#+BEGIN_EXAMPLE\nContents\n#+END_EXAMPLE\n: "
 1531. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXAMPLE\nContents\n#+END_EXAMPLE\n"
 1532. (goto-char (point-max))
 1533. (org-toggle-fixed-width)
 1534. (buffer-string))))
 1535. ;; No region: Toggle on marker in front of one line elements (e.g.,
 1536. ;; headlines, clocks)
 1537. (should
 1538. (equal ": * Headline"
 1539. (org-test-with-temp-text "* Headline"
 1540. (org-toggle-fixed-width)
 1541. (buffer-string))))
 1542. (should
 1543. (equal ": #+KEYWORD: value"
 1544. (org-test-with-temp-text "#+KEYWORD: value"
 1545. (org-toggle-fixed-width)
 1546. (buffer-string))))
 1547. ;; No region: error in other situations.
 1548. (should-error
 1549. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXAMPLE\n: A\n#+END_EXAMPLE"
 1550. (forward-line)
 1551. (org-toggle-fixed-width)
 1552. (buffer-string)))
 1553. ;; No region: Indentation is preserved.
 1554. (should
 1555. (equal "- A\n : B"
 1556. (org-test-with-temp-text "- A\n B"
 1557. (forward-line)
 1558. (org-toggle-fixed-width)
 1559. (buffer-string))))
 1560. ;; Region: If it contains only fixed-width elements and blank lines,
 1561. ;; toggle off fixed-width markup.
 1562. (should
 1563. (equal "A\n\nB"
 1564. (org-test-with-temp-text ": A\n\n: B"
 1565. (transient-mark-mode 1)
 1566. (push-mark (point) t t)
 1567. (goto-char (point-max))
 1568. (org-toggle-fixed-width)
 1569. (buffer-string))))
 1570. ;; Region: If it contains anything else, toggle on fixed-width but
 1571. ;; not on fixed-width areas.
 1572. (should
 1573. (equal ": A\n: \n: B\n: \n: C"
 1574. (org-test-with-temp-text "A\n\n: B\n\nC"
 1575. (transient-mark-mode 1)
 1576. (push-mark (point) t t)
 1577. (goto-char (point-max))
 1578. (org-toggle-fixed-width)
 1579. (buffer-string))))
 1580. ;; Region: Ignore blank lines at its end, unless it contains only
 1581. ;; such lines.
 1582. (should
 1583. (equal ": A\n\n"
 1584. (org-test-with-temp-text "A\n\n"
 1585. (transient-mark-mode 1)
 1586. (push-mark (point) t t)
 1587. (goto-char (point-max))
 1588. (org-toggle-fixed-width)
 1589. (buffer-string))))
 1590. (should
 1591. (equal ": \n: \n"
 1592. (org-test-with-temp-text "\n\n"
 1593. (transient-mark-mode 1)
 1594. (push-mark (point) t t)
 1595. (goto-char (point-max))
 1596. (org-toggle-fixed-width)
 1597. (buffer-string)))))
 1598. ;;; Headline
 1599. (ert-deftest test-org/get-heading ()
 1600. "Test `org-get-heading' specifications."
 1601. ;; Return current heading, even if point is not on it.
 1602. (should
 1603. (equal "H"
 1604. (org-test-with-temp-text "* H"
 1605. (org-get-heading))))
 1606. (should
 1607. (equal "H"
 1608. (org-test-with-temp-text "* H\nText<point>"
 1609. (org-get-heading))))
 1610. ;; Without any optional argument, return TODO keyword, priority
 1611. ;; cookie, COMMENT keyword and tags.
 1612. (should
 1613. (equal "TODO H"
 1614. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n* TODO H<point>"
 1615. (org-get-heading))))
 1616. (should
 1617. (equal "[#A] H"
 1618. (org-test-with-temp-text "* [#A] H"
 1619. (org-get-heading))))
 1620. (should
 1621. (equal "COMMENT H"
 1622. (org-test-with-temp-text "* COMMENT H"
 1623. (org-get-heading))))
 1624. (should
 1625. (equal "H :tag:"
 1626. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 1627. (org-get-heading))))
 1628. ;; With NO-TAGS argument, ignore tags.
 1629. (should
 1630. (equal "TODO H"
 1631. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n* TODO H<point>"
 1632. (org-get-heading t))))
 1633. (should
 1634. (equal "H"
 1635. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 1636. (org-get-heading t))))
 1637. ;; With NO-TODO, ignore TODO keyword.
 1638. (should
 1639. (equal "H"
 1640. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n* TODO H<point>"
 1641. (org-get-heading nil t))))
 1642. (should
 1643. (equal "H :tag:"
 1644. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 1645. (org-get-heading nil t))))
 1646. ;; TODO keywords are case-sensitive.
 1647. (should
 1648. (equal "Todo H"
 1649. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n* Todo H<point>"
 1650. (org-get-heading nil t))))
 1651. ;; With NO-PRIORITY, ignore priority.
 1652. (should
 1653. (equal "H"
 1654. (org-test-with-temp-text "* [#A] H"
 1655. (org-get-heading nil nil t))))
 1656. (should
 1657. (equal "H"
 1658. (org-test-with-temp-text "* H"
 1659. (org-get-heading nil nil t))))
 1660. (should
 1661. (equal "TODO H"
 1662. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] H"
 1663. (org-get-heading nil nil t))))
 1664. ;; With NO-COMMENT, ignore COMMENT keyword.
 1665. (should
 1666. (equal "H"
 1667. (org-test-with-temp-text "* COMMENT H"
 1668. (org-get-heading nil nil nil t))))
 1669. (should
 1670. (equal "H"
 1671. (org-test-with-temp-text "* H"
 1672. (org-get-heading nil nil nil t))))
 1673. (should
 1674. (equal "TODO [#A] H"
 1675. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] COMMENT H"
 1676. (org-get-heading nil nil nil t))))
 1677. ;; On an empty headline, return value is consistent.
 1678. (should (equal "" (org-test-with-temp-text "* " (org-get-heading))))
 1679. (should (equal "" (org-test-with-temp-text "* " (org-get-heading t))))
 1680. (should (equal "" (org-test-with-temp-text "* " (org-get-heading nil t))))
 1681. (should (equal "" (org-test-with-temp-text "* " (org-get-heading nil nil t))))
 1682. (should
 1683. (equal "" (org-test-with-temp-text "* " (org-get-heading nil nil nil t)))))
 1684. (ert-deftest test-org/in-commented-heading-p ()
 1685. "Test `org-in-commented-heading-p' specifications."
 1686. ;; Commented headline.
 1687. (should
 1688. (org-test-with-temp-text "* COMMENT Headline\nBody"
 1689. (goto-char (point-max))
 1690. (org-in-commented-heading-p)))
 1691. ;; Commented ancestor.
 1692. (should
 1693. (org-test-with-temp-text "* COMMENT Headline\n** Level 2\nBody"
 1694. (goto-char (point-max))
 1695. (org-in-commented-heading-p)))
 1696. ;; Comment keyword is case-sensitive.
 1697. (should-not
 1698. (org-test-with-temp-text "* Comment Headline\nBody"
 1699. (goto-char (point-max))
 1700. (org-in-commented-heading-p)))
 1701. ;; Keyword is standalone.
 1702. (should-not
 1703. (org-test-with-temp-text "* COMMENTHeadline\nBody"
 1704. (goto-char (point-max))
 1705. (org-in-commented-heading-p)))
 1706. ;; Optional argument.
 1707. (should-not
 1708. (org-test-with-temp-text "* COMMENT Headline\n** Level 2\nBody"
 1709. (goto-char (point-max))
 1710. (org-in-commented-heading-p t))))
 1711. (ert-deftest test-org/entry-blocked-p ()
 1712. ;; Check other dependencies.
 1713. (should
 1714. (org-test-with-temp-text "* TODO Blocked\n** DONE one\n** TODO two"
 1715. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1716. (org-blocker-hook
 1717. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1718. (org-entry-blocked-p))))
 1719. (should-not
 1720. (org-test-with-temp-text "* TODO Blocked\n** DONE one\n** DONE two"
 1721. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1722. (org-blocker-hook
 1723. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1724. (org-entry-blocked-p))))
 1725. ;; Entry without a TODO keyword or with a DONE keyword cannot be
 1726. ;; blocked.
 1727. (should-not
 1728. (org-test-with-temp-text "* Blocked\n** TODO one"
 1729. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1730. (org-blocker-hook
 1731. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1732. (org-entry-blocked-p))))
 1733. (should-not
 1734. (org-test-with-temp-text "* DONE Blocked\n** TODO one"
 1735. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1736. (org-blocker-hook
 1737. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1738. (org-entry-blocked-p))))
 1739. ;; Follow :ORDERED: specifications.
 1740. (should
 1741. (org-test-with-temp-text
 1742. "* H\n:PROPERTIES:\n:ORDERED: t\n:END:\n** TODO one\n** <point>TODO two"
 1743. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1744. (org-blocker-hook
 1745. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1746. (org-entry-blocked-p))))
 1747. (should-not
 1748. (org-test-with-temp-text
 1749. "* H\n:PROPERTIES:\n:ORDERED: t\n:END:\n** <point>TODO one\n** DONE two"
 1750. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 1751. (org-blocker-hook
 1752. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 1753. (org-entry-blocked-p)))))
 1754. (ert-deftest test-org/get-outline-path ()
 1755. "Test `org-get-outline-path' specifications."
 1756. ;; Top-level headlines have no outline path.
 1757. (should-not
 1758. (org-test-with-temp-text "* H"
 1759. (org-get-outline-path)))
 1760. ;; Otherwise, outline path is the path leading to the headline.
 1761. (should
 1762. (equal '("H")
 1763. (org-test-with-temp-text "* H\n** S<point>"
 1764. (org-get-outline-path))))
 1765. ;; Find path even when point is not on a headline.
 1766. (should
 1767. (equal '("H")
 1768. (org-test-with-temp-text "* H\n** S\nText<point>"
 1769. (org-get-outline-path))))
 1770. ;; TODO keywords, tags and statistics cookies are ignored.
 1771. (should
 1772. (equal '("H")
 1773. (org-test-with-temp-text "* TODO H [0/1] :tag:\n** S<point>"
 1774. (org-get-outline-path))))
 1775. ;; Links are replaced with their description or their path.
 1776. (should
 1777. (equal '("Org")
 1778. (org-test-with-temp-text
 1779. "* [[https://orgmode.org][Org]]\n** S<point>"
 1780. (org-get-outline-path))))
 1781. (should
 1782. (equal '("https://orgmode.org")
 1783. (org-test-with-temp-text
 1784. "* [[https://orgmode.org]]\n** S<point>"
 1785. (org-get-outline-path))))
 1786. ;; When WITH-SELF is non-nil, include current heading.
 1787. (should
 1788. (equal '("H")
 1789. (org-test-with-temp-text "* H"
 1790. (org-get-outline-path t))))
 1791. (should
 1792. (equal '("H" "S")
 1793. (org-test-with-temp-text "* H\n** S\nText<point>"
 1794. (org-get-outline-path t))))
 1795. ;; Using cache is transparent to the user.
 1796. (should
 1797. (equal '("H")
 1798. (org-test-with-temp-text "* H\n** S<point>"
 1799. (setq org-outline-path-cache nil)
 1800. (org-get-outline-path nil t))))
 1801. ;; Do not corrupt cache when finding outline path in distant part of
 1802. ;; the buffer.
 1803. (should
 1804. (equal '("H2")
 1805. (org-test-with-temp-text "* H\n** S<point>\n* H2\n** S2"
 1806. (setq org-outline-path-cache nil)
 1807. (org-get-outline-path nil t)
 1808. (search-forward "S2")
 1809. (org-get-outline-path nil t))))
 1810. ;; Do not choke on empty headlines.
 1811. (should
 1812. (org-test-with-temp-text "* H\n** <point>"
 1813. (org-get-outline-path)))
 1814. (should
 1815. (org-test-with-temp-text "* \n** H<point>"
 1816. (org-get-outline-path))))
 1817. (ert-deftest test-org/format-outline-path ()
 1818. "Test `org-format-outline-path' specifications."
 1819. (should
 1820. (string= (org-format-outline-path (list "one" "two" "three"))
 1821. "one/two/three"))
 1822. ;; Empty path.
 1823. (should
 1824. (string= (org-format-outline-path '())
 1825. ""))
 1826. (should
 1827. (string= (org-format-outline-path '(nil))
 1828. ""))
 1829. ;; Empty path and prefix.
 1830. (should
 1831. (string= (org-format-outline-path '() nil ">>")
 1832. ">>"))
 1833. ;; Trailing whitespace in headings.
 1834. (should
 1835. (string= (org-format-outline-path (list "one\t" "tw o " "three "))
 1836. "one/tw o/three"))
 1837. ;; Non-default prefix and separators.
 1838. (should
 1839. (string= (org-format-outline-path (list "one" "two" "three") nil ">>" "|")
 1840. ">>|one|two|three"))
 1841. ;; Truncate.
 1842. (should
 1843. (string= (org-format-outline-path (list "one" "two" "three" "four") 10)
 1844. "one/two/.."))
 1845. ;; Give a very narrow width.
 1846. (should
 1847. (string= (org-format-outline-path (list "one" "two" "three" "four") 2)
 1848. "on"))
 1849. ;; Give a prefix that extends beyond the width.
 1850. (should
 1851. (string= (org-format-outline-path (list "one" "two" "three" "four") 10
 1852. ">>>>>>>>>>")
 1853. ">>>>>>>>..")))
 1854. (ert-deftest test-org/map-entries ()
 1855. "Test `org-map-entries' specifications."
 1856. ;; Full match.
 1857. (should
 1858. (equal '(1 11)
 1859. (org-test-with-temp-text "* Level 1\n** Level 2"
 1860. (org-map-entries #'point))))
 1861. ;; Level match.
 1862. (should
 1863. (equal '(1)
 1864. (org-test-with-temp-text "* Level 1\n** Level 2"
 1865. (let (org-odd-levels-only) (org-map-entries #'point "LEVEL=1")))))
 1866. (should
 1867. (equal '(11)
 1868. (org-test-with-temp-text "* Level 1\n** Level 2"
 1869. (let (org-odd-levels-only) (org-map-entries #'point "LEVEL>1")))))
 1870. ;; Tag match.
 1871. (should
 1872. (equal '(11)
 1873. (org-test-with-temp-text "* H1 :no:\n* H2 :yes:"
 1874. (org-map-entries #'point "yes"))))
 1875. (should
 1876. (equal '(14)
 1877. (org-test-with-temp-text "* H1 :yes:a:\n* H2 :yes:b:"
 1878. (org-map-entries #'point "+yes-a"))))
 1879. (should
 1880. (equal '(11 23)
 1881. (org-test-with-temp-text "* H1 :no:\n* H2 :yes1:\n* H3 :yes2:"
 1882. (org-map-entries #'point "{yes?}"))))
 1883. ;; Priority match.
 1884. (should
 1885. (equal '(1)
 1886. (org-test-with-temp-text "* [#A] H1\n* [#B] H2"
 1887. (org-map-entries #'point "PRIORITY=\"A\""))))
 1888. ;; Date match.
 1889. (should
 1890. (equal '(36)
 1891. (org-test-with-temp-text "
 1892. * H1
 1893. SCHEDULED: <2012-03-29 thu.>
 1894. * H2
 1895. SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 1896. (org-map-entries #'point "SCHEDULED=\"<2014-03-04 tue.>\""))))
 1897. (should
 1898. (equal '(2)
 1899. (org-test-with-temp-text "
 1900. * H1
 1901. SCHEDULED: <2012-03-29 thu.>
 1902. * H2
 1903. SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 1904. (org-map-entries #'point "SCHEDULED<\"<2013-01-01>\""))))
 1905. ;; Regular property match.
 1906. (should
 1907. (equal '(2)
 1908. (org-test-with-temp-text "
 1909. * H1
 1910. :PROPERTIES:
 1911. :TEST: 1
 1912. :END:
 1913. * H2
 1914. :PROPERTIES:
 1915. :TEST: 2
 1916. :END:"
 1917. (org-map-entries #'point "TEST=1"))))
 1918. ;; Multiple criteria.
 1919. (should
 1920. (equal '(23)
 1921. (org-test-with-temp-text "* H1 :no:\n** H2 :yes:\n* H3 :yes:"
 1922. (let (org-odd-levels-only
 1923. (org-use-tag-inheritance nil))
 1924. (org-map-entries #'point "yes+LEVEL=1")))))
 1925. ;; "or" criteria.
 1926. (should
 1927. (equal '(12 24)
 1928. (org-test-with-temp-text "* H1 :yes:\n** H2 :yes:\n** H3 :no:"
 1929. (let (org-odd-levels-only)
 1930. (org-map-entries #'point "LEVEL=2|no")))))
 1931. (should
 1932. (equal '(1 12)
 1933. (org-test-with-temp-text "* H1 :yes:\n* H2 :no:\n* H3 :maybe:"
 1934. (let (org-odd-levels-only)
 1935. (org-map-entries #'point "yes|no")))))
 1936. ;; "and" criteria.
 1937. (should
 1938. (equal '(22)
 1939. (org-test-with-temp-text "* H1 :yes:\n* H2 :no:\n* H3 :yes:no:"
 1940. (let (org-odd-levels-only)
 1941. (org-map-entries #'point "yes&no"))))))
 1942. (ert-deftest test-org/edit-headline ()
 1943. "Test `org-edit-headline' specifications."
 1944. (should
 1945. (equal "* B"
 1946. (org-test-with-temp-text "* A"
 1947. (org-edit-headline "B")
 1948. (buffer-string))))
 1949. ;; Handle empty headings.
 1950. (should
 1951. (equal "* "
 1952. (org-test-with-temp-text "* A"
 1953. (org-edit-headline "")
 1954. (buffer-string))))
 1955. (should
 1956. (equal "* A"
 1957. (org-test-with-temp-text "* "
 1958. (org-edit-headline "A")
 1959. (buffer-string))))
 1960. ;; Handle TODO keywords and priority cookies.
 1961. (should
 1962. (equal "* TODO B"
 1963. (org-test-with-temp-text "* TODO A"
 1964. (org-edit-headline "B")
 1965. (buffer-string))))
 1966. (should
 1967. (equal "* [#A] B"
 1968. (org-test-with-temp-text "* [#A] A"
 1969. (org-edit-headline "B")
 1970. (buffer-string))))
 1971. (should
 1972. (equal "* TODO [#A] B"
 1973. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] A"
 1974. (org-edit-headline "B")
 1975. (buffer-string))))
 1976. ;; Handle tags.
 1977. (equal "* B :tag:"
 1978. (org-test-with-temp-text "* A :tag:"
 1979. (let ((org-tags-column 4)) (org-edit-headline "B"))
 1980. (buffer-string))))
 1981. ;;; Keywords
 1982. (ert-deftest test-org/set-regexps-and-options ()
 1983. "Test `org-set-regexps-and-options' specifications."
 1984. ;; TAGS keyword.
 1985. (should
 1986. (equal '(("A"))
 1987. (let ((org-tag-alist '(("A")))
 1988. (org-tag-persistent-alist nil))
 1989. (org-test-with-temp-text ""
 1990. (org-mode-restart)
 1991. org-current-tag-alist))))
 1992. (should
 1993. (equal '(("B"))
 1994. (let ((org-tag-alist '(("A")))
 1995. (org-tag-persistent-alist nil))
 1996. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: B"
 1997. (org-mode-restart)
 1998. org-current-tag-alist))))
 1999. (should
 2000. (equal '(("C") ("B"))
 2001. (let ((org-tag-alist '(("A")))
 2002. (org-tag-persistent-alist '(("C"))))
 2003. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: B"
 2004. (org-mode-restart)
 2005. org-current-tag-alist))))
 2006. (should
 2007. (equal '(("B"))
 2008. (let ((org-tag-alist '(("A")))
 2009. (org-tag-persistent-alist '(("C"))))
 2010. (org-test-with-temp-text "#+STARTUP: noptag\n#+TAGS: B"
 2011. (org-mode-restart)
 2012. org-current-tag-alist))))
 2013. (should
 2014. (equal '(("A" . ?a) ("B") ("C"))
 2015. (let ((org-tag-persistant-alist nil))
 2016. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: A(a) B C"
 2017. (org-mode-restart)
 2018. org-current-tag-alist))))
 2019. (should
 2020. (equal '(("A") (:newline) ("B"))
 2021. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2022. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: A\n#+TAGS: B"
 2023. (org-mode-restart)
 2024. org-current-tag-alist))))
 2025. (should
 2026. (equal '((:startgroup) ("A") ("B") (:endgroup) ("C"))
 2027. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2028. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: { A B } C"
 2029. (org-mode-restart)
 2030. org-current-tag-alist))))
 2031. (should
 2032. (equal '((:startgroup) ("A") (:grouptags) ("B") ("C") (:endgroup))
 2033. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2034. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: { A : B C }"
 2035. (org-mode-restart)
 2036. org-current-tag-alist))))
 2037. (should
 2038. (equal '(("A" "B" "C"))
 2039. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2040. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: { A : B C }"
 2041. (org-mode-restart)
 2042. org-tag-groups-alist))))
 2043. (should
 2044. (equal '((:startgrouptag) ("A") (:grouptags) ("B") ("C") (:endgrouptag))
 2045. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2046. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: [ A : B C ]"
 2047. (org-mode-restart)
 2048. org-current-tag-alist))))
 2049. (should
 2050. (equal '(("A" "B" "C"))
 2051. (let ((org-tag-persistent-alist nil))
 2052. (org-test-with-temp-text "#+TAGS: [ A : B C ]"
 2053. (org-mode-restart)
 2054. org-tag-groups-alist))))
 2055. ;; FILETAGS keyword.
 2056. (should
 2057. (equal '("A" "B" "C")
 2058. (org-test-with-temp-text "#+FILETAGS: :A:B:C:"
 2059. (org-mode-restart)
 2060. org-file-tags)))
 2061. ;; PROPERTY keyword. Property names are case-insensitive.
 2062. (should
 2063. (equal "foo=1"
 2064. (org-test-with-temp-text "#+PROPERTY: var foo=1"
 2065. (org-mode-restart)
 2066. (cdr (assoc "var" org-file-properties)))))
 2067. (should
 2068. (equal
 2069. "foo=1 bar=2"
 2070. (org-test-with-temp-text "#+PROPERTY: var foo=1\n#+PROPERTY: var+ bar=2"
 2071. (org-mode-restart)
 2072. (cdr (assoc "var" org-file-properties)))))
 2073. (should
 2074. (equal
 2075. "foo=1 bar=2"
 2076. (org-test-with-temp-text "#+PROPERTY: var foo=1\n#+PROPERTY: VAR+ bar=2"
 2077. (org-mode-restart)
 2078. (cdr (assoc "var" org-file-properties)))))
 2079. ;; ARCHIVE keyword.
 2080. (should
 2081. (equal "%s_done::"
 2082. (org-test-with-temp-text "#+ARCHIVE: %s_done::"
 2083. (org-mode-restart)
 2084. org-archive-location)))
 2085. ;; CATEGORY keyword.
 2086. (should
 2087. (eq 'test
 2088. (org-test-with-temp-text "#+CATEGORY: test"
 2089. (org-mode-restart)
 2090. org-category)))
 2091. (should
 2092. (equal "test"
 2093. (org-test-with-temp-text "#+CATEGORY: test"
 2094. (org-mode-restart)
 2095. (cdr (assoc "CATEGORY" org-file-properties)))))
 2096. ;; COLUMNS keyword.
 2097. (should
 2098. (equal "%25ITEM %TAGS %PRIORITY %TODO"
 2099. (org-test-with-temp-text "#+COLUMNS: %25ITEM %TAGS %PRIORITY %TODO"
 2100. (org-mode-restart)
 2101. org-columns-default-format)))
 2102. ;; CONSTANTS keyword. Constants names are case sensitive.
 2103. (should
 2104. (equal '("299792458." "3.14")
 2105. (org-test-with-temp-text "#+CONSTANTS: c=299792458. pi=3.14"
 2106. (org-mode-restart)
 2107. (mapcar
 2108. (lambda (n) (cdr (assoc n org-table-formula-constants-local)))
 2109. '("c" "pi")))))
 2110. (should
 2111. (equal "3.14"
 2112. (org-test-with-temp-text "#+CONSTANTS: pi=22/7 pi=3.14"
 2113. (org-mode-restart)
 2114. (cdr (assoc "pi" org-table-formula-constants-local)))))
 2115. (should
 2116. (equal "22/7"
 2117. (org-test-with-temp-text "#+CONSTANTS: PI=22/7 pi=3.14"
 2118. (org-mode-restart)
 2119. (cdr (assoc "PI" org-table-formula-constants-local)))))
 2120. ;; LINK keyword.
 2121. (should
 2122. (equal
 2123. '("url1" "url2")
 2124. (org-test-with-temp-text "#+LINK: a url1\n#+LINK: b url2"
 2125. (org-mode-restart)
 2126. (mapcar (lambda (abbrev) (cdr (assoc abbrev org-link-abbrev-alist-local)))
 2127. '("a" "b")))))
 2128. ;; PRIORITIES keyword. Incomplete priorities sets are ignored.
 2129. (should
 2130. (equal
 2131. '(?X ?Z ?Y)
 2132. (org-test-with-temp-text "#+PRIORITIES: X Z Y"
 2133. (org-mode-restart)
 2134. (list org-highest-priority org-lowest-priority org-default-priority))))
 2135. (should
 2136. (equal
 2137. '(?A ?C ?B)
 2138. (org-test-with-temp-text "#+PRIORITIES: X Z"
 2139. (org-mode-restart)
 2140. (list org-highest-priority org-lowest-priority org-default-priority))))
 2141. ;; STARTUP keyword.
 2142. (should
 2143. (equal '(t t)
 2144. (org-test-with-temp-text "#+STARTUP: fold odd"
 2145. (org-mode-restart)
 2146. (list org-startup-folded org-odd-levels-only))))
 2147. ;; TODO keywords.
 2148. (should
 2149. (equal '(("A" "B") ("C"))
 2150. (org-test-with-temp-text "#+TODO: A B | C"
 2151. (org-mode-restart)
 2152. (list org-not-done-keywords org-done-keywords))))
 2153. (should
 2154. (equal '(("A" "C") ("B" "D"))
 2155. (org-test-with-temp-text "#+TODO: A | B\n#+TODO: C | D"
 2156. (org-mode-restart)
 2157. (list org-not-done-keywords org-done-keywords))))
 2158. (should
 2159. (equal '(("A" "B") ("C"))
 2160. (org-test-with-temp-text "#+TYP_TODO: A B | C"
 2161. (org-mode-restart)
 2162. (list org-not-done-keywords org-done-keywords))))
 2163. (should
 2164. (equal '((:startgroup) ("A" . ?a) (:endgroup))
 2165. (org-test-with-temp-text "#+TODO: A(a)"
 2166. (org-mode-restart)
 2167. org-todo-key-alist)))
 2168. (should
 2169. (equal '(("D" note nil) ("C" time nil) ("B" note time))
 2170. (org-test-with-temp-text "#+TODO: A(a) B(b@/!) | C(c!) D(d@)"
 2171. (org-mode-restart)
 2172. org-todo-log-states)))
 2173. ;; Enter SETUPFILE keyword.
 2174. (should
 2175. (equal "1"
 2176. (org-test-with-temp-text
 2177. (format "#+SETUPFILE: \"%s/examples/setupfile.org\"" org-test-dir)
 2178. (org-mode-restart)
 2179. (cdr (assoc "a" org-file-properties))))))
 2180. ;;; Links
 2181. ;;;; Coderefs
 2182. (ert-deftest test-org/coderef ()
 2183. "Test coderef links specifications."
 2184. (should
 2185. (org-test-with-temp-text "
 2186. #+BEGIN_SRC emacs-lisp
 2187. \(+ 1 1) (ref:sc)
 2188. #+END_SRC
 2189. \[[(sc)<point>]]"
 2190. (org-open-at-point)
 2191. (looking-at "(ref:sc)")))
 2192. ;; Find coderef even with alternate label format.
 2193. (should
 2194. (org-test-with-temp-text "
 2195. #+BEGIN_SRC emacs-lisp -l \"{ref:%s}\"
 2196. \(+ 1 1) {ref:sc}
 2197. #+END_SRC
 2198. \[[(sc)<point>]]"
 2199. (org-open-at-point)
 2200. (looking-at "{ref:sc}"))))
 2201. ;;;; Custom ID
 2202. (ert-deftest test-org/custom-id ()
 2203. "Test custom ID links specifications."
 2204. (should
 2205. (org-test-with-temp-text
 2206. "* H1\n:PROPERTIES:\n:CUSTOM_ID: custom\n:END:\n* H2\n[[#custom<point>]]"
 2207. (org-open-at-point)
 2208. (looking-at-p "\\* H1")))
 2209. ;; Throw an error on false positives.
 2210. (should-error
 2211. (org-test-with-temp-text
 2212. "* H1\n:DRAWER:\n:CUSTOM_ID: custom\n:END:\n* H2\n[[#custom<point>]]"
 2213. (org-open-at-point)
 2214. (looking-at-p "\\* H1"))))
 2215. ;;;; Fuzzy Links
 2216. ;; Fuzzy links [[text]] encompass links to a target (<<text>>), to
 2217. ;; a named element (#+name: text) and to headlines (* Text).
 2218. (ert-deftest test-org/fuzzy-links ()
 2219. "Test fuzzy links specifications."
 2220. ;; Fuzzy link goes in priority to a matching target.
 2221. (should
 2222. (org-test-with-temp-text
 2223. "#+NAME: Test\n|a|b|\n<<Test>>\n* Test\n<point>[[Test]]"
 2224. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)) (org-open-at-point))
 2225. (looking-at "<<Test>>")))
 2226. ;; Then fuzzy link points to an element with a given name.
 2227. (should
 2228. (org-test-with-temp-text "Test\n#+NAME: Test\n|a|b|\n* Test\n<point>[[Test]]"
 2229. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)) (org-open-at-point))
 2230. (looking-at "#\\+NAME: Test")))
 2231. ;; A target still lead to a matching headline otherwise.
 2232. (should
 2233. (org-test-with-temp-text "* Head1\n* Head2\n*Head3\n<point>[[Head2]]"
 2234. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)) (org-open-at-point))
 2235. (looking-at "\\* Head2")))
 2236. ;; With a leading star in link, enforce heading match.
 2237. (should
 2238. (org-test-with-temp-text "* Test\n<<Test>>\n<point>[[*Test]]"
 2239. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)) (org-open-at-point))
 2240. (looking-at "\\* Test")))
 2241. ;; With a leading star in link, enforce exact heading match, even
 2242. ;; with `org-link-search-must-match-exact-headline' set to nil.
 2243. (should-error
 2244. (org-test-with-temp-text "* Test 1\nFoo Bar\n<point>[[*Test]]"
 2245. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 2246. (org-open-at-point))))
 2247. ;; Handle non-nil `org-link-search-must-match-exact-headline'.
 2248. (should
 2249. (org-test-with-temp-text "* Test\nFoo Bar\n<point>[[Test]]"
 2250. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline t)) (org-open-at-point))
 2251. (looking-at "\\* Test")))
 2252. (should
 2253. (org-test-with-temp-text "* Test\nFoo Bar\n<point>[[*Test]]"
 2254. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline t)) (org-open-at-point))
 2255. (looking-at "\\* Test")))
 2256. ;; Heading match should not care about spaces, cookies, TODO
 2257. ;; keywords, priorities, and tags. However, TODO keywords are
 2258. ;; case-sensitive.
 2259. (should
 2260. (let ((first-line
 2261. "** TODO [#A] [/] Test [1/2] [33%] 1 \t 2 [%] :work:urgent: "))
 2262. (org-test-with-temp-text
 2263. (concat first-line "\nFoo Bar\n<point>[[*Test 1 2]]")
 2264. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)
 2265. (org-todo-regexp "TODO"))
 2266. (org-open-at-point))
 2267. (looking-at (regexp-quote first-line)))))
 2268. (should-error
 2269. (org-test-with-temp-text "** todo Test 1 2\nFoo Bar\n<point>[[*Test 1 2]]"
 2270. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)
 2271. (org-todo-regexp "TODO"))
 2272. (org-open-at-point))))
 2273. ;; Heading match should still be exact.
 2274. (should-error
 2275. (org-test-with-temp-text "
 2276. ** TODO [#A] [/] Test [1/2] [33%] 1 \t 2 [%] :work:urgent:
 2277. Foo Bar
 2278. <point>[[*Test 1]]"
 2279. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)
 2280. (org-todo-regexp "TODO"))
 2281. (org-open-at-point))))
 2282. (should
 2283. (org-test-with-temp-text "* Test 1 2 3\n** Test 1 2\n<point>[[*Test 1 2]]"
 2284. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil)
 2285. (org-todo-regexp "TODO"))
 2286. (org-open-at-point))
 2287. (looking-at-p (regexp-quote "** Test 1 2"))))
 2288. ;; Heading match ignores COMMENT keyword.
 2289. (should
 2290. (org-test-with-temp-text "[[*Test]]\n* COMMENT Test"
 2291. (org-open-at-point)
 2292. (looking-at "\\* COMMENT Test")))
 2293. (should
 2294. (org-test-with-temp-text "[[*Test]]\n* TODO COMMENT Test"
 2295. (org-open-at-point)
 2296. (looking-at "\\* TODO COMMENT Test")))
 2297. ;; Correctly un-hexify fuzzy links.
 2298. (should
 2299. (org-test-with-temp-text "* With space\n[[*With%20space][With space<point>]]"
 2300. (org-open-at-point)
 2301. (bobp)))
 2302. (should
 2303. (org-test-with-temp-text "* [1]\n[[*%5B1%5D<point>]]"
 2304. (org-open-at-point)
 2305. (bobp)))
 2306. ;; Match search strings containing newline characters, including
 2307. ;; blank lines.
 2308. (should
 2309. (org-test-with-temp-text-in-file "Paragraph\n\nline1\nline2\n\n"
 2310. (let ((file (buffer-file-name)))
 2311. (goto-char (point-max))
 2312. (insert (format "[[file:%s::line1 line2]]" file))
 2313. (beginning-of-line)
 2314. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 2315. (org-open-at-point 0))
 2316. (looking-at-p "line1"))))
 2317. (should
 2318. (org-test-with-temp-text-in-file "Paragraph\n\nline1\n\nline2\n\n"
 2319. (let ((file (buffer-file-name)))
 2320. (goto-char (point-max))
 2321. (insert (format "[[file:%s::line1 line2]]" file))
 2322. (beginning-of-line)
 2323. (let ((org-link-search-must-match-exact-headline nil))
 2324. (org-open-at-point 0))
 2325. (looking-at-p "line1")))))
 2326. ;;;; Link Escaping
 2327. (ert-deftest test-org/org-link-escape-ascii-character ()
 2328. "Escape an ascii character."
 2329. (should
 2330. (string=
 2331. "%5B"
 2332. (org-link-escape "["))))
 2333. (ert-deftest test-org/org-link-escape-ascii-ctrl-character ()
 2334. "Escape an ascii control character."
 2335. (should
 2336. (string=
 2337. "%09"
 2338. (org-link-escape "\t"))))
 2339. (ert-deftest test-org/org-link-escape-multibyte-character ()
 2340. "Escape an unicode multibyte character."
 2341. (should
 2342. (string=
 2343. "%E2%82%AC"
 2344. (org-link-escape "€"))))
 2345. (ert-deftest test-org/org-link-escape-custom-table ()
 2346. "Escape string with custom character table."
 2347. (should
 2348. (string=
 2349. "Foo%3A%42ar%0A"
 2350. (org-link-escape "Foo:Bar\n" '(?\: ?\B)))))
 2351. (ert-deftest test-org/org-link-escape-custom-table-merge ()
 2352. "Escape string with custom table merged with default table."
 2353. (should
 2354. (string=
 2355. "%5BF%6F%6F%3A%42ar%0A%5D"
 2356. (org-link-escape "[Foo:Bar\n]" '(?\: ?\B ?\o) t))))
 2357. (ert-deftest test-org/org-link-unescape-ascii-character ()
 2358. "Unescape an ascii character."
 2359. (should
 2360. (string=
 2361. "["
 2362. (org-link-unescape "%5B"))))
 2363. (ert-deftest test-org/org-link-unescape-ascii-ctrl-character ()
 2364. "Unescpae an ascii control character."
 2365. (should
 2366. (string=
 2367. "\n"
 2368. (org-link-unescape "%0A"))))
 2369. (ert-deftest test-org/org-link-unescape-multibyte-character ()
 2370. "Unescape unicode multibyte character."
 2371. (should
 2372. (string=
 2373. "€"
 2374. (org-link-unescape "%E2%82%AC"))))
 2375. (ert-deftest test-org/org-link-unescape-ascii-extended-char ()
 2376. "Unescape old style percent escaped character."
 2377. (should
 2378. (string=
 2379. "àâçèéêîôùû"
 2380. (decode-coding-string
 2381. (org-link-unescape "%E0%E2%E7%E8%E9%EA%EE%F4%F9%FB") 'latin-1))))
 2382. (ert-deftest test-org/org-link-escape-url-with-escaped-char ()
 2383. "Escape and unescape a URL that includes an escaped char.
 2384. http://article.gmane.org/gmane.emacs.orgmode/21459/"
 2385. (should
 2386. (string=
 2387. "http://some.host.com/form?&id=blah%2Bblah25"
 2388. (org-link-unescape
 2389. (org-link-escape "http://some.host.com/form?&id=blah%2Bblah25")))))
 2390. ;;;; Open at point
 2391. (ert-deftest test-org/open-at-point/keyword ()
 2392. "Does `org-open-at-point' open link in a keyword line?"
 2393. (should
 2394. (org-test-with-temp-text
 2395. "<<top>>\n#+KEYWORD: <point>[[top]]"
 2396. (org-open-at-point) t))
 2397. (should
 2398. (org-test-with-temp-text
 2399. "* H\n<<top>>\n#+KEYWORD: <point>[[top]]"
 2400. (org-open-at-point) t)))
 2401. (ert-deftest test-org/open-at-point/property ()
 2402. "Does `org-open-at-point' open link in property drawer?"
 2403. (should
 2404. (org-test-with-temp-text
 2405. "* Headline
 2406. :PROPERTIES:
 2407. :URL: <point>[[*Headline]]
 2408. :END:"
 2409. (org-open-at-point) t)))
 2410. (ert-deftest test-org/open-at-point/comment ()
 2411. "Does `org-open-at-point' open link in a commented line?"
 2412. (should
 2413. (org-test-with-temp-text
 2414. "<<top>>\n# <point>[[top]]"
 2415. (org-open-at-point) t))
 2416. (should
 2417. (org-test-with-temp-text
 2418. "* H\n<<top>>\n# <point>[[top]]"
 2419. (org-open-at-point) t)))
 2420. (ert-deftest test-org/open-at-point/inline-image ()
 2421. "Test `org-open-at-point' on nested links."
 2422. (should
 2423. (org-test-with-temp-text "<<top>>\n[[top][file:<point>unicorn.jpg]]"
 2424. (org-open-at-point)
 2425. (bobp))))
 2426. (ert-deftest test-org/open-at-point/radio-target ()
 2427. "Test `org-open-at-point' on radio targets."
 2428. (should
 2429. (org-test-with-temp-text "<<<target>>> <point>target"
 2430. (org-update-radio-target-regexp)
 2431. (org-open-at-point)
 2432. (eq (org-element-type (org-element-context)) 'radio-target))))
 2433. (ert-deftest test-org/open-at-point/tag ()
 2434. "Test `org-open-at-point' on tags."
 2435. (should
 2436. (org-test-with-temp-text "* H :<point>tag:"
 2437. (catch :result
 2438. (cl-letf (((symbol-function 'org-tags-view)
 2439. (lambda (&rest args) (throw :result t))))
 2440. (org-open-at-point)
 2441. nil))))
 2442. (should-not
 2443. (org-test-with-temp-text-in-file "* H<point> :tag:"
 2444. (catch :result
 2445. (cl-letf (((symbol-function 'org-tags-view)
 2446. (lambda (&rest args) (throw :result t))))
 2447. (org-open-at-point)
 2448. nil)))))
 2449. ;;;; Stored links
 2450. (ert-deftest test-org/store-link ()
 2451. "Test `org-store-link' specifications."
 2452. ;; On a headline, link to that headline. Use heading as the
 2453. ;; description of the link.
 2454. (should
 2455. (let (org-store-link-props org-stored-links)
 2456. (org-test-with-temp-text-in-file "* H1"
 2457. (let ((file (buffer-file-name)))
 2458. (equal (format "[[file:%s::*H1][H1]]" file)
 2459. (org-store-link nil))))))
 2460. ;; On a headline, remove any link from description.
 2461. (should
 2462. (let (org-store-link-props org-stored-links)
 2463. (org-test-with-temp-text-in-file "* [[#l][d]]"
 2464. (let ((file (buffer-file-name)))
 2465. (equal (format "[[file:%s::*%s][d]]"
 2466. file
 2467. (org-link-escape "[[#l][d]]"))
 2468. (org-store-link nil))))))
 2469. (should
 2470. (let (org-store-link-props org-stored-links)
 2471. (org-test-with-temp-text-in-file "* [[l]]"
 2472. (let ((file (buffer-file-name)))
 2473. (equal (format "[[file:%s::*%s][l]]" file (org-link-escape "[[l]]"))
 2474. (org-store-link nil))))))
 2475. (should
 2476. (let (org-store-link-props org-stored-links)
 2477. (org-test-with-temp-text-in-file "* [[l1][d1]] [[l2][d2]]"
 2478. (let ((file (buffer-file-name)))
 2479. (equal (format "[[file:%s::*%s][d1 d2]]"
 2480. file
 2481. (org-link-escape "[[l1][d1]] [[l2][d2]]"))
 2482. (org-store-link nil))))))
 2483. ;; On a named element, link to that element.
 2484. (should
 2485. (let (org-store-link-props org-stored-links)
 2486. (org-test-with-temp-text-in-file "#+NAME: foo\nParagraph"
 2487. (let ((file (buffer-file-name)))
 2488. (equal (format "[[file:%s::foo][foo]]" file)
 2489. (org-store-link nil))))))
 2490. ;; Store link to Org buffer, with context.
 2491. (should
 2492. (let ((org-stored-links nil)
 2493. (org-id-link-to-org-use-id nil)
 2494. (org-context-in-file-links t))
 2495. (org-test-with-temp-text-in-file "* h1"
 2496. (let ((file (buffer-file-name)))
 2497. (equal (format "[[file:%s::*h1][h1]]" file)
 2498. (org-store-link nil))))))
 2499. ;; Store link to Org buffer, without context.
 2500. (should
 2501. (let ((org-stored-links nil)
 2502. (org-id-link-to-org-use-id nil)
 2503. (org-context-in-file-links nil))
 2504. (org-test-with-temp-text-in-file "* h1"
 2505. (let ((file (buffer-file-name)))
 2506. (equal (format "[[file:%s][file:%s]]" file file)
 2507. (org-store-link nil))))))
 2508. ;; C-u prefix reverses `org-context-in-file-links' in Org buffer.
 2509. (should
 2510. (let ((org-stored-links nil)
 2511. (org-id-link-to-org-use-id nil)
 2512. (org-context-in-file-links nil))
 2513. (org-test-with-temp-text-in-file "* h1"
 2514. (let ((file (buffer-file-name)))
 2515. (equal (format "[[file:%s::*h1][h1]]" file)
 2516. (org-store-link '(4)))))))
 2517. ;; A C-u C-u does *not* reverse `org-context-in-file-links' in Org
 2518. ;; buffer.
 2519. (should
 2520. (let ((org-stored-links nil)
 2521. (org-id-link-to-org-use-id nil)
 2522. (org-context-in-file-links nil))
 2523. (org-test-with-temp-text-in-file "* h1"
 2524. (let ((file (buffer-file-name)))
 2525. (equal (format "[[file:%s][file:%s]]" file file)
 2526. (org-store-link '(16)))))))
 2527. ;; Store file link to non-Org buffer, with context.
 2528. (should
 2529. (let ((org-stored-links nil)
 2530. (org-context-in-file-links t))
 2531. (org-test-with-temp-text-in-file "one\n<point>two"
 2532. (fundamental-mode)
 2533. (let ((file (buffer-file-name)))
 2534. (equal (format "[[file:%s::one]]" file)
 2535. (org-store-link nil))))))
 2536. ;; Store file link to non-Org buffer, without context.
 2537. (should
 2538. (let ((org-stored-links nil)
 2539. (org-context-in-file-links nil))
 2540. (org-test-with-temp-text-in-file "one\n<point>two"
 2541. (fundamental-mode)
 2542. (let ((file (buffer-file-name)))
 2543. (equal (format "[[file:%s][file:%s]]" file file)
 2544. (org-store-link nil))))))
 2545. ;; C-u prefix reverses `org-context-in-file-links' in non-Org
 2546. ;; buffer.
 2547. (should
 2548. (let ((org-stored-links nil)
 2549. (org-context-in-file-links nil))
 2550. (org-test-with-temp-text-in-file "one\n<point>two"
 2551. (fundamental-mode)
 2552. (let ((file (buffer-file-name)))
 2553. (equal (format "[[file:%s::one]]" file)
 2554. (org-store-link '(4)))))))
 2555. ;; A C-u C-u does *not* reverse `org-context-in-file-links' in
 2556. ;; non-Org buffer.
 2557. (should
 2558. (let ((org-stored-links nil)
 2559. (org-context-in-file-links nil))
 2560. (org-test-with-temp-text-in-file "one\n<point>two"
 2561. (fundamental-mode)
 2562. (let ((file (buffer-file-name)))
 2563. (equal (format "[[file:%s][file:%s]]" file file)
 2564. (org-store-link '(16))))))))
 2565. ;;; Node Properties
 2566. (ert-deftest test-org/accumulated-properties-in-drawers ()
 2567. "Ensure properties accumulate in subtree drawers."
 2568. (org-test-at-id "75282ba2-f77a-4309-a970-e87c149fe125"
 2569. (org-babel-next-src-block)
 2570. (should (equal '(2 1) (org-babel-execute-src-block)))))
 2571. (ert-deftest test-org/custom-properties ()
 2572. "Test custom properties specifications."
 2573. ;; Standard test.
 2574. (should
 2575. (let ((org-custom-properties '("FOO")))
 2576. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:FOO: val\n:END:\n"
 2577. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2578. (org-invisible-p2))))
 2579. ;; Properties are case-insensitive.
 2580. (should
 2581. (let ((org-custom-properties '("FOO")))
 2582. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:foo: val\n:END:\n"
 2583. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2584. (org-invisible-p2))))
 2585. (should
 2586. (let ((org-custom-properties '("foo")))
 2587. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:FOO: val\n:END:\n"
 2588. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2589. (org-invisible-p2))))
 2590. ;; Multiple custom properties in the same drawer.
 2591. (should
 2592. (let ((org-custom-properties '("FOO" "BAR")))
 2593. (org-test-with-temp-text
 2594. "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:FOO: val\n:P: 1\n:BAR: baz\n:END:\n"
 2595. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2596. (and (org-invisible-p2)
 2597. (not (progn (forward-line) (org-invisible-p2)))
 2598. (progn (forward-line) (org-invisible-p2))))))
 2599. ;; Hide custom properties with an empty value.
 2600. (should
 2601. (let ((org-custom-properties '("FOO")))
 2602. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n<point>:FOO:\n:END:\n"
 2603. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2604. (org-invisible-p2))))
 2605. ;; Do not hide fake properties.
 2606. (should-not
 2607. (let ((org-custom-properties '("FOO")))
 2608. (org-test-with-temp-text ":FOO: val\n"
 2609. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2610. (org-invisible-p2))))
 2611. (should-not
 2612. (let ((org-custom-properties '("A")))
 2613. (org-test-with-temp-text
 2614. "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n\n:PROPERTIES:\n<point>:A: 2\n:END:"
 2615. (org-toggle-custom-properties-visibility)
 2616. (org-invisible-p2)))))
 2617. ;;; Mark Region
 2618. (ert-deftest test-org/mark-subtree ()
 2619. "Test `org-mark-subtree' specifications."
 2620. ;; Error when point is before first headline.
 2621. (should-error
 2622. (org-test-with-temp-text "Paragraph\n* Headline\nBody"
 2623. (progn (transient-mark-mode 1)
 2624. (org-mark-subtree))))
 2625. ;; Without argument, mark current subtree.
 2626. (should
 2627. (equal
 2628. '(12 32)
 2629. (org-test-with-temp-text "* Headline\n** Sub-headline\nBody"
 2630. (progn (transient-mark-mode 1)
 2631. (forward-line 2)
 2632. (org-mark-subtree)
 2633. (list (region-beginning) (region-end))))))
 2634. ;; With an argument, move ARG up.
 2635. (should
 2636. (equal
 2637. '(1 32)
 2638. (org-test-with-temp-text "* Headline\n** Sub-headline\nBody"
 2639. (progn (transient-mark-mode 1)
 2640. (forward-line 2)
 2641. (org-mark-subtree 1)
 2642. (list (region-beginning) (region-end))))))
 2643. ;; Do not get fooled by inlinetasks.
 2644. (when (featurep 'org-inlinetask)
 2645. (should
 2646. (= 1
 2647. (org-test-with-temp-text "* Headline\n*************** Task\nContents"
 2648. (progn (transient-mark-mode 1)
 2649. (forward-line 1)
 2650. (let ((org-inlinetask-min-level 15)) (org-mark-subtree))
 2651. (region-beginning)))))))
 2652. ;;; Miscellaneous
 2653. (ert-deftest test-org/sort-entries ()
 2654. "Test `org-sort-entries'."
 2655. ;; Sort alphabetically.
 2656. (should
 2657. (equal "\n* abc\n* def\n* xyz\n"
 2658. (org-test-with-temp-text "\n* def\n* xyz\n* abc\n"
 2659. (org-sort-entries nil ?a)
 2660. (buffer-string))))
 2661. (should
 2662. (equal "\n* xyz\n* def\n* abc\n"
 2663. (org-test-with-temp-text "\n* def\n* xyz\n* abc\n"
 2664. (org-sort-entries nil ?A)
 2665. (buffer-string))))
 2666. (should
 2667. (equal "\n* \n* klm\n* xyz\n"
 2668. (org-test-with-temp-text "\n* xyz\n* \n* klm\n"
 2669. (org-sort-entries nil ?a)
 2670. (buffer-string))))
 2671. ;; Sort numerically.
 2672. (should
 2673. (equal "\n* 1\n* 2\n* 10\n"
 2674. (org-test-with-temp-text "\n* 10\n* 1\n* 2\n"
 2675. (org-sort-entries nil ?n)
 2676. (buffer-string))))
 2677. (should
 2678. (equal "\n* 10\n* 2\n* 1\n"
 2679. (org-test-with-temp-text "\n* 10\n* 1\n* 2\n"
 2680. (org-sort-entries nil ?N)
 2681. (buffer-string))))
 2682. (should
 2683. (equal "\n* \n* 1\n* 2\n"
 2684. (org-test-with-temp-text "\n* 1\n* \n* 2\n"
 2685. (org-sort-entries nil ?n)
 2686. (buffer-string))))
 2687. ;; Sort by custom function.
 2688. (should
 2689. (equal "\n* b\n* aa\n* ccc\n"
 2690. (org-test-with-temp-text "\n* ccc\n* b\n* aa\n"
 2691. (org-sort-entries nil ?f
 2692. (lambda ()
 2693. (length (buffer-substring (point-at-bol)
 2694. (point-at-eol))))
 2695. #'<)
 2696. (buffer-string))))
 2697. (should
 2698. (equal "\n* ccc\n* aa\n* b\n"
 2699. (org-test-with-temp-text "\n* ccc\n* b\n* aa\n"
 2700. (org-sort-entries nil ?F
 2701. (lambda ()
 2702. (length (buffer-substring (point-at-bol)
 2703. (point-at-eol))))
 2704. #'<)
 2705. (buffer-string))))
 2706. ;; Sort by TODO keyword.
 2707. (should
 2708. (equal "\n* TODO h1\n* TODO h3\n* DONE h2\n"
 2709. (org-test-with-temp-text
 2710. "\n* TODO h1\n* DONE h2\n* TODO h3\n"
 2711. (org-sort-entries nil ?o)
 2712. (buffer-string))))
 2713. (should
 2714. (equal "\n* DONE h2\n* TODO h1\n* TODO h3\n"
 2715. (org-test-with-temp-text
 2716. "\n* TODO h1\n* DONE h2\n* TODO h3\n"
 2717. (org-sort-entries nil ?O)
 2718. (buffer-string))))
 2719. ;; Sort by priority.
 2720. (should
 2721. (equal "\n* [#A] h2\n* [#B] h3\n* [#C] h1\n"
 2722. (org-test-with-temp-text
 2723. "\n* [#C] h1\n* [#A] h2\n* [#B] h3\n"
 2724. (org-sort-entries nil ?p)
 2725. (buffer-string))))
 2726. (should
 2727. (equal "\n* [#C] h1\n* [#B] h3\n* [#A] h2\n"
 2728. (org-test-with-temp-text
 2729. "\n* [#C] h1\n* [#A] h2\n* [#B] h3\n"
 2730. (org-sort-entries nil ?P)
 2731. (buffer-string))))
 2732. ;; Sort by creation time.
 2733. (should
 2734. (equal "
 2735. * h3
 2736. [2017-05-08 Mon]
 2737. * h2
 2738. [2017-05-09 Tue]
 2739. * h1
 2740. [2018-05-09 Wed]
 2741. "
 2742. (org-test-with-temp-text
 2743. "
 2744. * h1
 2745. [2018-05-09 Wed]
 2746. * h2
 2747. [2017-05-09 Tue]
 2748. * h3
 2749. [2017-05-08 Mon]
 2750. "
 2751. (org-sort-entries nil ?c)
 2752. (buffer-string))))
 2753. ;; Sort by scheduled date.
 2754. (should
 2755. (equal "
 2756. * TODO h4
 2757. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2758. * TODO h3
 2759. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2760. * TODO h2
 2761. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2762. * TODO h1
 2763. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2764. "
 2765. (org-test-with-temp-text
 2766. "
 2767. * TODO h2
 2768. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2769. * TODO h1
 2770. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2771. * TODO h3
 2772. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2773. * TODO h4
 2774. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2775. "
 2776. (org-sort-entries nil ?s)
 2777. (buffer-string))))
 2778. ;; Sort by deadline date.
 2779. (should
 2780. (equal "
 2781. * TODO h1
 2782. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2783. * TODO h2
 2784. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2785. * TODO h3
 2786. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2787. * TODO h4
 2788. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2789. "
 2790. (org-test-with-temp-text
 2791. "
 2792. * TODO h2
 2793. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2794. * TODO h1
 2795. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2796. * TODO h3
 2797. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2798. * TODO h4
 2799. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2800. "
 2801. (org-sort-entries nil ?d)
 2802. (buffer-string))))
 2803. ;; Sort by any date/time
 2804. (should
 2805. (equal "
 2806. * TODO h4
 2807. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2808. * TODO h1
 2809. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2810. * TODO h3
 2811. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2812. * TODO h2
 2813. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2814. "
 2815. (org-test-with-temp-text
 2816. "
 2817. * TODO h2
 2818. DEADLINE: <2017-05-09 Tue>
 2819. * TODO h1
 2820. DEADLINE: <2017-05-07 Sun>
 2821. * TODO h3
 2822. SCHEDULED: <2017-05-08 Mon>
 2823. * TODO h4
 2824. SCHEDULED: <2017-05-06 Sat>
 2825. "
 2826. (org-sort-entries nil ?t)
 2827. (buffer-string))))
 2828. ;; Sort by clocking time.
 2829. (should
 2830. (equal "
 2831. * clocked h2
 2832. :LOGBOOK:
 2833. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:15]--[2017-05-09 Tue 00:22] => 0:07
 2834. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:00]--[2017-05-09 Tue 00:10] => 0:10
 2835. :END:
 2836. * clocked h1
 2837. :LOGBOOK:
 2838. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:15]--[2017-05-09 Tue 00:22] => 0:07
 2839. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:00]--[2017-05-09 Tue 00:12] => 0:12
 2840. :END:
 2841. "
 2842. (org-test-with-temp-text
 2843. "
 2844. * clocked h1
 2845. :LOGBOOK:
 2846. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:15]--[2017-05-09 Tue 00:22] => 0:07
 2847. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:00]--[2017-05-09 Tue 00:12] => 0:12
 2848. :END:
 2849. * clocked h2
 2850. :LOGBOOK:
 2851. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:15]--[2017-05-09 Tue 00:22] => 0:07
 2852. CLOCK: [2017-05-09 Tue 00:00]--[2017-05-09 Tue 00:10] => 0:10
 2853. :END:
 2854. "
 2855. (org-sort-entries nil ?k)
 2856. (buffer-string))))
 2857. ;; Preserve file local variables when sorting.
 2858. (should
 2859. (equal "\n* A\n* B\n# Local Variables:\n# foo: t\n# End:\n"
 2860. (org-test-with-temp-text
 2861. "\n* B\n* A\n# Local Variables:\n# foo: t\n# End:"
 2862. (org-sort-entries nil ?a)
 2863. (buffer-string)))))
 2864. (ert-deftest test-org/string-collate-greaterp ()
 2865. "Test `org-string-collate-greaterp' specifications."
 2866. (should (org-string-collate-greaterp "def" "abc"))
 2867. (should-not (org-string-collate-greaterp "abc" "def")))
 2868. (ert-deftest test-org/file-contents ()
 2869. "Test `org-file-contents' specifications."
 2870. ;; Open files.
 2871. (should
 2872. (string= "#+BIND: variable value
 2873. #+DESCRIPTION: l2
 2874. #+LANGUAGE: en
 2875. #+SELECT_TAGS: b
 2876. #+TITLE: b
 2877. #+PROPERTY: a 1
 2878. " (org-file-contents (expand-file-name "setupfile3.org"
 2879. (concat org-test-dir "examples/")))))
 2880. ;; Throw error when trying to access an invalid file.
 2881. (should-error (org-file-contents "this-file-must-not-exist"))
 2882. ;; Try to access an invalid file, but do not throw an error.
 2883. (should
 2884. (progn (org-file-contents "this-file-must-not-exist" :noerror) t))
 2885. ;; Open URL.
 2886. (should
 2887. (string= "foo"
 2888. (let ((buffer (generate-new-buffer "url-retrieve-output")))
 2889. (unwind-protect
 2890. ;; Simulate successful retrieval of a URL.
 2891. (cl-letf (((symbol-function 'url-retrieve-synchronously)
 2892. (lambda (&rest_)
 2893. (with-current-buffer buffer
 2894. (insert "HTTP/1.1 200 OK\n\nfoo"))
 2895. buffer)))
 2896. (org-file-contents "http://some-valid-url"))
 2897. (kill-buffer buffer)))))
 2898. ;; Throw error when trying to access an invalid URL.
 2899. (should-error
 2900. (let ((buffer (generate-new-buffer "url-retrieve-output")))
 2901. (unwind-protect
 2902. ;; Simulate unsuccessful retrieval of a URL.
 2903. (cl-letf (((symbol-function 'url-retrieve-synchronously)
 2904. (lambda (&rest_)
 2905. (with-current-buffer buffer
 2906. (insert "HTTP/1.1 404 Not found\n\ndoes not matter"))
 2907. buffer)))
 2908. (org-file-contents "http://this-url-must-not-exist"))
 2909. (kill-buffer buffer))))
 2910. ;; Try to access an invalid URL, but do not throw an error.
 2911. (should-error
 2912. (let ((buffer (generate-new-buffer "url-retrieve-output")))
 2913. (unwind-protect
 2914. ;; Simulate unsuccessful retrieval of a URL.
 2915. (cl-letf (((symbol-function 'url-retrieve-synchronously)
 2916. (lambda (&rest_)
 2917. (with-current-buffer buffer
 2918. (insert "HTTP/1.1 404 Not found\n\ndoes not matter"))
 2919. buffer)))
 2920. (org-file-contents "http://this-url-must-not-exist"))
 2921. (kill-buffer buffer))))
 2922. (should
 2923. (let ((buffer (generate-new-buffer "url-retrieve-output")))
 2924. (unwind-protect
 2925. ;; Simulate unsuccessful retrieval of a URL.
 2926. (cl-letf (((symbol-function 'url-retrieve-synchronously)
 2927. (lambda (&rest_)
 2928. (with-current-buffer buffer
 2929. (insert "HTTP/1.1 404 Not found\n\ndoes not matter"))
 2930. buffer)))
 2931. (org-file-contents "http://this-url-must-not-exist" :noerror))
 2932. (kill-buffer buffer))
 2933. t)))
 2934. ;;; Navigation
 2935. (ert-deftest test-org/forward-heading-same-level ()
 2936. "Test `org-forward-heading-same-level' specifications."
 2937. ;; Test navigation at top level, forward and backward.
 2938. (should
 2939. (equal "* H2"
 2940. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2"
 2941. (org-forward-heading-same-level 1)
 2942. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2943. (should
 2944. (equal "* H1"
 2945. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>* H2"
 2946. (org-forward-heading-same-level -1)
 2947. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2948. ;; Test navigation in a sub-tree, forward and backward.
 2949. (should
 2950. (equal "* H2"
 2951. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H11\n** H12\n* H2"
 2952. (org-forward-heading-same-level 1)
 2953. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2954. (should
 2955. (equal "* H1"
 2956. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H11\n** H12\n<point>* H2"
 2957. (org-forward-heading-same-level -1)
 2958. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2959. ;; Stop at first or last sub-heading.
 2960. (should-not
 2961. (equal "* H2"
 2962. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H11\n<point>** H12\n* H2"
 2963. (org-forward-heading-same-level 1)
 2964. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2965. (should-not
 2966. (equal "* H2"
 2967. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>** H11\n** H12\n* H2"
 2968. (org-forward-heading-same-level -1)
 2969. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2970. ;; Allow multiple moves.
 2971. (should
 2972. (equal "* H3"
 2973. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2\n* H3"
 2974. (org-forward-heading-same-level 2)
 2975. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2976. (should
 2977. (equal "* H1"
 2978. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2\n<point>* H3"
 2979. (org-forward-heading-same-level -2)
 2980. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2981. ;; Ignore spurious moves when first (or last) sibling is reached.
 2982. (should
 2983. (equal "** H3"
 2984. (org-test-with-temp-text "* First\n<point>** H1\n** H2\n** H3\n* Last"
 2985. (org-forward-heading-same-level 100)
 2986. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position)))))
 2987. (should
 2988. (equal "** H1"
 2989. (org-test-with-temp-text "* First\n** H1\n** H2\n<point>** H3\n* Last"
 2990. (org-forward-heading-same-level -100)
 2991. (buffer-substring-no-properties (point) (line-end-position))))))
 2992. (ert-deftest test-org/end-of-meta-data ()
 2993. "Test `org-end-of-meta-data' specifications."
 2994. ;; Skip planning line.
 2995. (should
 2996. (org-test-with-temp-text "* Headline\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 2997. (org-end-of-meta-data)
 2998. (eobp)))
 2999. ;; Skip properties drawer.
 3000. (should
 3001. (org-test-with-temp-text
 3002. "* Headline\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 3003. (org-end-of-meta-data)
 3004. (eobp)))
 3005. ;; Skip both.
 3006. (should
 3007. (org-test-with-temp-text "* Headline\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 3008. (org-end-of-meta-data)
 3009. (eobp)))
 3010. ;; Nothing to skip, go to first line.
 3011. (should
 3012. (org-test-with-temp-text "* Headline\nContents"
 3013. (org-end-of-meta-data)
 3014. (looking-at "Contents")))
 3015. ;; With option argument, skip empty lines, regular drawers and
 3016. ;; clocking lines.
 3017. (should
 3018. (org-test-with-temp-text "* Headline\n\nContents"
 3019. (org-end-of-meta-data t)
 3020. (looking-at "Contents")))
 3021. (should
 3022. (org-test-with-temp-text "* Headline\nCLOCK:\nContents"
 3023. (org-end-of-meta-data t)
 3024. (looking-at "Contents")))
 3025. (should
 3026. (org-test-with-temp-text "* Headline\n:LOGBOOK:\nlogging\n:END:\nContents"
 3027. (org-end-of-meta-data t)
 3028. (looking-at "Contents")))
 3029. ;; Special case: do not skip incomplete drawers.
 3030. (should
 3031. (org-test-with-temp-text "* Headline\n:LOGBOOK:\nlogging\nContents"
 3032. (org-end-of-meta-data t)
 3033. (looking-at ":LOGBOOK:")))
 3034. ;; Special case: Be careful about consecutive headlines.
 3035. (should-not
 3036. (org-test-with-temp-text "* H1\n*H2\nContents"
 3037. (org-end-of-meta-data t)
 3038. (looking-at "Contents"))))
 3039. (ert-deftest test-org/beginning-of-line ()
 3040. "Test `org-beginning-of-line' specifications."
 3041. ;; Move to beginning of line. If current line in invisible, move to
 3042. ;; beginning of visible line instead.
 3043. (should
 3044. (org-test-with-temp-text "Some text\nSome other text<point>"
 3045. (org-beginning-of-line)
 3046. (bolp)))
 3047. (should
 3048. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2<point>"
 3049. (org-overview)
 3050. (org-beginning-of-line)
 3051. (= (line-beginning-position) 1)))
 3052. ;; With `visual-line-mode' active, move to beginning of visual line.
 3053. (should-not
 3054. (org-test-with-temp-text "A <point>long line of text\nSome other text"
 3055. (visual-line-mode)
 3056. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3057. (org-beginning-of-line)
 3058. (bolp)))
 3059. ;; In a wide headline, with `visual-line-mode', prefer going to the
 3060. ;; beginning of a visual line than to the logical beginning of line,
 3061. ;; even if special movement is active.
 3062. (should-not
 3063. (org-test-with-temp-text "* A <point>long headline"
 3064. (visual-line-mode)
 3065. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3066. (goto-char (point-max))
 3067. (org-beginning-of-line)
 3068. (bobp)))
 3069. (should-not
 3070. (org-test-with-temp-text "* A <point>long headline"
 3071. (visual-line-mode)
 3072. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3073. (goto-char (point-max))
 3074. (let ((org-special-ctrl-a/e t)) (org-beginning-of-line))
 3075. (bobp)))
 3076. ;; At an headline with special movement, first move at beginning of
 3077. ;; title, then at the beginning of line, rinse, repeat.
 3078. (should
 3079. (org-test-with-temp-text "* TODO Headline<point>"
 3080. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3081. (and (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Headline"))
 3082. (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3083. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Headline"))))))
 3084. (should
 3085. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] Headline<point>"
 3086. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3087. (org-beginning-of-line)
 3088. (looking-at "Headline"))))
 3089. (should
 3090. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] Headline<point>"
 3091. (let ((org-special-ctrl-a/e '(t . nil)))
 3092. (org-beginning-of-line)
 3093. (looking-at "Headline"))))
 3094. (should-not
 3095. (org-test-with-temp-text "* TODO [#A] Headline<point>"
 3096. (let ((org-special-ctrl-a/e '(nil . nil)))
 3097. (org-beginning-of-line)
 3098. (looking-at "Headline"))))
 3099. ;; At an headline with reversed movement, first move to beginning of
 3100. ;; line, then to the beginning of title.
 3101. (should
 3102. (org-test-with-temp-text "* TODO Headline<point>"
 3103. (let ((org-special-ctrl-a/e 'reversed)
 3104. (this-command last-command))
 3105. (and (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3106. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Headline"))))))
 3107. (should
 3108. (org-test-with-temp-text "* TODO Headline<point>"
 3109. (let ((org-special-ctrl-a/e '(reversed . nil))
 3110. (this-command last-command))
 3111. (and (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3112. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Headline"))))))
 3113. (should-not
 3114. (org-test-with-temp-text "* TODO Headline<point>"
 3115. (let ((org-special-ctrl-a/e '(t . nil))
 3116. (this-command last-command))
 3117. (and (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3118. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Headline"))))))
 3119. ;; At an item with special movement, first move after to beginning
 3120. ;; of title, then to the beginning of line, rinse, repeat.
 3121. (should
 3122. (org-test-with-temp-text "- [ ] Item<point>"
 3123. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3124. (and (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Item"))
 3125. (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3126. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Item"))))))
 3127. ;; At an item with reversed movement, first move to beginning of
 3128. ;; line, then to the beginning of title.
 3129. (should
 3130. (org-test-with-temp-text "- [X] Item<point>"
 3131. (let ((org-special-ctrl-a/e 'reversed)
 3132. (this-command last-command))
 3133. (and (progn (org-beginning-of-line) (bolp))
 3134. (progn (org-beginning-of-line) (looking-at-p "Item"))))))
 3135. ;; Leave point before invisible characters at column 0.
 3136. (should
 3137. (org-test-with-temp-text "[[https://orgmode.org]]<point>"
 3138. (let ((org-special-ctrl-a/e nil))
 3139. (org-beginning-of-line)
 3140. (bolp))))
 3141. (should
 3142. (org-test-with-temp-text "[[https://orgmode.org]]<point>"
 3143. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3144. (org-beginning-of-line)
 3145. (bolp))))
 3146. (should
 3147. (org-test-with-temp-text "[[http<point>://orgmode.org]]"
 3148. (visual-line-mode)
 3149. (org-beginning-of-line)
 3150. (bolp)))
 3151. ;; Special case: Do not error when the buffer contains only a single
 3152. ;; asterisk.
 3153. (should
 3154. (org-test-with-temp-text "*<point>"
 3155. (let ((org-special-ctrl-a/e t)) (org-beginning-of-line) t)))
 3156. (should
 3157. (org-test-with-temp-text "*<point>"
 3158. (let ((org-special-ctrl-a/e nil)) (org-beginning-of-line) t))))
 3159. (ert-deftest test-org/end-of-line ()
 3160. "Test `org-end-of-line' specifications."
 3161. ;; Standard test.
 3162. (should
 3163. (org-test-with-temp-text "Some text\nSome other text"
 3164. (org-end-of-line)
 3165. (eolp)))
 3166. ;; With `visual-line-mode' active, move to end of visible line.
 3167. ;; However, never go past ellipsis.
 3168. (should-not
 3169. (org-test-with-temp-text "A <point>long line of text\nSome other text"
 3170. (visual-line-mode)
 3171. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3172. (goto-char (point-min))
 3173. (org-end-of-line)
 3174. (eolp)))
 3175. (should-not
 3176. (org-test-with-temp-text "* A short headline\nSome contents"
 3177. (visual-line-mode)
 3178. (org-overview)
 3179. (org-end-of-line)
 3180. (eobp)))
 3181. ;; In a wide headline, with `visual-line-mode', prefer going to end
 3182. ;; of visible line if tags, or end of line, are farther.
 3183. (should-not
 3184. (org-test-with-temp-text "* A <point>long headline"
 3185. (visual-line-mode)
 3186. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3187. (goto-char (point-min))
 3188. (org-end-of-line)
 3189. (eolp)))
 3190. (should-not
 3191. (org-test-with-temp-text "* A <point>long headline :tag:"
 3192. (visual-line-mode)
 3193. (dotimes (i 1000) (insert "very "))
 3194. (goto-char (point-min))
 3195. (org-end-of-line)
 3196. (eolp)))
 3197. ;; At an headline without special movement, go to end of line.
 3198. ;; However, never go past ellipsis.
 3199. (should
 3200. (org-test-with-temp-text "* Headline2b :tag:\n"
 3201. (let ((org-special-ctrl-a/e nil))
 3202. (and (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3203. (progn (org-end-of-line) (eolp))))))
 3204. (should
 3205. (org-test-with-temp-text "* Headline2b :tag:\n"
 3206. (let ((org-special-ctrl-a/e '(t . nil)))
 3207. (and (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3208. (progn (org-end-of-line) (eolp))))))
 3209. (should
 3210. (org-test-with-temp-text "* Headline2a :tag:\n** Sub"
 3211. (org-overview)
 3212. (let ((org-special-ctrl-a/e nil))
 3213. (org-end-of-line)
 3214. (= 1 (line-beginning-position)))))
 3215. ;; At an headline with special movement, first move before tags,
 3216. ;; then at the end of line, rinse, repeat. However, never go past
 3217. ;; ellipsis.
 3218. (should
 3219. (org-test-with-temp-text "* Headline1 :tag:\n"
 3220. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3221. (and (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))
 3222. (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3223. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3224. (should
 3225. (org-test-with-temp-text "* Headline1 :tag:\n"
 3226. (let ((org-special-ctrl-a/e '(nil . t)))
 3227. (and (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))
 3228. (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3229. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3230. (should-not
 3231. (org-test-with-temp-text "* Headline1 :tag:\n"
 3232. (let ((org-special-ctrl-a/e '(nil . nil)))
 3233. (and (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))
 3234. (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3235. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3236. (should
 3237. (org-test-with-temp-text "* Headline2a :tag:\n** Sub"
 3238. (org-overview)
 3239. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3240. (org-end-of-line)
 3241. (org-end-of-line)
 3242. (= 1 (line-beginning-position)))))
 3243. ;; At an headline, with reversed movement, first go to end of line,
 3244. ;; then before tags. However, never go past ellipsis.
 3245. (should
 3246. (org-test-with-temp-text "* Headline3 :tag:\n"
 3247. (let ((org-special-ctrl-a/e 'reversed)
 3248. (this-command last-command))
 3249. (and (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3250. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3251. (should
 3252. (org-test-with-temp-text "* Headline3 :tag:\n"
 3253. (let ((org-special-ctrl-a/e '(nil . reversed))
 3254. (this-command last-command))
 3255. (and (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3256. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3257. (should-not
 3258. (org-test-with-temp-text "* Headline3 :tag:\n"
 3259. (let ((org-special-ctrl-a/e '(nil . t))
 3260. (this-command last-command))
 3261. (and (progn (org-end-of-line) (eolp))
 3262. (progn (org-end-of-line) (looking-at-p " :tag:"))))))
 3263. (should
 3264. (org-test-with-temp-text "* Headline2a :tag:\n** Sub"
 3265. (org-overview)
 3266. (let ((org-special-ctrl-a/e 'reversed))
 3267. (org-end-of-line)
 3268. (= 1 (line-beginning-position)))))
 3269. ;; At a block without hidden contents.
 3270. (should
 3271. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nContents\n#+END_CENTER"
 3272. (progn (org-end-of-line) (eolp))))
 3273. ;; At a block with hidden contents.
 3274. (should-not
 3275. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nContents\n#+END_CENTER"
 3276. (let ((org-special-ctrl-a/e t))
 3277. (org-hide-block-toggle)
 3278. (org-end-of-line)
 3279. (eobp))))
 3280. ;; Get past invisible characters at the end of line.
 3281. (should
 3282. (org-test-with-temp-text "[[https://orgmode.org]]"
 3283. (org-end-of-line)
 3284. (eolp))))
 3285. (ert-deftest test-org/open-line ()
 3286. "Test `org-open-line' specifications."
 3287. ;; Call `open-line' outside of tables.
 3288. (should
 3289. (equal "\nText"
 3290. (org-test-with-temp-text "Text"
 3291. (org-open-line 1)
 3292. (buffer-string))))
 3293. ;; At a table, create a row above.
 3294. (should
 3295. (equal "\n| |\n| a |"
 3296. (org-test-with-temp-text "\n<point>| a |"
 3297. (org-open-line 1)
 3298. (buffer-string))))
 3299. ;; At the very first character of the buffer, also call `open-line'.
 3300. (should
 3301. (equal "\n| a |"
 3302. (org-test-with-temp-text "| a |"
 3303. (org-open-line 1)
 3304. (buffer-string))))
 3305. ;; Narrowing does not count.
 3306. (should
 3307. (equal "Text\n| |\n| a |"
 3308. (org-test-with-temp-text "Text\n<point>| a |"
 3309. (narrow-to-region (point) (point-max))
 3310. (org-open-line 1)
 3311. (widen)
 3312. (buffer-string)))))
 3313. (ert-deftest test-org/forward-sentence ()
 3314. "Test `org-forward-sentence' specifications."
 3315. ;; At the end of a table cell, move to the end of the next one.
 3316. (should
 3317. (org-test-with-temp-text "| a<point> | b |"
 3318. (org-forward-sentence)
 3319. (looking-at " |$")))
 3320. ;; Elsewhere in a cell, move to its end.
 3321. (should
 3322. (org-test-with-temp-text "| a<point>c | b |"
 3323. (org-forward-sentence)
 3324. (looking-at " | b |$")))
 3325. ;; Otherwise, simply call `forward-sentence'.
 3326. (should
 3327. (org-test-with-temp-text "Sentence<point> 1. Sentence 2."
 3328. (org-forward-sentence)
 3329. (looking-at " Sentence 2.")))
 3330. (should
 3331. (org-test-with-temp-text "Sentence<point> 1. Sentence 2."
 3332. (org-forward-sentence)
 3333. (org-forward-sentence)
 3334. (eobp)))
 3335. ;; At the end of an element, jump to the next one, without stopping
 3336. ;; on blank lines in-between.
 3337. (should
 3338. (org-test-with-temp-text "Paragraph 1.<point>\n\nParagraph 2."
 3339. (org-forward-sentence)
 3340. (eobp)))
 3341. ;; Headlines are considered to be sentences by themselves, even if
 3342. ;; they do not end with a full stop.
 3343. (should
 3344. (equal
 3345. "* Headline"
 3346. (org-test-with-temp-text "* <point>Headline\nSentence."
 3347. (org-forward-sentence)
 3348. (buffer-substring-no-properties (line-beginning-position) (point)))))
 3349. (should
 3350. (org-test-with-temp-text "* Headline<point>\nSentence."
 3351. (org-forward-sentence)
 3352. (eobp)))
 3353. (should
 3354. (org-test-with-temp-text "Sentence.<point>\n\n* Headline\n\nSentence 2."
 3355. (org-forward-sentence)
 3356. (and (org-at-heading-p) (eolp)))))
 3357. (ert-deftest test-org/backward-sentence ()
 3358. "Test `org-backward-sentence' specifications."
 3359. ;; At the beginning of a table cell, move to the beginning of the
 3360. ;; previous one.
 3361. (should
 3362. (org-test-with-temp-text "| a | <point>b |"
 3363. (org-backward-sentence)
 3364. (looking-at "a | b |$")))
 3365. ;; Elsewhere in a cell, move to its beginning.
 3366. (should
 3367. (org-test-with-temp-text "| a | b<point>c |"
 3368. (org-backward-sentence)
 3369. (looking-at "bc |$")))
 3370. ;; Otherwise, simply call `backward-sentence'.
 3371. (should
 3372. (org-test-with-temp-text "Sentence 1. Sentence<point> 2."
 3373. (org-backward-sentence)
 3374. (looking-at "Sentence 2.")))
 3375. (should
 3376. (org-test-with-temp-text "Sentence 1. Sentence<point> 2."
 3377. (org-backward-sentence)
 3378. (org-backward-sentence)
 3379. (bobp)))
 3380. ;; Make sure to hit the beginning of a sentence on the same line as
 3381. ;; an item.
 3382. (should
 3383. (org-test-with-temp-text "- Line 1\n line <point>2."
 3384. (org-backward-sentence)
 3385. (looking-at "Line 1"))))
 3386. (ert-deftest test-org/forward-paragraph ()
 3387. "Test `org-forward-paragraph' specifications."
 3388. ;; At end of buffer, do not return an error.
 3389. (should
 3390. (org-test-with-temp-text "Paragraph"
 3391. (goto-char (point-max))
 3392. (org-forward-paragraph)
 3393. t))
 3394. ;; Standard test.
 3395. (should
 3396. (org-test-with-temp-text "P1\n\nP2\n\nP3"
 3397. (org-forward-paragraph)
 3398. (looking-at "P2")))
 3399. ;; Ignore depth.
 3400. (should
 3401. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nP1\n#+END_CENTER\nP2"
 3402. (org-forward-paragraph)
 3403. (looking-at "P1")))
 3404. ;; Do not enter elements with invisible contents.
 3405. (should
 3406. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nP1\n\nP2\n#+END_CENTER\nP3"
 3407. (org-hide-block-toggle)
 3408. (org-forward-paragraph)
 3409. (looking-at "P3")))
 3410. ;; On an affiliated keyword, jump to the beginning of the element.
 3411. (should
 3412. (org-test-with-temp-text "#+name: para\n#+caption: caption\nPara"
 3413. (org-forward-paragraph)
 3414. (looking-at "Para")))
 3415. ;; On an item or a footnote definition, move to the second element
 3416. ;; inside, if any.
 3417. (should
 3418. (org-test-with-temp-text "- Item1\n\n Paragraph\n- Item2"
 3419. (org-forward-paragraph)
 3420. (looking-at " Paragraph")))
 3421. (should
 3422. (org-test-with-temp-text "[fn:1] Def1\n\nParagraph\n\n[fn:2] Def2"
 3423. (org-forward-paragraph)
 3424. (looking-at "Paragraph")))
 3425. ;; On an item, or a footnote definition, when the first line is
 3426. ;; empty, move to the first item.
 3427. (should
 3428. (org-test-with-temp-text "- \n\n Paragraph\n- Item2"
 3429. (org-forward-paragraph)
 3430. (looking-at " Paragraph")))
 3431. (should
 3432. (org-test-with-temp-text "[fn:1]\n\nParagraph\n\n[fn:2] Def2"
 3433. (org-forward-paragraph)
 3434. (looking-at "Paragraph")))
 3435. ;; On a table (resp. a property drawer) do not move through table
 3436. ;; rows (resp. node properties).
 3437. (should
 3438. (org-test-with-temp-text "| a | b |\n| c | d |\nParagraph"
 3439. (org-forward-paragraph)
 3440. (looking-at "Paragraph")))
 3441. (should
 3442. (org-test-with-temp-text
 3443. "* H\n<point>:PROPERTIES:\n:prop: value\n:END:\nParagraph"
 3444. (org-forward-paragraph)
 3445. (looking-at "Paragraph")))
 3446. ;; On a verse or source block, stop after blank lines.
 3447. (should
 3448. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_VERSE\nL1\n\nL2\n#+END_VERSE"
 3449. (org-forward-paragraph)
 3450. (looking-at "L2")))
 3451. (should
 3452. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_SRC\nL1\n\nL2\n#+END_SRC"
 3453. (org-forward-paragraph)
 3454. (looking-at "L2"))))
 3455. (ert-deftest test-org/backward-paragraph ()
 3456. "Test `org-backward-paragraph' specifications."
 3457. ;; Do not error at beginning of buffer.
 3458. (should
 3459. (org-test-with-temp-text "Paragraph"
 3460. (org-backward-paragraph)
 3461. t))
 3462. ;; Regular test.
 3463. (should
 3464. (org-test-with-temp-text "P1\n\nP2\n\nP3<point>"
 3465. (org-backward-paragraph)
 3466. (looking-at "P3")))
 3467. (should
 3468. (org-test-with-temp-text "P1\n\nP2\n\n<point>P3"
 3469. (org-backward-paragraph)
 3470. (looking-at-p "P2")))
 3471. ;; Ignore depth.
 3472. (should
 3473. (org-test-with-temp-text "P1\n\n#+BEGIN_CENTER\nP2\n#+END_CENTER\n<point>P3"
 3474. (org-backward-paragraph)
 3475. (looking-at-p "P2")))
 3476. ;; Ignore invisible elements.
 3477. (should
 3478. (org-test-with-temp-text "* H1\n P1\n* H2"
 3479. (org-cycle)
 3480. (goto-char (point-max))
 3481. (beginning-of-line)
 3482. (org-backward-paragraph)
 3483. (bobp)))
 3484. ;; On an affiliated keyword, jump to the first one.
 3485. (should
 3486. (org-test-with-temp-text
 3487. "P1\n#+name: n\n#+caption: c1\n#+caption: <point>c2\nP2"
 3488. (org-backward-paragraph)
 3489. (looking-at-p "#\\+name")))
 3490. ;; On the second element in an item or a footnote definition, jump
 3491. ;; to item or the definition.
 3492. (should
 3493. (org-test-with-temp-text "- line1\n\n<point> line2"
 3494. (org-backward-paragraph)
 3495. (looking-at-p "- line1")))
 3496. (should
 3497. (org-test-with-temp-text "[fn:1] line1\n\n<point> line2"
 3498. (org-backward-paragraph)
 3499. (looking-at-p "\\[fn:1\\] line1")))
 3500. ;; On a table (resp. a property drawer), ignore table rows
 3501. ;; (resp. node properties).
 3502. (should
 3503. (org-test-with-temp-text "| a | b |\n| c | d |\n<point>P1"
 3504. (org-backward-paragraph)
 3505. (bobp)))
 3506. (should
 3507. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:prop: value\n:END:\n<point>P1"
 3508. (org-backward-paragraph)
 3509. (looking-at-p ":PROPERTIES:")))
 3510. ;; On a comment, example, src and verse blocks, stop before blank
 3511. ;; lines.
 3512. (should
 3513. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_VERSE\nL1\n\nL2\n\n<point>L3\n#+END_VERSE"
 3514. (org-backward-paragraph)
 3515. (looking-at-p "L2")))
 3516. (should
 3517. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_SRC\nL1\n\nL2\n\n<point>L3#+END_SRC"
 3518. (org-backward-paragraph)
 3519. (looking-at-p "L2")))
 3520. ;; In comment, example, export, src and verse blocks, stop below
 3521. ;; opening line when called from within the block.
 3522. (should
 3523. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_VERSE\nL1\nL2<point>\n#+END_VERSE"
 3524. (org-backward-paragraph)
 3525. (looking-at-p "L1")))
 3526. (should
 3527. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXAMPLE\nL1\nL2<point>\n#+END_EXAMPLE"
 3528. (org-backward-paragraph)
 3529. (looking-at-p "L1")))
 3530. ;; When called from the opening line itself, however, move to
 3531. ;; beginning of block.
 3532. (should
 3533. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_<point>EXAMPLE\nL1\n#+END_EXAMPLE"
 3534. (org-backward-paragraph)
 3535. (bobp)))
 3536. ;; Pathological case: on an empty heading, move to its beginning.
 3537. (should
 3538. (org-test-with-temp-text "* <point>H"
 3539. (org-backward-paragraph)
 3540. (bobp))))
 3541. (ert-deftest test-org/forward-element ()
 3542. "Test `org-forward-element' specifications."
 3543. ;; 1. At EOB: should error.
 3544. (org-test-with-temp-text "Some text\n"
 3545. (goto-char (point-max))
 3546. (should-error (org-forward-element)))
 3547. ;; 2. Standard move: expected to ignore blank lines.
 3548. (org-test-with-temp-text "First paragraph.\n\n\nSecond paragraph."
 3549. (org-forward-element)
 3550. (should (looking-at (regexp-quote "Second paragraph."))))
 3551. ;; 3. Headline tests.
 3552. (org-test-with-temp-text "
 3553. * Head 1
 3554. ** Head 1.1
 3555. *** Head 1.1.1
 3556. ** Head 1.2"
 3557. ;; 3.1. At an headline beginning: move to next headline at the
 3558. ;; same level.
 3559. (goto-line 3)
 3560. (org-forward-element)
 3561. (should (looking-at (regexp-quote "** Head 1.2")))
 3562. ;; 3.2. At an headline beginning: move to parent headline if no
 3563. ;; headline at the same level.
 3564. (goto-line 3)
 3565. (org-forward-element)
 3566. (should (looking-at (regexp-quote "** Head 1.2"))))
 3567. ;; 4. Greater element tests.
 3568. (org-test-with-temp-text
 3569. "#+BEGIN_CENTER\nInside.\n#+END_CENTER\n\nOutside."
 3570. ;; 4.1. At a greater element: expected to skip contents.
 3571. (org-forward-element)
 3572. (should (looking-at (regexp-quote "Outside.")))
 3573. ;; 4.2. At the end of greater element contents: expected to skip
 3574. ;; to the end of the greater element.
 3575. (goto-line 2)
 3576. (org-forward-element)
 3577. (should (looking-at (regexp-quote "Outside."))))
 3578. ;; 5. List tests.
 3579. (org-test-with-temp-text "
 3580. - item1
 3581. - sub1
 3582. - sub2
 3583. - sub3
 3584. Inner paragraph.
 3585. - item2
 3586. Outside."
 3587. ;; 5.1. At list top point: expected to move to the element after
 3588. ;; the list.
 3589. (goto-line 2)
 3590. (org-forward-element)
 3591. (should (looking-at (regexp-quote "Outside.")))
 3592. ;; 5.2. Special case: at the first line of a sub-list, but not at
 3593. ;; beginning of line, move to next item.
 3594. (goto-line 2)
 3595. (forward-char)
 3596. (org-forward-element)
 3597. (should (looking-at "- item2"))
 3598. (goto-line 4)
 3599. (forward-char)
 3600. (org-forward-element)
 3601. (should (looking-at " - sub2"))
 3602. ;; 5.3 At sub-list beginning: expected to move after the sub-list.
 3603. (goto-line 4)
 3604. (org-forward-element)
 3605. (should (looking-at (regexp-quote " Inner paragraph.")))
 3606. ;; 5.4. At sub-list end: expected to move outside the sub-list.
 3607. (goto-line 8)
 3608. (org-forward-element)
 3609. (should (looking-at (regexp-quote " Inner paragraph.")))
 3610. ;; 5.5. At an item: expected to move to next item, if any.
 3611. (goto-line 6)
 3612. (org-forward-element)
 3613. (should (looking-at " - sub3"))))
 3614. (ert-deftest test-org/backward-element ()
 3615. "Test `org-backward-element' specifications."
 3616. ;; 1. Should error at BOB.
 3617. (org-test-with-temp-text " \nParagraph."
 3618. (should-error (org-backward-element)))
 3619. ;; 2. Should move at BOB when called on the first element in buffer.
 3620. (should
 3621. (org-test-with-temp-text "\n#+TITLE: test"
 3622. (progn (forward-line)
 3623. (org-backward-element)
 3624. (bobp))))
 3625. ;; 3. Not at the beginning of an element: move at its beginning.
 3626. (org-test-with-temp-text "Paragraph1.\n\nParagraph2."
 3627. (goto-line 3)
 3628. (end-of-line)
 3629. (org-backward-element)
 3630. (should (looking-at (regexp-quote "Paragraph2."))))
 3631. ;; 4. Headline tests.
 3632. (org-test-with-temp-text "
 3633. * Head 1
 3634. ** Head 1.1
 3635. *** Head 1.1.1
 3636. ** Head 1.2"
 3637. ;; 4.1. At an headline beginning: move to previous headline at the
 3638. ;; same level.
 3639. (goto-line 5)
 3640. (org-backward-element)
 3641. (should (looking-at (regexp-quote "** Head 1.1")))
 3642. ;; 4.2. At an headline beginning: move to parent headline if no
 3643. ;; headline at the same level.
 3644. (goto-line 3)
 3645. (org-backward-element)
 3646. (should (looking-at (regexp-quote "* Head 1")))
 3647. ;; 4.3. At the first top-level headline: should error.
 3648. (goto-line 2)
 3649. (should-error (org-backward-element)))
 3650. ;; 5. At beginning of first element inside a greater element:
 3651. ;; expected to move to greater element's beginning.
 3652. (org-test-with-temp-text "Before.\n#+BEGIN_CENTER\nInside.\n#+END_CENTER"
 3653. (goto-line 3)
 3654. (org-backward-element)
 3655. (should (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 3656. ;; 6. At the beginning of the first element in a section: should
 3657. ;; move back to headline, if any.
 3658. (should
 3659. (org-test-with-temp-text "#+TITLE: test\n* Headline\n\nParagraph"
 3660. (progn (goto-char (point-max))
 3661. (beginning-of-line)
 3662. (org-backward-element)
 3663. (org-at-heading-p))))
 3664. ;; 7. List tests.
 3665. (org-test-with-temp-text "
 3666. - item1
 3667. - sub1
 3668. - sub2
 3669. - sub3
 3670. Inner paragraph.
 3671. - item2
 3672. Outside."
 3673. ;; 7.1. At beginning of sub-list: expected to move to the
 3674. ;; paragraph before it.
 3675. (goto-line 4)
 3676. (org-backward-element)
 3677. (should (looking-at "item1"))
 3678. ;; 7.2. At an item in a list: expected to move at previous item.
 3679. (goto-line 8)
 3680. (org-backward-element)
 3681. (should (looking-at " - sub2"))
 3682. (goto-line 12)
 3683. (org-backward-element)
 3684. (should (looking-at "- item1"))
 3685. ;; 7.3. At end of list/sub-list: expected to move to list/sub-list
 3686. ;; beginning.
 3687. (goto-line 10)
 3688. (org-backward-element)
 3689. (should (looking-at " - sub1"))
 3690. (goto-line 15)
 3691. (org-backward-element)
 3692. (should (looking-at "- item1"))
 3693. ;; 7.4. At blank-lines before list end: expected to move to top
 3694. ;; item.
 3695. (goto-line 14)
 3696. (org-backward-element)
 3697. (should (looking-at "- item1"))))
 3698. (ert-deftest test-org/up-element ()
 3699. "Test `org-up-element' specifications."
 3700. ;; 1. At BOB or with no surrounding element: should error.
 3701. (org-test-with-temp-text "Paragraph."
 3702. (should-error (org-up-element)))
 3703. (org-test-with-temp-text "* Head1\n* Head2"
 3704. (goto-line 2)
 3705. (should-error (org-up-element)))
 3706. (org-test-with-temp-text "Paragraph1.\n\nParagraph2."
 3707. (goto-line 3)
 3708. (should-error (org-up-element)))
 3709. ;; 2. At an headline: move to parent headline.
 3710. (org-test-with-temp-text "* Head1\n** Sub-Head1\n** Sub-Head2"
 3711. (goto-line 3)
 3712. (org-up-element)
 3713. (should (looking-at "\\* Head1")))
 3714. ;; 3. Inside a greater element: move to greater element beginning.
 3715. (org-test-with-temp-text
 3716. "Before.\n#+BEGIN_CENTER\nParagraph1\nParagraph2\n#+END_CENTER\n"
 3717. (goto-line 3)
 3718. (org-up-element)
 3719. (should (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 3720. ;; 4. List tests.
 3721. (org-test-with-temp-text "* Top
 3722. - item1
 3723. - sub1
 3724. - sub2
 3725. Paragraph within sub2.
 3726. - item2"
 3727. ;; 4.1. Within an item: move to the item beginning.
 3728. (goto-line 8)
 3729. (org-up-element)
 3730. (should (looking-at " - sub2"))
 3731. ;; 4.2. At an item in a sub-list: move to parent item.
 3732. (goto-line 4)
 3733. (org-up-element)
 3734. (should (looking-at "- item1"))
 3735. ;; 4.3. At an item in top list: move to beginning of whole list.
 3736. (goto-line 10)
 3737. (org-up-element)
 3738. (should (looking-at "- item1"))
 3739. ;; 4.4. Special case. At very top point: should move to parent of
 3740. ;; list.
 3741. (goto-line 2)
 3742. (org-up-element)
 3743. (should (looking-at "\\* Top"))))
 3744. (ert-deftest test-org/down-element ()
 3745. "Test `org-down-element' specifications."
 3746. ;; Error when the element hasn't got a recursive type.
 3747. (org-test-with-temp-text "Paragraph."
 3748. (should-error (org-down-element)))
 3749. ;; Error when the element has no contents
 3750. (org-test-with-temp-text "* Headline"
 3751. (should-error (org-down-element)))
 3752. ;; When at a plain-list, move to first item.
 3753. (org-test-with-temp-text "- Item 1\n - Item 1.1\n - Item 2.2"
 3754. (goto-line 2)
 3755. (org-down-element)
 3756. (should (looking-at " - Item 1.1")))
 3757. (org-test-with-temp-text "#+NAME: list\n- Item 1"
 3758. (org-down-element)
 3759. (should (looking-at " Item 1")))
 3760. ;; When at a table, move to first row
 3761. (org-test-with-temp-text "#+NAME: table\n| a | b |"
 3762. (org-down-element)
 3763. (should (looking-at " a | b |")))
 3764. ;; Otherwise, move inside the greater element.
 3765. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nParagraph.\n#+END_CENTER"
 3766. (org-down-element)
 3767. (should (looking-at "Paragraph"))))
 3768. (ert-deftest test-org/drag-element-backward ()
 3769. "Test `org-drag-element-backward' specifications."
 3770. ;; Standard test.
 3771. (should
 3772. (equal
 3773. "#+key2: val2\n#+key1: val1\n#+key3: val3"
 3774. (org-test-with-temp-text "#+key1: val1\n<point>#+key2: val2\n#+key3: val3"
 3775. (org-drag-element-backward)
 3776. (buffer-string))))
 3777. (should
 3778. (equal
 3779. "#+BEGIN_CENTER\n#+B: 2\n#+A: 1\n#+END_CENTER"
 3780. (org-test-with-temp-text
 3781. "#+BEGIN_CENTER\n#+A: 1\n<point>#+B: 2\n#+END_CENTER"
 3782. (org-drag-element-backward)
 3783. (buffer-string))))
 3784. ;; Preserve blank lines.
 3785. (should
 3786. (equal "Paragraph 2\n\n\nPara1\n\nPara3"
 3787. (org-test-with-temp-text "Para1\n\n\n<point>Paragraph 2\n\nPara3"
 3788. (org-drag-element-backward)
 3789. (buffer-string))))
 3790. ;; Preserve column.
 3791. (should
 3792. (org-test-with-temp-text "#+key1: v\n#+key<point>2: v\n#+key3: v"
 3793. (org-drag-element-backward)
 3794. (looking-at-p "2")))
 3795. ;; Error when trying to move first element of buffer.
 3796. (should-error
 3797. (org-test-with-temp-text "Paragraph 1.\n\nParagraph 2."
 3798. (org-drag-element-backward))
 3799. :type 'user-error)
 3800. ;; Error when trying to swap nested elements.
 3801. (should-error
 3802. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\n<point>Test.\n#+END_CENTER"
 3803. (org-drag-element-backward))
 3804. :type 'user-error)
 3805. ;; Error when trying to swap an headline element and a non-headline
 3806. ;; element.
 3807. (should-error
 3808. (org-test-with-temp-text "Test.\n<point>* Head 1"
 3809. (org-drag-element-backward))
 3810. :type 'error)
 3811. ;; Error when called before first element.
 3812. (should-error
 3813. (org-test-with-temp-text "\n<point>"
 3814. (org-drag-element-backward))
 3815. :type 'user-error)
 3816. ;; Preserve visibility of elements and their contents.
 3817. (should
 3818. (equal '((63 . 82) (26 . 48))
 3819. (org-test-with-temp-text "
 3820. #+BEGIN_CENTER
 3821. Text.
 3822. #+END_CENTER
 3823. - item 1
 3824. #+BEGIN_QUOTE
 3825. Text.
 3826. #+END_QUOTE"
 3827. (while (search-forward "BEGIN_" nil t) (org-cycle))
 3828. (search-backward "- item 1")
 3829. (org-drag-element-backward)
 3830. (mapcar (lambda (ov) (cons (overlay-start ov) (overlay-end ov)))
 3831. (overlays-in (point-min) (point-max))))))
 3832. ;; Pathological case: handle call with point in blank lines right
 3833. ;; after a headline.
 3834. (should
 3835. (equal "* H2\n\n* H1\nText\n"
 3836. (org-test-with-temp-text "* H1\nText\n* H2\n\n<point>"
 3837. (org-drag-element-backward)
 3838. (buffer-string)))))
 3839. (ert-deftest test-org/drag-element-forward ()
 3840. "Test `org-drag-element-forward' specifications."
 3841. ;; 1. Error when trying to move first element of buffer.
 3842. (org-test-with-temp-text "Paragraph 1.\n\nParagraph 2."
 3843. (goto-line 3)
 3844. (should-error (org-drag-element-forward)))
 3845. ;; 2. Error when trying to swap nested elements.
 3846. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\nTest.\n#+END_CENTER"
 3847. (forward-line)
 3848. (should-error (org-drag-element-forward)))
 3849. ;; 3. Error when trying to swap a non-headline element and an
 3850. ;; headline.
 3851. (org-test-with-temp-text "Test.\n* Head 1"
 3852. (should-error (org-drag-element-forward)))
 3853. ;; 4. Error when called before first element.
 3854. (should-error
 3855. (org-test-with-temp-text "\n"
 3856. (forward-line)
 3857. (org-drag-element-backward))
 3858. :type 'user-error)
 3859. ;; 5. Otherwise, swap elements, preserving column and blank lines
 3860. ;; between elements.
 3861. (org-test-with-temp-text "Paragraph 1\n\n\nPara2\n\nPara3"
 3862. (search-forward "graph")
 3863. (org-drag-element-forward)
 3864. (should (equal (buffer-string) "Para2\n\n\nParagraph 1\n\nPara3"))
 3865. (should (looking-at " 1")))
 3866. ;; 5. Preserve visibility of elements and their contents.
 3867. (org-test-with-temp-text "
 3868. #+BEGIN_CENTER
 3869. Text.
 3870. #+END_CENTER
 3871. - item 1
 3872. #+BEGIN_QUOTE
 3873. Text.
 3874. #+END_QUOTE"
 3875. (while (search-forward "BEGIN_" nil t) (org-cycle))
 3876. (search-backward "#+BEGIN_CENTER")
 3877. (org-drag-element-forward)
 3878. (should
 3879. (equal
 3880. '((63 . 82) (26 . 48))
 3881. (mapcar (lambda (ov) (cons (overlay-start ov) (overlay-end ov)))
 3882. (overlays-in (point-min) (point-max)))))))
 3883. (ert-deftest test-org/next-block ()
 3884. "Test `org-next-block' specifications."
 3885. ;; Regular test.
 3886. (should
 3887. (org-test-with-temp-text "Paragraph\n#+BEGIN_CENTER\ncontents\n#+END_CENTER"
 3888. (org-next-block 1)
 3889. (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 3890. ;; Ignore case.
 3891. (should
 3892. (org-test-with-temp-text "Paragraph\n#+begin_center\ncontents\n#+end_center"
 3893. (let ((case-fold-search nil))
 3894. (org-next-block 1)
 3895. (looking-at "#\\+begin_center"))))
 3896. ;; Ignore current line.
 3897. (should
 3898. (org-test-with-temp-text
 3899. "#+BEGIN_QUOTE\n#+END_QUOTE\n#+BEGIN_CENTER\n#+END_CENTER"
 3900. (org-next-block 1)
 3901. (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 3902. ;; Throw an error when no block is found.
 3903. (should-error
 3904. (org-test-with-temp-text "Paragraph"
 3905. (org-next-block 1)))
 3906. ;; With an argument, skip many blocks at once.
 3907. (should
 3908. (org-test-with-temp-text
 3909. "Start\n#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+BEGIN_QUOTE\nB\n#+END_QUOTE"
 3910. (org-next-block 2)
 3911. (looking-at "#\\+BEGIN_QUOTE")))
 3912. ;; With optional argument BLOCK-REGEXP, filter matched blocks.
 3913. (should
 3914. (org-test-with-temp-text
 3915. "Start\n#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+BEGIN_QUOTE\nB\n#+END_QUOTE"
 3916. (org-next-block 1 nil "^[ \t]*#\\+BEGIN_QUOTE")
 3917. (looking-at "#\\+BEGIN_QUOTE")))
 3918. ;; Optional argument is also case-insensitive.
 3919. (should
 3920. (org-test-with-temp-text
 3921. "Start\n#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+begin_quote\nB\n#+end_quote"
 3922. (let ((case-fold-search nil))
 3923. (org-next-block 1 nil "^[ \t]*#\\+BEGIN_QUOTE")
 3924. (looking-at "#\\+begin_quote")))))
 3925. (ert-deftest test-org/insert-structure-template ()
 3926. "Test `org-insert-structure-template'."
 3927. ;; Test in empty buffer.
 3928. (should
 3929. (string= "#+begin_foo\n#+end_foo\n"
 3930. (org-test-with-temp-text ""
 3931. (org-insert-structure-template "foo")
 3932. (buffer-string))))
 3933. ;; Test with multiple lines in buffer.
 3934. (should
 3935. (string= "#+begin_foo\nI'm a paragraph\n#+end_foo\n\nI'm a second paragraph"
 3936. (org-test-with-temp-text "I'm a paragraph\n\nI'm a second paragraph"
 3937. (transient-mark-mode 1)
 3938. (org-mark-element)
 3939. (org-insert-structure-template "foo")
 3940. (buffer-string))))
 3941. ;; Mark only the current line.
 3942. (should
 3943. (string= "#+begin_foo\nI'm a paragraph\n#+end_foo\n\nI'm a second paragraph"
 3944. (org-test-with-temp-text "I'm a paragraph\n\nI'm a second paragraph"
 3945. (transient-mark-mode 1)
 3946. (set-mark (point-min))
 3947. (end-of-line)
 3948. (org-insert-structure-template "foo")
 3949. (buffer-string))))
 3950. ;; Middle of paragraph.
 3951. (should
 3952. (string= "p1\n#+begin_foo\np2\n#+end_foo\np3"
 3953. (org-test-with-temp-text "p1\n<point>p2\np3"
 3954. (set-mark (line-beginning-position))
 3955. (end-of-line)
 3956. (activate-mark)
 3957. (org-insert-structure-template "foo")
 3958. (buffer-string))))
 3959. ;; Test with text in buffer, no region, no final newline.
 3960. (should
 3961. (string= "#+begin_foo\nI'm a paragraph.\n#+end_foo\n"
 3962. (org-test-with-temp-text "I'm a paragraph."
 3963. (org-mark-element)
 3964. (org-insert-structure-template "foo")
 3965. (buffer-string))))
 3966. ;; Test with text in buffer and region set.
 3967. (should
 3968. (string= "#+begin_foo\nI'm a paragraph\n\nI'm a second paragrah\n#+end_foo\n"
 3969. (org-test-with-temp-text "I'm a paragraph\n\nI'm a second paragrah"
 3970. (set-mark (point))
 3971. (goto-char (point-max))
 3972. (org-insert-structure-template "foo")
 3973. (buffer-string))))
 3974. ;; Test with example escaping.
 3975. (should
 3976. (string= "#+begin_example\n,* Heading\n#+end_example\n"
 3977. (org-test-with-temp-text "* Heading"
 3978. (org-mark-element)
 3979. (org-insert-structure-template "example")
 3980. (buffer-string))))
 3981. ;; Test with indentation.
 3982. (should
 3983. (string= " #+begin_foo\n This is a paragraph\n #+end_foo\n"
 3984. (org-test-with-temp-text " This is a paragraph"
 3985. (org-mark-element)
 3986. (org-insert-structure-template "foo")
 3987. (buffer-string))))
 3988. (should
 3989. (string= " #+begin_foo\n Line 1\n Line2\n #+end_foo\n"
 3990. (org-test-with-temp-text " Line 1\n Line2"
 3991. (org-mark-element)
 3992. (org-insert-structure-template "foo")
 3993. (buffer-string))))
 3994. ;; Test point location.
 3995. (should
 3996. (string= "#+begin_foo\n"
 3997. (org-test-with-temp-text ""
 3998. (org-insert-structure-template "foo")
 3999. (buffer-substring (point-min) (point)))))
 4000. (should
 4001. (string= "#+begin_src "
 4002. (org-test-with-temp-text ""
 4003. (org-insert-structure-template "src")
 4004. (buffer-substring (point-min) (point))))))
 4005. (ert-deftest test-org/previous-block ()
 4006. "Test `org-previous-block' specifications."
 4007. ;; Regular test.
 4008. (should
 4009. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\ncontents\n#+END_CENTER\n<point>"
 4010. (org-previous-block 1)
 4011. (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 4012. ;; Ignore case.
 4013. (should
 4014. (org-test-with-temp-text "#+begin_center\ncontents\n#+end_center\n<point>"
 4015. (let ((case-fold-search nil))
 4016. (org-previous-block 1)
 4017. (looking-at "#\\+begin_center"))))
 4018. ;; Ignore current line.
 4019. (should
 4020. (org-test-with-temp-text
 4021. "#+BEGIN_QUOTE\n#+END_QUOTE\n#+BEGIN_CENTER<point>\n#+END_CENTER"
 4022. (org-previous-block 1)
 4023. (looking-at "#\\+BEGIN_QUOTE")))
 4024. ;; Throw an error when no block is found.
 4025. (should-error
 4026. (org-test-with-temp-text "Paragraph<point>"
 4027. (org-previous-block 1)))
 4028. ;; With an argument, skip many blocks at once.
 4029. (should
 4030. (org-test-with-temp-text
 4031. "#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+BEGIN_QUOTE\nB\n#+END_QUOTE\n<point>"
 4032. (org-previous-block 2)
 4033. (looking-at "#\\+BEGIN_CENTER")))
 4034. ;; With optional argument BLOCK-REGEXP, filter matched blocks.
 4035. (should
 4036. (org-test-with-temp-text
 4037. "#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+BEGIN_QUOTE\nB\n#+END_QUOTE\n<point>"
 4038. (org-previous-block 1 "^[ \t]*#\\+BEGIN_QUOTE")
 4039. (looking-at "#\\+BEGIN_QUOTE")))
 4040. ;; Optional argument is also case-insensitive.
 4041. (should
 4042. (org-test-with-temp-text
 4043. "#+BEGIN_CENTER\nA\n#+END_CENTER\n#+begin_quote\nB\n#+end_quote\n<point>"
 4044. (let ((case-fold-search nil))
 4045. (org-next-block 1 "^[ \t]*#\\+BEGIN_QUOTE")
 4046. (looking-at "#\\+begin_quote")))))
 4047. ;;; Outline structure
 4048. (ert-deftest test-org/demote ()
 4049. "Test `org-demote' specifications."
 4050. ;; Add correct number of stars according to `org-odd-levels-only'.
 4051. (should
 4052. (= 2
 4053. (org-test-with-temp-text "* H"
 4054. (let ((org-odd-levels-only nil)) (org-demote))
 4055. (org-current-level))))
 4056. (should
 4057. (= 3
 4058. (org-test-with-temp-text "* H"
 4059. (let ((org-odd-levels-only t)) (org-demote))
 4060. (org-current-level))))
 4061. ;; When `org-auto-align-tags' is non-nil, move tags accordingly.
 4062. (should
 4063. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 4064. (let ((org-tags-column 10)
 4065. (org-auto-align-tags t)
 4066. (org-odd-levels-only nil))
 4067. (org-demote))
 4068. (org-move-to-column 10)
 4069. (looking-at-p ":tag:$")))
 4070. (should-not
 4071. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 4072. (let ((org-tags-column 10)
 4073. (org-auto-align-tags nil)
 4074. (org-odd-levels-only nil))
 4075. (org-demote))
 4076. (org-move-to-column 10)
 4077. (looking-at-p ":tag:$")))
 4078. ;; When `org-adapt-indentation' is non-nil, always indent planning
 4079. ;; info and property drawers accordingly.
 4080. (should
 4081. (= 3
 4082. (org-test-with-temp-text "* H\n SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 4083. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4084. (org-adapt-indentation t))
 4085. (org-demote))
 4086. (forward-line)
 4087. (org-get-indentation))))
 4088. (should
 4089. (= 3
 4090. (org-test-with-temp-text "* H\n :PROPERTIES:\n :FOO: Bar\n :END:"
 4091. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4092. (org-adapt-indentation t))
 4093. (org-demote))
 4094. (forward-line)
 4095. (org-get-indentation))))
 4096. (should-not
 4097. (= 3
 4098. (org-test-with-temp-text "* H\n SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 4099. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4100. (org-adapt-indentation nil))
 4101. (org-demote))
 4102. (forward-line)
 4103. (org-get-indentation))))
 4104. ;; When `org-adapt-indentation' is non-nil, shift all lines in
 4105. ;; section accordingly. Ignore, however, footnote definitions and
 4106. ;; inlinetasks boundaries.
 4107. (should
 4108. (= 3
 4109. (org-test-with-temp-text "* H\n Paragraph"
 4110. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4111. (org-adapt-indentation t))
 4112. (org-demote))
 4113. (forward-line)
 4114. (org-get-indentation))))
 4115. (should
 4116. (= 2
 4117. (org-test-with-temp-text "* H\n Paragraph"
 4118. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4119. (org-adapt-indentation nil))
 4120. (org-demote))
 4121. (forward-line)
 4122. (org-get-indentation))))
 4123. (should
 4124. (zerop
 4125. (org-test-with-temp-text "* H\n[fn:1] def line 1\ndef line 2"
 4126. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4127. (org-adapt-indentation t))
 4128. (org-demote))
 4129. (goto-char (point-max))
 4130. (org-get-indentation))))
 4131. (should
 4132. (= 3
 4133. (org-test-with-temp-text "* H\n[fn:1] Def.\n\n\n After def."
 4134. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4135. (org-adapt-indentation t))
 4136. (org-demote))
 4137. (goto-char (point-max))
 4138. (org-get-indentation))))
 4139. (when (featurep 'org-inlinetask)
 4140. (should
 4141. (zerop
 4142. (let ((org-inlinetask-min-level 5)
 4143. (org-adapt-indentation t))
 4144. (org-test-with-temp-text "* H\n***** I\n***** END"
 4145. (org-demote)
 4146. (forward-line)
 4147. (org-get-indentation))))))
 4148. (when (featurep 'org-inlinetask)
 4149. (should
 4150. (= 3
 4151. (let ((org-inlinetask-min-level 5)
 4152. (org-adapt-indentation t))
 4153. (org-test-with-temp-text "* H\n***** I\n Contents\n***** END"
 4154. (org-demote)
 4155. (forward-line 2)
 4156. (org-get-indentation))))))
 4157. ;; Ignore contents of source blocks or example blocks when
 4158. ;; indentation should be preserved (through
 4159. ;; `org-src-preserve-indentation' or "-i" flag).
 4160. (should-not
 4161. (zerop
 4162. (org-test-with-temp-text "* H\n#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n(+ 1 1)\n#+END_SRC"
 4163. (let ((org-adapt-indentation t)
 4164. (org-src-preserve-indentation nil))
 4165. (org-demote))
 4166. (forward-line 2)
 4167. (org-get-indentation))))
 4168. (should
 4169. (zerop
 4170. (org-test-with-temp-text "* H\n#+BEGIN_EXAMPLE\n(+ 1 1)\n#+END_EXAMPLE"
 4171. (let ((org-adapt-indentation t)
 4172. (org-src-preserve-indentation t))
 4173. (org-demote))
 4174. (forward-line 2)
 4175. (org-get-indentation))))
 4176. (should
 4177. (zerop
 4178. (org-test-with-temp-text "* H\n#+BEGIN_SRC emacs-lisp\n(+ 1 1)\n#+END_SRC"
 4179. (let ((org-adapt-indentation t)
 4180. (org-src-preserve-indentation t))
 4181. (org-demote))
 4182. (forward-line 2)
 4183. (org-get-indentation))))
 4184. (should
 4185. (zerop
 4186. (org-test-with-temp-text
 4187. "* H\n#+BEGIN_SRC emacs-lisp -i\n(+ 1 1)\n#+END_SRC"
 4188. (let ((org-adapt-indentation t)
 4189. (org-src-preserve-indentation nil))
 4190. (org-demote))
 4191. (forward-line 2)
 4192. (org-get-indentation)))))
 4193. (ert-deftest test-org/promote ()
 4194. "Test `org-promote' specifications."
 4195. ;; Return an error if headline is to be promoted to level 0, unless
 4196. ;; `org-allow-promoting-top-level-subtree' is non-nil, in which case
 4197. ;; headline becomes a comment.
 4198. (should-error
 4199. (org-test-with-temp-text "* H"
 4200. (let ((org-allow-promoting-top-level-subtree nil)) (org-promote))))
 4201. (should
 4202. (equal "# H"
 4203. (org-test-with-temp-text "* H"
 4204. (let ((org-allow-promoting-top-level-subtree t)) (org-promote))
 4205. (buffer-string))))
 4206. ;; Remove correct number of stars according to
 4207. ;; `org-odd-levels-only'.
 4208. (should
 4209. (= 2
 4210. (org-test-with-temp-text "*** H"
 4211. (let ((org-odd-levels-only nil)) (org-promote))
 4212. (org-current-level))))
 4213. (should
 4214. (= 1
 4215. (org-test-with-temp-text "*** H"
 4216. (let ((org-odd-levels-only t)) (org-promote))
 4217. (org-current-level))))
 4218. ;; When `org-auto-align-tags' is non-nil, move tags accordingly.
 4219. (should
 4220. (org-test-with-temp-text "** H :tag:"
 4221. (let ((org-tags-column 10)
 4222. (org-auto-align-tags t)
 4223. (org-odd-levels-only nil))
 4224. (org-promote))
 4225. (org-move-to-column 10)
 4226. (looking-at-p ":tag:$")))
 4227. (should-not
 4228. (org-test-with-temp-text "** H :tag:"
 4229. (let ((org-tags-column 10)
 4230. (org-auto-align-tags nil)
 4231. (org-odd-levels-only nil))
 4232. (org-promote))
 4233. (org-move-to-column 10)
 4234. (looking-at-p ":tag:$")))
 4235. ;; When `org-adapt-indentation' is non-nil, always indent planning
 4236. ;; info and property drawers.
 4237. (should
 4238. (= 2
 4239. (org-test-with-temp-text "** H\n SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 4240. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4241. (org-adapt-indentation t))
 4242. (org-promote))
 4243. (forward-line)
 4244. (org-get-indentation))))
 4245. (should
 4246. (= 2
 4247. (org-test-with-temp-text "** H\n :PROPERTIES:\n :FOO: Bar\n :END:"
 4248. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4249. (org-adapt-indentation t))
 4250. (org-promote))
 4251. (forward-line)
 4252. (org-get-indentation))))
 4253. (should-not
 4254. (= 2
 4255. (org-test-with-temp-text "** H\n SCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 4256. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4257. (org-adapt-indentation nil))
 4258. (org-promote))
 4259. (forward-line)
 4260. (org-get-indentation))))
 4261. ;; When `org-adapt-indentation' is non-nil, shift all lines in
 4262. ;; section accordingly. Ignore, however, footnote definitions and
 4263. ;; inlinetasks boundaries.
 4264. (should
 4265. (= 2
 4266. (org-test-with-temp-text "** H\n Paragraph"
 4267. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4268. (org-adapt-indentation t))
 4269. (org-promote))
 4270. (forward-line)
 4271. (org-get-indentation))))
 4272. (should-not
 4273. (= 2
 4274. (org-test-with-temp-text "** H\n Paragraph"
 4275. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4276. (org-adapt-indentation nil))
 4277. (org-promote))
 4278. (forward-line)
 4279. (org-get-indentation))))
 4280. (should
 4281. (= 2
 4282. (org-test-with-temp-text "** H\n Paragraph\n[fn:1] line1\nline2"
 4283. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4284. (org-adapt-indentation t))
 4285. (org-promote))
 4286. (forward-line)
 4287. (org-get-indentation))))
 4288. (when (featurep 'org-inlinetask)
 4289. (should
 4290. (zerop
 4291. (let ((org-inlinetask-min-level 5)
 4292. (org-adapt-indentation t))
 4293. (org-test-with-temp-text "** H\n***** I\n***** END"
 4294. (org-promote)
 4295. (forward-line)
 4296. (org-get-indentation))))))
 4297. (when (featurep 'org-inlinetask)
 4298. (should
 4299. (= 2
 4300. (let ((org-inlinetask-min-level 5)
 4301. (org-adapt-indentation t))
 4302. (org-test-with-temp-text "** H\n***** I\n Contents\n***** END"
 4303. (org-promote)
 4304. (forward-line 2)
 4305. (org-get-indentation))))))
 4306. ;; Give up shifting if it would break document's structure
 4307. ;; otherwise.
 4308. (should
 4309. (= 3
 4310. (org-test-with-temp-text "** H\n Paragraph\n [fn:1] Def."
 4311. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4312. (org-adapt-indentation t))
 4313. (org-promote))
 4314. (forward-line)
 4315. (org-get-indentation))))
 4316. (should
 4317. (= 3
 4318. (org-test-with-temp-text "** H\n Paragraph\n * list."
 4319. (let ((org-odd-levels-only nil)
 4320. (org-adapt-indentation t))
 4321. (org-promote))
 4322. (forward-line)
 4323. (org-get-indentation))))
 4324. ;; Ignore contents of source blocks or example blocks when
 4325. ;; indentation should be preserved (through
 4326. ;; `org-src-preserve-indentation' or "-i" flag).
 4327. (should-not
 4328. (zerop
 4329. (org-test-with-temp-text
 4330. "** H\n #+BEGIN_SRC emacs-lisp\n(+ 1 1)\n #+END_SRC"
 4331. (let ((org-adapt-indentation t)
 4332. (org-src-preserve-indentation nil)
 4333. (org-odd-levels-only nil))
 4334. (org-promote))
 4335. (forward-line)
 4336. (org-get-indentation))))
 4337. (should
 4338. (zerop
 4339. (org-test-with-temp-text
 4340. "** H\n #+BEGIN_EXAMPLE\nContents\n #+END_EXAMPLE"
 4341. (let ((org-adapt-indentation t)
 4342. (org-src-preserve-indentation t)
 4343. (org-odd-levels-only nil))
 4344. (org-promote))
 4345. (forward-line)
 4346. (org-get-indentation))))
 4347. (should
 4348. (zerop
 4349. (org-test-with-temp-text
 4350. "** H\n #+BEGIN_SRC emacs-lisp\n(+ 1 1)\n #+END_SRC"
 4351. (let ((org-adapt-indentation t)
 4352. (org-src-preserve-indentation t)
 4353. (org-odd-levels-only nil))
 4354. (org-promote))
 4355. (forward-line)
 4356. (org-get-indentation))))
 4357. (should
 4358. (zerop
 4359. (org-test-with-temp-text
 4360. "** H\n #+BEGIN_SRC emacs-lisp -i\n(+ 1 1)\n #+END_SRC"
 4361. (let ((org-adapt-indentation t)
 4362. (org-src-preserve-indentation nil)
 4363. (org-odd-levels-only nil))
 4364. (org-promote))
 4365. (forward-line)
 4366. (org-get-indentation)))))
 4367. (ert-deftest test-org/org-get-valid-level ()
 4368. "Test function `org-get-valid-level' specifications."
 4369. (let ((org-odd-levels-only nil))
 4370. (should (equal 1 (org-get-valid-level 0 0)))
 4371. (should (equal 1 (org-get-valid-level 0 1)))
 4372. (should (equal 2 (org-get-valid-level 0 2)))
 4373. (should (equal 3 (org-get-valid-level 0 3)))
 4374. (should (equal 1 (org-get-valid-level 1 0)))
 4375. (should (equal 2 (org-get-valid-level 1 1)))
 4376. (should (equal 23 (org-get-valid-level 1 22)))
 4377. (should (equal 1 (org-get-valid-level 1 -1)))
 4378. (should (equal 1 (org-get-valid-level 2 -1))))
 4379. (let ((org-odd-levels-only t))
 4380. (should (equal 1 (org-get-valid-level 0 0)))
 4381. (should (equal 1 (org-get-valid-level 0 1)))
 4382. (should (equal 3 (org-get-valid-level 0 2)))
 4383. (should (equal 5 (org-get-valid-level 0 3)))
 4384. (should (equal 1 (org-get-valid-level 1 0)))
 4385. (should (equal 3 (org-get-valid-level 1 1)))
 4386. (should (equal 3 (org-get-valid-level 2 1)))
 4387. (should (equal 5 (org-get-valid-level 3 1)))
 4388. (should (equal 5 (org-get-valid-level 4 1)))
 4389. (should (equal 43 (org-get-valid-level 1 21)))
 4390. (should (equal 1 (org-get-valid-level 1 -1)))
 4391. (should (equal 1 (org-get-valid-level 2 -1)))
 4392. (should (equal 1 (org-get-valid-level 3 -1)))
 4393. (should (equal 3 (org-get-valid-level 4 -1)))
 4394. (should (equal 3 (org-get-valid-level 5 -1)))))
 4395. ;;; Planning
 4396. (ert-deftest test-org/at-planning-p ()
 4397. "Test `org-at-planning-p' specifications."
 4398. ;; Regular test.
 4399. (should
 4400. (org-test-with-temp-text "* Headline\n<point>DEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 4401. (org-at-planning-p)))
 4402. (should-not
 4403. (org-test-with-temp-text "DEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 4404. (org-at-planning-p)))
 4405. ;; Correctly find planning attached to inlinetasks.
 4406. (when (featurep 'org-inlinetask)
 4407. (should
 4408. (org-test-with-temp-text
 4409. "*** Inlinetask\n<point>DEADLINE: <2014-03-04 tue.>\n*** END"
 4410. (let ((org-inlinetask-min-level 3)) (org-at-planning-p))))
 4411. (should-not
 4412. (org-test-with-temp-text
 4413. "*** Inlinetask\n<point>DEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 4414. (let ((org-inlinetask-min-level 3)) (org-at-planning-p))))
 4415. (should-not
 4416. (org-test-with-temp-text
 4417. "* Headline\n*** Inlinetask\n<point>DEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 4418. (let ((org-inlinetask-min-level 3)) (org-at-planning-p))))
 4419. (should-not
 4420. (org-test-with-temp-text
 4421. "* Headline\n*** Inlinetask\n*** END\n<point>DEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 4422. (let ((org-inlinetask-min-level 3)) (org-at-planning-p))))))
 4423. (ert-deftest test-org/add-planning-info ()
 4424. "Test `org-add-planning-info'."
 4425. ;; Create deadline when `org-adapt-indentation' is non-nil.
 4426. (should
 4427. (equal "* H\n DEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4428. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 4429. (let ((org-adapt-indentation t))
 4430. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>"))
 4431. (replace-regexp-in-string
 4432. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4433. nil nil 1))))
 4434. ;; Create deadline when `org-adapt-indentation' is nil.
 4435. (should
 4436. (equal "* H\nDEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4437. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 4438. (let ((org-adapt-indentation nil))
 4439. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>"))
 4440. (replace-regexp-in-string
 4441. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4442. nil nil 1))))
 4443. ;; Update deadline when `org-adapt-indentation' is non-nil.
 4444. (should
 4445. (equal "* H\n DEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4446. (org-test-with-temp-text "\
 4447. * H
 4448. DEADLINE: <2015-06-24 Wed>
 4449. Paragraph<point>"
 4450. (let ((org-adapt-indentation t))
 4451. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>"))
 4452. (replace-regexp-in-string
 4453. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4454. nil nil 1))))
 4455. ;; Update deadline when `org-adapt-indentation' is nil.
 4456. (should
 4457. (equal "* H\nDEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4458. (org-test-with-temp-text "\
 4459. * H
 4460. DEADLINE: <2015-06-24 Wed>
 4461. Paragraph<point>"
 4462. (let ((org-adapt-indentation nil))
 4463. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>"))
 4464. (replace-regexp-in-string
 4465. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4466. nil nil 1))))
 4467. ;; Schedule when `org-adapt-indentation' is non-nil.
 4468. (should
 4469. (equal "* H\n SCHEDULED: <2015-06-25>\nParagraph"
 4470. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 4471. (let ((org-adapt-indentation t))
 4472. (org-add-planning-info 'scheduled "<2015-06-25 Thu>"))
 4473. (replace-regexp-in-string
 4474. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4475. nil nil 1))))
 4476. ;; Schedule when `org-adapt-indentation' is nil.
 4477. (should
 4478. (equal "* H\nSCHEDULED: <2015-06-25>\nParagraph"
 4479. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph<point>"
 4480. (let ((org-adapt-indentation nil))
 4481. (org-add-planning-info 'scheduled "<2015-06-25 Thu>"))
 4482. (replace-regexp-in-string
 4483. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4484. nil nil 1))))
 4485. ;; Add deadline when scheduled.
 4486. (should
 4487. (equal "\
 4488. * H
 4489. DEADLINE: <2015-06-25> SCHEDULED: <2015-06-24>
 4490. Paragraph"
 4491. (org-test-with-temp-text "\
 4492. * H
 4493. SCHEDULED: <2015-06-24 Wed>
 4494. Paragraph<point>"
 4495. (let ((org-adapt-indentation t))
 4496. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>"))
 4497. (replace-regexp-in-string
 4498. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4499. nil nil 1))))
 4500. ;; Remove middle entry.
 4501. (should
 4502. (equal "\
 4503. * H
 4504. CLOSED: [2015-06-24] SCHEDULED: <2015-06-24>
 4505. Paragraph"
 4506. (org-test-with-temp-text "\
 4507. * H
 4508. CLOSED: [2015-06-24 Wed] DEADLINE: <2015-06-25 Thu> SCHEDULED: <2015-06-24 Wed>
 4509. Paragraph<point>"
 4510. (let ((org-adapt-indentation t))
 4511. (org-add-planning-info nil nil 'deadline))
 4512. (replace-regexp-in-string
 4513. "\\( [.A-Za-z]+\\)[]>]" "" (buffer-string)
 4514. nil nil 1))))
 4515. ;; Remove last entry and then middle entry (order should not
 4516. ;; matter).
 4517. (should
 4518. (equal "\
 4519. * H
 4520. CLOSED: [2015-06-24]
 4521. Paragraph"
 4522. (org-test-with-temp-text "\
 4523. * H
 4524. CLOSED: [2015-06-24 Wed] DEADLINE: <2015-06-25 Thu> SCHEDULED: <2015-06-24 Wed>
 4525. Paragraph<point>"
 4526. (let ((org-adapt-indentation t))
 4527. (org-add-planning-info nil nil 'scheduled 'deadline))
 4528. (replace-regexp-in-string
 4529. "\\( [.A-Za-z]+\\)[]>]" "" (buffer-string)
 4530. nil nil 1))))
 4531. ;; Remove closed when `org-adapt-indentation' is non-nil.
 4532. (should
 4533. (equal "* H\n DEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4534. (org-test-with-temp-text "\
 4535. * H
 4536. CLOSED: [2015-06-25 Thu] DEADLINE: <2015-06-25 Thu>
 4537. Paragraph<point>"
 4538. (let ((org-adapt-indentation t))
 4539. (org-add-planning-info nil nil 'closed))
 4540. (replace-regexp-in-string
 4541. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4542. nil nil 1))))
 4543. (should
 4544. (equal "* H\n Paragraph"
 4545. (org-test-with-temp-text "\
 4546. * H
 4547. CLOSED: [2015-06-25 Thu]
 4548. Paragraph<point>"
 4549. (let ((org-adapt-indentation t))
 4550. (org-add-planning-info nil nil 'closed))
 4551. (replace-regexp-in-string
 4552. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4553. nil nil 1))))
 4554. ;; Remove closed when `org-adapt-indentation' is nil.
 4555. (should
 4556. (equal "* H\nDEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4557. (org-test-with-temp-text "\
 4558. * H
 4559. CLOSED: [2015-06-25 Thu] DEADLINE: <2015-06-25 Thu>
 4560. Paragraph<point>"
 4561. (let ((org-adapt-indentation nil))
 4562. (org-add-planning-info nil nil 'closed))
 4563. (replace-regexp-in-string
 4564. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4565. nil nil 1))))
 4566. (should
 4567. (equal "* H\nParagraph"
 4568. (org-test-with-temp-text "\
 4569. * H
 4570. CLOSED: [2015-06-25 Thu]
 4571. Paragraph<point>"
 4572. (let ((org-adapt-indentation nil))
 4573. (org-add-planning-info nil nil 'closed))
 4574. (replace-regexp-in-string
 4575. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4576. nil nil 1))))
 4577. ;; Remove closed entry and delete empty line.
 4578. (should
 4579. (equal "\
 4580. * H
 4581. Paragraph"
 4582. (org-test-with-temp-text "\
 4583. * H
 4584. CLOSED: [2015-06-24 Wed]
 4585. Paragraph<point>"
 4586. (let ((org-adapt-indentation t))
 4587. (org-add-planning-info nil nil 'closed))
 4588. (replace-regexp-in-string
 4589. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4590. nil nil 1))))
 4591. ;; Remove one entry and update another.
 4592. (should
 4593. (equal "* H\n DEADLINE: <2015-06-25>\nParagraph"
 4594. (org-test-with-temp-text "\
 4595. * H
 4596. SCHEDULED: <2015-06-23 Tue> DEADLINE: <2015-06-24 Wed>
 4597. Paragraph<point>"
 4598. (let ((org-adapt-indentation t))
 4599. (org-add-planning-info 'deadline "<2015-06-25 Thu>" 'scheduled))
 4600. (replace-regexp-in-string
 4601. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4602. nil nil 1)))))
 4603. (ert-deftest test-org/deadline ()
 4604. "Test `org-deadline' specifications."
 4605. ;; Insert a new value or replace existing one.
 4606. (should
 4607. (equal "* H\nDEADLINE: <2012-03-29>\n"
 4608. (org-test-with-temp-text "* H"
 4609. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4610. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4611. (org-deadline nil "<2012-03-29 Tue>"))
 4612. (replace-regexp-in-string
 4613. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4614. nil nil 1))))
 4615. (should
 4616. (equal "* H\nDEADLINE: <2014-03-04>"
 4617. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2012-03-29>"
 4618. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4619. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4620. (org-deadline nil "<2014-03-04 Thu>"))
 4621. (replace-regexp-in-string
 4622. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4623. nil nil 1))))
 4624. ;; Accept delta time, e.g., "+2d".
 4625. (should
 4626. (equal "* H\nDEADLINE: <2015-03-04>\n"
 4627. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 4628. (lambda (&rest args)
 4629. (apply #'encode-time
 4630. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4631. (org-test-with-temp-text "* H"
 4632. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4633. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4634. (org-deadline nil "+1y"))
 4635. (replace-regexp-in-string
 4636. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1)))))
 4637. ;; Preserve repeater.
 4638. (should
 4639. (equal "* H\nDEADLINE: <2012-03-29 +2y>\n"
 4640. (org-test-with-temp-text "* H"
 4641. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4642. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4643. (org-deadline nil "<2012-03-29 Tue +2y>"))
 4644. (replace-regexp-in-string
 4645. "\\( [.A-Za-z]+\\) " "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4646. ;; Remove CLOSED keyword, if any.
 4647. (should
 4648. (equal "* H\nDEADLINE: <2012-03-29>"
 4649. (org-test-with-temp-text "* H\nCLOSED: [2017-01-25 Wed]"
 4650. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4651. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4652. (org-deadline nil "<2012-03-29 Tue>"))
 4653. (replace-regexp-in-string
 4654. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4655. ;; With C-u argument, remove DEADLINE keyword.
 4656. (should
 4657. (equal "* H\n"
 4658. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2012-03-29>"
 4659. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4660. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4661. (org-deadline '(4)))
 4662. (buffer-string))))
 4663. (should
 4664. (equal "* H"
 4665. (org-test-with-temp-text "* H"
 4666. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4667. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4668. (org-deadline '(4)))
 4669. (buffer-string))))
 4670. ;; With C-u C-u argument, prompt for a delay cookie.
 4671. (should
 4672. (equal "* H\nDEADLINE: <2012-03-29 -705d>"
 4673. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 4674. (lambda (&rest args)
 4675. (apply #'encode-time
 4676. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4677. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2012-03-29>"
 4678. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4679. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4680. (org-deadline '(16)))
 4681. (buffer-string)))))
 4682. (should-error
 4683. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 4684. (lambda (&rest args)
 4685. (apply #'encode-time
 4686. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4687. (org-test-with-temp-text "* H"
 4688. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4689. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4690. (org-deadline '(16)))
 4691. (buffer-string))))
 4692. ;; When a region is active and
 4693. ;; `org-loop-over-headlines-in-active-region' is non-nil, insert the
 4694. ;; same value in all headlines in region.
 4695. (should
 4696. (equal "* H1\nDEADLINE: <2012-03-29>\n* H2\nDEADLINE: <2012-03-29>\n"
 4697. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2"
 4698. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4699. (org-last-inserted-timestamp nil)
 4700. (org-loop-over-headlines-in-active-region t))
 4701. (transient-mark-mode 1)
 4702. (push-mark (point) t t)
 4703. (goto-char (point-max))
 4704. (org-deadline nil "2012-03-29"))
 4705. (replace-regexp-in-string
 4706. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4707. (should-not
 4708. (equal "* H1\nDEADLINE: <2012-03-29>\n* H2\nDEADLINE: <2012-03-29>\n"
 4709. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2"
 4710. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4711. (org-last-inserted-timestamp nil)
 4712. (org-loop-over-headlines-in-active-region nil))
 4713. (transient-mark-mode 1)
 4714. (push-mark (point) t t)
 4715. (goto-char (point-max))
 4716. (org-deadline nil "2012-03-29"))
 4717. (replace-regexp-in-string
 4718. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1)))))
 4719. (ert-deftest test-org/schedule ()
 4720. "Test `org-schedule' specifications."
 4721. ;; Insert a new value or replace existing one.
 4722. (should
 4723. (equal "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29>\n"
 4724. (org-test-with-temp-text "* H"
 4725. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4726. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4727. (org-schedule nil "<2012-03-29 Tue>"))
 4728. (replace-regexp-in-string
 4729. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4730. nil nil 1))))
 4731. (should
 4732. (equal "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04>"
 4733. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29>"
 4734. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4735. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4736. (org-schedule nil "<2014-03-04 Thu>"))
 4737. (replace-regexp-in-string
 4738. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string)
 4739. nil nil 1))))
 4740. ;; Accept delta time, e.g., "+2d".
 4741. (should
 4742. (equal "* H\nSCHEDULED: <2015-03-04>\n"
 4743. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 4744. (lambda (&rest args)
 4745. (apply #'encode-time
 4746. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4747. (org-test-with-temp-text "* H"
 4748. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4749. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4750. (org-schedule nil "+1y"))
 4751. (replace-regexp-in-string
 4752. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1)))))
 4753. ;; Preserve repeater.
 4754. (should
 4755. (equal "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29 +2y>\n"
 4756. (org-test-with-temp-text "* H"
 4757. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4758. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4759. (org-schedule nil "<2012-03-29 Tue +2y>"))
 4760. (replace-regexp-in-string
 4761. "\\( [.A-Za-z]+\\) " "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4762. ;; Remove CLOSED keyword, if any.
 4763. (should
 4764. (equal "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29>"
 4765. (org-test-with-temp-text "* H\nCLOSED: [2017-01-25 Wed]"
 4766. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4767. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4768. (org-schedule nil "<2012-03-29 Tue>"))
 4769. (replace-regexp-in-string
 4770. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4771. ;; With C-u argument, remove SCHEDULED keyword.
 4772. (should
 4773. (equal "* H\n"
 4774. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29>"
 4775. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4776. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4777. (org-schedule '(4)))
 4778. (buffer-string))))
 4779. (should
 4780. (equal "* H"
 4781. (org-test-with-temp-text "* H"
 4782. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4783. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4784. (org-schedule '(4)))
 4785. (buffer-string))))
 4786. ;; With C-u C-u argument, prompt for a delay cookie.
 4787. (should
 4788. (equal "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29 -705d>"
 4789. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 4790. (lambda (&rest args)
 4791. (apply #'encode-time
 4792. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4793. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2012-03-29>"
 4794. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4795. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4796. (org-schedule '(16)))
 4797. (buffer-string)))))
 4798. (should-error
 4799. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 4800. (lambda (&rest args)
 4801. (apply #'encode-time
 4802. (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 4803. (org-test-with-temp-text "* H"
 4804. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4805. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4806. (org-schedule '(16)))
 4807. (buffer-string))))
 4808. ;; When a region is active and
 4809. ;; `org-loop-over-headlines-in-active-region' is non-nil, insert the
 4810. ;; same value in all headlines in region.
 4811. (should
 4812. (equal "* H1\nSCHEDULED: <2012-03-29>\n* H2\nSCHEDULED: <2012-03-29>\n"
 4813. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2"
 4814. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4815. (org-last-inserted-timestamp nil)
 4816. (org-loop-over-headlines-in-active-region t))
 4817. (transient-mark-mode 1)
 4818. (push-mark (point) t t)
 4819. (goto-char (point-max))
 4820. (org-schedule nil "2012-03-29"))
 4821. (replace-regexp-in-string
 4822. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4823. (should-not
 4824. (equal "* H1\nSCHEDULED: <2012-03-29>\n* H2\nSCHEDULED: <2012-03-29>\n"
 4825. (org-test-with-temp-text "* H1\n* H2"
 4826. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4827. (org-last-inserted-timestamp nil)
 4828. (org-loop-over-headlines-in-active-region nil))
 4829. (transient-mark-mode 1)
 4830. (push-mark (point) t t)
 4831. (goto-char (point-max))
 4832. (org-schedule nil "2012-03-29"))
 4833. (replace-regexp-in-string
 4834. "\\( [.A-Za-z]+\\)>" "" (buffer-string) nil nil 1))))
 4835. (should
 4836. ;; check if a repeater survives re-scheduling.
 4837. (string-match-p
 4838. "\\* H\nSCHEDULED: <2017-02-01 [.A-Za-z]* \\+\\+7d>\n"
 4839. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2017-01-19 ++7d>\n"
 4840. (let ((org-adapt-indentation nil)
 4841. (org-last-inserted-timestamp nil))
 4842. (org-schedule nil "2017-02-01"))
 4843. (buffer-string)))))
 4844. ;;; Property API
 4845. (ert-deftest test-org/buffer-property-keys ()
 4846. "Test `org-buffer-property-keys' specifications."
 4847. ;; Retrieve properties accross siblings.
 4848. (should
 4849. (equal '("A" "B")
 4850. (org-test-with-temp-text "
 4851. * H1
 4852. :PROPERTIES:
 4853. :A: 1
 4854. :END:
 4855. * H2
 4856. :PROPERTIES:
 4857. :B: 1
 4858. :END:"
 4859. (org-buffer-property-keys))))
 4860. ;; Retrieve properties accross children.
 4861. (should
 4862. (equal '("A" "B")
 4863. (org-test-with-temp-text "
 4864. * H1
 4865. :PROPERTIES:
 4866. :A: 1
 4867. :END:
 4868. ** H2
 4869. :PROPERTIES:
 4870. :B: 1
 4871. :END:"
 4872. (org-buffer-property-keys))))
 4873. ;; Retrieve muliple properties in the same drawer.
 4874. (should
 4875. (equal '("A" "B")
 4876. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:B: 2\n:END:"
 4877. (org-buffer-property-keys))))
 4878. ;; Ignore extension symbol in property name.
 4879. (should
 4880. (equal '("A")
 4881. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:A+: 2\n:END:"
 4882. (org-buffer-property-keys))))
 4883. ;; With non-nil COLUMNS, extract property names from columns.
 4884. (should
 4885. (equal '("A" "B")
 4886. (org-test-with-temp-text "#+COLUMNS: %25ITEM %A %20B"
 4887. (org-buffer-property-keys nil nil t))))
 4888. (should
 4889. (equal '("A" "B" "COLUMNS")
 4890. (org-test-with-temp-text
 4891. "* H\n:PROPERTIES:\n:COLUMNS: %25ITEM %A %20B\n:END:"
 4892. (org-buffer-property-keys nil nil t))))
 4893. ;; In COLUMNS, ignore title and summary-type.
 4894. (should
 4895. (equal '("A")
 4896. (org-test-with-temp-text "#+COLUMNS: %A(Foo)"
 4897. (org-buffer-property-keys nil nil t))))
 4898. (should
 4899. (equal '("A")
 4900. (org-test-with-temp-text "#+COLUMNS: %A{Foo}"
 4901. (org-buffer-property-keys nil nil t))))
 4902. (should
 4903. (equal '("A")
 4904. (org-test-with-temp-text "#+COLUMNS: %A(Foo){Bar}"
 4905. (org-buffer-property-keys nil nil t)))))
 4906. (ert-deftest test-org/property-values ()
 4907. "Test `org-property-values' specifications."
 4908. ;; Regular test.
 4909. (should
 4910. (equal '("2" "1")
 4911. (org-test-with-temp-text
 4912. "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n* H\n:PROPERTIES:\n:A: 2\n:END:"
 4913. (org-property-values "A"))))
 4914. ;; Ignore empty values.
 4915. (should-not
 4916. (org-test-with-temp-text
 4917. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A:\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:A: \n:END:"
 4918. (org-property-values "A")))
 4919. ;; Take into consideration extended values.
 4920. (should
 4921. (equal '("1 2")
 4922. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:A+: 2\n:END:"
 4923. (org-property-values "A")))))
 4924. (ert-deftest test-org/find-property ()
 4925. "Test `org-find-property' specifications."
 4926. ;; Regular test.
 4927. (should
 4928. (= 1
 4929. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:PROP: value\n:END:"
 4930. (org-find-property "prop"))))
 4931. ;; Ignore false positives.
 4932. (should
 4933. (= 27
 4934. (org-test-with-temp-text
 4935. "* H1\n:DRAWER:\n:A: 1\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 4936. (org-find-property "A"))))
 4937. ;; Return first entry found in buffer.
 4938. (should
 4939. (= 1
 4940. (org-test-with-temp-text
 4941. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:<point>A: 1\n:END:"
 4942. (org-find-property "A"))))
 4943. ;; Only search visible part of the buffer.
 4944. (should
 4945. (= 31
 4946. (org-test-with-temp-text
 4947. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:<point>A: 1\n:END:"
 4948. (org-narrow-to-subtree)
 4949. (org-find-property "A"))))
 4950. ;; With optional argument, only find entries with a specific value.
 4951. (should-not
 4952. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 4953. (org-find-property "A" "2")))
 4954. (should
 4955. (= 31
 4956. (org-test-with-temp-text
 4957. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:A: 2\n:END:"
 4958. (org-find-property "A" "2"))))
 4959. ;; Use "nil" for explicit nil values.
 4960. (should
 4961. (= 31
 4962. (org-test-with-temp-text
 4963. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n* H2\n:PROPERTIES:\n:A: nil\n:END:"
 4964. (org-find-property "A" "nil")))))
 4965. (ert-deftest test-org/entry-delete ()
 4966. "Test `org-entry-delete' specifications."
 4967. ;; Regular test.
 4968. (should
 4969. (string-match
 4970. " *:PROPERTIES:\n *:B: +2\n *:END:"
 4971. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:B: 2\n:END:"
 4972. (org-entry-delete (point) "A")
 4973. (buffer-string))))
 4974. ;; Also remove accumulated properties.
 4975. (should-not
 4976. (string-match
 4977. ":A"
 4978. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:A+: 2\n:B: 3\n:END:"
 4979. (org-entry-delete (point) "A")
 4980. (buffer-string))))
 4981. ;; When last property is removed, remove the property drawer.
 4982. (should-not
 4983. (string-match
 4984. ":PROPERTIES:"
 4985. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\nParagraph"
 4986. (org-entry-delete (point) "A")
 4987. (buffer-string))))
 4988. ;; Return a non-nil value when some property was removed.
 4989. (should
 4990. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:B: 2\n:END:"
 4991. (org-entry-delete (point) "A")))
 4992. (should-not
 4993. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:B: 2\n:END:"
 4994. (org-entry-delete (point) "C")))
 4995. ;; Special properties cannot be located in a drawer. Allow to
 4996. ;; remove them anyway, in case of user error.
 4997. (should
 4998. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:SCHEDULED: 1\n:END:"
 4999. (org-entry-delete (point) "SCHEDULED"))))
 5000. (ert-deftest test-org/entry-get ()
 5001. "Test `org-entry-get' specifications."
 5002. ;; Regular test.
 5003. (should
 5004. (equal "1"
 5005. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5006. (org-entry-get (point) "A"))))
 5007. ;; Ignore case.
 5008. (should
 5009. (equal "1"
 5010. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5011. (org-entry-get (point) "a"))))
 5012. ;; Handle extended values, both before and after base value.
 5013. (should
 5014. (equal "1 2 3"
 5015. (org-test-with-temp-text
 5016. "* H\n:PROPERTIES:\n:A+: 2\n:A: 1\n:A+: 3\n:END:"
 5017. (org-entry-get (point) "A"))))
 5018. ;; Empty values are returned as the empty string.
 5019. (should
 5020. (equal ""
 5021. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A:\n:END:"
 5022. (org-entry-get (point) "A"))))
 5023. ;; Special nil value. If LITERAL-NIL is non-nil, return "nil",
 5024. ;; otherwise, return nil.
 5025. (should-not
 5026. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: nil\n:END:"
 5027. (org-entry-get (point) "A")))
 5028. (should
 5029. (equal "nil"
 5030. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: nil\n:END:"
 5031. (org-entry-get (point) "A" nil t))))
 5032. ;; Return nil when no property is found, independently on the
 5033. ;; LITERAL-NIL argument.
 5034. (should-not
 5035. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5036. (org-entry-get (point) "B")))
 5037. (should-not
 5038. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5039. (org-entry-get (point) "B" nil t)))
 5040. ;; Handle inheritance, when allowed. Include extended values and
 5041. ;; possibly global values.
 5042. (should
 5043. (equal
 5044. "1"
 5045. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n** <point>H2"
 5046. (org-entry-get (point) "A" t))))
 5047. (should
 5048. (equal
 5049. "1"
 5050. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n** <point>H2"
 5051. (let ((org-use-property-inheritance t))
 5052. (org-entry-get (point) "A" 'selective)))))
 5053. (should-not
 5054. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n** <point>H2"
 5055. (let ((org-use-property-inheritance nil))
 5056. (org-entry-get (point) "A" 'selective))))
 5057. (should
 5058. (equal
 5059. "1 2"
 5060. (org-test-with-temp-text
 5061. "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A+: 2\n:END:"
 5062. (org-entry-get (point-max) "A" t))))
 5063. (should
 5064. (equal "1"
 5065. (org-test-with-temp-text
 5066. "#+PROPERTY: A 0\n* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5067. (org-mode-restart)
 5068. (org-entry-get (point-max) "A" t))))
 5069. (should
 5070. (equal "0 1"
 5071. (org-test-with-temp-text
 5072. "#+PROPERTY: A 0\n* H\n:PROPERTIES:\n:A+: 1\n:END:"
 5073. (org-mode-restart)
 5074. (org-entry-get (point-max) "A" t)))))
 5075. (ert-deftest test-org/entry-properties ()
 5076. "Test `org-entry-properties' specifications."
 5077. ;; Get "ITEM" property.
 5078. (should
 5079. (equal "H"
 5080. (org-test-with-temp-text "* TODO H"
 5081. (cdr (assoc "ITEM" (org-entry-properties nil "ITEM"))))))
 5082. (should
 5083. (equal "H"
 5084. (org-test-with-temp-text "* TODO H"
 5085. (cdr (assoc "ITEM" (org-entry-properties))))))
 5086. ;; Get "TODO" property. TODO keywords are case sensitive.
 5087. (should
 5088. (equal "TODO"
 5089. (org-test-with-temp-text "* TODO H"
 5090. (cdr (assoc "TODO" (org-entry-properties nil "TODO"))))))
 5091. (should
 5092. (equal "TODO"
 5093. (org-test-with-temp-text "* TODO H"
 5094. (cdr (assoc "TODO" (org-entry-properties))))))
 5095. (should-not
 5096. (org-test-with-temp-text "* H"
 5097. (assoc "TODO" (org-entry-properties nil "TODO"))))
 5098. (should-not
 5099. (org-test-with-temp-text "* todo H"
 5100. (assoc "TODO" (org-entry-properties nil "TODO"))))
 5101. ;; Get "PRIORITY" property.
 5102. (should
 5103. (equal "A"
 5104. (org-test-with-temp-text "* [#A] H"
 5105. (cdr (assoc "PRIORITY" (org-entry-properties nil "PRIORITY"))))))
 5106. (should
 5107. (equal "A"
 5108. (org-test-with-temp-text "* [#A] H"
 5109. (cdr (assoc "PRIORITY" (org-entry-properties))))))
 5110. (should
 5111. (equal (char-to-string org-default-priority)
 5112. (org-test-with-temp-text "* H"
 5113. (cdr (assoc "PRIORITY" (org-entry-properties nil "PRIORITY"))))))
 5114. ;; Get "FILE" property.
 5115. (should
 5116. (org-test-with-temp-text-in-file "* H\nParagraph"
 5117. (file-equal-p (cdr (assoc "FILE" (org-entry-properties nil "FILE")))
 5118. (buffer-file-name))))
 5119. (should
 5120. (org-test-with-temp-text-in-file "* H\nParagraph"
 5121. (file-equal-p (cdr (assoc "FILE" (org-entry-properties)))
 5122. (buffer-file-name))))
 5123. (should-not
 5124. (org-test-with-temp-text "* H\nParagraph"
 5125. (cdr (assoc "FILE" (org-entry-properties nil "FILE")))))
 5126. ;; Get "TAGS" property.
 5127. (should
 5128. (equal ":tag1:tag2:"
 5129. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5130. (cdr (assoc "TAGS" (org-entry-properties nil "TAGS"))))))
 5131. (should
 5132. (equal ":tag1:tag2:"
 5133. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5134. (cdr (assoc "TAGS" (org-entry-properties))))))
 5135. (should-not
 5136. (org-test-with-temp-text "* H"
 5137. (cdr (assoc "TAGS" (org-entry-properties nil "TAGS")))))
 5138. ;; Get "ALLTAGS" property.
 5139. (should
 5140. (equal ":tag1:tag2:"
 5141. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:\n<point>** H2 :tag2:"
 5142. (cdr (assoc "ALLTAGS" (org-entry-properties nil "ALLTAGS"))))))
 5143. (should
 5144. (equal ":tag1:tag2:"
 5145. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:\n<point>** H2 :tag2:"
 5146. (cdr (assoc "ALLTAGS" (org-entry-properties))))))
 5147. (should-not
 5148. (org-test-with-temp-text "* H"
 5149. (cdr (assoc "ALLTAGS" (org-entry-properties nil "ALLTAGS")))))
 5150. ;; Get "BLOCKED" property.
 5151. (should
 5152. (equal "t"
 5153. (org-test-with-temp-text "* TODO Blocked\n** DONE one\n** TODO two"
 5154. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 5155. (org-blocker-hook
 5156. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 5157. (cdr (assoc "BLOCKED" (org-entry-properties nil "BLOCKED")))))))
 5158. (should
 5159. (equal ""
 5160. (org-test-with-temp-text "* TODO Blocked\n** DONE one\n** DONE two"
 5161. (let ((org-enforce-todo-dependencies t)
 5162. (org-blocker-hook
 5163. '(org-block-todo-from-children-or-siblings-or-parent)))
 5164. (cdr (assoc "BLOCKED" (org-entry-properties nil "BLOCKED")))))))
 5165. ;; Get "CLOSED", "DEADLINE" and "SCHEDULED" properties.
 5166. (should
 5167. (equal
 5168. "[2012-03-29 thu.]"
 5169. (org-test-with-temp-text "* H\nCLOSED: [2012-03-29 thu.]"
 5170. (cdr (assoc "CLOSED" (org-entry-properties nil "CLOSED"))))))
 5171. (should
 5172. (equal
 5173. "[2012-03-29 thu.]"
 5174. (org-test-with-temp-text "* H\nCLOSED: [2012-03-29 thu.]"
 5175. (cdr (assoc "CLOSED" (org-entry-properties))))))
 5176. (should-not
 5177. (org-test-with-temp-text "* H"
 5178. (cdr (assoc "CLOSED" (org-entry-properties nil "CLOSED")))))
 5179. (should
 5180. (equal
 5181. "<2014-03-04 tue.>"
 5182. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 5183. (cdr (assoc "DEADLINE" (org-entry-properties nil "DEADLINE"))))))
 5184. (should
 5185. (equal
 5186. "<2014-03-04 tue.>"
 5187. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 5188. (cdr (assoc "DEADLINE" (org-entry-properties))))))
 5189. (should-not
 5190. (org-test-with-temp-text "* H"
 5191. (cdr (assoc "DEADLINE" (org-entry-properties nil "DEADLINE")))))
 5192. (should
 5193. (equal
 5194. "<2014-03-04 tue.>"
 5195. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 5196. (cdr (assoc "SCHEDULED" (org-entry-properties nil "SCHEDULED"))))))
 5197. (should
 5198. (equal
 5199. "<2014-03-04 tue.>"
 5200. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 5201. (cdr (assoc "SCHEDULED" (org-entry-properties))))))
 5202. (should-not
 5203. (org-test-with-temp-text "* H"
 5204. (cdr (assoc "SCHEDULED" (org-entry-properties nil "SCHEDULED")))))
 5205. ;; Get "CATEGORY"
 5206. (should
 5207. (equal "cat"
 5208. (org-test-with-temp-text "#+CATEGORY: cat\n<point>* H"
 5209. (cdr (assoc "CATEGORY" (org-entry-properties))))))
 5210. (should
 5211. (equal "cat"
 5212. (org-test-with-temp-text "#+CATEGORY: cat\n<point>* H"
 5213. (cdr (assoc "CATEGORY" (org-entry-properties nil "CATEGORY"))))))
 5214. (should
 5215. (equal "cat"
 5216. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:CATEGORY: cat\n:END:"
 5217. (cdr (assoc "CATEGORY" (org-entry-properties nil "CATEGORY"))))))
 5218. (should
 5219. (equal "cat2"
 5220. (org-test-with-temp-text
 5221. (concat "* H\n:PROPERTIES:\n:CATEGORY: cat1\n:END:"
 5222. "\n"
 5223. "** H2\n:PROPERTIES:\n:CATEGORY: cat2\n:END:<point>")
 5224. (cdr (assoc "CATEGORY" (org-entry-properties nil "CATEGORY"))))))
 5225. ;; Get "TIMESTAMP" and "TIMESTAMP_IA" properties.
 5226. (should
 5227. (equal "<2012-03-29 thu.>"
 5228. (org-test-with-temp-text "* Entry\n<2012-03-29 thu.>"
 5229. (cdr (assoc "TIMESTAMP" (org-entry-properties))))))
 5230. (should
 5231. (equal "[2012-03-29 thu.]"
 5232. (org-test-with-temp-text "* Entry\n[2012-03-29 thu.]"
 5233. (cdr (assoc "TIMESTAMP_IA" (org-entry-properties))))))
 5234. (should
 5235. (equal "<2012-03-29 thu.>"
 5236. (org-test-with-temp-text "* Entry\n[2014-03-04 tue.]<2012-03-29 thu.>"
 5237. (cdr (assoc "TIMESTAMP" (org-entry-properties nil "TIMESTAMP"))))))
 5238. (should
 5239. (equal "[2014-03-04 tue.]"
 5240. (org-test-with-temp-text "* Entry\n<2012-03-29 thu.>[2014-03-04 tue.]"
 5241. (cdr (assoc "TIMESTAMP_IA"
 5242. (org-entry-properties nil "TIMESTAMP_IA"))))))
 5243. (should-not
 5244. (equal "<2012-03-29 thu.>"
 5245. (org-test-with-temp-text "* Current\n* Next\n<2012-03-29 thu.>"
 5246. (cdr (assoc "TIMESTAMP" (org-entry-properties))))))
 5247. ;; Get standard properties.
 5248. (should
 5249. (equal "1"
 5250. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5251. (cdr (assoc "A" (org-entry-properties nil 'standard))))))
 5252. ;; Handle extended properties.
 5253. (should
 5254. (equal "1 2 3"
 5255. (org-test-with-temp-text
 5256. "* H\n:PROPERTIES:\n:A+: 2\n:A: 1\n:A+: 3\n:END:"
 5257. (cdr (assoc "A" (org-entry-properties nil 'standard))))))
 5258. (should
 5259. (equal "1 2 3"
 5260. (org-test-with-temp-text
 5261. "* H\n:PROPERTIES:\n:A+: 2\n:A: 1\n:a+: 3\n:END:"
 5262. (cdr (assoc "A" (org-entry-properties nil 'standard))))))
 5263. ;; Ignore forbidden (special) properties.
 5264. (should-not
 5265. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:TODO: foo\n:END:"
 5266. (cdr (assoc "TODO" (org-entry-properties nil 'standard))))))
 5267. (ert-deftest test-org/entry-put ()
 5268. "Test `org-entry-put' specifications."
 5269. ;; Error when not a string or nil.
 5270. (should-error
 5271. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:test: 1\n:END:"
 5272. (org-entry-put 1 "test" 2)))
 5273. ;; Error when property name is invalid.
 5274. (should-error
 5275. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:test: 1\n:END:"
 5276. (org-entry-put 1 "no space" "value")))
 5277. (should-error
 5278. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:test: 1\n:END:"
 5279. (org-entry-put 1 "" "value")))
 5280. ;; Set "TODO" property.
 5281. (should
 5282. (string-match (regexp-quote " TODO H")
 5283. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n<point>* H"
 5284. (org-entry-put (point) "TODO" "TODO")
 5285. (buffer-string))))
 5286. (should
 5287. (string-match (regexp-quote "* H")
 5288. (org-test-with-temp-text "#+TODO: TODO | DONE\n<point>* H"
 5289. (org-entry-put (point) "TODO" nil)
 5290. (buffer-string))))
 5291. ;; Set "PRIORITY" property.
 5292. (should
 5293. (equal "* [#A] H"
 5294. (org-test-with-temp-text "* [#B] H"
 5295. (org-entry-put (point) "PRIORITY" "A")
 5296. (buffer-string))))
 5297. (should
 5298. (equal "* H"
 5299. (org-test-with-temp-text "* [#B] H"
 5300. (org-entry-put (point) "PRIORITY" nil)
 5301. (buffer-string))))
 5302. ;; Set "SCHEDULED" property.
 5303. (should
 5304. (string-match "* H\n *SCHEDULED: <2014-03-04 .*?>"
 5305. (org-test-with-temp-text "* H"
 5306. (org-entry-put (point) "SCHEDULED" "2014-03-04")
 5307. (buffer-string))))
 5308. (should
 5309. (string= "* H\n"
 5310. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 5311. (org-entry-put (point) "SCHEDULED" nil)
 5312. (buffer-string))))
 5313. (should
 5314. (string-match "* H\n *SCHEDULED: <2014-03-03 .*?>"
 5315. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 5316. (org-entry-put (point) "SCHEDULED" "earlier")
 5317. (buffer-string))))
 5318. (should
 5319. (string-match "^ *SCHEDULED: <2014-03-05 .*?>"
 5320. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>"
 5321. (org-entry-put (point) "SCHEDULED" "later")
 5322. (buffer-string))))
 5323. ;; Set "DEADLINE" property.
 5324. (should
 5325. (string-match "^ *DEADLINE: <2014-03-04 .*?>"
 5326. (org-test-with-temp-text "* H"
 5327. (org-entry-put (point) "DEADLINE" "2014-03-04")
 5328. (buffer-string))))
 5329. (should
 5330. (string= "* H\n"
 5331. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 5332. (org-entry-put (point) "DEADLINE" nil)
 5333. (buffer-string))))
 5334. (should
 5335. (string-match "^ *DEADLINE: <2014-03-03 .*?>"
 5336. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 5337. (org-entry-put (point) "DEADLINE" "earlier")
 5338. (buffer-string))))
 5339. (should
 5340. (string-match "^ *DEADLINE: <2014-03-05 .*?>"
 5341. (org-test-with-temp-text "* H\nDEADLINE: <2014-03-04 tue.>"
 5342. (org-entry-put (point) "DEADLINE" "later")
 5343. (buffer-string))))
 5344. ;; Set "CATEGORY" property
 5345. (should
 5346. (string-match "^ *:CATEGORY: cat"
 5347. (org-test-with-temp-text "* H"
 5348. (org-entry-put (point) "CATEGORY" "cat")
 5349. (buffer-string))))
 5350. ;; Regular properties, with or without pre-existing drawer.
 5351. (should
 5352. (string-match "^ *:A: +2$"
 5353. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5354. (org-entry-put (point) "A" "2")
 5355. (buffer-string))))
 5356. (should
 5357. (string-match "^ *:A: +1$"
 5358. (org-test-with-temp-text "* H"
 5359. (org-entry-put (point) "A" "1")
 5360. (buffer-string))))
 5361. ;; Special case: two consecutive headlines.
 5362. (should
 5363. (string-match "\\* A\n *:PROPERTIES:"
 5364. (org-test-with-temp-text "* A\n** B"
 5365. (org-entry-put (point) "A" "1")
 5366. (buffer-string)))))
 5367. (ert-deftest test-org/refresh-properties ()
 5368. "Test `org-refresh-properties' specifications."
 5369. (should
 5370. (equal "1"
 5371. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5372. (org-refresh-properties "A" 'org-test)
 5373. (get-text-property (point) 'org-test))))
 5374. (should-not
 5375. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5376. (org-refresh-properties "B" 'org-test)
 5377. (get-text-property (point) 'org-test)))
 5378. ;; Handle properties only defined with extension syntax, i.e.,
 5379. ;; "PROPERTY+".
 5380. (should
 5381. (equal "1"
 5382. (org-test-with-temp-text "* H\n:PROPERTIES:\n:A+: 1\n:END:"
 5383. (org-refresh-properties "A" 'org-test)
 5384. (get-text-property (point) 'org-test))))
 5385. ;; When property is inherited, add text property to the whole
 5386. ;; sub-tree.
 5387. (should
 5388. (equal "1"
 5389. (org-test-with-temp-text
 5390. "* H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n<point>** H2"
 5391. (let ((org-use-property-inheritance t))
 5392. (org-refresh-properties "A" 'org-test))
 5393. (get-text-property (point) 'org-test))))
 5394. ;; When property is inherited, use global value across the whole
 5395. ;; buffer. However local values have precedence.
 5396. (should-not
 5397. (equal "1"
 5398. (org-test-with-temp-text "#+PROPERTY: A 1\n<point>* H1"
 5399. (org-mode-restart)
 5400. (let ((org-use-property-inheritance nil))
 5401. (org-refresh-properties "A" 'org-test))
 5402. (get-text-property (point) 'org-test))))
 5403. (should
 5404. (equal "1"
 5405. (org-test-with-temp-text "#+PROPERTY: A 1\n<point>* H1"
 5406. (org-mode-restart)
 5407. (let ((org-use-property-inheritance t))
 5408. (org-refresh-properties "A" 'org-test))
 5409. (get-text-property (point) 'org-test))))
 5410. (should
 5411. (equal "2"
 5412. (org-test-with-temp-text
 5413. "#+PROPERTY: A 1\n<point>* H\n:PROPERTIES:\n:A: 2\n:END:"
 5414. (org-mode-restart)
 5415. (let ((org-use-property-inheritance t))
 5416. (org-refresh-properties "A" 'org-test))
 5417. (get-text-property (point) 'org-test)))))
 5418. ;;; Radio Targets
 5419. (ert-deftest test-org/update-radio-target-regexp ()
 5420. "Test `org-update-radio-target-regexp' specifications."
 5421. ;; Properly update cache with no previous radio target regexp.
 5422. (should
 5423. (eq 'link
 5424. (org-test-with-temp-text "radio\n\nParagraph\n\nradio"
 5425. (save-excursion (goto-char (point-max)) (org-element-context))
 5426. (insert "<<<")
 5427. (search-forward "o")
 5428. (insert ">>>")
 5429. (org-update-radio-target-regexp)
 5430. (goto-char (point-max))
 5431. (org-element-type (org-element-context)))))
 5432. ;; Properly update cache with previous radio target regexp.
 5433. (should
 5434. (eq 'link
 5435. (org-test-with-temp-text "radio\n\nParagraph\n\nradio"
 5436. (save-excursion (goto-char (point-max)) (org-element-context))
 5437. (insert "<<<")
 5438. (search-forward "o")
 5439. (insert ">>>")
 5440. (org-update-radio-target-regexp)
 5441. (search-backward "r")
 5442. (delete-char 5)
 5443. (insert "new")
 5444. (org-update-radio-target-regexp)
 5445. (goto-char (point-max))
 5446. (delete-region (line-beginning-position) (point))
 5447. (insert "new")
 5448. (org-element-type (org-element-context))))))
 5449. ;;; Refile
 5450. (ert-deftest test-org/refile-get-targets ()
 5451. "Test `org-refile-get-targets' specifications."
 5452. ;; :maxlevel includes all headings above specified value.
 5453. (should
 5454. (equal '("H1" "H2" "H3")
 5455. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n*** H3"
 5456. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5457. (org-refile-targets `((nil :maxlevel . 3))))
 5458. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5459. (should
 5460. (equal '("H1" "H2")
 5461. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n*** H3"
 5462. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5463. (org-refile-targets `((nil :maxlevel . 2))))
 5464. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5465. ;; :level limits targets to headlines with the specified level.
 5466. (should
 5467. (equal '("H2")
 5468. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n*** H3"
 5469. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5470. (org-refile-targets `((nil :level . 2))))
 5471. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5472. ;; :tag limits targets to headlines with specified tag.
 5473. (should
 5474. (equal '("H1")
 5475. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n** H2\n*** H3 :bar:"
 5476. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5477. (org-refile-targets `((nil :tag . "foo"))))
 5478. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5479. ;; :todo limits targets to headlines with specified TODO keyword.
 5480. (should
 5481. (equal '("H2")
 5482. (org-test-with-temp-text "* H1\n** TODO H2\n*** DONE H3"
 5483. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5484. (org-refile-targets `((nil :todo . "TODO"))))
 5485. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5486. ;; :regexp filters targets matching provided regexp.
 5487. (should
 5488. (equal '("F2" "F3")
 5489. (org-test-with-temp-text "* H1\n** F2\n*** F3"
 5490. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5491. (org-refile-targets `((nil :regexp . "F"))))
 5492. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5493. ;; A nil `org-refile-targets' includes only top level headlines in
 5494. ;; current buffer.
 5495. (should
 5496. (equal '("H1" "H2")
 5497. (org-test-with-temp-text "* H1\n** S1\n* H2"
 5498. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5499. (org-refile-targets nil))
 5500. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5501. ;; Return value is the union of the targets according to all the
 5502. ;; defined rules. However, prevent duplicates.
 5503. (should
 5504. (equal '("F2" "F3" "H1")
 5505. (org-test-with-temp-text "* TODO H1\n** F2\n*** F3"
 5506. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5507. (org-refile-targets `((nil :regexp . "F")
 5508. (nil :todo . "TODO"))))
 5509. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5510. (should
 5511. (equal '("F2" "F3" "H1")
 5512. (org-test-with-temp-text "* TODO H1\n** TODO F2\n*** F3"
 5513. (let ((org-refile-use-outline-path nil)
 5514. (org-refile-targets `((nil :regexp . "F")
 5515. (nil :todo . "TODO"))))
 5516. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5517. ;; When `org-refile-use-outline-path' is non-nil, provide targets as
 5518. ;; paths.
 5519. (should
 5520. (equal '("H1" "H1/H2" "H1/H2/H3")
 5521. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n*** H3"
 5522. (let ((org-refile-use-outline-path t)
 5523. (org-refile-targets `((nil :maxlevel . 3))))
 5524. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5525. ;; When providing targets as paths, escape forward slashes in
 5526. ;; headings with backslashes.
 5527. (should
 5528. (equal '("H1\\/foo")
 5529. (org-test-with-temp-text "* H1/foo"
 5530. (let ((org-refile-use-outline-path t)
 5531. (org-refile-targets `((nil :maxlevel . 1))))
 5532. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5533. ;; When `org-refile-use-outline-path' is `file', include file name
 5534. ;; without directory in targets.
 5535. (should
 5536. (org-test-with-temp-text-in-file "* H1"
 5537. (let* ((filename (buffer-file-name))
 5538. (org-refile-use-outline-path 'file)
 5539. (org-refile-targets `(((,filename) :level . 1))))
 5540. (member (file-name-nondirectory filename)
 5541. (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5542. ;; When `org-refile-use-outline-path' is `full-file-path', include
 5543. ;; full file name.
 5544. (should
 5545. (org-test-with-temp-text-in-file "* H1"
 5546. (let* ((filename (file-truename (buffer-file-name)))
 5547. (org-refile-use-outline-path 'full-file-path)
 5548. (org-refile-targets `(((,filename) :level . 1))))
 5549. (member filename (mapcar #'car (org-refile-get-targets))))))
 5550. ;; When `org-refile-use-outline-path' is `buffer-name', include
 5551. ;; buffer name.
 5552. (should
 5553. (org-test-with-temp-text "* H1"
 5554. (let* ((org-refile-use-outline-path 'buffer-name)
 5555. (org-refile-targets `((nil :level . 1))))
 5556. (member (buffer-name) (mapcar #'car (org-refile-get-targets)))))))
 5557. ;;; Sparse trees
 5558. (ert-deftest test-org/match-sparse-tree ()
 5559. "Test `org-match-sparse-tree' specifications."
 5560. ;; Match tags.
 5561. (should-not
 5562. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag:"
 5563. (org-match-sparse-tree nil "tag")
 5564. (search-forward "H1")
 5565. (org-invisible-p2)))
 5566. (should
 5567. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag:\n** H2 :tag2:"
 5568. (org-match-sparse-tree nil "tag")
 5569. (search-forward "H2")
 5570. (org-invisible-p2)))
 5571. ;; "-" operator for tags.
 5572. (should-not
 5573. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5574. (org-match-sparse-tree nil "tag1-tag2")
 5575. (search-forward "H1")
 5576. (org-invisible-p2)))
 5577. (should
 5578. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5579. (org-match-sparse-tree nil "tag1-tag2")
 5580. (search-forward "H2")
 5581. (org-invisible-p2)))
 5582. ;; "&" operator for tags.
 5583. (should
 5584. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5585. (org-match-sparse-tree nil "tag1&tag2")
 5586. (search-forward "H1")
 5587. (org-invisible-p2)))
 5588. (should-not
 5589. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5590. (org-match-sparse-tree nil "tag1&tag2")
 5591. (search-forward "H2")
 5592. (org-invisible-p2)))
 5593. ;; "|" operator for tags.
 5594. (should-not
 5595. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5596. (org-match-sparse-tree nil "tag1|tag2")
 5597. (search-forward "H1")
 5598. (org-invisible-p2)))
 5599. (should-not
 5600. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :tag1:tag2:"
 5601. (org-match-sparse-tree nil "tag1|tag2")
 5602. (search-forward "H2")
 5603. (org-invisible-p2)))
 5604. ;; Regexp match on tags.
 5605. (should-not
 5606. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :foo:"
 5607. (org-match-sparse-tree nil "{^tag.*}")
 5608. (search-forward "H1")
 5609. (org-invisible-p2)))
 5610. (should
 5611. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1 :tag1:\n** H2 :foo:"
 5612. (org-match-sparse-tree nil "{^tag.*}")
 5613. (search-forward "H2")
 5614. (org-invisible-p2)))
 5615. ;; Match group tags.
 5616. (should-not
 5617. (org-test-with-temp-text
 5618. "#+TAGS: { work : lab }\n* H\n** H1 :work:\n** H2 :lab:"
 5619. (org-match-sparse-tree nil "work")
 5620. (search-forward "H1")
 5621. (org-invisible-p2)))
 5622. (should-not
 5623. (org-test-with-temp-text
 5624. "#+TAGS: { work : lab }\n* H\n** H1 :work:\n** H2 :lab:"
 5625. (org-match-sparse-tree nil "work")
 5626. (search-forward "H2")
 5627. (org-invisible-p2)))
 5628. ;; Match group tags with hard brackets.
 5629. (should-not
 5630. (org-test-with-temp-text
 5631. "#+TAGS: [ work : lab ]\n* H\n** H1 :work:\n** H2 :lab:"
 5632. (org-match-sparse-tree nil "work")
 5633. (search-forward "H1")
 5634. (org-invisible-p2)))
 5635. (should-not
 5636. (org-test-with-temp-text
 5637. "#+TAGS: [ work : lab ]\n* H\n** H1 :work:\n** H2 :lab:"
 5638. (org-match-sparse-tree nil "work")
 5639. (search-forward "H2")
 5640. (org-invisible-p2)))
 5641. ;; Match tags in hierarchies
 5642. (should-not
 5643. (org-test-with-temp-text
 5644. "#+TAGS: [ Lev_1 : Lev_2 ]\n
 5645. #+TAGS: [ Lev_2 : Lev_3 ]\n
 5646. #+TAGS: { Lev_3 : Lev_4 }\n
 5647. * H\n** H1 :Lev_1:\n** H2 :Lev_2:\n** H3 :Lev_3:\n** H4 :Lev_4:"
 5648. (org-match-sparse-tree nil "Lev_1")
 5649. (search-forward "H4")
 5650. (org-invisible-p2)))
 5651. (should-not
 5652. (org-test-with-temp-text
 5653. "#+TAGS: [ Lev_1 : Lev_2 ]\n
 5654. #+TAGS: [ Lev_2 : Lev_3 ]\n
 5655. #+TAGS: { Lev_3 : Lev_4 }\n
 5656. * H\n** H1 :Lev_1:\n** H2 :Lev_2:\n** H3 :Lev_3:\n** H4 :Lev_4:"
 5657. (org-match-sparse-tree nil "Lev_1+Lev_3")
 5658. (search-forward "H4")
 5659. (org-invisible-p2)))
 5660. ;; Match regular expressions in tags
 5661. (should-not
 5662. (org-test-with-temp-text
 5663. "#+TAGS: [ Lev : {Lev_[0-9]} ]\n* H\n** H1 :Lev_1:"
 5664. (org-match-sparse-tree nil "Lev")
 5665. (search-forward "H1")
 5666. (org-invisible-p2)))
 5667. (should
 5668. (org-test-with-temp-text
 5669. "#+TAGS: [ Lev : {Lev_[0-9]} ]\n* H\n** H1 :Lev_n:"
 5670. (org-match-sparse-tree nil "Lev")
 5671. (search-forward "H1")
 5672. (org-invisible-p2)))
 5673. ;; Match properties.
 5674. (should
 5675. (org-test-with-temp-text
 5676. "* H\n** H1\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A: 2\n:END:"
 5677. (org-match-sparse-tree nil "A=\"1\"")
 5678. (search-forward "H2")
 5679. (org-invisible-p2)))
 5680. (should-not
 5681. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5682. (org-match-sparse-tree nil "A=\"1\"")
 5683. (search-forward "H2")
 5684. (org-invisible-p2)))
 5685. ;; Case is not significant when matching properties.
 5686. (should-not
 5687. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A: 1\n:END:"
 5688. (org-match-sparse-tree nil "a=\"1\"")
 5689. (search-forward "H2")
 5690. (org-invisible-p2)))
 5691. (should-not
 5692. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n:PROPERTIES:\n:a: 1\n:END:"
 5693. (org-match-sparse-tree nil "A=\"1\"")
 5694. (search-forward "H2")
 5695. (org-invisible-p2)))
 5696. ;; Match special LEVEL property.
 5697. (should-not
 5698. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1\n*** H2"
 5699. (let ((org-odd-levels-only nil)) (org-match-sparse-tree nil "LEVEL=2"))
 5700. (search-forward "H1")
 5701. (org-invisible-p2)))
 5702. (should
 5703. (org-test-with-temp-text "* H\n** H1\n*** H2"
 5704. (let ((org-odd-levels-only nil)) (org-match-sparse-tree nil "LEVEL=2"))
 5705. (search-forward "H2")
 5706. (org-invisible-p2)))
 5707. ;; Comparison operators when matching properties.
 5708. (should
 5709. (org-test-with-temp-text
 5710. "* H\n** H1\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>\n** H2\nSCHEDULED: <2012-03-29 thu.>"
 5711. (org-match-sparse-tree nil "SCHEDULED<=\"<2013-01-01>\"")
 5712. (search-forward "H1")
 5713. (org-invisible-p2)))
 5714. (should-not
 5715. (org-test-with-temp-text
 5716. "* H\n** H1\nSCHEDULED: <2014-03-04 tue.>\n** H2\nSCHEDULED: <2012-03-29 thu.>"
 5717. (org-match-sparse-tree nil "SCHEDULED<=\"<2013-01-01>\"")
 5718. (search-forward "H2")
 5719. (org-invisible-p2)))
 5720. ;; Regexp match on properties values.
 5721. (should-not
 5722. (org-test-with-temp-text
 5723. "* H\n** H1\n:PROPERTIES:\n:A: foo\n:END:\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A: bar\n:END:"
 5724. (org-match-sparse-tree nil "A={f.*}")
 5725. (search-forward "H1")
 5726. (org-invisible-p2)))
 5727. (should
 5728. (org-test-with-temp-text
 5729. "* H\n** H1\n:PROPERTIES:\n:A: foo\n:END:\n** H2\n:PROPERTIES:\n:A: bar\n:END:"
 5730. (org-match-sparse-tree nil "A={f.*}")
 5731. (search-forward "H2")
 5732. (org-invisible-p2)))
 5733. ;; With an optional argument, limit match to TODO entries.
 5734. (should-not
 5735. (org-test-with-temp-text "* H\n** TODO H1 :tag:\n** H2 :tag:"
 5736. (org-match-sparse-tree t "tag")
 5737. (search-forward "H1")
 5738. (org-invisible-p2)))
 5739. (should
 5740. (org-test-with-temp-text "* H\n** TODO H1 :tag:\n** H2 :tag:"
 5741. (org-match-sparse-tree t "tag")
 5742. (search-forward "H2")
 5743. (org-invisible-p2))))
 5744. (ert-deftest test-org/occur ()
 5745. "Test `org-occur' specifications."
 5746. ;; Count number of matches.
 5747. (should
 5748. (= 1
 5749. (org-test-with-temp-text "* H\nA\n* H2"
 5750. (org-occur "A"))))
 5751. (should
 5752. (= 2
 5753. (org-test-with-temp-text "* H\nA\n* H2\nA"
 5754. (org-occur "A"))))
 5755. ;; Test CALLBACK optional argument.
 5756. (should
 5757. (= 0
 5758. (org-test-with-temp-text "* H\nA\n* H2"
 5759. (org-occur "A" nil (lambda () (equal (org-get-heading) "H2"))))))
 5760. (should
 5761. (= 1
 5762. (org-test-with-temp-text "* H\nA\n* H2\nA"
 5763. (org-occur "A" nil (lambda () (equal (org-get-heading) "H2"))))))
 5764. ;; Case-fold searches according to `org-occur-case-fold-search'.
 5765. (should
 5766. (= 2
 5767. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5768. (let ((org-occur-case-fold-search t)) (org-occur "A")))))
 5769. (should
 5770. (= 2
 5771. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5772. (let ((org-occur-case-fold-search t)) (org-occur "a")))))
 5773. (should
 5774. (= 1
 5775. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5776. (let ((org-occur-case-fold-search nil)) (org-occur "A")))))
 5777. (should
 5778. (= 1
 5779. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5780. (let ((org-occur-case-fold-search nil)) (org-occur "a")))))
 5781. (should
 5782. (= 1
 5783. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5784. (let ((org-occur-case-fold-search 'smart)) (org-occur "A")))))
 5785. (should
 5786. (= 2
 5787. (org-test-with-temp-text "Aa"
 5788. (let ((org-occur-case-fold-search 'smart)) (org-occur "a"))))))
 5789. ;;; Tags
 5790. (ert-deftest test-org/tag-string-to-alist ()
 5791. "Test `org-tag-string-to-alist' specifications."
 5792. ;; Tag without selection key.
 5793. (should (equal (org-tag-string-to-alist "tag1") '(("tag1"))))
 5794. ;; Tag with selection key.
 5795. (should (equal (org-tag-string-to-alist "tag1(t)") '(("tag1" . ?t))))
 5796. ;; Tag group.
 5797. (should
 5798. (equal
 5799. (org-tag-string-to-alist "[ group : t1 t2 ]")
 5800. '((:startgrouptag) ("group") (:grouptags) ("t1") ("t2") (:endgrouptag))))
 5801. ;; Mutually exclusive tags.
 5802. (should (equal (org-tag-string-to-alist "{ tag1 tag2 }")
 5803. '((:startgroup) ("tag1") ("tag2") (:endgroup))))
 5804. (should
 5805. (equal
 5806. (org-tag-string-to-alist "{ group : tag1 tag2 }")
 5807. '((:startgroup) ("group") (:grouptags) ("tag1") ("tag2") (:endgroup)))))
 5808. (ert-deftest test-org/tag-alist-to-string ()
 5809. "Test `org-tag-alist-to-string' specifications."
 5810. (should (equal (org-tag-alist-to-string '(("tag1"))) "tag1"))
 5811. (should (equal (org-tag-alist-to-string '(("tag1" . ?t))) "tag1(t)"))
 5812. (should
 5813. (equal
 5814. (org-tag-alist-to-string
 5815. '((:startgrouptag) ("group") (:grouptags) ("t1") ("t2") (:endgrouptag)))
 5816. "[ group : t1 t2 ]"))
 5817. (should
 5818. (equal (org-tag-alist-to-string
 5819. '((:startgroup) ("tag1") ("tag2") (:endgroup)))
 5820. "{ tag1 tag2 }"))
 5821. (should
 5822. (equal
 5823. (org-tag-alist-to-string
 5824. '((:startgroup) ("group") (:grouptags) ("tag1") ("tag2") (:endgroup)))
 5825. "{ group : tag1 tag2 }")))
 5826. (ert-deftest test-org/tag-alist-to-groups ()
 5827. "Test `org-tag-alist-to-groups' specifications."
 5828. (should
 5829. (equal (org-tag-alist-to-groups
 5830. '((:startgroup) ("group") (:grouptags) ("t1") ("t2") (:endgroup)))
 5831. '(("group" "t1" "t2"))))
 5832. (should
 5833. (equal
 5834. (org-tag-alist-to-groups
 5835. '((:startgrouptag) ("group") (:grouptags) ("t1") ("t2") (:endgrouptag)))
 5836. '(("group" "t1" "t2"))))
 5837. (should-not
 5838. (org-tag-alist-to-groups
 5839. '((:startgroup) ("group") ("t1") ("t2") (:endgroup)))))
 5840. (ert-deftest test-org/tag-align ()
 5841. "Test tags alignment."
 5842. ;; Test aligning tags with different display width.
 5843. (should
 5844. ;; 12345678901234567890
 5845. (equal "* Test :abc:"
 5846. (org-test-with-temp-text "* Test :abc:"
 5847. (let ((org-tags-column -20)
 5848. (indent-tabs-mode nil))
 5849. (org-fix-tags-on-the-fly))
 5850. (buffer-string))))
 5851. (should
 5852. ;; 12345678901234567890
 5853. (equal "* Test :日本語:"
 5854. (org-test-with-temp-text "* Test :日本語:"
 5855. (let ((org-tags-column -20)
 5856. (indent-tabs-mode nil))
 5857. (org-fix-tags-on-the-fly))
 5858. (buffer-string))))
 5859. ;; Make sure aligning tags do not skip invisible text.
 5860. (should
 5861. (equal "* [[linkx]] :tag:"
 5862. (org-test-with-temp-text "* [[link<point>]] :tag:"
 5863. (let ((org-tags-column 0))
 5864. (org-fix-tags-on-the-fly)
 5865. (insert "x")
 5866. (buffer-string)))))
 5867. ;; Aligning tags preserve position.
 5868. (should
 5869. (= 6 (org-test-with-temp-text "* 345 <point> :tag:"
 5870. (let ((org-tags-column 78)
 5871. (indent-tabs-mode nil))
 5872. (org-fix-tags-on-the-fly))
 5873. (current-column)))))
 5874. (ert-deftest test-org/get-tags ()
 5875. "Test `org-get-tags' specifications."
 5876. ;; Standard test.
 5877. (should
 5878. (equal '("foo")
 5879. (org-test-with-temp-text "* Test :foo:" (org-get-tags))))
 5880. (should
 5881. (equal '("foo" "bar")
 5882. (org-test-with-temp-text "* Test :foo:bar:" (org-get-tags))))
 5883. ;; Return nil when there is no tag.
 5884. (should-not
 5885. (org-test-with-temp-text "* Test" (org-get-tags)))
 5886. ;; Tags are inherited from parent headlines.
 5887. (should
 5888. (equal '("tag")
 5889. (let ((org-use-tag-inheritance t))
 5890. (org-test-with-temp-text "* H0 :foo:\n* H1 :tag:\n<point>** H2"
 5891. (org-get-tags)))))
 5892. ;; Tags are inherited from `org-file-tags'.
 5893. (should
 5894. (equal '("tag")
 5895. (org-test-with-temp-text "* H1"
 5896. (let ((org-file-tags '("tag"))
 5897. (org-use-tag-inheritance t))
 5898. (org-get-tags)))))
 5899. ;; Only inherited tags have the `inherited' text property.
 5900. (should
 5901. (get-text-property 0 'inherited
 5902. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n** <point>H2 :bar:"
 5903. (let ((org-use-tag-inheritance t))
 5904. (assoc-string "foo" (org-get-tags))))))
 5905. (should-not
 5906. (get-text-property 0 'inherited
 5907. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n** <point>H2 :bar:"
 5908. (let ((org-use-tag-inheritance t))
 5909. (assoc-string "bar" (org-get-tags))))))
 5910. ;; Obey to `org-use-tag-inheritance'.
 5911. (should-not
 5912. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n** <point>H2 :bar:"
 5913. (let ((org-use-tag-inheritance nil))
 5914. (assoc-string "foo" (org-get-tags)))))
 5915. (should-not
 5916. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n** <point>H2 :bar:"
 5917. (let ((org-use-tag-inheritance nil)
 5918. (org-file-tags '("foo")))
 5919. (assoc-string "foo" (org-get-tags)))))
 5920. (should-not
 5921. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:bar:\n** <point>H2 :baz:"
 5922. (let ((org-use-tag-inheritance '("bar")))
 5923. (assoc-string "foo" (org-get-tags)))))
 5924. (should
 5925. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:bar:\n** <point>H2 :baz:"
 5926. (let ((org-use-tag-inheritance '("bar")))
 5927. (assoc-string "bar" (org-get-tags)))))
 5928. (should-not
 5929. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:bar:\n** <point>H2 :baz:"
 5930. (let ((org-use-tag-inheritance "b.*"))
 5931. (assoc-string "foo" (org-get-tags)))))
 5932. (should
 5933. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:bar:\n** <point>H2 :baz:"
 5934. (let ((org-use-tag-inheritance "b.*"))
 5935. (assoc-string "bar" (org-get-tags)))))
 5936. ;; When optional argument LOCAL is non-nil, ignore tag inheritance.
 5937. (should
 5938. (equal '("baz")
 5939. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:bar:\n** <point>H2 :baz:"
 5940. (let ((org-use-tag-inheritance t))
 5941. (org-get-tags nil t)))))
 5942. ;; When optional argument POS is non-nil, get tags there instead.
 5943. (should
 5944. (equal '("foo")
 5945. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n* <point>H2 :bar:"
 5946. (org-get-tags 1))))
 5947. ;; Pathological case: tagged headline with an empty body.
 5948. (should (org-test-with-temp-text "* :tag:" (org-get-tags))))
 5949. (ert-deftest test-org/set-tags ()
 5950. "Test `org-set-tags' specifications."
 5951. ;; Throw an error on invalid data.
 5952. (should-error
 5953. (org-test-with-temp-text "* H"
 5954. (org-set-tags 'foo)))
 5955. ;; `nil', an empty, and a blank string remove all tags.
 5956. (should
 5957. (equal "* H"
 5958. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5959. (org-set-tags nil)
 5960. (buffer-string))))
 5961. (should
 5962. (equal "* H"
 5963. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5964. (org-set-tags "")
 5965. (buffer-string))))
 5966. (should
 5967. (equal "* H"
 5968. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5969. (org-set-tags " ")
 5970. (buffer-string))))
 5971. ;; If there's nothing to remove, just bail out.
 5972. (should
 5973. (equal "* H"
 5974. (org-test-with-temp-text "* H"
 5975. (org-set-tags nil)
 5976. (buffer-string))))
 5977. (should
 5978. (equal "* "
 5979. (org-test-with-temp-text "* "
 5980. (org-set-tags nil)
 5981. (buffer-string))))
 5982. ;; If DATA is a tag string, set current tags to it, even if it means
 5983. ;; replacing old tags.
 5984. (should
 5985. (equal "* H :tag0:"
 5986. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5987. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags ":tag0:"))
 5988. (buffer-string))))
 5989. (should
 5990. (equal "* H :tag0:"
 5991. (org-test-with-temp-text "* H"
 5992. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags ":tag0:"))
 5993. (buffer-string))))
 5994. ;; If DATA is a list, set tags to this list, even if it means
 5995. ;; replacing old tags.
 5996. (should
 5997. (equal "* H :tag0:"
 5998. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 5999. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags '("tag0")))
 6000. (buffer-string))))
 6001. (should
 6002. (equal "* H :tag0:"
 6003. (org-test-with-temp-text "* H"
 6004. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags '("tag0")))
 6005. (buffer-string))))
 6006. ;; When set, apply `org-tags-sort-function'.
 6007. (should
 6008. (equal "* H :a:b:"
 6009. (org-test-with-temp-text "* H"
 6010. (let ((org-tags-column 1)
 6011. (org-tags-sort-function #'string<))
 6012. (org-set-tags '("b" "a"))
 6013. (buffer-string)))))
 6014. ;; When new tags are identical to the previous ones, still align.
 6015. (should
 6016. (equal "* H :foo:"
 6017. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6018. (let ((org-tags-column 1))
 6019. (org-set-tags '("foo"))
 6020. (buffer-string)))))
 6021. ;; When tags have been changed, run `org-after-tags-change-hook'.
 6022. (should
 6023. (catch :return
 6024. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6025. (let ((org-after-tags-change-hook (lambda () (throw :return t))))
 6026. (org-set-tags '("bar"))
 6027. nil))))
 6028. (should-not
 6029. (catch :return
 6030. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6031. (let ((org-after-tags-change-hook (lambda () (throw :return t))))
 6032. (org-set-tags '("foo"))
 6033. nil))))
 6034. ;; Special case: handle empty headlines.
 6035. (should
 6036. (equal "* :tag0:"
 6037. (org-test-with-temp-text "* "
 6038. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags '("tag0")))
 6039. (buffer-string))))
 6040. ;; Modify buffer only when a tag change happens or alignment is
 6041. ;; done.
 6042. (should-not
 6043. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6044. (set-buffer-modified-p nil)
 6045. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags '("foo")))
 6046. (buffer-modified-p)))
 6047. (should
 6048. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6049. (set-buffer-modified-p nil)
 6050. (let ((org-tags-column 10)) (org-set-tags '("foo")))
 6051. (buffer-modified-p)))
 6052. (should
 6053. (org-test-with-temp-text "* H :foo:"
 6054. (set-buffer-modified-p nil)
 6055. (let ((org-tags-column 10)) (org-set-tags '("bar")))
 6056. (buffer-modified-p)))
 6057. ;; Pathological case: when setting tags of a folded headline, do not
 6058. ;; let new tags being sucked into invisibility.
 6059. (should-not
 6060. (org-test-with-temp-text "* H1\nContent\n* H2\n\n Other Content"
 6061. ;; Show only headlines
 6062. (org-content)
 6063. ;; Set NEXT tag on current entry
 6064. (org-set-tags ":NEXT:")
 6065. ;; Move point to that NEXT tag
 6066. (search-forward "NEXT") (backward-word)
 6067. ;; And it should be visible (i.e. no overlays)
 6068. (overlays-at (point)))))
 6069. (ert-deftest test-org/set-tags-command ()
 6070. "Test `org-set-tags-command' specifications"
 6071. ;; Set tags at current headline.
 6072. (should
 6073. (equal "* H1 :foo:"
 6074. (org-test-with-temp-text "* H1"
 6075. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6076. (lambda (&rest args) ":foo:")))
 6077. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6078. (org-tags-column 1))
 6079. (org-set-tags-command)))
 6080. (buffer-string))))
 6081. ;; Preserve position when called from the section below.
 6082. (should
 6083. (equal "* H1 :foo:\nContents"
 6084. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>Contents"
 6085. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6086. (lambda (&rest args) ":foo:")))
 6087. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6088. (org-tags-column 1))
 6089. (org-set-tags-command)))
 6090. (buffer-string))))
 6091. (should-not
 6092. (equal "* H1 :foo:\nContents2"
 6093. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>Contents2"
 6094. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6095. (lambda (&rest args) ":foo:")))
 6096. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6097. (org-tags-column 1))
 6098. (org-set-tags-command)))
 6099. (org-at-heading-p))))
 6100. ;; Strip all forbidden characters from user-entered tags.
 6101. (should
 6102. (equal "* H1 :foo:"
 6103. (org-test-with-temp-text "* H1"
 6104. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6105. (lambda (&rest args) ": foo *:")))
 6106. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6107. (org-tags-column 1))
 6108. (org-set-tags-command)))
 6109. (buffer-string))))
 6110. ;; When a region is active and
 6111. ;; `org-loop-over-headlines-in-active-region' is non-nil, insert the
 6112. ;; same value in all headlines in region.
 6113. (should
 6114. (equal "* H1 :foo:\nContents\n* H2 :foo:"
 6115. (org-test-with-temp-text "* H1\nContents\n* H2"
 6116. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6117. (lambda (&rest args) ":foo:")))
 6118. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6119. (org-loop-over-headlines-in-active-region t)
 6120. (org-tags-column 1))
 6121. (transient-mark-mode 1)
 6122. (push-mark (point) t t)
 6123. (goto-char (point-max))
 6124. (org-set-tags-command)))
 6125. (buffer-string))))
 6126. (should
 6127. (equal "* H1\nContents\n* H2 :foo:"
 6128. (org-test-with-temp-text "* H1\nContents\n* H2"
 6129. (cl-letf (((symbol-function 'completing-read)
 6130. (lambda (&rest args) ":foo:")))
 6131. (let ((org-use-fast-tag-selection nil)
 6132. (org-loop-over-headlines-in-active-region nil)
 6133. (org-tags-column 1))
 6134. (transient-mark-mode 1)
 6135. (push-mark (point) t t)
 6136. (goto-char (point-max))
 6137. (org-set-tags-command)))
 6138. (buffer-string))))
 6139. ;; With a non-nil prefix argument, align all tags in the buffer.
 6140. (should
 6141. (equal "* H1 :foo:\n* H2 :bar:"
 6142. (org-test-with-temp-text "* H1 :foo:\n* H2 :bar:"
 6143. (let ((org-tags-column 1)) (org-set-tags-command t))
 6144. (buffer-string)))))
 6145. (ert-deftest test-org/toggle-tag ()
 6146. "Test `org-toggle-tag' specifications."
 6147. ;; Insert missing tag.
 6148. (should
 6149. (equal "* H :tag:"
 6150. (org-test-with-temp-text "* H"
 6151. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag"))
 6152. (buffer-string))))
 6153. (should
 6154. (equal "* H :tag1:tag2:"
 6155. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:"
 6156. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag2"))
 6157. (buffer-string))))
 6158. ;; Remove existing tag.
 6159. (should
 6160. (equal "* H"
 6161. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 6162. (org-toggle-tag "tag")
 6163. (buffer-string))))
 6164. (should
 6165. (equal "* H :tag1:"
 6166. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 6167. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag2"))
 6168. (buffer-string))))
 6169. (should
 6170. (equal "* H :tag2:"
 6171. (org-test-with-temp-text "* H :tag1:tag2:"
 6172. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag1"))
 6173. (buffer-string))))
 6174. ;; With optional argument ONOFF set to `on', try to insert the tag,
 6175. ;; even if its already there.
 6176. (should
 6177. (equal "* H :tag:"
 6178. (org-test-with-temp-text "* H"
 6179. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag" 'on))
 6180. (buffer-string))))
 6181. (should
 6182. (equal "* H :tag:"
 6183. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 6184. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "tag" 'on))
 6185. (buffer-string))))
 6186. ;; With optional argument ONOFF set to `off', try to remove the tag,
 6187. ;; even if its not there.
 6188. (should
 6189. (equal "* H"
 6190. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 6191. (org-toggle-tag "tag" 'off)
 6192. (buffer-string))))
 6193. (should
 6194. (equal "* H :tag:"
 6195. (org-test-with-temp-text "* H :tag:"
 6196. (let ((org-tags-column 1)) (org-toggle-tag "foo" 'off))
 6197. (buffer-string))))
 6198. ;; Special case: Handle properly tag inheritance. In particular, do
 6199. ;; not set inherited tags.
 6200. (should
 6201. (equal "* H1 :tag:\n** H2 :tag2:tag:"
 6202. (org-test-with-temp-text "* H1 :tag:\n** <point>H2 :tag2:"
 6203. (let ((org-use-tag-inheritance t)
 6204. (org-tags-column 1))
 6205. (org-toggle-tag "tag"))
 6206. (buffer-string))))
 6207. (should
 6208. (equal "* H1 :tag1:tag2:\n** H2 :foo:"
 6209. (org-test-with-temp-text "* H1 :tag1:tag2:\n** <point>H2"
 6210. (let ((org-use-tag-inheritance t)
 6211. (org-tags-column 1))
 6212. (org-toggle-tag "foo"))
 6213. (buffer-string)))))
 6214. ;;; TODO keywords
 6215. (ert-deftest test-org/auto-repeat-maybe ()
 6216. "Test `org-auto-repeat-maybe' specifications."
 6217. ;; Do not auto repeat when there is no valid time stamp with
 6218. ;; a repeater in the entry.
 6219. (should-not
 6220. (string-prefix-p
 6221. "* TODO H"
 6222. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6223. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu>"
 6224. (org-todo "DONE")
 6225. (buffer-string)))))
 6226. (should-not
 6227. (string-prefix-p
 6228. "* TODO H"
 6229. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6230. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n# <2012-03-29 Thu>"
 6231. (org-todo "DONE")
 6232. (buffer-string)))))
 6233. ;; When switching to DONE state, switch back to first TODO keyword
 6234. ;; in sequence, or the same keyword if they have different types.
 6235. (should
 6236. (string-prefix-p
 6237. "* TODO H"
 6238. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6239. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6240. (org-todo "DONE")
 6241. (buffer-string)))))
 6242. (should
 6243. (string-prefix-p
 6244. "* KWD1 H"
 6245. (let ((org-todo-keywords '((sequence "KWD1" "KWD2" "DONE"))))
 6246. (org-test-with-temp-text "* KWD2 H\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6247. (org-todo "DONE")
 6248. (buffer-string)))))
 6249. (should
 6250. (string-prefix-p
 6251. "* KWD2 H"
 6252. (let ((org-todo-keywords '((type "KWD1" "KWD2" "DONE"))))
 6253. (org-test-with-temp-text "* KWD2 H\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6254. (org-todo "DONE")
 6255. (buffer-string)))))
 6256. ;; If there was no TODO keyword in the first place, do not insert
 6257. ;; any either.
 6258. (should
 6259. (string-prefix-p
 6260. "* H"
 6261. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6262. (org-test-with-temp-text "* H\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6263. (org-todo "DONE")
 6264. (buffer-string)))))
 6265. ;; Revert to REPEAT_TO_STATE, if set.
 6266. (should
 6267. (string-prefix-p
 6268. "* KWD2 H"
 6269. (let ((org-todo-keywords '((sequence "KWD1" "KWD2" "DONE"))))
 6270. (org-test-with-temp-text
 6271. "* KWD2 H
 6272. :PROPERTIES:
 6273. :REPEAT_TO_STATE: KWD2
 6274. :END:
 6275. <2012-03-29 Thu +2y>"
 6276. (org-todo "DONE")
 6277. (buffer-string)))))
 6278. ;; When switching to DONE state, update base date. If there are
 6279. ;; multiple repeated time stamps, update them all.
 6280. (should
 6281. (string-match-p
 6282. "<2014-03-29 .* \\+2y>"
 6283. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6284. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6285. (org-todo "DONE")
 6286. (buffer-string)))))
 6287. (should
 6288. (string-match-p
 6289. "<2015-03-04 .* \\+1y>"
 6290. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6291. (org-test-with-temp-text
 6292. "* TODO H\n<2012-03-29 Thu. +2y>\n<2014-03-04 Tue +1y>"
 6293. (org-todo "DONE")
 6294. (buffer-string)))))
 6295. ;; Throw an error if repeater unit is the hour and no time is
 6296. ;; provided in the time-stamp.
 6297. (should-error
 6298. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6299. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu +2h>"
 6300. (org-todo "DONE")
 6301. (buffer-string))))
 6302. ;; Do not repeat commented time stamps.
 6303. (should-not
 6304. (string-prefix-p
 6305. "<2015-03-04 .* \\+1y>"
 6306. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6307. (org-test-with-temp-text
 6308. "* TODO H\n<2012-03-29 Thu +2y>\n# <2014-03-04 Tue +1y>"
 6309. (org-todo "DONE")
 6310. (buffer-string)))))
 6311. (should-not
 6312. (string-prefix-p
 6313. "<2015-03-04 .* \\+1y>"
 6314. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6315. (org-test-with-temp-text
 6316. "* TODO H
 6317. <2012-03-29 Thu. +2y>
 6318. #+BEGIN_EXAMPLE
 6319. <2014-03-04 Tue +1y>
 6320. #+END_EXAMPLE"
 6321. (org-todo "DONE")
 6322. (buffer-string)))))
 6323. ;; When `org-log-repeat' is non-nil or there is a CLOCK in the
 6324. ;; entry, record time of last repeat.
 6325. (should-not
 6326. (string-match-p
 6327. ":LAST_REPEAT:"
 6328. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE")))
 6329. (org-log-repeat nil))
 6330. (cl-letf (((symbol-function 'org-add-log-setup)
 6331. (lambda (&rest args) nil)))
 6332. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu. +2y>"
 6333. (org-todo "DONE")
 6334. (buffer-string))))))
 6335. (should
 6336. (string-match-p
 6337. ":LAST_REPEAT:"
 6338. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE")))
 6339. (org-log-repeat t))
 6340. (cl-letf (((symbol-function 'org-add-log-setup)
 6341. (lambda (&rest args) nil)))
 6342. (org-test-with-temp-text "* TODO H\n<2012-03-29 Thu. +2y>"
 6343. (org-todo "DONE")
 6344. (buffer-string))))))
 6345. (should
 6346. (string-match-p
 6347. ":LAST_REPEAT:"
 6348. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6349. (cl-letf (((symbol-function 'org-add-log-setup)
 6350. (lambda (&rest args) nil)))
 6351. (org-test-with-temp-text
 6352. "* TODO H\n<2012-03-29 Thu +2y>\nCLOCK: [2012-03-29 Thu 16:40]"
 6353. (org-todo "DONE")
 6354. (buffer-string))))))
 6355. ;; When a SCHEDULED entry has no repeater, remove it upon repeating
 6356. ;; the entry as it is no longer relevant.
 6357. (should-not
 6358. (string-match-p
 6359. "^SCHEDULED:"
 6360. (let ((org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6361. (org-test-with-temp-text
 6362. "* TODO H\nSCHEDULED: <2014-03-04 Tue>\n<2012-03-29 Thu +2y>"
 6363. (org-todo "DONE")
 6364. (buffer-string)))))
 6365. ;; Properly advance repeater even when a clock entry is specified
 6366. ;; and `org-log-repeat' is nil.
 6367. (should
 6368. (string-match-p
 6369. "SCHEDULED: <2014-03-29"
 6370. (let ((org-log-repeat nil)
 6371. (org-todo-keywords '((sequence "TODO" "DONE"))))
 6372. (org-test-with-temp-text
 6373. "* TODO H
 6374. SCHEDULED: <2012-03-29 Thu +2y>
 6375. CLOCK: [2012-03-29 Thu 10:00]--[2012-03-29 Thu 16:40] => 6:40"
 6376. (org-todo "DONE")
 6377. (buffer-string))))))
 6378. ;;; Timestamps API
 6379. (ert-deftest test-org/at-timestamp-p ()
 6380. "Test `org-at-timestamp-p' specifications."
 6381. (should
 6382. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>"
 6383. (org-at-timestamp-p)))
 6384. (should-not
 6385. (org-test-with-temp-text "2012-03-29 Thu"
 6386. (org-at-timestamp-p)))
 6387. ;; Test return values.
 6388. (should
 6389. (eq 'bracket
 6390. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>"
 6391. (org-at-timestamp-p))))
 6392. (should
 6393. (eq 'year
 6394. (org-test-with-temp-text "<<point>2012-03-29 Thu>"
 6395. (org-at-timestamp-p))))
 6396. (should
 6397. (eq 'month
 6398. (org-test-with-temp-text "<2012-<point>03-29 Thu>"
 6399. (org-at-timestamp-p))))
 6400. (should
 6401. (eq 'day
 6402. (org-test-with-temp-text "<2012-03-<point>29 Thu>"
 6403. (org-at-timestamp-p))))
 6404. (should
 6405. (eq 'day
 6406. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 T<point>hu>"
 6407. (org-at-timestamp-p))))
 6408. (should
 6409. (wholenump
 6410. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu +2<point>y>"
 6411. (org-at-timestamp-p))))
 6412. (should
 6413. (eq 'bracket
 6414. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu<point>>"
 6415. (org-at-timestamp-p))))
 6416. (should
 6417. (eq 'after
 6418. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu><point>»"
 6419. (org-at-timestamp-p))))
 6420. ;; Test `inactive' optional argument.
 6421. (should
 6422. (org-test-with-temp-text "[2012-03-29 Thu]"
 6423. (org-at-timestamp-p 'inactive)))
 6424. (should-not
 6425. (org-test-with-temp-text "[2012-03-29 Thu]"
 6426. (org-at-timestamp-p)))
 6427. ;; When optional argument is `agenda', recognize time-stamps in
 6428. ;; planning info line, property drawers and clocks.
 6429. (should
 6430. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <point><2012-03-29 Thu>"
 6431. (org-at-timestamp-p 'agenda)))
 6432. (should-not
 6433. (org-test-with-temp-text "* H\nSCHEDULED: <point><2012-03-29 Thu>"
 6434. (org-at-timestamp-p)))
 6435. (should
 6436. (org-test-with-temp-text
 6437. "* H\n:PROPERTIES:\n:PROP: <point><2012-03-29 Thu>\n:END:"
 6438. (org-at-timestamp-p 'agenda)))
 6439. (should-not
 6440. (org-test-with-temp-text
 6441. "* H\n:PROPERTIES:\n:PROP: <point><2012-03-29 Thu>\n:END:"
 6442. (org-at-timestamp-p)))
 6443. (should
 6444. (org-test-with-temp-text "CLOCK: <point>[2012-03-29 Thu]"
 6445. (let ((org-agenda-include-inactive-timestamps t))
 6446. (org-at-timestamp-p 'agenda))))
 6447. (should-not
 6448. (org-test-with-temp-text "CLOCK: <point>[2012-03-29 Thu]"
 6449. (let ((org-agenda-include-inactive-timestamps t))
 6450. (org-at-timestamp-p))))
 6451. (should-not
 6452. (org-test-with-temp-text "CLOCK: <point>[2012-03-29 Thu]"
 6453. (let ((org-agenda-include-inactive-timestamps t))
 6454. (org-at-timestamp-p 'inactive))))
 6455. ;; When optional argument is `lax', match any part of the document
 6456. ;; with Org timestamp syntax.
 6457. (should
 6458. (org-test-with-temp-text "# <2012-03-29 Thu><point>"
 6459. (org-at-timestamp-p 'lax)))
 6460. (should-not
 6461. (org-test-with-temp-text "# <2012-03-29 Thu><point>"
 6462. (org-at-timestamp-p)))
 6463. (should
 6464. (org-test-with-temp-text ": <2012-03-29 Thu><point>"
 6465. (org-at-timestamp-p 'lax)))
 6466. (should-not
 6467. (org-test-with-temp-text ": <2012-03-29 Thu><point>"
 6468. (org-at-timestamp-p)))
 6469. (should
 6470. (org-test-with-temp-text
 6471. "#+BEGIN_EXAMPLE\n<2012-03-29 Thu><point>\n#+END_EXAMPLE"
 6472. (org-at-timestamp-p 'lax)))
 6473. (should-not
 6474. (org-test-with-temp-text
 6475. "#+BEGIN_EXAMPLE\n<2012-03-29 Thu><point>\n#+END_EXAMPLE"
 6476. (org-at-timestamp-p)))
 6477. ;; Optional argument `lax' also matches inactive timestamps.
 6478. (should
 6479. (org-test-with-temp-text "# [2012-03-29 Thu]<point>"
 6480. (org-at-timestamp-p 'lax))))
 6481. (ert-deftest test-org/time-stamp ()
 6482. "Test `org-time-stamp' specifications."
 6483. ;; Insert chosen time stamp at point.
 6484. (should
 6485. (string-match
 6486. "Te<2014-03-04 .*?>xt"
 6487. (org-test-with-temp-text "Te<point>xt"
 6488. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6489. (lambda (&rest args)
 6490. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6491. (org-time-stamp nil)
 6492. (buffer-string)))))
 6493. ;; With a prefix argument, also insert time.
 6494. (should
 6495. (string-match
 6496. "Te<2014-03-04 .*? 00:41>xt"
 6497. (org-test-with-temp-text "Te<point>xt"
 6498. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6499. (lambda (&rest args)
 6500. (apply #'encode-time
 6501. (org-parse-time-string "2014-03-04 00:41")))))
 6502. (org-time-stamp '(4))
 6503. (buffer-string)))))
 6504. ;; With two universal prefix arguments, insert an active timestamp
 6505. ;; with the current time without prompting the user.
 6506. (should
 6507. (string-match
 6508. "Te<2014-03-04 .*? 00:41>xt"
 6509. (org-test-with-temp-text "Te<point>xt"
 6510. (cl-letf (((symbol-function 'current-time)
 6511. (lambda ()
 6512. (apply #'encode-time
 6513. (org-parse-time-string "2014-03-04 00:41")))))
 6514. (org-time-stamp '(16))
 6515. (buffer-string)))))
 6516. ;; When optional argument is non-nil, insert an inactive timestamp.
 6517. (should
 6518. (string-match
 6519. "Te\\[2014-03-04 .*?\\]xt"
 6520. (org-test-with-temp-text "Te<point>xt"
 6521. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6522. (lambda (&rest args)
 6523. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6524. (org-time-stamp nil t)
 6525. (buffer-string)))))
 6526. ;; When called from a timestamp, replace existing one.
 6527. (should
 6528. (string-match
 6529. "<2014-03-04 .*?>"
 6530. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29<point> thu.>"
 6531. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6532. (lambda (&rest args)
 6533. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6534. (org-time-stamp nil)
 6535. (buffer-string)))))
 6536. (should
 6537. (string-match
 6538. "<2014-03-04 .*?>--<2014-03-04 .*?>"
 6539. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29<point> thu.>--<2014-03-04 tue.>"
 6540. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6541. (lambda (&rest args)
 6542. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6543. (org-time-stamp nil)
 6544. (buffer-string)))))
 6545. ;; When replacing a timestamp, preserve repeater, if any.
 6546. (should
 6547. (string-match
 6548. "<2014-03-04 .*? \\+2y>"
 6549. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29<point> thu. +2y>"
 6550. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6551. (lambda (&rest args)
 6552. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6553. (org-time-stamp nil)
 6554. (buffer-string)))))
 6555. ;; When called twice in a raw, build a date range.
 6556. (should
 6557. (string-match
 6558. "<2012-03-29 .*?>--<2014-03-04 .*?>"
 6559. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 thu.><point>"
 6560. (cl-letf (((symbol-function 'org-read-date)
 6561. (lambda (&rest args)
 6562. (apply #'encode-time (org-parse-time-string "2014-03-04")))))
 6563. (let ((last-command 'org-time-stamp)
 6564. (this-command 'org-time-stamp))
 6565. (org-time-stamp nil))
 6566. (buffer-string))))))
 6567. (ert-deftest test-org/timestamp-has-time-p ()
 6568. "Test `org-timestamp-has-time-p' specifications."
 6569. ;; With time.
 6570. (should
 6571. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu 16:40>"
 6572. (org-timestamp-has-time-p (org-element-context))))
 6573. ;; Without time.
 6574. (should-not
 6575. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>"
 6576. (org-timestamp-has-time-p (org-element-context)))))
 6577. (ert-deftest test-org/get-repeat ()
 6578. "Test `org-get-repeat' specifications."
 6579. (should
 6580. (org-test-with-temp-text "* H\n<2012-03-29 Thu 16:40 +2y>"
 6581. (org-get-repeat)))
 6582. (should-not
 6583. (org-test-with-temp-text "* H\n<2012-03-29 Thu 16:40>"
 6584. (org-get-repeat)))
 6585. ;; Return proper repeat string.
 6586. (should
 6587. (equal "+2y"
 6588. (org-test-with-temp-text "* H\n<2014-03-04 Tue 16:40 +2y>"
 6589. (org-get-repeat))))
 6590. ;; Prevent false positive (commented or verbatim time stamps)
 6591. (should-not
 6592. (org-test-with-temp-text "* H\n# <2012-03-29 Thu 16:40>"
 6593. (org-get-repeat)))
 6594. (should-not
 6595. (org-test-with-temp-text
 6596. "* H\n#+BEGIN_EXAMPLE\n<2012-03-29 Thu 16:40>\n#+END_EXAMPLE"
 6597. (org-get-repeat)))
 6598. ;; Return nil when called before first heading.
 6599. (should-not
 6600. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu 16:40 +2y>"
 6601. (org-get-repeat)))
 6602. ;; When called with an optional argument, extract repeater from that
 6603. ;; string instead.
 6604. (should (equal "+2y" (org-get-repeat "<2012-03-29 Thu 16:40 +2y>")))
 6605. (should-not (org-get-repeat "<2012-03-29 Thu 16:40>")))
 6606. (ert-deftest test-org/timestamp-format ()
 6607. "Test `org-timestamp-format' specifications."
 6608. ;; Regular test.
 6609. (should
 6610. (equal
 6611. "2012-03-29 16:40"
 6612. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu 16:40>"
 6613. (org-timestamp-format (org-element-context) "%Y-%m-%d %R"))))
 6614. ;; Range end.
 6615. (should
 6616. (equal
 6617. "2012-03-29"
 6618. (org-test-with-temp-text "[2011-07-14 Thu]--[2012-03-29 Thu]"
 6619. (org-timestamp-format (org-element-context) "%Y-%m-%d" t)))))
 6620. (ert-deftest test-org/timestamp-split-range ()
 6621. "Test `org-timestamp-split-range' specifications."
 6622. ;; Extract range start (active).
 6623. (should
 6624. (equal '(2012 3 29)
 6625. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>--<2012-03-30 Fri>"
 6626. (let ((ts (org-timestamp-split-range (org-element-context))))
 6627. (mapcar (lambda (p) (org-element-property p ts))
 6628. '(:year-end :month-end :day-end))))))
 6629. ;; Extract range start (inactive)
 6630. (should
 6631. (equal '(2012 3 29)
 6632. (org-test-with-temp-text "[2012-03-29 Thu]--[2012-03-30 Fri]"
 6633. (let ((ts (org-timestamp-split-range (org-element-context))))
 6634. (mapcar (lambda (p) (org-element-property p ts))
 6635. '(:year-end :month-end :day-end))))))
 6636. ;; Extract range end (active).
 6637. (should
 6638. (equal '(2012 3 30)
 6639. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>--<2012-03-30 Fri>"
 6640. (let ((ts (org-timestamp-split-range
 6641. (org-element-context) t)))
 6642. (mapcar (lambda (p) (org-element-property p ts))
 6643. '(:year-end :month-end :day-end))))))
 6644. ;; Extract range end (inactive)
 6645. (should
 6646. (equal '(2012 3 30)
 6647. (org-test-with-temp-text "[2012-03-29 Thu]--[2012-03-30 Fri]"
 6648. (let ((ts (org-timestamp-split-range
 6649. (org-element-context) t)))
 6650. (mapcar (lambda (p) (org-element-property p ts))
 6651. '(:year-end :month-end :day-end))))))
 6652. ;; Return the timestamp if not a range.
 6653. (should
 6654. (org-test-with-temp-text "[2012-03-29 Thu]"
 6655. (let* ((ts-orig (org-element-context))
 6656. (ts-copy (org-timestamp-split-range ts-orig)))
 6657. (eq ts-orig ts-copy))))
 6658. (should
 6659. (org-test-with-temp-text "<%%(org-float t 4 2)>"
 6660. (let* ((ts-orig (org-element-context))
 6661. (ts-copy (org-timestamp-split-range ts-orig)))
 6662. (eq ts-orig ts-copy)))))
 6663. (ert-deftest test-org/timestamp-translate ()
 6664. "Test `org-timestamp-translate' specifications."
 6665. ;; Translate whole date range.
 6666. (should
 6667. (equal "<29>--<30>"
 6668. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>--<2012-03-30 Fri>"
 6669. (let ((org-display-custom-times t)
 6670. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%d>")))
 6671. (org-timestamp-translate (org-element-context))))))
 6672. ;; Translate date range start.
 6673. (should
 6674. (equal "<29>"
 6675. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>--<2012-03-30 Fri>"
 6676. (let ((org-display-custom-times t)
 6677. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%d>")))
 6678. (org-timestamp-translate (org-element-context) 'start)))))
 6679. ;; Translate date range end.
 6680. (should
 6681. (equal "<30>"
 6682. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>--<2012-03-30 Fri>"
 6683. (let ((org-display-custom-times t)
 6684. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%d>")))
 6685. (org-timestamp-translate (org-element-context) 'end)))))
 6686. ;; Translate time range.
 6687. (should
 6688. (equal "<08>--<16>"
 6689. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu 8:30-16:40>"
 6690. (let ((org-display-custom-times t)
 6691. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%H>")))
 6692. (org-timestamp-translate (org-element-context))))))
 6693. ;; Translate non-range timestamp.
 6694. (should
 6695. (equal "<29>"
 6696. (org-test-with-temp-text "<2012-03-29 Thu>"
 6697. (let ((org-display-custom-times t)
 6698. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%d>")))
 6699. (org-timestamp-translate (org-element-context))))))
 6700. ;; Do not change `diary' timestamps.
 6701. (should
 6702. (equal "<%%(org-float t 4 2)>"
 6703. (org-test-with-temp-text "<%%(org-float t 4 2)>"
 6704. (let ((org-display-custom-times t)
 6705. (org-time-stamp-custom-formats '("<%d>" . "<%d>")))
 6706. (org-timestamp-translate (org-element-context)))))))
 6707. (ert-deftest test-org/timestamp-from-string ()
 6708. "Test `org-timestamp-from-string' specifications."
 6709. ;; Return nil if argument is not a valid Org timestamp.
 6710. (should-not (org-timestamp-from-string ""))
 6711. (should-not (org-timestamp-from-string nil))
 6712. (should-not (org-timestamp-from-string "<2012-03-29"))
 6713. ;; Otherwise, return a valid Org timestamp object.
 6714. (should
 6715. (equal "<2012-03-29 Thu>"
 6716. (let ((system-time-locale "en_US"))
 6717. (org-element-interpret-data
 6718. (org-timestamp-from-string "<2012-03-29 Thu>")))))
 6719. (should
 6720. (equal "[2014-03-04 Tue]"
 6721. (let ((system-time-locale "en_US"))
 6722. (org-element-interpret-data
 6723. (org-timestamp-from-string "[2014-03-04 Tue]"))))))
 6724. (ert-deftest test-org/timestamp-from-time ()
 6725. "Test `org-timestamp-from-time' specifications."
 6726. ;; Standard test.
 6727. (should
 6728. (equal "<2012-03-29 Thu>"
 6729. (let ((system-time-locale "en_US"))
 6730. (org-element-interpret-data
 6731. (org-timestamp-from-time
 6732. (apply #'encode-time
 6733. (org-parse-time-string "<2012-03-29 Thu 16:40>")))))))
 6734. ;; When optional argument WITH-TIME is non-nil, provide time
 6735. ;; information.
 6736. (should
 6737. (equal "<2012-03-29 Thu 16:40>"
 6738. (let ((system-time-locale "en_US"))
 6739. (org-element-interpret-data
 6740. (org-timestamp-from-time
 6741. (apply #'encode-time
 6742. (org-parse-time-string "<2012-03-29 Thu 16:40>"))
 6743. t)))))
 6744. ;; When optional argument INACTIVE is non-nil, return an inactive
 6745. ;; timestamp.
 6746. (should
 6747. (equal "[2012-03-29 Thu]"
 6748. (let ((system-time-locale "en_US"))
 6749. (org-element-interpret-data
 6750. (org-timestamp-from-time
 6751. (apply #'encode-time
 6752. (org-parse-time-string "<2012-03-29 Thu 16:40>"))
 6753. nil t))))))
 6754. (ert-deftest test-org/timestamp-to-time ()
 6755. "Test `org-timestamp-to-time' specifications."
 6756. (should
 6757. (equal "2014-03-04"
 6758. (format-time-string
 6759. "%Y-%m-%d"
 6760. (org-timestamp-to-time
 6761. (org-timestamp-from-string "<2014-03-04 Tue>")))))
 6762. (should
 6763. (equal "2014-03-04"
 6764. (format-time-string
 6765. "%Y-%m-%d"
 6766. (org-timestamp-to-time
 6767. (org-timestamp-from-string "[2014-03-04 Tue]")))))
 6768. (should
 6769. (equal "2012-03-29 08:30"
 6770. (format-time-string
 6771. "%Y-%m-%d %H:%M"
 6772. (org-timestamp-to-time
 6773. (org-timestamp-from-string "<2012-03-29 Thu 08:30-16:40>")))))
 6774. (should
 6775. (equal "2012-03-29"
 6776. (format-time-string
 6777. "%Y-%m-%d"
 6778. (org-timestamp-to-time
 6779. (org-timestamp-from-string "<2012-03-29 Thu>--<2014-03-04 Tue>")))))
 6780. (should
 6781. (equal "2012-03-29"
 6782. (format-time-string
 6783. "%Y-%m-%d"
 6784. (org-timestamp-to-time
 6785. (org-timestamp-from-string "[2012-03-29 Thu]--[2014-03-04 Tue]")))))
 6786. ;; When optional argument END is non-nil, use end of date range or
 6787. ;; time range.
 6788. (should
 6789. (equal "2012-03-29 16:40"
 6790. (format-time-string
 6791. "%Y-%m-%d %H:%M"
 6792. (org-timestamp-to-time
 6793. (org-timestamp-from-string "<2012-03-29 Thu 08:30-16:40>")
 6794. t))))
 6795. (should
 6796. (equal "2014-03-04"
 6797. (format-time-string
 6798. "%Y-%m-%d"
 6799. (org-timestamp-to-time
 6800. (org-timestamp-from-string "<2012-03-29 Thu>--<2014-03-04 Tue>")
 6801. t))))
 6802. (should
 6803. (equal "2014-03-04"
 6804. (format-time-string
 6805. "%Y-%m-%d"
 6806. (org-timestamp-to-time
 6807. (org-timestamp-from-string "[2012-03-29 Thu]--[2014-03-04 Tue]")
 6808. t)))))
 6809. ;;; Visibility
 6810. (ert-deftest test-org/flag-drawer ()
 6811. "Test `org-flag-drawer' specifications."
 6812. ;; Hide drawer.
 6813. (should
 6814. (org-test-with-temp-text ":DRAWER:\ncontents\n:END:"
 6815. (org-flag-drawer t)
 6816. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6817. ;; Show drawer.
 6818. (should-not
 6819. (org-test-with-temp-text ":DRAWER:\ncontents\n:END:"
 6820. (org-flag-drawer t)
 6821. (org-flag-drawer nil)
 6822. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6823. ;; Test optional argument.
 6824. (should
 6825. (org-test-with-temp-text "Text\n:D1:\nc1\n:END:\n\n:D2:\nc2\n:END:"
 6826. (let ((drawer (save-excursion (search-forward ":D2")
 6827. (org-element-at-point))))
 6828. (org-flag-drawer t drawer)
 6829. (get-char-property (progn (search-forward ":D2") (line-end-position))
 6830. 'invisible))))
 6831. (should-not
 6832. (org-test-with-temp-text ":D1:\nc1\n:END:\n\n:D2:\nc2\n:END:"
 6833. (let ((drawer (save-excursion (search-forward ":D2")
 6834. (org-element-at-point))))
 6835. (org-flag-drawer t drawer)
 6836. (get-char-property (line-end-position) 'invisible))))
 6837. ;; Do not hide fake drawers.
 6838. (should-not
 6839. (org-test-with-temp-text "#+begin_example\n:D:\nc\n:END:\n#+end_example"
 6840. (forward-line 1)
 6841. (org-flag-drawer t)
 6842. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6843. ;; Do not hide incomplete drawers.
 6844. (should-not
 6845. (org-test-with-temp-text ":D:\nparagraph"
 6846. (forward-line 1)
 6847. (org-flag-drawer t)
 6848. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6849. ;; Do not hide drawers when called from final blank lines.
 6850. (should-not
 6851. (org-test-with-temp-text ":DRAWER:\nA\n:END:\n\n"
 6852. (goto-char (point-max))
 6853. (org-flag-drawer t)
 6854. (goto-char (point-min))
 6855. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6856. ;; Don't leave point in an invisible part of the buffer when hiding
 6857. ;; a drawer away.
 6858. (should-not
 6859. (org-test-with-temp-text ":DRAWER:\ncontents\n:END:"
 6860. (goto-char (point-max))
 6861. (org-flag-drawer t)
 6862. (get-char-property (point) 'invisible))))
 6863. (ert-deftest test-org/hide-block-toggle ()
 6864. "Test `org-hide-block-toggle' specifications."
 6865. ;; Error when not at a block.
 6866. (should-error
 6867. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents"
 6868. (org-hide-block-toggle 'off)
 6869. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6870. ;; Hide block.
 6871. (should
 6872. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_CENTER\ncontents\n#+END_CENTER"
 6873. (org-hide-block-toggle)
 6874. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6875. (should
 6876. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_EXAMPLE\ncontents\n#+END_EXAMPLE"
 6877. (org-hide-block-toggle)
 6878. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6879. ;; Show block unconditionally when optional argument is `off'.
 6880. (should-not
 6881. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n#+END_QUOTE"
 6882. (org-hide-block-toggle)
 6883. (org-hide-block-toggle 'off)
 6884. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6885. (should-not
 6886. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n#+END_QUOTE"
 6887. (org-hide-block-toggle 'off)
 6888. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6889. ;; Hide block unconditionally when optional argument is non-nil.
 6890. (should
 6891. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n#+END_QUOTE"
 6892. (org-hide-block-toggle t)
 6893. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6894. (should
 6895. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n#+END_QUOTE"
 6896. (org-hide-block-toggle)
 6897. (org-hide-block-toggle t)
 6898. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6899. ;; Do not hide block when called from final blank lines.
 6900. (should-not
 6901. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n#+END_QUOTE\n\n<point>"
 6902. (org-hide-block-toggle)
 6903. (goto-char (point-min))
 6904. (get-char-property (line-end-position) 'invisible)))
 6905. ;; Don't leave point in an invisible part of the buffer when hiding
 6906. ;; a block away.
 6907. (should-not
 6908. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\ncontents\n<point>#+END_QUOTE"
 6909. (org-hide-block-toggle)
 6910. (get-char-property (point) 'invisible))))
 6911. (ert-deftest test-org/hide-block-toggle-maybe ()
 6912. "Test `org-hide-block-toggle-maybe' specifications."
 6913. (should
 6914. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN: dynamic\nContents\n#+END:"
 6915. (org-hide-block-toggle-maybe)))
 6916. (should-not
 6917. (org-test-with-temp-text "Paragraph" (org-hide-block-toggle-maybe))))
 6918. (ert-deftest test-org/show-set-visibility ()
 6919. "Test `org-show-set-visibility' specifications."
 6920. ;; Do not throw an error before first heading.
 6921. (should
 6922. (org-test-with-temp-text "Preamble\n* Headline"
 6923. (org-show-set-visibility 'tree)
 6924. t))
 6925. ;; Test all visibility spans, both on headline and in entry.
 6926. (let ((list-visible-lines
 6927. (lambda (state headerp)
 6928. (org-test-with-temp-text "* Grandmother (0)
 6929. ** Uncle (1)
 6930. *** Heir (2)
 6931. ** Father (3)
 6932. Ancestor text (4)
 6933. *** Sister (5)
 6934. Sibling text (6)
 6935. *** Self (7)
 6936. Match (8)
 6937. **** First born (9)
 6938. Child text (10)
 6939. **** The other child (11)
 6940. *** Brother (12)
 6941. ** Aunt (13)
 6942. "
 6943. (org-cycle t)
 6944. (search-forward (if headerp "Self" "Match"))
 6945. (org-show-set-visibility state)
 6946. (goto-char (point-min))
 6947. (let (result (line 0))
 6948. (while (not (eobp))
 6949. (unless (org-invisible-p2) (push line result))
 6950. (cl-incf line)
 6951. (forward-line))
 6952. (nreverse result))))))
 6953. (should (equal '(0 7) (funcall list-visible-lines 'minimal t)))
 6954. (should (equal '(0 7 8) (funcall list-visible-lines 'minimal nil)))
 6955. (should (equal '(0 7 8 9) (funcall list-visible-lines 'local t)))
 6956. (should (equal '(0 7 8 9) (funcall list-visible-lines 'local nil)))
 6957. (should (equal '(0 3 7) (funcall list-visible-lines 'ancestors t)))
 6958. (should (equal '(0 3 7 8) (funcall list-visible-lines 'ancestors nil)))
 6959. (should (equal '(0 3 5 7 12) (funcall list-visible-lines 'lineage t)))
 6960. (should (equal '(0 3 5 7 8 9 12) (funcall list-visible-lines 'lineage nil)))
 6961. (should (equal '(0 1 3 5 7 12 13) (funcall list-visible-lines 'tree t)))
 6962. (should (equal '(0 1 3 5 7 8 9 11 12 13)
 6963. (funcall list-visible-lines 'tree nil)))
 6964. (should (equal '(0 1 3 4 5 7 12 13)
 6965. (funcall list-visible-lines 'canonical t)))
 6966. (should (equal '(0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 13)
 6967. (funcall list-visible-lines 'canonical nil))))
 6968. ;; When point is hidden in a drawer or a block, make sure to make it
 6969. ;; visible.
 6970. (should-not
 6971. (org-test-with-temp-text "#+BEGIN_QUOTE\nText\n#+END_QUOTE"
 6972. (org-hide-block-toggle)
 6973. (search-forward "Text")
 6974. (org-show-set-visibility 'minimal)
 6975. (org-invisible-p2)))
 6976. (should-not
 6977. (org-test-with-temp-text ":DRAWER:\nText\n:END:"
 6978. (org-flag-drawer t)
 6979. (search-forward "Text")
 6980. (org-show-set-visibility 'minimal)
 6981. (org-invisible-p2)))
 6982. (should-not
 6983. (org-test-with-temp-text
 6984. "#+BEGIN_QUOTE\n<point>:DRAWER:\nText\n:END:\n#+END_QUOTE"
 6985. (org-flag-drawer t)
 6986. (forward-line -1)
 6987. (org-hide-block-toggle)
 6988. (search-forward "Text")
 6989. (org-show-set-visibility 'minimal)
 6990. (org-invisible-p2))))
 6991. (defun test-org/copy-visible ()
 6992. "Test `org-copy-visible' specifications."
 6993. (should
 6994. (equal "Foo"
 6995. (org-test-with-temp-text "Foo"
 6996. (let ((kill-ring nil))
 6997. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 6998. (current-kill 0 t)))))
 6999. ;; Skip invisible characters by text property.
 7000. (should
 7001. (equal "Foo"
 7002. (org-test-with-temp-text #("F<hidden>oo" 1 7 (invisible t))
 7003. (let ((kill-ring nil))
 7004. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 7005. (current-kill 0 t)))))
 7006. ;; Skip invisible characters by overlay.
 7007. (should
 7008. (equal "Foo"
 7009. (org-test-with-temp-text "F<hidden>oo"
 7010. (let ((o (make-overlay 2 10)))
 7011. (overlay-put o 'invisible t))
 7012. (let ((kill-ring nil))
 7013. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 7014. (current-kill 0 t)))))
 7015. ;; Handle invisible characters at the beginning and the end of the
 7016. ;; buffer.
 7017. (should
 7018. (equal "Foo"
 7019. (org-test-with-temp-text #("<hidden>Foo" 0 8 (invisible t))
 7020. (let ((kill-ring nil))
 7021. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 7022. (current-kill 0 t)))))
 7023. (should
 7024. (equal "Foo"
 7025. (org-test-with-temp-text #("Foo<hidden>" 3 11 (invisible t))
 7026. (let ((kill-ring nil))
 7027. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 7028. (current-kill 0 t)))))
 7029. ;; Handle multiple visible parts.
 7030. (should
 7031. (equal "abc"
 7032. (org-test-with-temp-text
 7033. #("aXbXc" 1 2 (invisible t) 3 4 (invisible t))
 7034. (let ((kill-ring nil))
 7035. (org-copy-visible (point-min) (point-max))
 7036. (current-kill 0 t))))))
 7037. (ert-deftest test-org/set-visibility-according-to-property ()
 7038. "Test `org-set-visibility-according-to-property' specifications."
 7039. ;; "folded" state.
 7040. (should
 7041. (org-test-with-temp-text
 7042. "
 7043. * a
 7044. :PROPERTIES:
 7045. :VISIBILITY: folded
 7046. :END:
 7047. ** <point>b"
 7048. (org-set-visibility-according-to-property)
 7049. (invisible-p (point))))
 7050. ;; "children" state.
 7051. (should
 7052. (org-test-with-temp-text
 7053. "
 7054. * a
 7055. :PROPERTIES:
 7056. :VISIBILITY: children
 7057. :END:
 7058. ** b
 7059. <point>Contents
 7060. ** c"
 7061. (org-set-visibility-according-to-property)
 7062. (invisible-p (point))))
 7063. (should
 7064. (org-test-with-temp-text
 7065. "
 7066. * a
 7067. :PROPERTIES:
 7068. :VISIBILITY: children
 7069. :END:
 7070. ** b
 7071. Contents
 7072. *** <point>c"
 7073. (org-set-visibility-according-to-property)
 7074. (invisible-p (point))))
 7075. ;; "content" state.
 7076. (should
 7077. (org-test-with-temp-text
 7078. "
 7079. * a
 7080. :PROPERTIES:
 7081. :VISIBILITY: content
 7082. :END:
 7083. ** b
 7084. <point>Contents
 7085. *** c"
 7086. (org-set-visibility-according-to-property)
 7087. (invisible-p (point))))
 7088. (should
 7089. (org-test-with-temp-text
 7090. "
 7091. * a
 7092. :PROPERTIES:
 7093. :VISIBILITY: content
 7094. :END:
 7095. ** b
 7096. Contents
 7097. *** <point>c"
 7098. (org-set-visibility-according-to-property)
 7099. (not (invisible-p (point)))))
 7100. ;; "showall" state.
 7101. (should
 7102. (org-test-with-temp-text
 7103. "
 7104. * a
 7105. :PROPERTIES:
 7106. :VISIBILITY: showall
 7107. :END:
 7108. ** b
 7109. <point>Contents
 7110. *** c"
 7111. (org-set-visibility-according-to-property)
 7112. (not (invisible-p (point)))))
 7113. (should
 7114. (org-test-with-temp-text
 7115. "
 7116. * a
 7117. :PROPERTIES:
 7118. :VISIBILITY: showall
 7119. :END:
 7120. ** b
 7121. Contents
 7122. *** <point>c"
 7123. (org-set-visibility-according-to-property)
 7124. (not (invisible-p (point))))))
 7125. ;;; Yank and Kill
 7126. (ert-deftest test-org/paste-subtree ()
 7127. "Test `org-paste-subtree' specifications."
 7128. ;; Return an error if text to yank is not a set of subtrees.
 7129. (should-error (org-paste-subtree nil "Text"))
 7130. ;; Adjust level according to current one.
 7131. (should
 7132. (equal "* H\n* Text\n"
 7133. (org-test-with-temp-text "* H\n<point>"
 7134. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7135. (buffer-string))))
 7136. (should
 7137. (equal "* H1\n** H2\n** Text\n"
 7138. (org-test-with-temp-text "* H1\n** H2\n<point>"
 7139. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7140. (buffer-string))))
 7141. ;; When not on a heading, move to next heading before yanking.
 7142. (should
 7143. (equal "* H1\nParagraph\n* Text\n* H2"
 7144. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>Paragraph\n* H2"
 7145. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7146. (buffer-string))))
 7147. ;; If point is between two headings, use the deepest level.
 7148. (should
 7149. (equal "* H1\n\n* Text\n* H2"
 7150. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>\n* H2"
 7151. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7152. (buffer-string))))
 7153. (should
 7154. (equal "** H1\n\n** Text\n* H2"
 7155. (org-test-with-temp-text "** H1\n<point>\n* H2"
 7156. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7157. (buffer-string))))
 7158. (should
 7159. (equal "* H1\n\n** Text\n** H2"
 7160. (org-test-with-temp-text "* H1\n<point>\n** H2"
 7161. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7162. (buffer-string))))
 7163. ;; When on an empty heading, after the stars, deduce the new level
 7164. ;; from the number of stars.
 7165. (should
 7166. (equal "*** Text\n"
 7167. (org-test-with-temp-text "*** <point>"
 7168. (org-paste-subtree nil "* Text")
 7169. (buffer-string))))
 7170. ;; Optional argument LEVEL forces a level for the subtree.
 7171. (should
 7172. (equal "* H\n*** Text\n"
 7173. (org-test-with-temp-text "* H<point>"
 7174. (org-paste-subtree 3 "* Text")
 7175. (buffer-string)))))
 7176. (provide 'test-org)
 7177. ;;; test-org.el ends here