ob-core.el 119 KB


 1. ;;; ob-core.el --- Working with Code Blocks -*- lexical-binding: t; -*-
 2. ;; Copyright (C) 2009-2018 Free Software Foundation, Inc.
 3. ;; Authors: Eric Schulte
 4. ;; Dan Davison
 5. ;; Keywords: literate programming, reproducible research
 6. ;; Homepage: https://orgmode.org
 7. ;; This file is part of GNU Emacs.
 8. ;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
 9. ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
 10. ;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 11. ;; (at your option) any later version.
 12. ;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
 13. ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 15. ;; GNU General Public License for more details.
 16. ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. ;; along with GNU Emacs. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 18. ;;; Code:
 19. (require 'cl-lib)
 20. (require 'ob-eval)
 21. (require 'org-macs)
 22. (require 'org-compat)
 23. (defconst org-babel-exeext
 24. (if (memq system-type '(windows-nt cygwin))
 25. ".exe"
 26. nil))
 27. (defvar org-babel-library-of-babel)
 28. (defvar org-edit-src-content-indentation)
 29. (defvar org-link-file-path-type)
 30. (defvar org-src-lang-modes)
 31. (defvar org-src-preserve-indentation)
 32. (declare-function org-at-item-p "org-list" ())
 33. (declare-function org-at-table-p "org" (&optional table-type))
 34. (declare-function org-babel-lob-execute-maybe "ob-lob" ())
 35. (declare-function org-babel-ref-goto-headline-id "ob-ref" (id))
 36. (declare-function org-babel-ref-headline-body "ob-ref" ())
 37. (declare-function org-babel-ref-parse "ob-ref" (assignment))
 38. (declare-function org-babel-ref-resolve "ob-ref" (ref))
 39. (declare-function org-babel-ref-split-args "ob-ref" (arg-string))
 40. (declare-function org-babel-tangle-comment-links "ob-tangle" (&optional info))
 41. (declare-function org-current-level "org" ())
 42. (declare-function org-cycle "org" (&optional arg))
 43. (declare-function org-edit-src-code "org-src" (&optional code edit-buffer-name))
 44. (declare-function org-edit-src-exit "org-src" ())
 45. (declare-function org-element-at-point "org-element" ())
 46. (declare-function org-element-context "org-element" (&optional element))
 47. (declare-function org-element-normalize-string "org-element" (s))
 48. (declare-function org-element-property "org-element" (property element))
 49. (declare-function org-element-type "org-element" (element))
 50. (declare-function org-entry-get "org" (pom property &optional inherit literal-nil))
 51. (declare-function org-escape-code-in-region "org-src" (beg end))
 52. (declare-function org-indent-line "org" ())
 53. (declare-function org-list-get-list-end "org-list" (item struct prevs))
 54. (declare-function org-list-prevs-alist "org-list" (struct))
 55. (declare-function org-list-struct "org-list" ())
 56. (declare-function org-list-to-generic "org-list" (LIST PARAMS))
 57. (declare-function org-list-to-lisp "org-list" (&optional delete))
 58. (declare-function org-macro-escape-arguments "org-macro" (&rest args))
 59. (declare-function org-make-options-regexp "org" (kwds &optional extra))
 60. (declare-function org-mark-ring-push "org" (&optional pos buffer))
 61. (declare-function org-narrow-to-subtree "org" ())
 62. (declare-function org-next-block "org" (arg &optional backward block-regexp))
 63. (declare-function org-open-at-point "org" (&optional in-emacs reference-buffer))
 64. (declare-function org-previous-block "org" (arg &optional block-regexp))
 65. (declare-function org-show-context "org" (&optional key))
 66. (declare-function org-src-coderef-format "org-src" (&optional element))
 67. (declare-function org-src-coderef-regexp "org-src" (fmt &optional label))
 68. (declare-function org-table-align "org-table" ())
 69. (declare-function org-table-end "org-table" (&optional table-type))
 70. (declare-function org-table-import "org-table" (file arg))
 71. (declare-function org-table-to-lisp "org-table" (&optional txt))
 72. (declare-function org-unescape-code-in-string "org-src" (s))
 73. (declare-function orgtbl-to-generic "org-table" (table params))
 74. (declare-function orgtbl-to-orgtbl "org-table" (table params))
 75. (declare-function tramp-compat-make-temp-file "tramp-compat" (filename &optional dir-flag))
 76. (defgroup org-babel nil
 77. "Code block evaluation and management in `org-mode' documents."
 78. :tag "Babel"
 79. :group 'org)
 80. (defcustom org-confirm-babel-evaluate t
 81. "Confirm before evaluation.
 82. \\<org-mode-map>\
 83. Require confirmation before interactively evaluating code
 84. blocks in Org buffers. The default value of this variable is t,
 85. meaning confirmation is required for any code block evaluation.
 86. This variable can be set to nil to inhibit any future
 87. confirmation requests. This variable can also be set to a
 88. function which takes two arguments the language of the code block
 89. and the body of the code block. Such a function should then
 90. return a non-nil value if the user should be prompted for
 91. execution or nil if no prompt is required.
 92. Warning: Disabling confirmation may result in accidental
 93. evaluation of potentially harmful code. It may be advisable
 94. remove code block execution from `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' \
 95. as further protection
 96. against accidental code block evaluation. The
 97. `org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c' variable can be used to
 98. remove code block execution from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' keybinding."
 99. :group 'org-babel
 100. :version "24.1"
 101. :type '(choice boolean function))
 102. ;; don't allow this variable to be changed through file settings
 103. (put 'org-confirm-babel-evaluate 'safe-local-variable (lambda (x) (eq x t)))
 104. (defcustom org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c nil
 105. "\\<org-mode-map>\
 106. Remove code block evaluation from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' key binding."
 107. :group 'org-babel
 108. :version "24.1"
 109. :type 'boolean)
 110. (defcustom org-babel-results-keyword "RESULTS"
 111. "Keyword used to name results generated by code blocks.
 112. It should be \"RESULTS\". However any capitalization may be
 113. used."
 114. :group 'org-babel
 115. :version "24.4"
 116. :package-version '(Org . "8.0")
 117. :type 'string
 118. :safe (lambda (v)
 119. (and (stringp v)
 120. (eq (compare-strings "RESULTS" nil nil v nil nil t)
 121. t))))
 122. (defcustom org-babel-noweb-wrap-start "<<"
 123. "String used to begin a noweb reference in a code block.
 124. See also `org-babel-noweb-wrap-end'."
 125. :group 'org-babel
 126. :type 'string)
 127. (defcustom org-babel-noweb-wrap-end ">>"
 128. "String used to end a noweb reference in a code block.
 129. See also `org-babel-noweb-wrap-start'."
 130. :group 'org-babel
 131. :type 'string)
 132. (defcustom org-babel-inline-result-wrap "=%s="
 133. "Format string used to wrap inline results.
 134. This string must include a \"%s\" which will be replaced by the results."
 135. :group 'org-babel
 136. :type 'string)
 137. (put 'org-babel-inline-result-wrap
 138. 'safe-local-variable
 139. (lambda (value)
 140. (and (stringp value)
 141. (string-match-p "%s" value))))
 142. (defcustom org-babel-hash-show-time nil
 143. "Non-nil means show the time the code block was evaluated in the result hash."
 144. :group 'org-babel
 145. :type 'boolean
 146. :version "26.1"
 147. :package-version '(Org . "9.0")
 148. :safe #'booleanp)
 149. (defcustom org-babel-uppercase-example-markers nil
 150. "When non-nil, begin/end example markers will be inserted in upper case."
 151. :group 'org-babel
 152. :type 'boolean
 153. :version "26.1"
 154. :package-version '(Org . "9.1")
 155. :safe #'booleanp)
 156. (defun org-babel-noweb-wrap (&optional regexp)
 157. (concat org-babel-noweb-wrap-start
 158. (or regexp "\\([^ \t\n].+?[^ \t]\\|[^ \t\n]\\)")
 159. org-babel-noweb-wrap-end))
 160. (defvar org-babel-src-name-regexp
 161. "^[ \t]*#\\+name:[ \t]*"
 162. "Regular expression used to match a source name line.")
 163. (defvar org-babel-multi-line-header-regexp
 164. "^[ \t]*#\\+headers?:[ \t]*\\([^\n]*\\)$"
 165. "Regular expression used to match multi-line header arguments.")
 166. (defvar org-babel-src-block-regexp
 167. (concat
 168. ;; (1) indentation (2) lang
 169. "^\\([ \t]*\\)#\\+begin_src[ \t]+\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*"
 170. ;; (3) switches
 171. "\\([^\":\n]*\"[^\"\n*]*\"[^\":\n]*\\|[^\":\n]*\\)"
 172. ;; (4) header arguments
 173. "\\([^\n]*\\)\n"
 174. ;; (5) body
 175. "\\([^\000]*?\n\\)??[ \t]*#\\+end_src")
 176. "Regexp used to identify code blocks.")
 177. (defun org-babel--get-vars (params)
 178. "Return the babel variable assignments in PARAMS.
 179. PARAMS is a quasi-alist of header args, which may contain
 180. multiple entries for the key `:var'. This function returns a
 181. list of the cdr of all the `:var' entries."
 182. (mapcar #'cdr
 183. (cl-remove-if-not (lambda (x) (eq (car x) :var)) params)))
 184. (defvar org-babel-exp-reference-buffer nil
 185. "Buffer containing original contents of the exported buffer.
 186. This is used by Babel to resolve references in source blocks.
 187. Its value is dynamically bound during export.")
 188. (defun org-babel-check-confirm-evaluate (info)
 189. "Check whether INFO allows code block evaluation.
 190. Returns nil if evaluation is disallowed, t if it is
 191. unconditionally allowed, and the symbol `query' if the user
 192. should be asked whether to allow evaluation."
 193. (let* ((headers (nth 2 info))
 194. (eval (or (cdr (assq :eval headers))
 195. (when (assq :noeval headers) "no")))
 196. (eval-no (member eval '("no" "never")))
 197. (export org-babel-exp-reference-buffer)
 198. (eval-no-export (and export (member eval '("no-export" "never-export"))))
 199. (noeval (or eval-no eval-no-export))
 200. (query (or (equal eval "query")
 201. (and export (equal eval "query-export"))
 202. (if (functionp org-confirm-babel-evaluate)
 203. (funcall org-confirm-babel-evaluate
 204. ;; Language, code block body.
 205. (nth 0 info) (nth 1 info))
 206. org-confirm-babel-evaluate))))
 207. (cond
 208. (noeval nil)
 209. (query 'query)
 210. (t t))))
 211. (defun org-babel-check-evaluate (info)
 212. "Check if code block INFO should be evaluated.
 213. Do not query the user, but do display an informative message if
 214. evaluation is blocked. Returns non-nil if evaluation is not blocked."
 215. (let ((confirmed (org-babel-check-confirm-evaluate info)))
 216. (unless confirmed
 217. (message "Evaluation of this %s code block%sis disabled."
 218. (nth 0 info)
 219. (let ((name (nth 4 info)))
 220. (if name (format " (%s) " name) " "))))
 221. confirmed))
 222. ;; Dynamically scoped for asynchronous export.
 223. (defvar org-babel-confirm-evaluate-answer-no)
 224. (defun org-babel-confirm-evaluate (info)
 225. "Confirm evaluation of the code block INFO.
 226. This query can also be suppressed by setting the value of
 227. `org-confirm-babel-evaluate' to nil, in which case all future
 228. interactive code block evaluations will proceed without any
 229. confirmation from the user.
 230. Note disabling confirmation may result in accidental evaluation
 231. of potentially harmful code.
 232. The variable `org-babel-confirm-evaluate-answer-no' is used by
 233. the async export process, which requires a non-interactive
 234. environment, to override this check."
 235. (let* ((evalp (org-babel-check-confirm-evaluate info))
 236. (lang (nth 0 info))
 237. (name (nth 4 info))
 238. (name-string (if name (format " (%s) " name) " ")))
 239. (pcase evalp
 240. (`nil nil)
 241. (`t t)
 242. (`query (or
 243. (and (not (bound-and-true-p
 244. org-babel-confirm-evaluate-answer-no))
 245. (yes-or-no-p
 246. (format "Evaluate this %s code block%son your system? "
 247. lang name-string)))
 248. (progn
 249. (message "Evaluation of this %s code block%sis aborted."
 250. lang name-string)
 251. nil)))
 252. (x (error "Unexpected value `%s' from `org-babel-check-confirm-evaluate'" x)))))
 253. ;;;###autoload
 254. (defun org-babel-execute-safely-maybe ()
 255. (unless org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c
 256. (org-babel-execute-maybe)))
 257. ;;;###autoload
 258. (defun org-babel-execute-maybe ()
 259. (interactive)
 260. (or (org-babel-execute-src-block-maybe)
 261. (org-babel-lob-execute-maybe)))
 262. (defmacro org-babel-when-in-src-block (&rest body)
 263. "Execute BODY if point is in a source block and return t.
 264. Otherwise do nothing and return nil."
 265. `(if (memq (org-element-type (org-element-context))
 266. '(inline-src-block src-block))
 267. (progn
 268. ,@body
 269. t)
 270. nil))
 271. (defun org-babel-execute-src-block-maybe ()
 272. "Conditionally execute a source block.
 273. Detect if this is context for a Babel src-block and if so
 274. then run `org-babel-execute-src-block'."
 275. (interactive)
 276. (org-babel-when-in-src-block
 277. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 278. (org-babel-execute-src-block current-prefix-arg)))
 279. ;;;###autoload
 280. (defun org-babel-view-src-block-info ()
 281. "Display information on the current source block.
 282. This includes header arguments, language and name, and is largely
 283. a window into the `org-babel-get-src-block-info' function."
 284. (interactive)
 285. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 286. (full (lambda (it) (> (length it) 0)))
 287. (printf (lambda (fmt &rest args) (princ (apply #'format fmt args)))))
 288. (when info
 289. (with-help-window (help-buffer)
 290. (let ((name (nth 4 info))
 291. (lang (nth 0 info))
 292. (switches (nth 3 info))
 293. (header-args (nth 2 info)))
 294. (when name (funcall printf "Name: %s\n" name))
 295. (when lang (funcall printf "Lang: %s\n" lang))
 296. (funcall printf "Properties:\n")
 297. (funcall printf "\t:header-args \t%s\n" (org-entry-get (point) "header-args" t))
 298. (funcall printf "\t:header-args:%s \t%s\n" lang (org-entry-get (point) (concat "header-args:" lang) t))
 299. (when (funcall full switches) (funcall printf "Switches: %s\n" switches))
 300. (funcall printf "Header Arguments:\n")
 301. (dolist (pair (sort header-args
 302. (lambda (a b) (string< (symbol-name (car a))
 303. (symbol-name (car b))))))
 304. (when (funcall full (format "%s" (cdr pair)))
 305. (funcall printf "\t%S%s\t%s\n"
 306. (car pair)
 307. (if (> (length (format "%S" (car pair))) 7) "" "\t")
 308. (cdr pair)))))))))
 309. ;;;###autoload
 310. (defun org-babel-expand-src-block-maybe ()
 311. "Conditionally expand a source block.
 312. Detect if this is context for an org-babel src-block and if so
 313. then run `org-babel-expand-src-block'."
 314. (interactive)
 315. (org-babel-when-in-src-block
 316. (org-babel-expand-src-block current-prefix-arg)))
 317. ;;;###autoload
 318. (defun org-babel-load-in-session-maybe ()
 319. "Conditionally load a source block in a session.
 320. Detect if this is context for an org-babel src-block and if so
 321. then run `org-babel-load-in-session'."
 322. (interactive)
 323. (org-babel-when-in-src-block
 324. (org-babel-load-in-session current-prefix-arg)))
 325. (add-hook 'org-metaup-hook 'org-babel-load-in-session-maybe)
 326. ;;;###autoload
 327. (defun org-babel-pop-to-session-maybe ()
 328. "Conditionally pop to a session.
 329. Detect if this is context for an org-babel src-block and if so
 330. then run `org-babel-switch-to-session'."
 331. (interactive)
 332. (org-babel-when-in-src-block
 333. (org-babel-switch-to-session current-prefix-arg)))
 334. (add-hook 'org-metadown-hook 'org-babel-pop-to-session-maybe)
 335. (defconst org-babel-common-header-args-w-values
 336. '((cache . ((no yes)))
 337. (cmdline . :any)
 338. (colnames . ((nil no yes)))
 339. (comments . ((no link yes org both noweb)))
 340. (dir . :any)
 341. (eval . ((yes no no-export strip-export never-export eval never
 342. query)))
 343. (exports . ((code results both none)))
 344. (epilogue . :any)
 345. (file . :any)
 346. (file-desc . :any)
 347. (file-ext . :any)
 348. (hlines . ((no yes)))
 349. (mkdirp . ((yes no)))
 350. (no-expand)
 351. (noeval)
 352. (noweb . ((yes no tangle no-export strip-export)))
 353. (noweb-ref . :any)
 354. (noweb-sep . :any)
 355. (output-dir . :any)
 356. (padline . ((yes no)))
 357. (post . :any)
 358. (prologue . :any)
 359. (results . ((file list vector table scalar verbatim)
 360. (raw html latex org code pp drawer link graphics)
 361. (replace silent none append prepend)
 362. (output value)))
 363. (rownames . ((no yes)))
 364. (sep . :any)
 365. (session . :any)
 366. (shebang . :any)
 367. (tangle . ((tangle yes no :any)))
 368. (tangle-mode . ((#o755 #o555 #o444 :any)))
 369. (var . :any)
 370. (wrap . :any)))
 371. (defconst org-babel-header-arg-names
 372. (mapcar #'car org-babel-common-header-args-w-values)
 373. "Common header arguments used by org-babel.
 374. Note that individual languages may define their own language
 375. specific header arguments as well.")
 376. (defconst org-babel-safe-header-args
 377. '(:cache :colnames :comments :exports :epilogue :hlines :noeval
 378. :noweb :noweb-ref :noweb-sep :padline :prologue :rownames
 379. :sep :session :tangle :wrap
 380. (:eval . ("never" "query"))
 381. (:results . (lambda (str) (not (string-match "file" str)))))
 382. "A list of safe header arguments for babel source blocks.
 383. The list can have entries of the following forms:
 384. - :ARG -> :ARG is always a safe header arg
 385. - (:ARG . (VAL1 VAL2 ...)) -> :ARG is safe as a header arg if it is
 386. `equal' to one of the VALs.
 387. - (:ARG . FN) -> :ARG is safe as a header arg if the function FN
 388. returns non-nil. FN is passed one
 389. argument, the value of the header arg
 390. (as a string).")
 391. (defmacro org-babel-header-args-safe-fn (safe-list)
 392. "Return a function that determines whether a list of header args are safe.
 393. Intended usage is:
 394. \(put \\='org-babel-default-header-args \\='safe-local-variable
 395. (org-babel-header-args-safe-p org-babel-safe-header-args)
 396. This allows org-babel languages to extend the list of safe values for
 397. their `org-babel-default-header-args:foo' variable.
 398. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 399. `(lambda (value)
 400. (and (listp value)
 401. (cl-every
 402. (lambda (pair)
 403. (and (consp pair)
 404. (org-babel-one-header-arg-safe-p pair ,safe-list)))
 405. value))))
 406. (defvar org-babel-default-header-args
 407. '((:session . "none") (:results . "replace") (:exports . "code")
 408. (:cache . "no") (:noweb . "no") (:hlines . "no") (:tangle . "no"))
 409. "Default arguments to use when evaluating a source block.")
 410. (put 'org-babel-default-header-args 'safe-local-variable
 411. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 412. (defvar org-babel-default-inline-header-args
 413. '((:session . "none") (:results . "replace")
 414. (:exports . "results") (:hlines . "yes"))
 415. "Default arguments to use when evaluating an inline source block.")
 416. (put 'org-babel-default-inline-header-args 'safe-local-variable
 417. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 418. (defconst org-babel-name-regexp
 419. (format "^[ \t]*#\\+%s:[ \t]*"
 420. ;; FIXME: TBLNAME is for backward compatibility.
 421. (regexp-opt '("NAME" "TBLNAME")))
 422. "Regexp matching a NAME keyword.")
 423. (defconst org-babel-result-regexp
 424. (format "^[ \t]*#\\+%s\\(?:\\[\\(?:%s \\)?\\([[:alnum:]]+\\)\\]\\)?:[ \t]*"
 425. org-babel-results-keyword
 426. ;; <%Y-%m-%d %H:%M:%S>
 427. "<\\(?:[0-9]\\{4\\}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] \
 428. [0-2][0-9]\\(?::[0-5][0-9]\\)\\{2\\}\\)>")
 429. "Regular expression used to match result lines.
 430. If the results are associated with a hash key then the hash will
 431. be saved in match group 1.")
 432. (defconst org-babel-result-w-name-regexp
 433. (concat org-babel-result-regexp "\\(?9:[^ \t\n\r\v\f]+\\)")
 434. "Regexp matching a RESULTS keyword with a name.
 435. Name is saved in match group 9.")
 436. (defvar org-babel-min-lines-for-block-output 10
 437. "The minimum number of lines for block output.
 438. If number of lines of output is equal to or exceeds this
 439. value, the output is placed in a #+begin_example...#+end_example
 440. block. Otherwise the output is marked as literal by inserting
 441. colons at the starts of the lines. This variable only takes
 442. effect if the :results output option is in effect.")
 443. (defvar org-babel-noweb-error-all-langs nil
 444. "Raise errors when noweb references don't resolve.
 445. Also see `org-babel-noweb-error-langs' to control noweb errors on
 446. a language by language bases.")
 447. (defvar org-babel-noweb-error-langs nil
 448. "Languages for which Babel will raise literate programming errors.
 449. List of languages for which errors should be raised when the
 450. source code block satisfying a noweb reference in this language
 451. can not be resolved. Also see `org-babel-noweb-error-all-langs'
 452. to raise errors for all languages.")
 453. (defvar org-babel-hash-show 4
 454. "Number of initial characters to show of a hidden results hash.")
 455. (defvar org-babel-after-execute-hook nil
 456. "Hook for functions to be called after `org-babel-execute-src-block'")
 457. (defun org-babel-named-src-block-regexp-for-name (&optional name)
 458. "This generates a regexp used to match a src block named NAME.
 459. If NAME is nil, match any name. Matched name is then put in
 460. match group 9. Other match groups are defined in
 461. `org-babel-src-block-regexp'."
 462. (concat org-babel-src-name-regexp
 463. (concat (if name (regexp-quote name) "\\(?9:.*?\\)") "[ \t]*" )
 464. "\\(?:\n[ \t]*#\\+\\S-+:.*\\)*?"
 465. "\n"
 466. (substring org-babel-src-block-regexp 1)))
 467. (defun org-babel-named-data-regexp-for-name (name)
 468. "This generates a regexp used to match data named NAME."
 469. (concat org-babel-name-regexp (regexp-quote name) "[ \t]*$"))
 470. (defun org-babel--normalize-body (datum)
 471. "Normalize body for element or object DATUM.
 472. DATUM is a source block element or an inline source block object.
 473. Remove final newline character and spurious indentation."
 474. (let* ((value (org-element-property :value datum))
 475. (body (if (string-suffix-p "\n" value)
 476. (substring value 0 -1)
 477. value)))
 478. (cond ((eq (org-element-type datum) 'inline-src-block)
 479. ;; Newline characters and indentation in an inline
 480. ;; src-block are not meaningful, since they could come from
 481. ;; some paragraph filling. Treat them as a white space.
 482. (replace-regexp-in-string "\n[ \t]*" " " body))
 483. ((or org-src-preserve-indentation
 484. (org-element-property :preserve-indent datum))
 485. body)
 486. (t (org-remove-indentation body)))))
 487. ;;; functions
 488. (defvar org-babel-current-src-block-location nil
 489. "Marker pointing to the src block currently being executed.
 490. This may also point to a call line or an inline code block. If
 491. multiple blocks are being executed (e.g., in chained execution
 492. through use of the :var header argument) this marker points to
 493. the outer-most code block.")
 494. (defvar *this*)
 495. (defun org-babel-get-src-block-info (&optional light datum)
 496. "Extract information from a source block or inline source block.
 497. When optional argument LIGHT is non-nil, Babel does not resolve
 498. remote variable references; a process which could likely result
 499. in the execution of other code blocks, and do not evaluate Lisp
 500. values in parameters.
 501. By default, consider the block at point. However, when optional
 502. argument DATUM is provided, extract information from that parsed
 503. object instead.
 504. Return nil if point is not on a source block. Otherwise, return
 505. a list with the following pattern:
 506. (language body arguments switches name start coderef)"
 507. (let* ((datum (or datum (org-element-context)))
 508. (type (org-element-type datum))
 509. (inline (eq type 'inline-src-block)))
 510. (when (memq type '(inline-src-block src-block))
 511. (let* ((lang (org-element-property :language datum))
 512. (lang-headers (intern
 513. (concat "org-babel-default-header-args:" lang)))
 514. (name (org-element-property :name datum))
 515. (info
 516. (list
 517. lang
 518. (org-babel--normalize-body datum)
 519. (apply #'org-babel-merge-params
 520. (if inline org-babel-default-inline-header-args
 521. org-babel-default-header-args)
 522. (and (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))
 523. (append
 524. ;; If DATUM is provided, make sure we get node
 525. ;; properties applicable to its location within
 526. ;; the document.
 527. (org-with-point-at (org-element-property :begin datum)
 528. (org-babel-params-from-properties lang light))
 529. (mapcar (lambda (h)
 530. (org-babel-parse-header-arguments h light))
 531. (cons (org-element-property :parameters datum)
 532. (org-element-property :header datum)))))
 533. (or (org-element-property :switches datum) "")
 534. name
 535. (org-element-property (if inline :begin :post-affiliated)
 536. datum)
 537. (and (not inline) (org-src-coderef-format datum)))))
 538. (unless light
 539. (setf (nth 2 info) (org-babel-process-params (nth 2 info))))
 540. (setf (nth 2 info) (org-babel-generate-file-param name (nth 2 info)))
 541. info))))
 542. ;;;###autoload
 543. (defun org-babel-execute-src-block (&optional arg info params)
 544. "Execute the current source code block.
 545. Insert the results of execution into the buffer. Source code
 546. execution and the collection and formatting of results can be
 547. controlled through a variety of header arguments.
 548. With prefix argument ARG, force re-execution even if an existing
 549. result cached in the buffer would otherwise have been returned.
 550. Optionally supply a value for INFO in the form returned by
 551. `org-babel-get-src-block-info'.
 552. Optionally supply a value for PARAMS which will be merged with
 553. the header arguments specified at the front of the source code
 554. block."
 555. (interactive)
 556. (let* ((org-babel-current-src-block-location
 557. (or org-babel-current-src-block-location
 558. (nth 5 info)
 559. (org-babel-where-is-src-block-head)))
 560. (info (if info (copy-tree info) (org-babel-get-src-block-info))))
 561. ;; Merge PARAMS with INFO before considering source block
 562. ;; evaluation since both could disagree.
 563. (cl-callf org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 564. (when (org-babel-check-evaluate info)
 565. (cl-callf org-babel-process-params (nth 2 info))
 566. (let* ((params (nth 2 info))
 567. (cache (let ((c (cdr (assq :cache params))))
 568. (and (not arg) c (string= "yes" c))))
 569. (new-hash (and cache (org-babel-sha1-hash info)))
 570. (old-hash (and cache (org-babel-current-result-hash)))
 571. (current-cache (and new-hash (equal new-hash old-hash))))
 572. (cond
 573. (current-cache
 574. (save-excursion ;Return cached result.
 575. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 576. (forward-line)
 577. (skip-chars-forward " \t")
 578. (let ((result (org-babel-read-result)))
 579. (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 580. result)))
 581. ((org-babel-confirm-evaluate info)
 582. (let* ((lang (nth 0 info))
 583. (result-params (cdr (assq :result-params params)))
 584. ;; Expand noweb references in BODY and remove any
 585. ;; coderef.
 586. (body
 587. (let ((coderef (nth 6 info))
 588. (expand
 589. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 590. (org-babel-expand-noweb-references info)
 591. (nth 1 info))))
 592. (if (not coderef) expand
 593. (replace-regexp-in-string
 594. (org-src-coderef-regexp coderef) "" expand nil nil 1))))
 595. (dir (cdr (assq :dir params)))
 596. (default-directory
 597. (or (and dir (file-name-as-directory (expand-file-name dir)))
 598. default-directory))
 599. (cmd (intern (concat "org-babel-execute:" lang)))
 600. result)
 601. (unless (fboundp cmd)
 602. (error "No org-babel-execute function for %s!" lang))
 603. (message "executing %s code block%s..."
 604. (capitalize lang)
 605. (let ((name (nth 4 info)))
 606. (if name (format " (%s)" name) "")))
 607. (if (member "none" result-params)
 608. (progn (funcall cmd body params)
 609. (message "result silenced"))
 610. (setq result
 611. (let ((r (funcall cmd body params)))
 612. (if (and (eq (cdr (assq :result-type params)) 'value)
 613. (or (member "vector" result-params)
 614. (member "table" result-params))
 615. (not (listp r)))
 616. (list (list r))
 617. r)))
 618. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 619. ;; If non-empty result and :file then write to :file.
 620. (when file
 621. ;; If `:results' are special types like `link' or
 622. ;; `graphics', don't write result to `:file'. Only
 623. ;; insert a link to `:file'.
 624. (when (and result
 625. (not (or (member "link" result-params)
 626. (member "graphics" result-params))))
 627. (with-temp-file file
 628. (insert (org-babel-format-result
 629. result
 630. (cdr (assq :sep params))))))
 631. (setq result file))
 632. ;; Possibly perform post process provided its
 633. ;; appropriate. Dynamically bind "*this*" to the
 634. ;; actual results of the block.
 635. (let ((post (cdr (assq :post params))))
 636. (when post
 637. (let ((*this* (if (not file) result
 638. (org-babel-result-to-file
 639. file
 640. (let ((desc (assq :file-desc params)))
 641. (and desc (or (cdr desc) result)))))))
 642. (setq result (org-babel-ref-resolve post))
 643. (when file
 644. (setq result-params (remove "file" result-params))))))
 645. (org-babel-insert-result
 646. result result-params info new-hash lang)))
 647. (run-hooks 'org-babel-after-execute-hook)
 648. result)))))))
 649. (defun org-babel-expand-body:generic (body params &optional var-lines)
 650. "Expand BODY with PARAMS.
 651. Expand a block of code with org-babel according to its header
 652. arguments. This generic implementation of body expansion is
 653. called for languages which have not defined their own specific
 654. org-babel-expand-body:lang function."
 655. (let ((pro (cdr (assq :prologue params)))
 656. (epi (cdr (assq :epilogue params))))
 657. (mapconcat #'identity
 658. (append (when pro (list pro))
 659. var-lines
 660. (list body)
 661. (when epi (list epi)))
 662. "\n")))
 663. ;;;###autoload
 664. (defun org-babel-expand-src-block (&optional _arg info params)
 665. "Expand the current source code block.
 666. Expand according to the source code block's header
 667. arguments and pop open the results in a preview buffer."
 668. (interactive)
 669. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 670. (lang (nth 0 info))
 671. (params (setf (nth 2 info)
 672. (sort (org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 673. (lambda (el1 el2) (string< (symbol-name (car el1))
 674. (symbol-name (car el2)))))))
 675. (body (setf (nth 1 info)
 676. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 677. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info))))
 678. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 679. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 680. lang)))
 681. (expanded
 682. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 683. (org-babel-expand-body:generic
 684. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 685. (funcall assignments-cmd params))))))
 686. (if (called-interactively-p 'any)
 687. (org-edit-src-code
 688. expanded (concat "*Org-Babel Preview " (buffer-name) "[ " lang " ]*"))
 689. expanded)))
 690. (defun org-babel-edit-distance (s1 s2)
 691. "Return the edit (levenshtein) distance between strings S1 S2."
 692. (let* ((l1 (length s1))
 693. (l2 (length s2))
 694. (dist (vconcat (mapcar (lambda (_) (make-vector (1+ l2) nil))
 695. (number-sequence 1 (1+ l1)))))
 696. (in (lambda (i j) (aref (aref dist i) j))))
 697. (setf (aref (aref dist 0) 0) 0)
 698. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 699. (setf (aref (aref dist 0) j) j))
 700. (dolist (i (number-sequence 1 l1))
 701. (setf (aref (aref dist i) 0) i)
 702. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 703. (setf (aref (aref dist i) j)
 704. (min
 705. (1+ (funcall in (1- i) j))
 706. (1+ (funcall in i (1- j)))
 707. (+ (if (equal (aref s1 (1- i)) (aref s2 (1- j))) 0 1)
 708. (funcall in (1- i) (1- j)))))))
 709. (funcall in l1 l2)))
 710. (defun org-babel-combine-header-arg-lists (original &rest others)
 711. "Combine a number of lists of header argument names and arguments."
 712. (let ((results (copy-sequence original)))
 713. (dolist (new-list others)
 714. (dolist (arg-pair new-list)
 715. (let ((header (car arg-pair)))
 716. (setq results
 717. (cons arg-pair (cl-remove-if
 718. (lambda (pair) (equal header (car pair)))
 719. results))))))
 720. results))
 721. ;;;###autoload
 722. (defun org-babel-check-src-block ()
 723. "Check for misspelled header arguments in the current code block."
 724. (interactive)
 725. ;; TODO: report malformed code block
 726. ;; TODO: report incompatible combinations of header arguments
 727. ;; TODO: report uninitialized variables
 728. (let ((too-close 2) ;; <- control closeness to report potential match
 729. (names (mapcar #'symbol-name org-babel-header-arg-names)))
 730. (dolist (header (mapcar (lambda (arg) (substring (symbol-name (car arg)) 1))
 731. (and (org-babel-where-is-src-block-head)
 732. (org-babel-parse-header-arguments
 733. (org-no-properties
 734. (match-string 4))))))
 735. (dolist (name names)
 736. (when (and (not (string= header name))
 737. (<= (org-babel-edit-distance header name) too-close)
 738. (not (member header names)))
 739. (error "Supplied header \"%S\" is suspiciously close to \"%S\""
 740. header name))))
 741. (message "No suspicious header arguments found.")))
 742. ;;;###autoload
 743. (defun org-babel-insert-header-arg (&optional header-arg value)
 744. "Insert a header argument selecting from lists of common args and values."
 745. (interactive)
 746. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 747. (lang (car info))
 748. (begin (nth 5 info))
 749. (lang-headers (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 750. (headers (org-babel-combine-header-arg-lists
 751. org-babel-common-header-args-w-values
 752. (when (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))))
 753. (header-arg (or header-arg
 754. (completing-read
 755. "Header Arg: "
 756. (mapcar
 757. (lambda (header-spec) (symbol-name (car header-spec)))
 758. headers))))
 759. (vals (cdr (assoc (intern header-arg) headers)))
 760. (value (or value
 761. (cond
 762. ((eq vals :any)
 763. (read-from-minibuffer "value: "))
 764. ((listp vals)
 765. (mapconcat
 766. (lambda (group)
 767. (let ((arg (completing-read
 768. "Value: "
 769. (cons "default"
 770. (mapcar #'symbol-name group)))))
 771. (if (and arg (not (string= "default" arg)))
 772. (concat arg " ")
 773. "")))
 774. vals ""))))))
 775. (save-excursion
 776. (goto-char begin)
 777. (goto-char (point-at-eol))
 778. (unless (= (char-before (point)) ?\ ) (insert " "))
 779. (insert ":" header-arg) (when value (insert " " value)))))
 780. ;; Add support for completing-read insertion of header arguments after ":"
 781. (defun org-babel-header-arg-expand ()
 782. "Call `org-babel-enter-header-arg-w-completion' in appropriate contexts."
 783. (when (and (equal (char-before) ?\:) (org-babel-where-is-src-block-head))
 784. (org-babel-enter-header-arg-w-completion (match-string 2))))
 785. (defun org-babel-enter-header-arg-w-completion (&optional lang)
 786. "Insert header argument appropriate for LANG with completion."
 787. (let* ((lang-headers-var (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 788. (lang-headers (when (boundp lang-headers-var) (eval lang-headers-var t)))
 789. (headers-w-values (org-babel-combine-header-arg-lists
 790. org-babel-common-header-args-w-values lang-headers))
 791. (headers (mapcar #'symbol-name (mapcar #'car headers-w-values)))
 792. (header (org-completing-read "Header Arg: " headers))
 793. (args (cdr (assoc (intern header) headers-w-values)))
 794. (arg (when (and args (listp args))
 795. (org-completing-read
 796. (format "%s: " header)
 797. (mapcar #'symbol-name (apply #'append args))))))
 798. (insert (concat header " " (or arg "")))
 799. (cons header arg)))
 800. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-header-arg-expand)
 801. ;;;###autoload
 802. (defun org-babel-load-in-session (&optional _arg info)
 803. "Load the body of the current source-code block.
 804. Evaluate the header arguments for the source block before
 805. entering the session. After loading the body this pops open the
 806. session."
 807. (interactive)
 808. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 809. (lang (nth 0 info))
 810. (params (nth 2 info))
 811. (body (if (not info)
 812. (user-error "No src code block at point")
 813. (setf (nth 1 info)
 814. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 815. (org-babel-expand-noweb-references info)
 816. (nth 1 info)))))
 817. (session (cdr (assq :session params)))
 818. (dir (cdr (assq :dir params)))
 819. (default-directory
 820. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 821. (cmd (intern (concat "org-babel-load-session:" lang))))
 822. (unless (fboundp cmd)
 823. (error "No org-babel-load-session function for %s!" lang))
 824. (pop-to-buffer (funcall cmd session body params))
 825. (end-of-line 1)))
 826. ;;;###autoload
 827. (defun org-babel-initiate-session (&optional arg info)
 828. "Initiate session for current code block.
 829. If called with a prefix argument then resolve any variable
 830. references in the header arguments and assign these variables in
 831. the session. Copy the body of the code block to the kill ring."
 832. (interactive "P")
 833. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info (not arg))))
 834. (lang (nth 0 info))
 835. (body (nth 1 info))
 836. (params (nth 2 info))
 837. (session (cdr (assq :session params)))
 838. (dir (cdr (assq :dir params)))
 839. (default-directory
 840. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 841. (init-cmd (intern (format "org-babel-%s-initiate-session" lang)))
 842. (prep-cmd (intern (concat "org-babel-prep-session:" lang))))
 843. (when (and (stringp session) (string= session "none"))
 844. (error "This block is not using a session!"))
 845. (unless (fboundp init-cmd)
 846. (error "No org-babel-initiate-session function for %s!" lang))
 847. (with-temp-buffer (insert (org-trim body))
 848. (copy-region-as-kill (point-min) (point-max)))
 849. (when arg
 850. (unless (fboundp prep-cmd)
 851. (error "No org-babel-prep-session function for %s!" lang))
 852. (funcall prep-cmd session params))
 853. (funcall init-cmd session params)))
 854. ;;;###autoload
 855. (defun org-babel-switch-to-session (&optional arg info)
 856. "Switch to the session of the current code block.
 857. Uses `org-babel-initiate-session' to start the session. If called
 858. with a prefix argument then this is passed on to
 859. `org-babel-initiate-session'."
 860. (interactive "P")
 861. (pop-to-buffer (org-babel-initiate-session arg info))
 862. (end-of-line 1))
 863. (defalias 'org-babel-pop-to-session 'org-babel-switch-to-session)
 864. (defvar org-src-window-setup)
 865. ;;;###autoload
 866. (defun org-babel-switch-to-session-with-code (&optional arg _info)
 867. "Switch to code buffer and display session."
 868. (interactive "P")
 869. (let ((swap-windows
 870. (lambda ()
 871. (let ((other-window-buffer (window-buffer (next-window))))
 872. (set-window-buffer (next-window) (current-buffer))
 873. (set-window-buffer (selected-window) other-window-buffer))
 874. (other-window 1)))
 875. (info (org-babel-get-src-block-info))
 876. (org-src-window-setup 'reorganize-frame))
 877. (save-excursion
 878. (org-babel-switch-to-session arg info))
 879. (org-edit-src-code)
 880. (funcall swap-windows)))
 881. ;;;###autoload
 882. (defmacro org-babel-do-in-edit-buffer (&rest body)
 883. "Evaluate BODY in edit buffer if there is a code block at point.
 884. Return t if a code block was found at point, nil otherwise."
 885. (declare (debug (body)))
 886. `(let* ((element (org-element-at-point))
 887. ;; This function is not supposed to move point. However,
 888. ;; `org-edit-src-code' always moves point back into the
 889. ;; source block. It is problematic if the point was before
 890. ;; the code, e.g., on block's opening line. In this case,
 891. ;; we want to restore this location after executing BODY.
 892. (outside-position
 893. (and (<= (line-beginning-position)
 894. (org-element-property :post-affiliated element))
 895. (point-marker)))
 896. (org-src-window-setup 'switch-invisibly))
 897. (when (and (org-babel-where-is-src-block-head element)
 898. (org-edit-src-code))
 899. (unwind-protect (progn ,@body)
 900. (org-edit-src-exit)
 901. (when outside-position (goto-char outside-position)))
 902. t)))
 903. (defun org-babel-do-key-sequence-in-edit-buffer (key)
 904. "Read key sequence and execute the command in edit buffer.
 905. Enter a key sequence to be executed in the language major-mode
 906. edit buffer. For example, TAB will alter the contents of the
 907. Org code block according to the effect of TAB in the language
 908. major mode buffer. For languages that support interactive
 909. sessions, this can be used to send code from the Org buffer
 910. to the session for evaluation using the native major mode
 911. evaluation mechanisms."
 912. (interactive "kEnter key-sequence to execute in edit buffer: ")
 913. (org-babel-do-in-edit-buffer
 914. (call-interactively
 915. (key-binding (or key (read-key-sequence nil))))))
 916. (defvar org-bracket-link-regexp)
 917. (defun org-babel-active-location-p ()
 918. (memq (org-element-type (save-match-data (org-element-context)))
 919. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block src-block)))
 920. ;;;###autoload
 921. (defun org-babel-open-src-block-result (&optional re-run)
 922. "If `point' is on a src block then open the results of the
 923. source code block, otherwise return nil. With optional prefix
 924. argument RE-RUN the source-code block is evaluated even if
 925. results already exist."
 926. (interactive "P")
 927. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 928. (when info
 929. (save-excursion
 930. ;; go to the results, if there aren't any then run the block
 931. (goto-char (or (and (not re-run) (org-babel-where-is-src-block-result))
 932. (progn (org-babel-execute-src-block)
 933. (org-babel-where-is-src-block-result))))
 934. (end-of-line 1)
 935. (while (looking-at "[\n\r\t\f ]") (forward-char 1))
 936. ;; open the results
 937. (if (looking-at org-bracket-link-regexp)
 938. ;; file results
 939. (org-open-at-point)
 940. (let ((r (org-babel-format-result
 941. (org-babel-read-result) (cdr (assq :sep (nth 2 info))))))
 942. (pop-to-buffer (get-buffer-create "*Org-Babel Results*"))
 943. (delete-region (point-min) (point-max))
 944. (insert r)))
 945. t))))
 946. ;;;###autoload
 947. (defmacro org-babel-map-src-blocks (file &rest body)
 948. "Evaluate BODY forms on each source-block in FILE.
 949. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 950. buffer. During evaluation of BODY the following local variables
 951. are set relative to the currently matched code block.
 952. full-block ------- string holding the entirety of the code block
 953. beg-block -------- point at the beginning of the code block
 954. end-block -------- point at the end of the matched code block
 955. lang ------------- string holding the language of the code block
 956. beg-lang --------- point at the beginning of the lang
 957. end-lang --------- point at the end of the lang
 958. switches --------- string holding the switches
 959. beg-switches ----- point at the beginning of the switches
 960. end-switches ----- point at the end of the switches
 961. header-args ------ string holding the header-args
 962. beg-header-args -- point at the beginning of the header-args
 963. end-header-args -- point at the end of the header-args
 964. body ------------- string holding the body of the code block
 965. beg-body --------- point at the beginning of the body
 966. end-body --------- point at the end of the body"
 967. (declare (indent 1))
 968. (let ((tempvar (make-symbol "file")))
 969. `(let* ((case-fold-search t)
 970. (,tempvar ,file)
 971. (visited-p (or (null ,tempvar)
 972. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 973. (point (point)) to-be-removed)
 974. (save-window-excursion
 975. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 976. (setq to-be-removed (current-buffer))
 977. (goto-char (point-min))
 978. (while (re-search-forward org-babel-src-block-regexp nil t)
 979. (when (org-babel-active-location-p)
 980. (goto-char (match-beginning 0))
 981. (let ((full-block (match-string 0))
 982. (beg-block (match-beginning 0))
 983. (end-block (match-end 0))
 984. (lang (match-string 2))
 985. (beg-lang (match-beginning 2))
 986. (end-lang (match-end 2))
 987. (switches (match-string 3))
 988. (beg-switches (match-beginning 3))
 989. (end-switches (match-end 3))
 990. (header-args (match-string 4))
 991. (beg-header-args (match-beginning 4))
 992. (end-header-args (match-end 4))
 993. (body (match-string 5))
 994. (beg-body (match-beginning 5))
 995. (end-body (match-end 5)))
 996. ;; Silence byte-compiler in case `body' doesn't use all
 997. ;; those variables.
 998. (ignore full-block beg-block end-block lang
 999. beg-lang end-lang switches beg-switches
 1000. end-switches header-args beg-header-args
 1001. end-header-args body beg-body end-body)
 1002. ,@body
 1003. (goto-char end-block)))))
 1004. (unless visited-p (kill-buffer to-be-removed))
 1005. (goto-char point))))
 1006. (def-edebug-spec org-babel-map-src-blocks (form body))
 1007. ;;;###autoload
 1008. (defmacro org-babel-map-inline-src-blocks (file &rest body)
 1009. "Evaluate BODY forms on each inline source block in FILE.
 1010. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1011. buffer."
 1012. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1013. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1014. `(let* ((case-fold-search t)
 1015. (,tempvar ,file)
 1016. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1017. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1018. (,point (point))
 1019. ,to-be-removed)
 1020. (save-window-excursion
 1021. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1022. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1023. (goto-char (point-min))
 1024. (while (re-search-forward "src_\\S-" nil t)
 1025. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1026. (when (eq (org-element-type ,datum) 'inline-src-block)
 1027. (goto-char (match-beginning 0))
 1028. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1029. ,@body
 1030. (goto-char ,end)
 1031. (set-marker ,end nil))))))
 1032. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1033. (goto-char ,point))))
 1034. ;;;###autoload
 1035. (defmacro org-babel-map-call-lines (file &rest body)
 1036. "Evaluate BODY forms on each call line in FILE.
 1037. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1038. buffer."
 1039. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1040. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1041. `(let* ((case-fold-search t)
 1042. (,tempvar ,file)
 1043. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1044. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1045. (,point (point))
 1046. ,to-be-removed)
 1047. (save-window-excursion
 1048. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1049. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1050. (goto-char (point-min))
 1051. (while (re-search-forward "call_\\S-\\|^[ \t]*#\\+CALL:" nil t)
 1052. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1053. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1054. '(babel-call inline-babel-call))
 1055. (goto-char (match-beginning 0))
 1056. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1057. ,@body
 1058. (goto-char ,end)
 1059. (set-marker ,end nil))))))
 1060. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1061. (goto-char ,point))))
 1062. ;;;###autoload
 1063. (defmacro org-babel-map-executables (file &rest body)
 1064. "Evaluate BODY forms on each active Babel code in FILE.
 1065. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1066. buffer."
 1067. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1068. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1069. `(let* ((case-fold-search t)
 1070. (,tempvar ,file)
 1071. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1072. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1073. (,point (point))
 1074. ,to-be-removed)
 1075. (save-window-excursion
 1076. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1077. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1078. (goto-char (point-min))
 1079. (while (re-search-forward
 1080. "\\(call\\|src\\)_\\|^[ \t]*#\\+\\(BEGIN_SRC\\|CALL:\\)" nil t)
 1081. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1082. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1083. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block
 1084. src-block))
 1085. (goto-char (match-beginning 0))
 1086. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1087. ,@body
 1088. (goto-char ,end)
 1089. (set-marker ,end nil))))))
 1090. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1091. (goto-char ,point))))
 1092. ;;;###autoload
 1093. (defun org-babel-execute-buffer (&optional arg)
 1094. "Execute source code blocks in a buffer.
 1095. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1096. the current buffer."
 1097. (interactive "P")
 1098. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 1099. (org-save-outline-visibility t
 1100. (org-babel-map-executables nil
 1101. (if (memq (org-element-type (org-element-context))
 1102. '(babel-call inline-babel-call))
 1103. (org-babel-lob-execute-maybe)
 1104. (org-babel-execute-src-block arg)))))
 1105. ;;;###autoload
 1106. (defun org-babel-execute-subtree (&optional arg)
 1107. "Execute source code blocks in a subtree.
 1108. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1109. the current subtree."
 1110. (interactive "P")
 1111. (save-restriction
 1112. (save-excursion
 1113. (org-narrow-to-subtree)
 1114. (org-babel-execute-buffer arg)
 1115. (widen))))
 1116. ;;;###autoload
 1117. (defun org-babel-sha1-hash (&optional info)
 1118. "Generate an sha1 hash based on the value of info."
 1119. (interactive)
 1120. (let ((print-level nil)
 1121. (info (or info (org-babel-get-src-block-info))))
 1122. (setf (nth 2 info)
 1123. (sort (copy-sequence (nth 2 info))
 1124. (lambda (a b) (string< (car a) (car b)))))
 1125. (let* ((rm (lambda (lst)
 1126. (dolist (p '("replace" "silent" "none"
 1127. "append" "prepend"))
 1128. (setq lst (remove p lst)))
 1129. lst))
 1130. (norm (lambda (arg)
 1131. (let ((v (if (and (listp (cdr arg)) (null (cddr arg)))
 1132. (copy-sequence (cdr arg))
 1133. (cdr arg))))
 1134. (when (and v (not (and (sequencep v)
 1135. (not (consp v))
 1136. (= (length v) 0))))
 1137. (cond
 1138. ((and (listp v) ; lists are sorted
 1139. (member (car arg) '(:result-params)))
 1140. (sort (funcall rm v) #'string<))
 1141. ((and (stringp v) ; strings are sorted
 1142. (member (car arg) '(:results :exports)))
 1143. (mapconcat #'identity (sort (funcall rm (split-string v))
 1144. #'string<) " "))
 1145. (t v))))))
 1146. ;; expanded body
 1147. (lang (nth 0 info))
 1148. (params (nth 2 info))
 1149. (body (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 1150. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info)))
 1151. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 1152. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 1153. lang)))
 1154. (expanded
 1155. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 1156. (org-babel-expand-body:generic
 1157. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 1158. (funcall assignments-cmd params))))))
 1159. (let* ((it (format "%s-%s"
 1160. (mapconcat
 1161. #'identity
 1162. (delq nil (mapcar (lambda (arg)
 1163. (let ((normalized (funcall norm arg)))
 1164. (when normalized
 1165. (format "%S" normalized))))
 1166. (nth 2 info))) ":")
 1167. expanded))
 1168. (hash (sha1 it)))
 1169. (when (called-interactively-p 'interactive) (message hash))
 1170. hash))))
 1171. (defun org-babel-current-result-hash (&optional info)
 1172. "Return the current in-buffer hash."
 1173. (let ((result (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 1174. (when result
 1175. (org-with-wide-buffer
 1176. (goto-char result)
 1177. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1178. (match-string-no-properties 1)))))
 1179. (defun org-babel-set-current-result-hash (hash info)
 1180. "Set the current in-buffer hash to HASH."
 1181. (org-with-wide-buffer
 1182. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 1183. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1184. (goto-char (match-beginning 1))
 1185. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1186. (forward-char org-babel-hash-show)
 1187. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1188. (replace-match hash nil nil nil 1)
 1189. (beginning-of-line)
 1190. (org-babel-hide-hash)))
 1191. (defun org-babel-hide-hash ()
 1192. "Hide the hash in the current results line.
 1193. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of the hash
 1194. will remain visible."
 1195. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-hash . t))
 1196. (save-excursion
 1197. (when (and (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1198. (match-string 1))
 1199. (let* ((start (match-beginning 1))
 1200. (hide-start (+ org-babel-hash-show start))
 1201. (end (match-end 1))
 1202. (hash (match-string 1))
 1203. ov1 ov2)
 1204. (setq ov1 (make-overlay start hide-start))
 1205. (setq ov2 (make-overlay hide-start end))
 1206. (overlay-put ov2 'invisible 'org-babel-hide-hash)
 1207. (overlay-put ov1 'babel-hash hash)))))
 1208. (defun org-babel-hide-all-hashes ()
 1209. "Hide the hash in the current buffer.
 1210. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of each hash
 1211. will remain visible. This function should be called as part of
 1212. the `org-mode-hook'."
 1213. (save-excursion
 1214. (while (and (not org-babel-hash-show-time)
 1215. (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t))
 1216. (goto-char (match-beginning 0))
 1217. (org-babel-hide-hash)
 1218. (goto-char (match-end 0)))))
 1219. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-hide-all-hashes)
 1220. (defun org-babel-hash-at-point (&optional point)
 1221. "Return the value of the hash at POINT.
 1222. \\<org-mode-map>\
 1223. The hash is also added as the last element of the kill ring.
 1224. This can be called with `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]'."
 1225. (interactive)
 1226. (let ((hash (car (delq nil (mapcar
 1227. (lambda (ol) (overlay-get ol 'babel-hash))
 1228. (overlays-at (or point (point))))))))
 1229. (when hash (kill-new hash) (message hash))))
 1230. (defun org-babel-result-hide-spec ()
 1231. "Hide portions of results lines.
 1232. Add `org-babel-hide-result' as an invisibility spec for hiding
 1233. portions of results lines."
 1234. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-result . t)))
 1235. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-result-hide-spec)
 1236. (defvar org-babel-hide-result-overlays nil
 1237. "Overlays hiding results.")
 1238. (defun org-babel-result-hide-all ()
 1239. "Fold all results in the current buffer."
 1240. (interactive)
 1241. (org-babel-show-result-all)
 1242. (save-excursion
 1243. (while (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1244. (save-excursion (goto-char (match-beginning 0))
 1245. (org-babel-hide-result-toggle-maybe)))))
 1246. (defun org-babel-show-result-all ()
 1247. "Unfold all results in the current buffer."
 1248. (mapc 'delete-overlay org-babel-hide-result-overlays)
 1249. (setq org-babel-hide-result-overlays nil))
 1250. ;;;###autoload
 1251. (defun org-babel-hide-result-toggle-maybe ()
 1252. "Toggle visibility of result at point."
 1253. (interactive)
 1254. (let ((case-fold-search t))
 1255. (if (save-excursion
 1256. (beginning-of-line 1)
 1257. (looking-at org-babel-result-regexp))
 1258. (progn (org-babel-hide-result-toggle)
 1259. t) ;; to signal that we took action
 1260. nil))) ;; to signal that we did not
 1261. (defun org-babel-hide-result-toggle (&optional force)
 1262. "Toggle the visibility of the current result."
 1263. (interactive)
 1264. (save-excursion
 1265. (beginning-of-line)
 1266. (if (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1267. (let ((start (progn (beginning-of-line 2) (- (point) 1)))
 1268. (end (progn
 1269. (while (looking-at org-babel-multi-line-header-regexp)
 1270. (forward-line 1))
 1271. (goto-char (- (org-babel-result-end) 1)) (point)))
 1272. ov)
 1273. (if (memq t (mapcar (lambda (overlay)
 1274. (eq (overlay-get overlay 'invisible)
 1275. 'org-babel-hide-result))
 1276. (overlays-at start)))
 1277. (when (or (not force) (eq force 'off))
 1278. (mapc (lambda (ov)
 1279. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1280. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1281. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1282. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1283. 'org-babel-hide-result)
 1284. (delete-overlay ov)))
 1285. (overlays-at start)))
 1286. (setq ov (make-overlay start end))
 1287. (overlay-put ov 'invisible 'org-babel-hide-result)
 1288. ;; make the block accessible to isearch
 1289. (overlay-put
 1290. ov 'isearch-open-invisible
 1291. (lambda (ov)
 1292. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1293. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1294. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1295. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1296. 'org-babel-hide-result)
 1297. (delete-overlay ov))))
 1298. (push ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1299. (error "Not looking at a result line"))))
 1300. ;; org-tab-after-check-for-cycling-hook
 1301. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-hide-result-toggle-maybe)
 1302. ;; Remove overlays when changing major mode
 1303. (add-hook 'org-mode-hook
 1304. (lambda () (add-hook 'change-major-mode-hook
 1305. 'org-babel-show-result-all 'append 'local)))
 1306. (defun org-babel-params-from-properties (&optional lang no-eval)
 1307. "Retrieve source block parameters specified as properties.
 1308. LANG is the language of the source block, as a string. When
 1309. optional argument NO-EVAL is non-nil, do not evaluate Lisp values
 1310. in parameters.
 1311. Return a list of association lists of source block parameters
 1312. specified in the properties of the current outline entry."
 1313. (save-match-data
 1314. (list
 1315. ;; Header arguments specified with the header-args property at
 1316. ;; point of call.
 1317. (org-babel-parse-header-arguments
 1318. (org-entry-get (point) "header-args" 'inherit)
 1319. no-eval)
 1320. ;; Language-specific header arguments at point of call.
 1321. (and lang
 1322. (org-babel-parse-header-arguments
 1323. (org-entry-get (point) (concat "header-args:" lang) 'inherit)
 1324. no-eval)))))
 1325. (defun org-babel-balanced-split (string alts)
 1326. "Split STRING on instances of ALTS.
 1327. ALTS is a character, or cons of two character options where each
 1328. option may be either the numeric code of a single character or
 1329. a list of character alternatives. For example, to split on
 1330. balanced instances of \"[ \t]:\", set ALTS to ((32 9) . 58)."
 1331. (with-temp-buffer
 1332. (insert string)
 1333. (goto-char (point-min))
 1334. (let ((splitp (lambda (past next)
 1335. ;; Non-nil when there should be a split after NEXT
 1336. ;; character. PAST is the character before NEXT.
 1337. (pcase alts
 1338. (`(,(and first (pred consp)) . ,(and second (pred consp)))
 1339. (and (memq past first) (memq next second)))
 1340. (`(,first . ,(and second (pred consp)))
 1341. (and (eq past first) (memq next second)))
 1342. (`(,(and first (pred consp)) . ,second)
 1343. (and (memq past first) (eq next second)))
 1344. (`(,first . ,second)
 1345. (and (eq past first) (eq next second)))
 1346. ((pred (eq next)) t)
 1347. (_ nil))))
 1348. (partial nil)
 1349. (result nil))
 1350. (while (not (eobp))
 1351. (cond
 1352. ((funcall splitp (char-before) (char-after))
 1353. ;; There is a split after point. If ALTS is two-folds,
 1354. ;; remove last parsed character as it belongs to ALTS.
 1355. (when (consp alts) (pop partial))
 1356. ;; Include elements parsed so far in RESULTS and flush
 1357. ;; partial parsing.
 1358. (when partial
 1359. (push (apply #'string (nreverse partial)) result)
 1360. (setq partial nil))
 1361. (forward-char))
 1362. ((memq (char-after) '(?\( ?\[))
 1363. ;; Include everything between balanced brackets.
 1364. (let* ((origin (point))
 1365. (after (char-after))
 1366. (openings (list after)))
 1367. (forward-char)
 1368. (while (and openings (re-search-forward "[]()]" nil t))
 1369. (pcase (char-before)
 1370. ((and match (or ?\[ ?\()) (push match openings))
 1371. (?\] (when (eq ?\[ (car openings)) (pop openings)))
 1372. (_ (when (eq ?\( (car openings)) (pop openings)))))
 1373. (if (null openings)
 1374. (setq partial
 1375. (nconc (nreverse (string-to-list
 1376. (buffer-substring origin (point))))
 1377. partial))
 1378. ;; Un-balanced bracket. Backtrack.
 1379. (push after partial)
 1380. (goto-char (1+ origin)))))
 1381. ((and (eq ?\" (char-after)) (not (eq ?\\ (char-before))))
 1382. ;; Include everything from current double quote to next
 1383. ;; non-escaped double quote.
 1384. (let ((origin (point)))
 1385. (if (re-search-forward "[^\\]\"" nil t)
 1386. (setq partial
 1387. (nconc (nreverse (string-to-list
 1388. (buffer-substring origin (point))))
 1389. partial))
 1390. ;; No closing double quote. Backtrack.
 1391. (push ?\" partial)
 1392. (forward-char))))
 1393. (t (push (char-after) partial)
 1394. (forward-char))))
 1395. ;; Add pending parsing and return result.
 1396. (when partial (push (apply #'string (nreverse partial)) result))
 1397. (nreverse result))))
 1398. (defun org-babel-join-splits-near-ch (ch list)
 1399. "Join splits where \"=\" is on either end of the split."
 1400. (let ((last= (lambda (str) (= ch (aref str (1- (length str))))))
 1401. (first= (lambda (str) (= ch (aref str 0)))))
 1402. (reverse
 1403. (cl-reduce (lambda (acc el)
 1404. (let ((head (car acc)))
 1405. (if (and head (or (funcall last= head) (funcall first= el)))
 1406. (cons (concat head el) (cdr acc))
 1407. (cons el acc))))
 1408. list :initial-value nil))))
 1409. (defun org-babel-parse-header-arguments (string &optional no-eval)
 1410. "Parse header arguments in STRING.
 1411. When optional argument NO-EVAL is non-nil, do not evaluate Lisp
 1412. in parameters. Return an alist."
 1413. (when (org-string-nw-p string)
 1414. (org-babel-parse-multiple-vars
 1415. (delq nil
 1416. (mapcar
 1417. (lambda (arg)
 1418. (if (string-match
 1419. "\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \f\t\n\r\v]+\\([^ \f\t\n\r\v]+.*\\)"
 1420. arg)
 1421. (cons (intern (match-string 1 arg))
 1422. (org-babel-read (org-babel-chomp (match-string 2 arg))
 1423. no-eval))
 1424. (cons (intern (org-babel-chomp arg)) nil)))
 1425. (let ((raw (org-babel-balanced-split string '((32 9) . 58))))
 1426. (cons (car raw)
 1427. (mapcar (lambda (r) (concat ":" r)) (cdr raw)))))))))
 1428. (defun org-babel-parse-multiple-vars (header-arguments)
 1429. "Expand multiple variable assignments behind a single :var keyword.
 1430. This allows expression of multiple variables with one :var as
 1431. shown below.
 1432. #+PROPERTY: var foo=1, bar=2"
 1433. (let (results)
 1434. (mapc (lambda (pair)
 1435. (if (eq (car pair) :var)
 1436. (mapcar (lambda (v) (push (cons :var (org-trim v)) results))
 1437. (org-babel-join-splits-near-ch
 1438. 61 (org-babel-balanced-split (cdr pair) 32)))
 1439. (push pair results)))
 1440. header-arguments)
 1441. (nreverse results)))
 1442. (defun org-babel-process-params (params)
 1443. "Expand variables in PARAMS and add summary parameters."
 1444. (let* ((processed-vars (mapcar (lambda (el)
 1445. (if (consp el)
 1446. el
 1447. (org-babel-ref-parse el)))
 1448. (org-babel--get-vars params)))
 1449. (vars-and-names (if (and (assq :colname-names params)
 1450. (assq :rowname-names params))
 1451. (list processed-vars)
 1452. (org-babel-disassemble-tables
 1453. processed-vars
 1454. (cdr (assq :hlines params))
 1455. (cdr (assq :colnames params))
 1456. (cdr (assq :rownames params)))))
 1457. (raw-result (or (cdr (assq :results params)) ""))
 1458. (result-params (delete-dups
 1459. (append
 1460. (split-string (if (stringp raw-result)
 1461. raw-result
 1462. (eval raw-result t)))
 1463. (cdr (assq :result-params params))))))
 1464. (append
 1465. (mapcar (lambda (var) (cons :var var)) (car vars-and-names))
 1466. (list
 1467. (cons :colname-names (or (cdr (assq :colname-names params))
 1468. (cadr vars-and-names)))
 1469. (cons :rowname-names (or (cdr (assq :rowname-names params))
 1470. (cl-caddr vars-and-names)))
 1471. (cons :result-params result-params)
 1472. (cons :result-type (cond ((member "output" result-params) 'output)
 1473. ((member "value" result-params) 'value)
 1474. (t 'value))))
 1475. (cl-remove-if
 1476. (lambda (x) (memq (car x) '(:colname-names :rowname-names :result-params
 1477. :result-type :var)))
 1478. params))))
 1479. ;; row and column names
 1480. (defun org-babel-del-hlines (table)
 1481. "Remove all `hline's from TABLE."
 1482. (remq 'hline table))
 1483. (defun org-babel-get-colnames (table)
 1484. "Return the column names of TABLE.
 1485. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1486. colnames, and the `cdr' of which contains a list of the column
 1487. names."
 1488. (if (eq 'hline (nth 1 table))
 1489. (cons (cddr table) (car table))
 1490. (cons (cdr table) (car table))))
 1491. (defun org-babel-get-rownames (table)
 1492. "Return the row names of TABLE.
 1493. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1494. rownames, and the `cdr' of which contains a list of the rownames.
 1495. Note: this function removes any hlines in TABLE."
 1496. (let* ((table (org-babel-del-hlines table))
 1497. (rownames (funcall (lambda ()
 1498. (let ((tp table))
 1499. (mapcar
 1500. (lambda (_row)
 1501. (prog1
 1502. (pop (car tp))
 1503. (setq tp (cdr tp))))
 1504. table))))))
 1505. (cons table rownames)))
 1506. (defun org-babel-put-colnames (table colnames)
 1507. "Add COLNAMES to TABLE if they exist."
 1508. (if colnames (apply 'list colnames 'hline table) table))
 1509. (defun org-babel-put-rownames (table rownames)
 1510. "Add ROWNAMES to TABLE if they exist."
 1511. (if rownames
 1512. (mapcar (lambda (row)
 1513. (if (listp row)
 1514. (cons (or (pop rownames) "") row)
 1515. row)) table)
 1516. table))
 1517. (defun org-babel-pick-name (names selector)
 1518. "Select one out of an alist of row or column names.
 1519. SELECTOR can be either a list of names in which case those names
 1520. will be returned directly, or an index into the list NAMES in
 1521. which case the indexed names will be return."
 1522. (if (listp selector)
 1523. selector
 1524. (when names
 1525. (if (and selector (symbolp selector) (not (equal t selector)))
 1526. (cdr (assoc selector names))
 1527. (if (integerp selector)
 1528. (nth (- selector 1) names)
 1529. (cdr (car (last names))))))))
 1530. (defun org-babel-disassemble-tables (vars hlines colnames rownames)
 1531. "Parse tables for further processing.
 1532. Process the variables in VARS according to the HLINES,
 1533. ROWNAMES and COLNAMES header arguments. Return a list consisting
 1534. of the vars, cnames and rnames."
 1535. (let (cnames rnames)
 1536. (list
 1537. (mapcar
 1538. (lambda (var)
 1539. (when (listp (cdr var))
 1540. (when (and (not (equal colnames "no"))
 1541. (or colnames (and (eq (nth 1 (cdr var)) 'hline)
 1542. (not (member 'hline (cddr (cdr var)))))))
 1543. (let ((both (org-babel-get-colnames (cdr var))))
 1544. (setq cnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1545. cnames))
 1546. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1547. (when (and rownames (not (equal rownames "no")))
 1548. (let ((both (org-babel-get-rownames (cdr var))))
 1549. (setq rnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1550. rnames))
 1551. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1552. (when (and hlines (not (equal hlines "yes")))
 1553. (setq var (cons (car var) (org-babel-del-hlines (cdr var))))))
 1554. var)
 1555. vars)
 1556. (reverse cnames) (reverse rnames))))
 1557. (defun org-babel-reassemble-table (table colnames rownames)
 1558. "Add column and row names to a table.
 1559. Given a TABLE and set of COLNAMES and ROWNAMES add the names
 1560. to the table for reinsertion to org-mode."
 1561. (if (listp table)
 1562. (let ((table (if (and rownames (= (length table) (length rownames)))
 1563. (org-babel-put-rownames table rownames) table)))
 1564. (if (and colnames (listp (car table)) (= (length (car table))
 1565. (length colnames)))
 1566. (org-babel-put-colnames table colnames) table))
 1567. table))
 1568. (defun org-babel-where-is-src-block-head (&optional src-block)
 1569. "Find where the current source block begins.
 1570. If optional argument SRC-BLOCK is `src-block' type element, find
 1571. its current beginning instead.
 1572. Return the point at the beginning of the current source block.
 1573. Specifically at the beginning of the #+BEGIN_SRC line. Also set
 1574. match-data relatively to `org-babel-src-block-regexp', which see.
 1575. If the point is not on a source block then return nil."
 1576. (let ((element (or src-block (org-element-at-point))))
 1577. (when (eq (org-element-type element) 'src-block)
 1578. (let ((end (org-element-property :end element)))
 1579. (org-with-wide-buffer
 1580. ;; Ensure point is not on a blank line after the block.
 1581. (beginning-of-line)
 1582. (skip-chars-forward " \r\t\n" end)
 1583. (when (< (point) end)
 1584. (prog1 (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1585. (looking-at org-babel-src-block-regexp))))))))
 1586. ;;;###autoload
 1587. (defun org-babel-goto-src-block-head ()
 1588. "Go to the beginning of the current code block."
 1589. (interactive)
 1590. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1591. (if head (goto-char head) (error "Not currently in a code block"))))
 1592. ;;;###autoload
 1593. (defun org-babel-goto-named-src-block (name)
 1594. "Go to a named source-code block."
 1595. (interactive
 1596. (let ((completion-ignore-case t)
 1597. (case-fold-search t)
 1598. (all-block-names (org-babel-src-block-names)))
 1599. (list (completing-read
 1600. "source-block name: " all-block-names nil t
 1601. (let* ((context (org-element-context))
 1602. (type (org-element-type context))
 1603. (noweb-ref
 1604. (and (memq type '(inline-src-block src-block))
 1605. (org-in-regexp (org-babel-noweb-wrap)))))
 1606. (cond
 1607. (noweb-ref
 1608. (buffer-substring
 1609. (+ (car noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-start))
 1610. (- (cdr noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-end))))
 1611. ((memq type '(babel-call inline-babel-call)) ;#+CALL:
 1612. (org-element-property :call context))
 1613. ((car (org-element-property :results context))) ;#+RESULTS:
 1614. ((let ((symbol (thing-at-point 'symbol))) ;Symbol.
 1615. (and symbol
 1616. (member-ignore-case symbol all-block-names)
 1617. symbol)))
 1618. (t "")))))))
 1619. (let ((point (org-babel-find-named-block name)))
 1620. (if point
 1621. ;; Taken from `org-open-at-point'.
 1622. (progn (org-mark-ring-push) (goto-char point) (org-show-context))
 1623. (message "source-code block `%s' not found in this buffer" name))))
 1624. (defun org-babel-find-named-block (name)
 1625. "Find a named source-code block.
 1626. Return the location of the source block identified by source
 1627. NAME, or nil if no such block exists. Set match data according
 1628. to `org-babel-named-src-block-regexp'."
 1629. (save-excursion
 1630. (goto-char (point-min))
 1631. (let ((regexp (org-babel-named-src-block-regexp-for-name name)))
 1632. (or (and (looking-at regexp)
 1633. (progn (goto-char (match-beginning 1))
 1634. (line-beginning-position)))
 1635. (ignore-errors (org-next-block 1 nil regexp))))))
 1636. (defun org-babel-src-block-names (&optional file)
 1637. "Returns the names of source blocks in FILE or the current buffer."
 1638. (with-current-buffer (if file (find-file-noselect file) (current-buffer))
 1639. (org-with-point-at 1
 1640. (let ((regexp "^[ \t]*#\\+begin_src ")
 1641. (case-fold-search t)
 1642. (names nil))
 1643. (while (re-search-forward regexp nil t)
 1644. (let ((element (org-element-at-point)))
 1645. (when (eq 'src-block (org-element-type element))
 1646. (let ((name (org-element-property :name element)))
 1647. (when name (push name names))))))
 1648. names))))
 1649. ;;;###autoload
 1650. (defun org-babel-goto-named-result (name)
 1651. "Go to a named result."
 1652. (interactive
 1653. (let ((completion-ignore-case t))
 1654. (list (completing-read "Source-block name: "
 1655. (org-babel-result-names) nil t))))
 1656. (let ((point (org-babel-find-named-result name)))
 1657. (if point
 1658. ;; taken from `org-open-at-point'
 1659. (progn (goto-char point) (org-show-context))
 1660. (message "result `%s' not found in this buffer" name))))
 1661. (defun org-babel-find-named-result (name)
 1662. "Find a named result.
 1663. Return the location of the result named NAME in the current
 1664. buffer or nil if no such result exists."
 1665. (save-excursion
 1666. (goto-char (point-min))
 1667. (let ((case-fold-search t)
 1668. (re (format "^[ \t]*#\\+%s.*?:[ \t]*%s[ \t]*$"
 1669. org-babel-results-keyword
 1670. (regexp-quote name))))
 1671. (catch :found
 1672. (while (re-search-forward re nil t)
 1673. (let ((element (org-element-at-point)))
 1674. (when (or (eq (org-element-type element) 'keyword)
 1675. (< (point)
 1676. (org-element-property :post-affiliated element)))
 1677. (throw :found (line-beginning-position)))))))))
 1678. (defun org-babel-result-names (&optional file)
 1679. "Returns the names of results in FILE or the current buffer."
 1680. (save-excursion
 1681. (when file (find-file file)) (goto-char (point-min))
 1682. (let ((case-fold-search t) names)
 1683. (while (re-search-forward org-babel-result-w-name-regexp nil t)
 1684. (setq names (cons (match-string-no-properties 9) names)))
 1685. names)))
 1686. ;;;###autoload
 1687. (defun org-babel-next-src-block (&optional arg)
 1688. "Jump to the next source block.
 1689. With optional prefix argument ARG, jump forward ARG many source blocks."
 1690. (interactive "p")
 1691. (org-next-block arg nil org-babel-src-block-regexp))
 1692. ;;;###autoload
 1693. (defun org-babel-previous-src-block (&optional arg)
 1694. "Jump to the previous source block.
 1695. With optional prefix argument ARG, jump backward ARG many source blocks."
 1696. (interactive "p")
 1697. (org-previous-block arg org-babel-src-block-regexp))
 1698. (defvar org-babel-load-languages)
 1699. ;;;###autoload
 1700. (defun org-babel-mark-block ()
 1701. "Mark current src block."
 1702. (interactive)
 1703. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1704. (when head
 1705. (save-excursion
 1706. (goto-char head)
 1707. (looking-at org-babel-src-block-regexp))
 1708. (push-mark (match-end 5) nil t)
 1709. (goto-char (match-beginning 5)))))
 1710. (defun org-babel-demarcate-block (&optional arg)
 1711. "Wrap or split the code in the region or on the point.
 1712. When called from inside of a code block the current block is
 1713. split. When called from outside of a code block a new code block
 1714. is created. In both cases if the region is demarcated and if the
 1715. region is not active then the point is demarcated."
 1716. (interactive "P")
 1717. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 1718. (start (org-babel-where-is-src-block-head))
 1719. (block (and start (match-string 0)))
 1720. (headers (and start (match-string 4)))
 1721. (stars (concat (make-string (or (org-current-level) 1) ?*) " "))
 1722. (lower-case-p (and block
 1723. (let (case-fold-search)
 1724. (string-match-p "#\\+begin_src" block)))))
 1725. (if info
 1726. (mapc
 1727. (lambda (place)
 1728. (save-excursion
 1729. (goto-char place)
 1730. (let ((lang (nth 0 info))
 1731. (indent (make-string (current-indentation) ?\s)))
 1732. (when (string-match "^[[:space:]]*$"
 1733. (buffer-substring (point-at-bol)
 1734. (point-at-eol)))
 1735. (delete-region (point-at-bol) (point-at-eol)))
 1736. (insert (concat
 1737. (if (looking-at "^") "" "\n")
 1738. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")
 1739. (if arg stars indent) "\n"
 1740. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1741. lang
 1742. (if (> (length headers) 1)
 1743. (concat " " headers) headers)
 1744. (if (looking-at "[\n\r]")
 1745. ""
 1746. (concat "\n" (make-string (current-column) ? )))))))
 1747. (move-end-of-line 2))
 1748. (sort (if (org-region-active-p) (list (mark) (point)) (list (point))) #'>))
 1749. (let ((start (point))
 1750. (lang (completing-read
 1751. "Lang: "
 1752. (mapcar #'symbol-name
 1753. (delete-dups
 1754. (append (mapcar #'car org-babel-load-languages)
 1755. (mapcar (lambda (el) (intern (car el)))
 1756. org-src-lang-modes))))))
 1757. (body (delete-and-extract-region
 1758. (if (org-region-active-p) (mark) (point)) (point))))
 1759. (insert (concat (if (looking-at "^") "" "\n")
 1760. (if arg (concat stars "\n") "")
 1761. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1762. lang "\n"
 1763. body
 1764. (if (or (= (length body) 0)
 1765. (string-suffix-p "\r" body)
 1766. (string-suffix-p "\n" body)) "" "\n")
 1767. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")))
 1768. (goto-char start) (move-end-of-line 1)))))
 1769. (defun org-babel--insert-results-keyword (name hash)
 1770. "Insert RESULTS keyword with NAME value at point.
 1771. If NAME is nil, results are anonymous. HASH is a string used as
 1772. the results hash, or nil. Leave point before the keyword."
 1773. (save-excursion (insert "\n")) ;open line to indent.
 1774. (org-indent-line)
 1775. (delete-char 1)
 1776. (insert (concat "#+" org-babel-results-keyword
 1777. (cond ((not hash) nil)
 1778. (org-babel-hash-show-time
 1779. (format "[%s %s]"
 1780. (format-time-string "<%F %T>")
 1781. hash))
 1782. (t (format "[%s]" hash)))
 1783. ":"
 1784. (when name (concat " " name))
 1785. "\n"))
 1786. ;; Make sure results are going to be followed by at least one blank
 1787. ;; line so they do not get merged with the next element, e.g.,
 1788. ;;
 1789. ;; #+results:
 1790. ;; : 1
 1791. ;;
 1792. ;; : fixed-width area, unrelated to the above.
 1793. (unless (looking-at "^[ \t]*$") (save-excursion (insert "\n")))
 1794. (beginning-of-line 0)
 1795. (when hash (org-babel-hide-hash)))
 1796. (defun org-babel--clear-results-maybe (hash)
 1797. "Clear results when hash doesn't match HASH.
 1798. When results hash does not match HASH, remove RESULTS keyword at
 1799. point, along with related contents. Do nothing if HASH is nil.
 1800. Return a non-nil value if results were cleared. In this case,
 1801. leave point where new results should be inserted."
 1802. (when hash
 1803. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1804. (unless (string= (match-string 1) hash)
 1805. (let* ((e (org-element-at-point))
 1806. (post (copy-marker (org-element-property :post-affiliated e))))
 1807. ;; Delete contents.
 1808. (delete-region post
 1809. (save-excursion
 1810. (goto-char (org-element-property :end e))
 1811. (skip-chars-backward " \t\n")
 1812. (line-beginning-position 2)))
 1813. ;; Delete RESULT keyword. However, if RESULTS keyword is
 1814. ;; orphaned, ignore this part. The deletion above already
 1815. ;; took care of it.
 1816. (unless (= (point) post)
 1817. (delete-region (line-beginning-position)
 1818. (line-beginning-position 2)))
 1819. (goto-char post)
 1820. (set-marker post nil)
 1821. t))))
 1822. (defun org-babel-where-is-src-block-result (&optional insert _info hash)
 1823. "Find where the current source block results begin.
 1824. Return the point at the beginning of the result of the current
 1825. source block, specifically at the beginning of the results line.
 1826. If no result exists for this block return nil, unless optional
 1827. argument INSERT is non-nil. In this case, create a results line
 1828. following the source block and return the position at its
 1829. beginning. In the case of inline code, remove the results part
 1830. instead.
 1831. If optional argument HASH is a string, remove contents related to
 1832. RESULTS keyword if its hash is different. Then update the latter
 1833. to HASH."
 1834. (let ((context (org-element-context)))
 1835. (catch :found
 1836. (org-with-wide-buffer
 1837. (pcase (org-element-type context)
 1838. ((or `inline-babel-call `inline-src-block)
 1839. ;; Results for inline objects are located right after them.
 1840. ;; There is no RESULTS line to insert either.
 1841. (let ((limit (org-element-property
 1842. :contents-end (org-element-property :parent context))))
 1843. (goto-char (org-element-property :end context))
 1844. (skip-chars-forward " \t\n" limit)
 1845. (throw :found
 1846. (and
 1847. (< (point) limit)
 1848. (let ((result (org-element-context)))
 1849. (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 1850. (string= (org-element-property :key result)
 1851. "results")
 1852. (if (not insert) (point)
 1853. (delete-region
 1854. (point)
 1855. (progn
 1856. (goto-char (org-element-property :end result))
 1857. (skip-chars-backward " \t")
 1858. (point)))
 1859. (point))))))))
 1860. ((or `babel-call `src-block)
 1861. (let* ((name (org-element-property :name context))
 1862. (named-results (and name (org-babel-find-named-result name))))
 1863. (goto-char (or named-results (org-element-property :end context)))
 1864. (cond
 1865. ;; Existing results named after the current source.
 1866. (named-results
 1867. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1868. (org-babel--insert-results-keyword name hash))
 1869. (throw :found (point)))
 1870. ;; Named results expect but none to be found.
 1871. (name)
 1872. ;; No possible anonymous results at the very end of
 1873. ;; buffer or outside CONTEXT parent.
 1874. ((eq (point)
 1875. (or (org-element-property
 1876. :contents-end (org-element-property :parent context))
 1877. (point-max))))
 1878. ;; Check if next element is an anonymous result below
 1879. ;; the current block.
 1880. ((let* ((next (org-element-at-point))
 1881. (end (save-excursion
 1882. (goto-char
 1883. (org-element-property :post-affiliated next))
 1884. (line-end-position)))
 1885. (empty-result-re (concat org-babel-result-regexp "$"))
 1886. (case-fold-search t))
 1887. (re-search-forward empty-result-re end t))
 1888. (beginning-of-line)
 1889. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1890. (org-babel--insert-results-keyword nil hash))
 1891. (throw :found (point))))))
 1892. ;; Ignore other elements.
 1893. (_ (throw :found nil))))
 1894. ;; No result found. Insert a RESULTS keyword below element, if
 1895. ;; appropriate. In this case, ensure there is an empty line
 1896. ;; after the previous element.
 1897. (when insert
 1898. (save-excursion
 1899. (goto-char (min (org-element-property :end context) (point-max)))
 1900. (skip-chars-backward " \t\n")
 1901. (forward-line)
 1902. (unless (bolp) (insert "\n"))
 1903. (insert "\n")
 1904. (org-babel--insert-results-keyword
 1905. (org-element-property :name context) hash)
 1906. (point))))))
 1907. (defun org-babel-read-element (element)
 1908. "Read ELEMENT into emacs-lisp.
 1909. Return nil if ELEMENT cannot be read."
 1910. (org-with-wide-buffer
 1911. (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1912. (pcase (org-element-type element)
 1913. (`fixed-width
 1914. (let ((v (org-trim (org-element-property :value element))))
 1915. (or (org-babel--string-to-number v) v)))
 1916. (`table (org-babel-read-table))
 1917. (`plain-list (org-babel-read-list))
 1918. (`example-block
 1919. (let ((v (org-element-property :value element)))
 1920. (if (or org-src-preserve-indentation
 1921. (org-element-property :preserve-indent element))
 1922. v
 1923. (org-remove-indentation v))))
 1924. (`export-block
 1925. (org-remove-indentation (org-element-property :value element)))
 1926. (`paragraph
 1927. ;; Treat paragraphs containing a single link specially.
 1928. (skip-chars-forward " \t")
 1929. (if (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1930. (save-excursion
 1931. (goto-char (match-end 0))
 1932. (skip-chars-forward " \r\t\n")
 1933. (<= (org-element-property :end element)
 1934. (point))))
 1935. (org-babel-read-link)
 1936. (buffer-substring-no-properties
 1937. (org-element-property :contents-begin element)
 1938. (org-element-property :contents-end element))))
 1939. ((or `center-block `quote-block `verse-block `special-block)
 1940. (org-remove-indentation
 1941. (buffer-substring-no-properties
 1942. (org-element-property :contents-begin element)
 1943. (org-element-property :contents-end element))))
 1944. (_ nil))))
 1945. (defun org-babel-read-result ()
 1946. "Read the result at point into emacs-lisp."
 1947. (and (not (save-excursion
 1948. (beginning-of-line)
 1949. (looking-at-p "[ \t]*$")))
 1950. (org-babel-read-element (org-element-at-point))))
 1951. (defun org-babel-read-table ()
 1952. "Read the table at point into emacs-lisp."
 1953. (mapcar (lambda (row)
 1954. (if (and (symbolp row) (equal row 'hline)) row
 1955. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval)) row)))
 1956. (org-table-to-lisp)))
 1957. (defun org-babel-read-list ()
 1958. "Read the list at point into emacs-lisp."
 1959. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval))
 1960. (cdr (org-list-to-lisp))))
 1961. (defvar org-link-types-re)
 1962. (defun org-babel-read-link ()
 1963. "Read the link at point into emacs-lisp.
 1964. If the path of the link is a file path it is expanded using
 1965. `expand-file-name'."
 1966. (let* ((case-fold-search t)
 1967. (raw (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1968. (org-no-properties (match-string 1))))
 1969. (type (and (string-match org-link-types-re raw)
 1970. (match-string 1 raw))))
 1971. (cond
 1972. ((not type) (expand-file-name raw))
 1973. ((string= type "file")
 1974. (and (string-match "file\\(.*\\):\\(.+\\)" raw)
 1975. (expand-file-name (match-string 2 raw))))
 1976. (t raw))))
 1977. (defun org-babel-format-result (result &optional sep)
 1978. "Format RESULT for writing to file."
 1979. (let ((echo-res (lambda (r) (if (stringp r) r (format "%S" r)))))
 1980. (if (listp result)
 1981. ;; table result
 1982. (orgtbl-to-generic
 1983. result (list :sep (or sep "\t") :fmt echo-res))
 1984. ;; scalar result
 1985. (funcall echo-res result))))
 1986. (defun org-babel-insert-result (result &optional result-params info hash lang)
 1987. "Insert RESULT into the current buffer.
 1988. By default RESULT is inserted after the end of the current source
 1989. block. The RESULT of an inline source block usually will be
 1990. wrapped inside a `results' macro and placed on the same line as
 1991. the inline source block. The macro is stripped upon export.
 1992. Multiline and non-scalar RESULTS from inline source blocks are
 1993. not allowed. With optional argument RESULT-PARAMS controls
 1994. insertion of results in the Org mode file. RESULT-PARAMS can
 1995. take the following values:
 1996. replace - (default option) insert results after the source block
 1997. or inline source block replacing any previously
 1998. inserted results.
 1999. silent -- no results are inserted into the Org buffer but
 2000. the results are echoed to the minibuffer and are
 2001. ingested by Emacs (a potentially time consuming
 2002. process).
 2003. file ---- the results are interpreted as a file path, and are
 2004. inserted into the buffer using the Org file syntax.
 2005. list ---- the results are interpreted as an Org list.
 2006. raw ----- results are added directly to the Org file. This is
 2007. a good option if you code block will output Org
 2008. formatted text.
 2009. drawer -- results are added directly to the Org file as with
 2010. \"raw\", but are wrapped in a RESULTS drawer or results
 2011. macro, allowing them to later be replaced or removed
 2012. automatically.
 2013. org ----- results are added inside of a \"src_org{}\" or \"#+BEGIN_SRC
 2014. org\" block depending on whether the current source block is
 2015. inline or not. They are not comma-escaped when inserted,
 2016. but Org syntax here will be discarded when exporting the
 2017. file.
 2018. html ---- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT HTML block
 2019. or html export snippet depending on whether the current
 2020. source block is inline or not. This is a good option
 2021. if your code block will output html formatted text.
 2022. latex --- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT LATEX
 2023. block or latex export snippet depending on whether the
 2024. current source block is inline or not. This is a good
 2025. option if your code block will output latex formatted
 2026. text.
 2027. code ---- the results are extracted in the syntax of the source
 2028. code of the language being evaluated and are added
 2029. inside of a source block with the source-code language
 2030. set appropriately. Also, source block inlining is
 2031. preserved in this case. Note this relies on the
 2032. optional LANG argument.
 2033. list ---- the results are rendered as a list. This option not
 2034. allowed for inline src blocks.
 2035. table --- the results are rendered as a table. This option not
 2036. allowed for inline src blocks.
 2037. INFO may provide the values of these header arguments (in the
 2038. `header-arguments-alist' see the docstring for
 2039. `org-babel-get-src-block-info'):
 2040. :file --- the name of the file to which output should be written.
 2041. :wrap --- the effect is similar to `latex' in RESULT-PARAMS but
 2042. using the argument supplied to specify the export block
 2043. or snippet type."
 2044. (cond ((stringp result)
 2045. (setq result (org-no-properties result))
 2046. (when (member "file" result-params)
 2047. (setq result (org-babel-result-to-file
 2048. result (when (assq :file-desc (nth 2 info))
 2049. (or (cdr (assq :file-desc (nth 2 info)))
 2050. result))))))
 2051. ((listp result))
 2052. (t (setq result (format "%S" result))))
 2053. (if (and result-params (member "silent" result-params))
 2054. (progn (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 2055. result)
 2056. (let ((inline (let ((context (org-element-context)))
 2057. (and (memq (org-element-type context)
 2058. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2059. context))))
 2060. (when inline
 2061. (let ((warning
 2062. (or (and (member "table" result-params) "`:results table'")
 2063. (and (listp result) "list result")
 2064. (and (string-match-p "\n." result) "multiline result")
 2065. (and (member "list" result-params) "`:results list'"))))
 2066. (when warning
 2067. (user-error "Inline error: %s cannot be used" warning))))
 2068. (save-excursion
 2069. (let* ((visible-beg (point-min-marker))
 2070. (visible-end (copy-marker (point-max) t))
 2071. (inline (let ((context (org-element-context)))
 2072. (and (memq (org-element-type context)
 2073. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2074. context)))
 2075. (existing-result (org-babel-where-is-src-block-result t nil hash))
 2076. (results-switches (cdr (assq :results_switches (nth 2 info))))
 2077. ;; When results exist outside of the current visible
 2078. ;; region of the buffer, be sure to widen buffer to
 2079. ;; update them.
 2080. (outside-scope (and existing-result
 2081. (buffer-narrowed-p)
 2082. (or (> visible-beg existing-result)
 2083. (<= visible-end existing-result))))
 2084. beg end indent)
 2085. ;; Ensure non-inline results end in a newline.
 2086. (when (and (org-string-nw-p result)
 2087. (not inline)
 2088. (not (string-equal (substring result -1) "\n")))
 2089. (setq result (concat result "\n")))
 2090. (unwind-protect
 2091. (progn
 2092. (when outside-scope (widen))
 2093. (if existing-result (goto-char existing-result)
 2094. (goto-char (org-element-property :end inline))
 2095. (skip-chars-backward " \t"))
 2096. (unless inline
 2097. (setq indent (current-indentation))
 2098. (forward-line 1))
 2099. (setq beg (point))
 2100. (cond
 2101. (inline
 2102. ;; Make sure new results are separated from the
 2103. ;; source code by one space.
 2104. (unless existing-result
 2105. (insert " ")
 2106. (setq beg (point))))
 2107. ((member "replace" result-params)
 2108. (delete-region (point) (org-babel-result-end)))
 2109. ((member "append" result-params)
 2110. (goto-char (org-babel-result-end)) (setq beg (point-marker)))
 2111. ((member "prepend" result-params))) ; already there
 2112. (setq results-switches
 2113. (if results-switches (concat " " results-switches) ""))
 2114. (let ((wrap
 2115. (lambda (start finish &optional no-escape no-newlines
 2116. inline-start inline-finish)
 2117. (when inline
 2118. (setq start inline-start)
 2119. (setq finish inline-finish)
 2120. (setq no-newlines t))
 2121. (let ((before-finish (marker-position end)))
 2122. (goto-char end)
 2123. (insert (concat finish (unless no-newlines "\n")))
 2124. (goto-char beg)
 2125. (insert (concat start (unless no-newlines "\n")))
 2126. (unless no-escape
 2127. (org-escape-code-in-region
 2128. (min (point) before-finish) before-finish))
 2129. (goto-char end))))
 2130. (tabulablep
 2131. (lambda (r)
 2132. ;; Non-nil when result R can be turned into
 2133. ;; a table.
 2134. (and (listp r)
 2135. (null (cdr (last r)))
 2136. (cl-every
 2137. (lambda (e) (or (atom e) (null (cdr (last e)))))
 2138. result)))))
 2139. ;; insert results based on type
 2140. (cond
 2141. ;; Do nothing for an empty result.
 2142. ((null result))
 2143. ;; Insert a list if preferred.
 2144. ((member "list" result-params)
 2145. (insert
 2146. (org-trim
 2147. (org-list-to-generic
 2148. (cons 'unordered
 2149. (mapcar
 2150. (lambda (e)
 2151. (list (if (stringp e) e (format "%S" e))))
 2152. (if (listp result) result
 2153. (split-string result "\n" t))))
 2154. '(:splicep nil :istart "- " :iend "\n")))
 2155. "\n"))
 2156. ;; Try hard to print RESULT as a table. Give up if
 2157. ;; it contains an improper list.
 2158. ((funcall tabulablep result)
 2159. (goto-char beg)
 2160. (insert (concat (orgtbl-to-orgtbl
 2161. (if (cl-every
 2162. (lambda (e)
 2163. (or (eq e 'hline) (listp e)))
 2164. result)
 2165. result
 2166. (list result))
 2167. nil)
 2168. "\n"))
 2169. (goto-char beg)
 2170. (when (org-at-table-p) (org-table-align))
 2171. (goto-char (org-table-end)))
 2172. ;; Print verbatim a list that cannot be turned into
 2173. ;; a table.
 2174. ((listp result) (insert (format "%s\n" result)))
 2175. ((member "file" result-params)
 2176. (when inline
 2177. (setq result (org-macro-escape-arguments result)))
 2178. (insert result))
 2179. ((and inline (not (member "raw" result-params)))
 2180. (insert (org-macro-escape-arguments
 2181. (org-babel-chomp result "\n"))))
 2182. (t (goto-char beg) (insert result)))
 2183. (setq end (copy-marker (point) t))
 2184. ;; possibly wrap result
 2185. (cond
 2186. ((assq :wrap (nth 2 info))
 2187. (let ((name (or (cdr (assq :wrap (nth 2 info))) "results")))
 2188. (funcall wrap (concat "#+begin_" name)
 2189. (concat "#+end_" (car (split-string name)))
 2190. nil nil (concat "{{{results(@@" name ":") "@@)}}}")))
 2191. ((member "html" result-params)
 2192. (funcall wrap "#+begin_export html" "#+end_export" nil nil
 2193. "{{{results(@@html:" "@@)}}}"))
 2194. ((member "latex" result-params)
 2195. (funcall wrap "#+begin_export latex" "#+end_export" nil nil
 2196. "{{{results(@@latex:" "@@)}}}"))
 2197. ((member "org" result-params)
 2198. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2199. (funcall wrap "#+begin_src org" "#+end_src" nil nil
 2200. "{{{results(src_org{" "})}}}"))
 2201. ((member "code" result-params)
 2202. (let ((lang (or lang "none")))
 2203. (funcall wrap (format "#+begin_src %s%s" lang results-switches)
 2204. "#+end_src" nil nil
 2205. (format "{{{results(src_%s[%s]{" lang results-switches)
 2206. "})}}}")))
 2207. ((member "raw" result-params)
 2208. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle)))
 2209. ((or (member "drawer" result-params)
 2210. ;; Stay backward compatible with <7.9.2
 2211. (member "wrap" result-params))
 2212. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2213. (funcall wrap ":results:" ":end:" 'no-escape nil
 2214. "{{{results(" ")}}}"))
 2215. ((and inline (member "file" result-params))
 2216. (funcall wrap nil nil nil nil "{{{results(" ")}}}"))
 2217. ((and (not (funcall tabulablep result))
 2218. (not (member "file" result-params)))
 2219. (let ((org-babel-inline-result-wrap
 2220. ;; Hard code {{{results(...)}}} on top of
 2221. ;; customization.
 2222. (format "{{{results(%s)}}}"
 2223. org-babel-inline-result-wrap)))
 2224. (org-babel-examplify-region
 2225. beg end results-switches inline)))))
 2226. ;; Possibly indent results in par with #+results line.
 2227. (when (and (not inline) (numberp indent) (> indent 0)
 2228. ;; In this case `table-align' does the work
 2229. ;; for us.
 2230. (not (and (listp result)
 2231. (member "append" result-params))))
 2232. (indent-rigidly beg end indent))
 2233. (if (null result)
 2234. (if (member "value" result-params)
 2235. (message "Code block returned no value.")
 2236. (message "Code block produced no output."))
 2237. (message "Code block evaluation complete.")))
 2238. (set-marker end nil)
 2239. (when outside-scope (narrow-to-region visible-beg visible-end))
 2240. (set-marker visible-beg nil)
 2241. (set-marker visible-end nil)))))))
 2242. (defun org-babel-remove-result (&optional info keep-keyword)
 2243. "Remove the result of the current source block."
 2244. (interactive)
 2245. (let ((location (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 2246. (when location
 2247. (save-excursion
 2248. (goto-char location)
 2249. (when (looking-at (concat org-babel-result-regexp ".*$"))
 2250. (delete-region
 2251. (if keep-keyword (line-beginning-position 2)
 2252. (save-excursion
 2253. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2254. (line-beginning-position 2)))
 2255. (progn (forward-line) (org-babel-result-end))))))))
 2256. (defun org-babel-remove-inline-result (&optional datum)
 2257. "Remove the result of the current inline-src-block or babel call.
 2258. The result must be wrapped in a `results' macro to be removed.
 2259. Leading white space is trimmed."
 2260. (interactive)
 2261. (let* ((el (or datum (org-element-context))))
 2262. (when (memq (org-element-type el) '(inline-src-block inline-babel-call))
 2263. (org-with-wide-buffer
 2264. (goto-char (org-element-property :end el))
 2265. (skip-chars-backward " \t")
 2266. (let ((result (save-excursion
 2267. (skip-chars-forward
 2268. " \t\n"
 2269. (org-element-property
 2270. :contents-end (org-element-property :parent el)))
 2271. (org-element-context))))
 2272. (when (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 2273. (string= (org-element-property :key result) "results"))
 2274. (delete-region ; And leading whitespace.
 2275. (point)
 2276. (progn (goto-char (org-element-property :end result))
 2277. (skip-chars-backward " \t\n")
 2278. (point)))))))))
 2279. (defun org-babel-remove-result-one-or-many (x)
 2280. "Remove the result of the current source block.
 2281. If called with a prefix argument, remove all result blocks
 2282. in the buffer."
 2283. (interactive "P")
 2284. (if x
 2285. (org-babel-map-src-blocks nil (org-babel-remove-result))
 2286. (org-babel-remove-result)))
 2287. (defun org-babel-result-end ()
 2288. "Return the point at the end of the current set of results."
 2289. (cond ((looking-at-p "^[ \t]*$") (point)) ;no result
 2290. ((looking-at-p (format "^[ \t]*%s[ \t]*$" org-bracket-link-regexp))
 2291. (line-beginning-position 2))
 2292. (t
 2293. (let ((element (org-element-at-point)))
 2294. (if (memq (org-element-type element)
 2295. ;; Possible results types.
 2296. '(drawer example-block export-block fixed-width item
 2297. plain-list src-block table))
 2298. (save-excursion
 2299. (goto-char (min (point-max) ;for narrowed buffers
 2300. (org-element-property :end element)))
 2301. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2302. (line-beginning-position 2))
 2303. (point))))))
 2304. (defun org-babel-result-to-file (result &optional description)
 2305. "Convert RESULT into an Org link with optional DESCRIPTION.
 2306. If the `default-directory' is different from the containing
 2307. file's directory then expand relative links."
 2308. (when (stringp result)
 2309. (let ((same-directory?
 2310. (and buffer-file-name
 2311. (not (string= (expand-file-name default-directory)
 2312. (expand-file-name
 2313. (file-name-directory buffer-file-name)))))))
 2314. (format "[[file:%s]%s]"
 2315. (if (and default-directory buffer-file-name same-directory?)
 2316. (if (eq org-link-file-path-type 'adaptive)
 2317. (file-relative-name
 2318. (expand-file-name result default-directory)
 2319. (file-name-directory (buffer-file-name)))
 2320. (expand-file-name result default-directory))
 2321. result)
 2322. (if description (concat "[" description "]") "")))))
 2323. (defun org-babel-examplify-region (beg end &optional results-switches inline)
 2324. "Comment out region using the inline `==' or `: ' org example quote."
 2325. (interactive "*r")
 2326. (let ((maybe-cap
 2327. (lambda (str)
 2328. (if org-babel-uppercase-example-markers (upcase str) str))))
 2329. (if inline
 2330. (save-excursion
 2331. (goto-char beg)
 2332. (insert (format org-babel-inline-result-wrap
 2333. (delete-and-extract-region beg end))))
 2334. (let ((size (count-lines beg end)))
 2335. (save-excursion
 2336. (cond ((= size 0)) ; do nothing for an empty result
 2337. ((< size org-babel-min-lines-for-block-output)
 2338. (goto-char beg)
 2339. (dotimes (_ size)
 2340. (beginning-of-line 1) (insert ": ") (forward-line 1)))
 2341. (t
 2342. (goto-char beg)
 2343. (insert (if results-switches
 2344. (format "%s%s\n"
 2345. (funcall maybe-cap "#+begin_example")
 2346. results-switches)
 2347. (funcall maybe-cap "#+begin_example\n")))
 2348. (let ((p (point)))
 2349. (if (markerp end) (goto-char end) (forward-char (- end beg)))
 2350. (org-escape-code-in-region p (point)))
 2351. (insert (funcall maybe-cap "#+end_example\n")))))))))
 2352. (defun org-babel-update-block-body (new-body)
 2353. "Update the body of the current code block to NEW-BODY."
 2354. (let ((element (org-element-at-point)))
 2355. (unless (eq (org-element-type element) 'src-block)
 2356. (error "Not in a source block"))
 2357. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-head element))
 2358. (let* ((ind (current-indentation))
 2359. (body-start (line-beginning-position 2))
 2360. (body (org-element-normalize-string
 2361. (if (or org-src-preserve-indentation
 2362. (org-element-property :preserve-indent element))
 2363. new-body
 2364. (with-temp-buffer
 2365. (insert (org-remove-indentation new-body))
 2366. (indent-rigidly
 2367. (point-min)
 2368. (point-max)
 2369. (+ ind org-edit-src-content-indentation))
 2370. (buffer-string))))))
 2371. (delete-region body-start
 2372. (org-with-wide-buffer
 2373. (goto-char (org-element-property :end element))
 2374. (skip-chars-backward " \t\n")
 2375. (line-beginning-position)))
 2376. (goto-char body-start)
 2377. (insert body))))
 2378. (defun org-babel-merge-params (&rest plists)
 2379. "Combine all parameter association lists in PLISTS.
 2380. Later elements of PLISTS override the values of previous elements.
 2381. This takes into account some special considerations for certain
 2382. parameters when merging lists."
 2383. (let* ((results-exclusive-groups
 2384. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2385. (cdr (assq 'results org-babel-common-header-args-w-values))))
 2386. (exports-exclusive-groups
 2387. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2388. (cdr (assq 'exports org-babel-common-header-args-w-values))))
 2389. (merge
 2390. (lambda (exclusive-groups &rest result-params)
 2391. ;; Maintain exclusivity of mutually exclusive parameters,
 2392. ;; as defined in EXCLUSIVE-GROUPS while merging lists in
 2393. ;; RESULT-PARAMS.
 2394. (let (output)
 2395. (dolist (new-params result-params (delete-dups output))
 2396. (dolist (new-param new-params)
 2397. (dolist (exclusive-group exclusive-groups)
 2398. (when (member new-param exclusive-group)
 2399. (setq output (cl-remove-if
 2400. (lambda (o) (member o exclusive-group))
 2401. output))))
 2402. (push new-param output))))))
 2403. (variable-index 0) ;Handle positional arguments.
 2404. clearnames
 2405. params ;Final parameters list.
 2406. ;; Some keywords accept multiple values. We need to treat
 2407. ;; them specially.
 2408. vars results exports)
 2409. (dolist (plist plists)
 2410. (dolist (pair plist)
 2411. (pcase pair
 2412. (`(:var . ,value)
 2413. (let ((name (cond
 2414. ((listp value) (car value))
 2415. ((string-match "^\\([^= \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*=" value)
 2416. (intern (match-string 1 value)))
 2417. (t nil))))
 2418. (cond
 2419. (name
 2420. (setq vars
 2421. (append (if (not (assoc name vars)) vars
 2422. (push name clearnames)
 2423. (cl-remove-if (lambda (p) (equal name (car p)))
 2424. vars))
 2425. (list (cons name pair)))))
 2426. ((and vars (nth variable-index vars))
 2427. ;; If no name is given and we already have named
 2428. ;; variables then assign to named variables in order.
 2429. (let ((name (car (nth variable-index vars))))
 2430. ;; Clear out colnames and rownames for replace vars.
 2431. (push name clearnames)
 2432. (setf (cddr (nth variable-index vars))
 2433. (concat (symbol-name name) "=" value))
 2434. (cl-incf variable-index)))
 2435. (t (error "Variable \"%s\" must be assigned a default value"
 2436. (cdr pair))))))
 2437. (`(:results . ,value)
 2438. (setq results (funcall merge
 2439. results-exclusive-groups
 2440. results
 2441. (split-string
 2442. (if (stringp value) value (eval value t))))))
 2443. (`(,(or :file :file-ext) . ,value)
 2444. ;; `:file' and `:file-ext' are regular keywords but they
 2445. ;; imply a "file" `:results' and a "results" `:exports'.
 2446. (when value
 2447. (setq results
 2448. (funcall merge results-exclusive-groups results '("file")))
 2449. (unless (or (member "both" exports)
 2450. (member "none" exports)
 2451. (member "code" exports))
 2452. (setq exports
 2453. (funcall merge
 2454. exports-exclusive-groups exports '("results"))))
 2455. (push pair params)))
 2456. (`(:exports . ,value)
 2457. (setq exports (funcall merge
 2458. exports-exclusive-groups
 2459. exports
 2460. (split-string (or value "")))))
 2461. ;; Regular keywords: any value overwrites the previous one.
 2462. (_ (setq params (cons pair (assq-delete-all (car pair) params)))))))
 2463. ;; Handle `:var' and clear out colnames and rownames for replaced
 2464. ;; variables.
 2465. (setq params (nconc (mapcar (lambda (v) (cons :var (cddr v))) vars)
 2466. params))
 2467. (dolist (name clearnames)
 2468. (dolist (param '(:colname-names :rowname-names))
 2469. (when (assq param params)
 2470. (setf (cdr (assq param params))
 2471. (cl-remove-if (lambda (pair) (equal name (car pair)))
 2472. (cdr (assq param params))))
 2473. (setq params
 2474. (cl-remove-if (lambda (pair) (and (equal (car pair) param)
 2475. (null (cdr pair))))
 2476. params)))))
 2477. ;; Handle other special keywords, which accept multiple values.
 2478. (setq params (nconc (list (cons :results (mapconcat #'identity results " "))
 2479. (cons :exports (mapconcat #'identity exports " ")))
 2480. params))
 2481. ;; Return merged params.
 2482. params))
 2483. (defun org-babel-noweb-p (params context)
 2484. "Check if PARAMS require expansion in CONTEXT.
 2485. CONTEXT may be one of :tangle, :export or :eval."
 2486. (let ((allowed-values (cl-case context
 2487. (:tangle '("yes" "tangle" "no-export" "strip-export"))
 2488. (:eval '("yes" "no-export" "strip-export" "eval"))
 2489. (:export '("yes")))))
 2490. (cl-some (lambda (v) (member v allowed-values))
 2491. (split-string (or (cdr (assq :noweb params)) "")))))
 2492. (defun org-babel-expand-noweb-references (&optional info parent-buffer)
 2493. "Expand Noweb references in the body of the current source code block.
 2494. For example the following reference would be replaced with the
 2495. body of the source-code block named `example-block'.
 2496. <<example-block>>
 2497. Note that any text preceding the <<foo>> construct on a line will
 2498. be interposed between the lines of the replacement text. So for
 2499. example if <<foo>> is placed behind a comment, then the entire
 2500. replacement text will also be commented.
 2501. This function must be called from inside of the buffer containing
 2502. the source-code block which holds BODY.
 2503. In addition the following syntax can be used to insert the
 2504. results of evaluating the source-code block named `example-block'.
 2505. <<example-block()>>
 2506. Any optional arguments can be passed to example-block by placing
 2507. the arguments inside the parenthesis following the convention
 2508. defined by `org-babel-lob'. For example
 2509. <<example-block(a=9)>>
 2510. would set the value of argument \"a\" equal to \"9\". Note that
 2511. these arguments are not evaluated in the current source-code
 2512. block but are passed literally to the \"example-block\"."
 2513. (let* ((parent-buffer (or parent-buffer (current-buffer)))
 2514. (info (or info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 2515. (lang (nth 0 info))
 2516. (body (nth 1 info))
 2517. (ob-nww-start org-babel-noweb-wrap-start)
 2518. (ob-nww-end org-babel-noweb-wrap-end)
 2519. (new-body "")
 2520. (nb-add (lambda (text) (setq new-body (concat new-body text))))
 2521. index source-name evaluate prefix)
 2522. (with-temp-buffer
 2523. (setq-local org-babel-noweb-wrap-start ob-nww-start)
 2524. (setq-local org-babel-noweb-wrap-end ob-nww-end)
 2525. (insert body) (goto-char (point-min))
 2526. (setq index (point))
 2527. (while (and (re-search-forward (org-babel-noweb-wrap) nil t))
 2528. (save-match-data (setf source-name (match-string 1)))
 2529. (save-match-data (setq evaluate (string-match "(.*)" source-name)))
 2530. (save-match-data
 2531. (setq prefix
 2532. (buffer-substring (match-beginning 0)
 2533. (save-excursion
 2534. (beginning-of-line 1) (point)))))
 2535. ;; add interval to new-body (removing noweb reference)
 2536. (goto-char (match-beginning 0))
 2537. (funcall nb-add (buffer-substring index (point)))
 2538. (goto-char (match-end 0))
 2539. (setq index (point))
 2540. (funcall
 2541. nb-add
 2542. (with-current-buffer parent-buffer
 2543. (save-restriction
 2544. (widen)
 2545. (mapconcat ;; Interpose PREFIX between every line.
 2546. #'identity
 2547. (split-string
 2548. (if evaluate
 2549. (let ((raw (org-babel-ref-resolve source-name)))
 2550. (if (stringp raw) raw (format "%S" raw)))
 2551. (or
 2552. ;; Retrieve from the Library of Babel.
 2553. (nth 2 (assoc-string source-name org-babel-library-of-babel))
 2554. ;; Return the contents of headlines literally.
 2555. (save-excursion
 2556. (when (org-babel-ref-goto-headline-id source-name)
 2557. (org-babel-ref-headline-body)))
 2558. ;; Find the expansion of reference in this buffer.
 2559. (save-excursion
 2560. (goto-char (point-min))
 2561. (let* ((name-regexp
 2562. (org-babel-named-src-block-regexp-for-name
 2563. source-name))
 2564. (comment
 2565. (string= "noweb"
 2566. (cdr (assq :comments (nth 2 info)))))
 2567. (c-wrap
 2568. (lambda (s)
 2569. ;; Comment, according to LANG mode,
 2570. ;; string S. Return new string.
 2571. (with-temp-buffer
 2572. (funcall (intern (concat lang "-mode")))
 2573. (comment-region (point)
 2574. (progn (insert s) (point)))
 2575. (org-trim (buffer-string)))))
 2576. (expand-body
 2577. (lambda (i)
 2578. ;; Expand body of code blocked
 2579. ;; represented by block info I.
 2580. (let ((b (if (org-babel-noweb-p (nth 2 i) :eval)
 2581. (org-babel-expand-noweb-references i)
 2582. (nth 1 i))))
 2583. (if (not comment) b
 2584. (let ((cs (org-babel-tangle-comment-links i)))
 2585. (concat (funcall c-wrap (car cs)) "\n"
 2586. b "\n"
 2587. (funcall c-wrap (cadr cs)))))))))
 2588. (if (re-search-forward name-regexp nil t)
 2589. ;; Found a source block named SOURCE-NAME.
 2590. ;; Assume it is unique; do not look after
 2591. ;; `:noweb-ref' header argument.
 2592. (funcall expand-body
 2593. (org-babel-get-src-block-info 'light))
 2594. ;; Though luck. We go into the long process
 2595. ;; of checking each source block and expand
 2596. ;; those with a matching Noweb reference.
 2597. (let ((expansion nil))
 2598. (org-babel-map-src-blocks nil
 2599. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 2600. (parameters (nth 2 info)))
 2601. (when (equal source-name
 2602. (cdr (assq :noweb-ref parameters)))
 2603. (push (funcall expand-body info) expansion)
 2604. (push (or (cdr (assq :noweb-sep parameters))
 2605. "\n")
 2606. expansion))))
 2607. (when expansion
 2608. (mapconcat #'identity
 2609. (nreverse (cdr expansion))
 2610. ""))))))
 2611. ;; Possibly raise an error if named block doesn't exist.
 2612. (if (or org-babel-noweb-error-all-langs
 2613. (member lang org-babel-noweb-error-langs))
 2614. (error "%s could not be resolved (see \
 2615. `org-babel-noweb-error-langs')"
 2616. (org-babel-noweb-wrap source-name))
 2617. "")))
 2618. "[\n\r]")
 2619. (concat "\n" prefix))))))
 2620. (funcall nb-add (buffer-substring index (point-max))))
 2621. new-body))
 2622. (defun org-babel--script-escape-inner (str)
 2623. (let (in-single in-double backslash out)
 2624. (mapc
 2625. (lambda (ch)
 2626. (setq
 2627. out
 2628. (if backslash
 2629. (progn
 2630. (setq backslash nil)
 2631. (cond
 2632. ((and in-single (eq ch ?'))
 2633. ;; Escaped single quote inside single quoted string:
 2634. ;; emit just a single quote, since we've changed the
 2635. ;; outer quotes to double.
 2636. (cons ch out))
 2637. ((eq ch ?\")
 2638. ;; Escaped double quote
 2639. (if in-single
 2640. ;; This should be interpreted as backslash+quote,
 2641. ;; not an escape. Emit a three backslashes
 2642. ;; followed by a quote (because one layer of
 2643. ;; quoting will be stripped by `org-babel-read').
 2644. (append (list ch ?\\ ?\\ ?\\) out)
 2645. ;; Otherwise we are in a double-quoted string. Emit
 2646. ;; a single escaped quote
 2647. (append (list ch ?\\) out)))
 2648. ((eq ch ?\\)
 2649. ;; Escaped backslash: emit a single escaped backslash
 2650. (append (list ?\\ ?\\) out))
 2651. ;; Other: emit a quoted backslash followed by whatever
 2652. ;; the character was (because one layer of quoting will
 2653. ;; be stripped by `org-babel-read').
 2654. (t (append (list ch ?\\ ?\\) out))))
 2655. (cl-case ch
 2656. (?\[ (if (or in-double in-single)
 2657. (cons ?\[ out)
 2658. (cons ?\( out)))
 2659. (?\] (if (or in-double in-single)
 2660. (cons ?\] out)
 2661. (cons ?\) out)))
 2662. (?\{ (if (or in-double in-single)
 2663. (cons ?\{ out)
 2664. (cons ?\( out)))
 2665. (?\} (if (or in-double in-single)
 2666. (cons ?\} out)
 2667. (cons ?\) out)))
 2668. (?, (if (or in-double in-single)
 2669. (cons ?, out) (cons ?\s out)))
 2670. (?\' (if in-double
 2671. (cons ?\' out)
 2672. (setq in-single (not in-single)) (cons ?\" out)))
 2673. (?\" (if in-single
 2674. (append (list ?\" ?\\) out)
 2675. (setq in-double (not in-double)) (cons ?\" out)))
 2676. (?\\ (unless (or in-single in-double)
 2677. (error "Can't handle backslash outside string in `org-babel-script-escape'"))
 2678. (setq backslash t)
 2679. out)
 2680. (t (cons ch out))))))
 2681. (string-to-list str))
 2682. (when (or in-single in-double)
 2683. (error "Unterminated string in `org-babel-script-escape'"))
 2684. (apply #'string (reverse out))))
 2685. (defun org-babel-script-escape (str &optional force)
 2686. "Safely convert tables into elisp lists."
 2687. (unless (stringp str)
 2688. (error "`org-babel-script-escape' expects a string"))
 2689. (let ((escaped
 2690. (cond
 2691. ((and (> (length str) 2)
 2692. (or (and (string-equal "[" (substring str 0 1))
 2693. (string-equal "]" (substring str -1)))
 2694. (and (string-equal "{" (substring str 0 1))
 2695. (string-equal "}" (substring str -1)))
 2696. (and (string-equal "(" (substring str 0 1))
 2697. (string-equal ")" (substring str -1)))))
 2698. (concat "'" (org-babel--script-escape-inner str)))
 2699. ((or force
 2700. (and (> (length str) 2)
 2701. (or (and (string-equal "'" (substring str 0 1))
 2702. (string-equal "'" (substring str -1)))
 2703. ;; We need to pass double-quoted strings
 2704. ;; through the backslash-twiddling bits, even
 2705. ;; though we don't need to change their
 2706. ;; delimiters.
 2707. (and (string-equal "\"" (substring str 0 1))
 2708. (string-equal "\"" (substring str -1))))))
 2709. (org-babel--script-escape-inner str))
 2710. (t str))))
 2711. (condition-case nil (org-babel-read escaped) (error escaped))))
 2712. (defun org-babel-read (cell &optional inhibit-lisp-eval)
 2713. "Convert the string value of CELL to a number if appropriate.
 2714. Otherwise if CELL looks like lisp (meaning it starts with a
 2715. \"(\", \"\\='\", \"\\=`\" or a \"[\") then read and evaluate it as
 2716. lisp, otherwise return it unmodified as a string. Optional
 2717. argument INHIBIT-LISP-EVAL inhibits lisp evaluation for
 2718. situations in which is it not appropriate."
 2719. (cond ((not (org-string-nw-p cell)) cell)
 2720. ((org-babel--string-to-number cell))
 2721. ((and (not inhibit-lisp-eval)
 2722. (or (memq (string-to-char cell) '(?\( ?' ?` ?\[))
 2723. (string= cell "*this*")))
 2724. (eval (read cell) t))
 2725. ((eq (string-to-char cell) ?\") (read cell))
 2726. (t (org-no-properties cell))))
 2727. (defun org-babel--string-to-number (string)
 2728. "If STRING represents a number return its value.
 2729. Otherwise return nil."
 2730. (and (string-match-p "\\`-?[0-9]*\\.?[0-9]*\\'" string)
 2731. (string-to-number string)))
 2732. (defun org-babel-import-elisp-from-file (file-name &optional separator)
 2733. "Read the results located at FILE-NAME into an elisp table.
 2734. If the table is trivial, then return it as a scalar."
 2735. (let (result)
 2736. (save-window-excursion
 2737. (with-temp-buffer
 2738. (condition-case err
 2739. (progn
 2740. (org-table-import file-name separator)
 2741. (delete-file file-name)
 2742. (setq result (mapcar (lambda (row)
 2743. (mapcar #'org-babel-string-read row))
 2744. (org-table-to-lisp))))
 2745. (error (message "Error reading results: %s" err) nil)))
 2746. (if (null (cdr result)) ;; if result is trivial vector, then scalarize it
 2747. (if (consp (car result))
 2748. (if (null (cdr (car result)))
 2749. (caar result)
 2750. result)
 2751. (car result))
 2752. result))))
 2753. (defun org-babel-string-read (cell)
 2754. "Strip nested \"s from around strings."
 2755. (org-babel-read (or (and (stringp cell)
 2756. (string-match "\\\"\\(.+\\)\\\"" cell)
 2757. (match-string 1 cell))
 2758. cell) t))
 2759. (defun org-babel-chomp (string &optional regexp)
 2760. "Strip a trailing space or carriage return from STRING.
 2761. The default regexp used is \"[ \\f\\t\\n\\r\\v]\" but another one
 2762. can be specified as the REGEXP argument."
 2763. (let ((regexp (or regexp "[ \f\t\n\r\v]")))
 2764. (while (and (> (length string) 0)
 2765. (string-match regexp (substring string -1)))
 2766. (setq string (substring string 0 -1)))
 2767. string))
 2768. (defun org-babel-process-file-name (name &optional no-quote-p)
 2769. "Prepare NAME to be used in an external process.
 2770. If NAME specifies a remote location, the remote portion of the
 2771. name is removed, since in that case the process will be executing
 2772. remotely. The file name is then processed by `expand-file-name'.
 2773. Unless second argument NO-QUOTE-P is non-nil, the file name is
 2774. additionally processed by `shell-quote-argument'"
 2775. (let ((f (org-babel-local-file-name (expand-file-name name))))
 2776. (if no-quote-p f (shell-quote-argument f))))
 2777. (defvar org-babel-temporary-directory)
 2778. (unless (or noninteractive (boundp 'org-babel-temporary-directory))
 2779. (defvar org-babel-temporary-directory
 2780. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2781. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2782. org-babel-temporary-directory)
 2783. (make-temp-file "babel-" t))
 2784. "Directory to hold temporary files created to execute code blocks.
 2785. Used by `org-babel-temp-file'. This directory will be removed on
 2786. Emacs shutdown."))
 2787. (defcustom org-babel-remote-temporary-directory "/tmp/"
 2788. "Directory to hold temporary files on remote hosts."
 2789. :group 'org-babel
 2790. :type 'string)
 2791. (defmacro org-babel-result-cond (result-params scalar-form &rest table-forms)
 2792. "Call the code to parse raw string results according to RESULT-PARAMS."
 2793. (declare (indent 1)
 2794. (debug (form form &rest form)))
 2795. (org-with-gensyms (params)
 2796. `(let ((,params ,result-params))
 2797. (unless (member "none" ,params)
 2798. (if (or (member "scalar" ,params)
 2799. (member "verbatim" ,params)
 2800. (member "html" ,params)
 2801. (member "code" ,params)
 2802. (member "pp" ,params)
 2803. (member "file" ,params)
 2804. (and (or (member "output" ,params)
 2805. (member "raw" ,params)
 2806. (member "org" ,params)
 2807. (member "drawer" ,params))
 2808. (not (member "table" ,params))))
 2809. ,scalar-form
 2810. ,@table-forms)))))
 2811. (def-edebug-spec org-babel-result-cond (form form body))
 2812. (defun org-babel-temp-file (prefix &optional suffix)
 2813. "Create a temporary file in the `org-babel-temporary-directory'.
 2814. Passes PREFIX and SUFFIX directly to `make-temp-file' with the
 2815. value of `temporary-file-directory' temporarily set to the value
 2816. of `org-babel-temporary-directory'."
 2817. (if (file-remote-p default-directory)
 2818. (let ((prefix
 2819. (concat (file-remote-p default-directory)
 2820. (expand-file-name
 2821. prefix org-babel-remote-temporary-directory))))
 2822. (make-temp-file prefix nil suffix))
 2823. (let ((temporary-file-directory
 2824. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2825. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2826. org-babel-temporary-directory)
 2827. temporary-file-directory)))
 2828. (make-temp-file prefix nil suffix))))
 2829. (defun org-babel-remove-temporary-directory ()
 2830. "Remove `org-babel-temporary-directory' on Emacs shutdown."
 2831. (when (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2832. (file-exists-p org-babel-temporary-directory))
 2833. ;; taken from `delete-directory' in files.el
 2834. (condition-case nil
 2835. (progn
 2836. (mapc (lambda (file)
 2837. ;; This test is equivalent to
 2838. ;; (and (file-directory-p fn) (not (file-symlink-p fn)))
 2839. ;; but more efficient
 2840. (if (eq t (car (file-attributes file)))
 2841. (delete-directory file)
 2842. (delete-file file)))
 2843. ;; We do not want to delete "." and "..".
 2844. (directory-files org-babel-temporary-directory 'full
 2845. "^\\([^.]\\|\\.\\([^.]\\|\\..\\)\\).*"))
 2846. (delete-directory org-babel-temporary-directory))
 2847. (error
 2848. (message "Failed to remove temporary Org-babel directory %s"
 2849. (if (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2850. org-babel-temporary-directory
 2851. "[directory not defined]"))))))
 2852. (add-hook 'kill-emacs-hook 'org-babel-remove-temporary-directory)
 2853. (defun org-babel-one-header-arg-safe-p (pair safe-list)
 2854. "Determine if the PAIR is a safe babel header arg according to SAFE-LIST.
 2855. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 2856. (and (consp pair)
 2857. (keywordp (car pair))
 2858. (stringp (cdr pair))
 2859. (or
 2860. (memq (car pair) safe-list)
 2861. (let ((entry (assq (car pair) safe-list)))
 2862. (and entry
 2863. (consp entry)
 2864. (cond ((functionp (cdr entry))
 2865. (funcall (cdr entry) (cdr pair)))
 2866. ((listp (cdr entry))
 2867. (member (cdr pair) (cdr entry)))
 2868. (t nil)))))))
 2869. (defun org-babel-generate-file-param (src-name params)
 2870. "Calculate the filename for source block results.
 2871. The directory is calculated from the :output-dir property of the
 2872. source block; if not specified, use the current directory.
 2873. If the source block has a #+NAME and the :file parameter does not
 2874. contain any period characters, then the :file parameter is
 2875. treated as an extension, and the output file name is the
 2876. concatenation of the directory (as calculated above), the block
 2877. name, a period, and the parameter value as a file extension.
 2878. Otherwise, the :file parameter is treated as a full file name,
 2879. and the output file name is the directory (as calculated above)
 2880. plus the parameter value."
 2881. (let* ((file-cons (assq :file params))
 2882. (file-ext-cons (assq :file-ext params))
 2883. (file-ext (cdr-safe file-ext-cons))
 2884. (dir (cdr-safe (assq :output-dir params)))
 2885. fname)
 2886. ;; create the output-dir if it does not exist
 2887. (when dir
 2888. (make-directory dir t))
 2889. (if file-cons
 2890. ;; :file given; add :output-dir if given
 2891. (when dir
 2892. (setcdr file-cons (concat (file-name-as-directory dir) (cdr file-cons))))
 2893. ;; :file not given; compute from name and :file-ext if possible
 2894. (when (and src-name file-ext)
 2895. (if dir
 2896. (setq fname (concat (file-name-as-directory (or dir ""))
 2897. src-name "." file-ext))
 2898. (setq fname (concat src-name "." file-ext)))
 2899. (setq params (cons (cons :file fname) params))))
 2900. params))
 2901. (defun org-babel-graphical-output-file (params)
 2902. "File where a babel block should send graphical output, per PARAMS.
 2903. Return nil if no graphical output is expected. Raise an error if
 2904. the output file is ill-defined."
 2905. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 2906. (cond (file (and (member "graphics" (cdr (assq :result-params params)))
 2907. file))
 2908. ((assq :file-ext params)
 2909. (user-error ":file-ext given but no :file generated; did you forget \
 2910. to name a block?"))
 2911. (t (user-error "No :file header argument given; cannot create \
 2912. graphical result")))))
 2913. (defun org-babel-make-language-alias (new old)
 2914. "Make source blocks of type NEW aliases for those of type OLD.
 2915. NEW and OLD should be strings. This function should be called
 2916. after the babel API for OLD-type source blocks is fully defined.
 2917. Callers of this function will probably want to add an entry to
 2918. `org-src-lang-modes' as well."
 2919. (dolist (fn '("execute" "expand-body" "prep-session"
 2920. "variable-assignments" "load-session"))
 2921. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" fn ":" old))))
 2922. (when (and sym (fboundp sym))
 2923. (defalias (intern (concat "org-babel-" fn ":" new)) sym))))
 2924. ;; Technically we don't need a `dolist' for just one variable, but
 2925. ;; we keep it for symmetry/ease of future expansion.
 2926. (dolist (var '("default-header-args"))
 2927. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" var ":" old))))
 2928. (when (and sym (boundp sym))
 2929. (defvaralias (intern (concat "org-babel-" var ":" new)) sym)))))
 2930. (defun org-babel-strip-quotes (string)
 2931. "Strip \\\"s from around a string, if applicable."
 2932. (org-unbracket-string "\"" "\"" string))
 2933. (provide 'ob-core)
 2934. ;; Local variables:
 2935. ;; generated-autoload-file: "org-loaddefs.el"
 2936. ;; End:
 2937. ;;; ob-core.el ends here