ob-core.el 119 KB


 1. ;;; ob-core.el --- Working with Code Blocks -*- lexical-binding: t; -*-
 2. ;; Copyright (C) 2009-2018 Free Software Foundation, Inc.
 3. ;; Authors: Eric Schulte
 4. ;; Dan Davison
 5. ;; Keywords: literate programming, reproducible research
 6. ;; Homepage: https://orgmode.org
 7. ;; This file is part of GNU Emacs.
 8. ;; GNU Emacs is free software: you can redistribute it and/or modify
 9. ;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
 10. ;; the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 11. ;; (at your option) any later version.
 12. ;; GNU Emacs is distributed in the hope that it will be useful,
 13. ;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 14. ;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 15. ;; GNU General Public License for more details.
 16. ;; You should have received a copy of the GNU General Public License
 17. ;; along with GNU Emacs. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
 18. ;;; Code:
 19. (require 'cl-lib)
 20. (require 'ob-eval)
 21. (require 'org-macs)
 22. (require 'org-compat)
 23. (defconst org-babel-exeext
 24. (if (memq system-type '(windows-nt cygwin))
 25. ".exe"
 26. nil))
 27. (defvar org-babel-library-of-babel)
 28. (defvar org-edit-src-content-indentation)
 29. (defvar org-src-lang-modes)
 30. (defvar org-src-preserve-indentation)
 31. (declare-function org-at-item-p "org-list" ())
 32. (declare-function org-at-table-p "org" (&optional table-type))
 33. (declare-function org-babel-lob-execute-maybe "ob-lob" ())
 34. (declare-function org-babel-ref-goto-headline-id "ob-ref" (id))
 35. (declare-function org-babel-ref-headline-body "ob-ref" ())
 36. (declare-function org-babel-ref-parse "ob-ref" (assignment))
 37. (declare-function org-babel-ref-resolve "ob-ref" (ref))
 38. (declare-function org-babel-ref-split-args "ob-ref" (arg-string))
 39. (declare-function org-babel-tangle-comment-links "ob-tangle" (&optional info))
 40. (declare-function org-completing-read "org" (&rest args))
 41. (declare-function org-current-level "org" ())
 42. (declare-function org-cycle "org" (&optional arg))
 43. (declare-function org-do-remove-indentation "org" (&optional n))
 44. (declare-function org-edit-src-code "org-src" (&optional code edit-buffer-name))
 45. (declare-function org-edit-src-exit "org-src" ())
 46. (declare-function org-element-at-point "org-element" ())
 47. (declare-function org-element-context "org-element" (&optional element))
 48. (declare-function org-element-normalize-string "org-element" (s))
 49. (declare-function org-element-property "org-element" (property element))
 50. (declare-function org-element-type "org-element" (element))
 51. (declare-function org-entry-get "org" (pom property &optional inherit literal-nil))
 52. (declare-function org-escape-code-in-region "org-src" (beg end))
 53. (declare-function org-get-indentation "org" (&optional line))
 54. (declare-function org-get-indentation "org" (&optional line))
 55. (declare-function org-in-regexp "org" (regexp &optional nlines visually))
 56. (declare-function org-indent-line "org" ())
 57. (declare-function org-list-get-list-end "org-list" (item struct prevs))
 58. (declare-function org-list-prevs-alist "org-list" (struct))
 59. (declare-function org-list-struct "org-list" ())
 60. (declare-function org-list-to-generic "org-list" (LIST PARAMS))
 61. (declare-function org-list-to-lisp "org-list" (&optional delete))
 62. (declare-function org-macro-escape-arguments "org-macro" (&rest args))
 63. (declare-function org-make-options-regexp "org" (kwds &optional extra))
 64. (declare-function org-mark-ring-push "org" (&optional pos buffer))
 65. (declare-function org-narrow-to-subtree "org" ())
 66. (declare-function org-next-block "org" (arg &optional backward block-regexp))
 67. (declare-function org-open-at-point "org" (&optional in-emacs reference-buffer))
 68. (declare-function org-previous-block "org" (arg &optional block-regexp))
 69. (declare-function org-remove-indentation "org" (code &optional n))
 70. (declare-function org-reverse-string "org" (string))
 71. (declare-function org-show-context "org" (&optional key))
 72. (declare-function org-src-coderef-format "org-src" (&optional element))
 73. (declare-function org-src-coderef-regexp "org-src" (fmt &optional label))
 74. (declare-function org-table-align "org-table" ())
 75. (declare-function org-table-end "org-table" (&optional table-type))
 76. (declare-function org-table-import "org-table" (file arg))
 77. (declare-function org-table-to-lisp "org-table" (&optional txt))
 78. (declare-function org-trim "org" (s &optional keep-lead))
 79. (declare-function org-unescape-code-in-string "org-src" (s))
 80. (declare-function org-uniquify "org" (list))
 81. (declare-function orgtbl-to-generic "org-table" (table params))
 82. (declare-function orgtbl-to-orgtbl "org-table" (table params))
 83. (declare-function tramp-compat-make-temp-file "tramp-compat" (filename &optional dir-flag))
 84. (defgroup org-babel nil
 85. "Code block evaluation and management in `org-mode' documents."
 86. :tag "Babel"
 87. :group 'org)
 88. (defcustom org-confirm-babel-evaluate t
 89. "Confirm before evaluation.
 90. \\<org-mode-map>\
 91. Require confirmation before interactively evaluating code
 92. blocks in Org buffers. The default value of this variable is t,
 93. meaning confirmation is required for any code block evaluation.
 94. This variable can be set to nil to inhibit any future
 95. confirmation requests. This variable can also be set to a
 96. function which takes two arguments the language of the code block
 97. and the body of the code block. Such a function should then
 98. return a non-nil value if the user should be prompted for
 99. execution or nil if no prompt is required.
 100. Warning: Disabling confirmation may result in accidental
 101. evaluation of potentially harmful code. It may be advisable
 102. remove code block execution from `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' \
 103. as further protection
 104. against accidental code block evaluation. The
 105. `org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c' variable can be used to
 106. remove code block execution from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' keybinding."
 107. :group 'org-babel
 108. :version "24.1"
 109. :type '(choice boolean function))
 110. ;; don't allow this variable to be changed through file settings
 111. (put 'org-confirm-babel-evaluate 'safe-local-variable (lambda (x) (eq x t)))
 112. (defcustom org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c nil
 113. "\\<org-mode-map>\
 114. Remove code block evaluation from the `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]' key binding."
 115. :group 'org-babel
 116. :version "24.1"
 117. :type 'boolean)
 118. (defcustom org-babel-results-keyword "RESULTS"
 119. "Keyword used to name results generated by code blocks.
 120. It should be \"RESULTS\". However any capitalization may be
 121. used."
 122. :group 'org-babel
 123. :version "24.4"
 124. :package-version '(Org . "8.0")
 125. :type 'string
 126. :safe (lambda (v)
 127. (and (stringp v)
 128. (eq (compare-strings "RESULTS" nil nil v nil nil t)
 129. t))))
 130. (defcustom org-babel-noweb-wrap-start "<<"
 131. "String used to begin a noweb reference in a code block.
 132. See also `org-babel-noweb-wrap-end'."
 133. :group 'org-babel
 134. :type 'string)
 135. (defcustom org-babel-noweb-wrap-end ">>"
 136. "String used to end a noweb reference in a code block.
 137. See also `org-babel-noweb-wrap-start'."
 138. :group 'org-babel
 139. :type 'string)
 140. (defcustom org-babel-inline-result-wrap "=%s="
 141. "Format string used to wrap inline results.
 142. This string must include a \"%s\" which will be replaced by the results."
 143. :group 'org-babel
 144. :type 'string)
 145. (put 'org-babel-inline-result-wrap
 146. 'safe-local-variable
 147. (lambda (value)
 148. (and (stringp value)
 149. (string-match-p "%s" value))))
 150. (defcustom org-babel-hash-show-time nil
 151. "Non-nil means show the time the code block was evaluated in the result hash."
 152. :group 'org-babel
 153. :type 'boolean
 154. :version "26.1"
 155. :package-version '(Org . "9.0")
 156. :safe #'booleanp)
 157. (defcustom org-babel-uppercase-example-markers nil
 158. "When non-nil, begin/end example markers will be inserted in upper case."
 159. :group 'org-babel
 160. :type 'boolean
 161. :version "26.1"
 162. :package-version '(Org . "9.1")
 163. :safe #'booleanp)
 164. (defun org-babel-noweb-wrap (&optional regexp)
 165. (concat org-babel-noweb-wrap-start
 166. (or regexp "\\([^ \t\n].+?[^ \t]\\|[^ \t\n]\\)")
 167. org-babel-noweb-wrap-end))
 168. (defvar org-babel-src-name-regexp
 169. "^[ \t]*#\\+name:[ \t]*"
 170. "Regular expression used to match a source name line.")
 171. (defvar org-babel-multi-line-header-regexp
 172. "^[ \t]*#\\+headers?:[ \t]*\\([^\n]*\\)$"
 173. "Regular expression used to match multi-line header arguments.")
 174. (defvar org-babel-src-block-regexp
 175. (concat
 176. ;; (1) indentation (2) lang
 177. "^\\([ \t]*\\)#\\+begin_src[ \t]+\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*"
 178. ;; (3) switches
 179. "\\([^\":\n]*\"[^\"\n*]*\"[^\":\n]*\\|[^\":\n]*\\)"
 180. ;; (4) header arguments
 181. "\\([^\n]*\\)\n"
 182. ;; (5) body
 183. "\\([^\000]*?\n\\)??[ \t]*#\\+end_src")
 184. "Regexp used to identify code blocks.")
 185. (defun org-babel--get-vars (params)
 186. "Return the babel variable assignments in PARAMS.
 187. PARAMS is a quasi-alist of header args, which may contain
 188. multiple entries for the key `:var'. This function returns a
 189. list of the cdr of all the `:var' entries."
 190. (mapcar #'cdr
 191. (cl-remove-if-not (lambda (x) (eq (car x) :var)) params)))
 192. (defvar org-babel-exp-reference-buffer nil
 193. "Buffer containing original contents of the exported buffer.
 194. This is used by Babel to resolve references in source blocks.
 195. Its value is dynamically bound during export.")
 196. (defun org-babel-check-confirm-evaluate (info)
 197. "Check whether INFO allows code block evaluation.
 198. Returns nil if evaluation is disallowed, t if it is
 199. unconditionally allowed, and the symbol `query' if the user
 200. should be asked whether to allow evaluation."
 201. (let* ((headers (nth 2 info))
 202. (eval (or (cdr (assq :eval headers))
 203. (when (assq :noeval headers) "no")))
 204. (eval-no (member eval '("no" "never")))
 205. (export org-babel-exp-reference-buffer)
 206. (eval-no-export (and export (member eval '("no-export" "never-export"))))
 207. (noeval (or eval-no eval-no-export))
 208. (query (or (equal eval "query")
 209. (and export (equal eval "query-export"))
 210. (if (functionp org-confirm-babel-evaluate)
 211. (funcall org-confirm-babel-evaluate
 212. ;; Language, code block body.
 213. (nth 0 info) (nth 1 info))
 214. org-confirm-babel-evaluate))))
 215. (cond
 216. (noeval nil)
 217. (query 'query)
 218. (t t))))
 219. (defun org-babel-check-evaluate (info)
 220. "Check if code block INFO should be evaluated.
 221. Do not query the user, but do display an informative message if
 222. evaluation is blocked. Returns non-nil if evaluation is not blocked."
 223. (let ((confirmed (org-babel-check-confirm-evaluate info)))
 224. (unless confirmed
 225. (message "Evaluation of this %s code block%sis disabled."
 226. (nth 0 info)
 227. (let ((name (nth 4 info)))
 228. (if name (format " (%s) " name) " "))))
 229. confirmed))
 230. ;; Dynamically scoped for asynchronous export.
 231. (defvar org-babel-confirm-evaluate-answer-no)
 232. (defun org-babel-confirm-evaluate (info)
 233. "Confirm evaluation of the code block INFO.
 234. This query can also be suppressed by setting the value of
 235. `org-confirm-babel-evaluate' to nil, in which case all future
 236. interactive code block evaluations will proceed without any
 237. confirmation from the user.
 238. Note disabling confirmation may result in accidental evaluation
 239. of potentially harmful code.
 240. The variable `org-babel-confirm-evaluate-answer-no' is used by
 241. the async export process, which requires a non-interactive
 242. environment, to override this check."
 243. (let* ((evalp (org-babel-check-confirm-evaluate info))
 244. (lang (nth 0 info))
 245. (name (nth 4 info))
 246. (name-string (if name (format " (%s) " name) " ")))
 247. (pcase evalp
 248. (`nil nil)
 249. (`t t)
 250. (`query (or
 251. (and (not (bound-and-true-p
 252. org-babel-confirm-evaluate-answer-no))
 253. (yes-or-no-p
 254. (format "Evaluate this %s code block%son your system? "
 255. lang name-string)))
 256. (progn
 257. (message "Evaluation of this %s code block%sis aborted."
 258. lang name-string)
 259. nil)))
 260. (x (error "Unexpected value `%s' from `org-babel-check-confirm-evaluate'" x)))))
 261. ;;;###autoload
 262. (defun org-babel-execute-safely-maybe ()
 263. (unless org-babel-no-eval-on-ctrl-c-ctrl-c
 264. (org-babel-execute-maybe)))
 265. ;;;###autoload
 266. (defun org-babel-execute-maybe ()
 267. (interactive)
 268. (or (org-babel-execute-src-block-maybe)
 269. (org-babel-lob-execute-maybe)))
 270. (defmacro org-babel-when-in-src-block (&rest body)
 271. "Execute BODY if point is in a source block and return t.
 272. Otherwise do nothing and return nil."
 273. `(if (memq (org-element-type (org-element-context))
 274. '(inline-src-block src-block))
 275. (progn
 276. ,@body
 277. t)
 278. nil))
 279. (defun org-babel-execute-src-block-maybe ()
 280. "Conditionally execute a source block.
 281. Detect if this is context for a Babel src-block and if so
 282. then run `org-babel-execute-src-block'."
 283. (interactive)
 284. (org-babel-when-in-src-block
 285. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 286. (org-babel-execute-src-block current-prefix-arg)))
 287. ;;;###autoload
 288. (defun org-babel-view-src-block-info ()
 289. "Display information on the current source block.
 290. This includes header arguments, language and name, and is largely
 291. a window into the `org-babel-get-src-block-info' function."
 292. (interactive)
 293. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 294. (full (lambda (it) (> (length it) 0)))
 295. (printf (lambda (fmt &rest args) (princ (apply #'format fmt args)))))
 296. (when info
 297. (with-help-window (help-buffer)
 298. (let ((name (nth 4 info))
 299. (lang (nth 0 info))
 300. (switches (nth 3 info))
 301. (header-args (nth 2 info)))
 302. (when name (funcall printf "Name: %s\n" name))
 303. (when lang (funcall printf "Lang: %s\n" lang))
 304. (funcall printf "Properties:\n")
 305. (funcall printf "\t:header-args \t%s\n" (org-entry-get (point) "header-args" t))
 306. (funcall printf "\t:header-args:%s \t%s\n" lang (org-entry-get (point) (concat "header-args:" lang) t))
 307. (when (funcall full switches) (funcall printf "Switches: %s\n" switches))
 308. (funcall printf "Header Arguments:\n")
 309. (dolist (pair (sort header-args
 310. (lambda (a b) (string< (symbol-name (car a))
 311. (symbol-name (car b))))))
 312. (when (funcall full (format "%s" (cdr pair)))
 313. (funcall printf "\t%S%s\t%s\n"
 314. (car pair)
 315. (if (> (length (format "%S" (car pair))) 7) "" "\t")
 316. (cdr pair)))))))))
 317. ;;;###autoload
 318. (defun org-babel-expand-src-block-maybe ()
 319. "Conditionally expand a source block.
 320. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 321. then run `org-babel-expand-src-block'."
 322. (interactive)
 323. (org-babel-when-in-src-block
 324. (org-babel-expand-src-block current-prefix-arg)))
 325. ;;;###autoload
 326. (defun org-babel-load-in-session-maybe ()
 327. "Conditionally load a source block in a session.
 328. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 329. then run `org-babel-load-in-session'."
 330. (interactive)
 331. (org-babel-when-in-src-block
 332. (org-babel-load-in-session current-prefix-arg)))
 333. (add-hook 'org-metaup-hook 'org-babel-load-in-session-maybe)
 334. ;;;###autoload
 335. (defun org-babel-pop-to-session-maybe ()
 336. "Conditionally pop to a session.
 337. Detect if this is context for a org-babel src-block and if so
 338. then run `org-babel-switch-to-session'."
 339. (interactive)
 340. (org-babel-when-in-src-block
 341. (org-babel-switch-to-session current-prefix-arg)))
 342. (add-hook 'org-metadown-hook 'org-babel-pop-to-session-maybe)
 343. (defconst org-babel-common-header-args-w-values
 344. '((cache . ((no yes)))
 345. (cmdline . :any)
 346. (colnames . ((nil no yes)))
 347. (comments . ((no link yes org both noweb)))
 348. (dir . :any)
 349. (eval . ((yes no no-export strip-export never-export eval never
 350. query)))
 351. (exports . ((code results both none)))
 352. (epilogue . :any)
 353. (file . :any)
 354. (file-desc . :any)
 355. (file-ext . :any)
 356. (hlines . ((no yes)))
 357. (mkdirp . ((yes no)))
 358. (no-expand)
 359. (noeval)
 360. (noweb . ((yes no tangle no-export strip-export)))
 361. (noweb-ref . :any)
 362. (noweb-sep . :any)
 363. (output-dir . :any)
 364. (padline . ((yes no)))
 365. (post . :any)
 366. (prologue . :any)
 367. (results . ((file list vector table scalar verbatim)
 368. (raw html latex org code pp drawer)
 369. (replace silent none append prepend)
 370. (output value)))
 371. (rownames . ((no yes)))
 372. (sep . :any)
 373. (session . :any)
 374. (shebang . :any)
 375. (tangle . ((tangle yes no :any)))
 376. (tangle-mode . ((#o755 #o555 #o444 :any)))
 377. (var . :any)
 378. (wrap . :any)))
 379. (defconst org-babel-header-arg-names
 380. (mapcar #'car org-babel-common-header-args-w-values)
 381. "Common header arguments used by org-babel.
 382. Note that individual languages may define their own language
 383. specific header arguments as well.")
 384. (defconst org-babel-safe-header-args
 385. '(:cache :colnames :comments :exports :epilogue :hlines :noeval
 386. :noweb :noweb-ref :noweb-sep :padline :prologue :rownames
 387. :sep :session :tangle :wrap
 388. (:eval . ("never" "query"))
 389. (:results . (lambda (str) (not (string-match "file" str)))))
 390. "A list of safe header arguments for babel source blocks.
 391. The list can have entries of the following forms:
 392. - :ARG -> :ARG is always a safe header arg
 393. - (:ARG . (VAL1 VAL2 ...)) -> :ARG is safe as a header arg if it is
 394. `equal' to one of the VALs.
 395. - (:ARG . FN) -> :ARG is safe as a header arg if the function FN
 396. returns non-nil. FN is passed one
 397. argument, the value of the header arg
 398. (as a string).")
 399. (defmacro org-babel-header-args-safe-fn (safe-list)
 400. "Return a function that determines whether a list of header args are safe.
 401. Intended usage is:
 402. \(put \\='org-babel-default-header-args \\='safe-local-variable
 403. (org-babel-header-args-safe-p org-babel-safe-header-args)
 404. This allows org-babel languages to extend the list of safe values for
 405. their `org-babel-default-header-args:foo' variable.
 406. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 407. `(lambda (value)
 408. (and (listp value)
 409. (cl-every
 410. (lambda (pair)
 411. (and (consp pair)
 412. (org-babel-one-header-arg-safe-p pair ,safe-list)))
 413. value))))
 414. (defvar org-babel-default-header-args
 415. '((:session . "none") (:results . "replace") (:exports . "code")
 416. (:cache . "no") (:noweb . "no") (:hlines . "no") (:tangle . "no"))
 417. "Default arguments to use when evaluating a source block.")
 418. (put 'org-babel-default-header-args 'safe-local-variable
 419. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 420. (defvar org-babel-default-inline-header-args
 421. '((:session . "none") (:results . "replace")
 422. (:exports . "results") (:hlines . "yes"))
 423. "Default arguments to use when evaluating an inline source block.")
 424. (put 'org-babel-default-inline-header-args 'safe-local-variable
 425. (org-babel-header-args-safe-fn org-babel-safe-header-args))
 426. (defconst org-babel-name-regexp
 427. (format "^[ \t]*#\\+%s:[ \t]*"
 428. ;; FIXME: TBLNAME is for backward compatibility.
 429. (regexp-opt '("NAME" "TBLNAME")))
 430. "Regexp matching a NAME keyword.")
 431. (defconst org-babel-result-regexp
 432. (format "^[ \t]*#\\+%s\\(?:\\[\\(?:%s \\)?\\([[:alnum:]]+\\)\\]\\)?:[ \t]*"
 433. org-babel-results-keyword
 434. ;; <%Y-%m-%d %H:%M:%S>
 435. "<\\(?:[0-9]\\{4\\}-[0-1][0-9]-[0-3][0-9] \
 436. [0-2][0-9]\\(?::[0-5][0-9]\\)\\{2\\}\\)>")
 437. "Regular expression used to match result lines.
 438. If the results are associated with a hash key then the hash will
 439. be saved in match group 1.")
 440. (defconst org-babel-result-w-name-regexp
 441. (concat org-babel-result-regexp "\\(?9:[^ \t\n\r\v\f]+\\)")
 442. "Regexp matching a RESULTS keyword with a name.
 443. Name is saved in match group 9.")
 444. (defvar org-babel-min-lines-for-block-output 10
 445. "The minimum number of lines for block output.
 446. If number of lines of output is equal to or exceeds this
 447. value, the output is placed in a #+begin_example...#+end_example
 448. block. Otherwise the output is marked as literal by inserting
 449. colons at the starts of the lines. This variable only takes
 450. effect if the :results output option is in effect.")
 451. (defvar org-babel-noweb-error-all-langs nil
 452. "Raise errors when noweb references don't resolve.
 453. Also see `org-babel-noweb-error-langs' to control noweb errors on
 454. a language by language bases.")
 455. (defvar org-babel-noweb-error-langs nil
 456. "Languages for which Babel will raise literate programming errors.
 457. List of languages for which errors should be raised when the
 458. source code block satisfying a noweb reference in this language
 459. can not be resolved. Also see `org-babel-noweb-error-all-langs'
 460. to raise errors for all languages.")
 461. (defvar org-babel-hash-show 4
 462. "Number of initial characters to show of a hidden results hash.")
 463. (defvar org-babel-after-execute-hook nil
 464. "Hook for functions to be called after `org-babel-execute-src-block'")
 465. (defun org-babel-named-src-block-regexp-for-name (&optional name)
 466. "This generates a regexp used to match a src block named NAME.
 467. If NAME is nil, match any name. Matched name is then put in
 468. match group 9. Other match groups are defined in
 469. `org-babel-src-block-regexp'."
 470. (concat org-babel-src-name-regexp
 471. (concat (if name (regexp-quote name) "\\(?9:.*?\\)") "[ \t]*" )
 472. "\\(?:\n[ \t]*#\\+\\S-+:.*\\)*?"
 473. "\n"
 474. (substring org-babel-src-block-regexp 1)))
 475. (defun org-babel-named-data-regexp-for-name (name)
 476. "This generates a regexp used to match data named NAME."
 477. (concat org-babel-name-regexp (regexp-quote name) "[ \t]*$"))
 478. (defun org-babel--normalize-body (datum)
 479. "Normalize body for element or object DATUM.
 480. DATUM is a source block element or an inline source block object.
 481. Remove final newline character and spurious indentation."
 482. (let* ((value (org-element-property :value datum))
 483. (body (if (string-suffix-p "\n" value)
 484. (substring value 0 -1)
 485. value)))
 486. (cond ((eq (org-element-type datum) 'inline-src-block)
 487. ;; Newline characters and indentation in an inline
 488. ;; src-block are not meaningful, since they could come from
 489. ;; some paragraph filling. Treat them as a white space.
 490. (replace-regexp-in-string "\n[ \t]*" " " body))
 491. ((or org-src-preserve-indentation
 492. (org-element-property :preserve-indent datum))
 493. body)
 494. (t (org-remove-indentation body)))))
 495. ;;; functions
 496. (defvar org-babel-current-src-block-location nil
 497. "Marker pointing to the src block currently being executed.
 498. This may also point to a call line or an inline code block. If
 499. multiple blocks are being executed (e.g., in chained execution
 500. through use of the :var header argument) this marker points to
 501. the outer-most code block.")
 502. (defvar *this*)
 503. (defun org-babel-get-src-block-info (&optional light datum)
 504. "Extract information from a source block or inline source block.
 505. When optional argument LIGHT is non-nil, Babel does not resolve
 506. remote variable references; a process which could likely result
 507. in the execution of other code blocks, and do not evaluate Lisp
 508. values in parameters.
 509. By default, consider the block at point. However, when optional
 510. argument DATUM is provided, extract information from that parsed
 511. object instead.
 512. Return nil if point is not on a source block. Otherwise, return
 513. a list with the following pattern:
 514. (language body arguments switches name start coderef)"
 515. (let* ((datum (or datum (org-element-context)))
 516. (type (org-element-type datum))
 517. (inline (eq type 'inline-src-block)))
 518. (when (memq type '(inline-src-block src-block))
 519. (let* ((lang (org-element-property :language datum))
 520. (lang-headers (intern
 521. (concat "org-babel-default-header-args:" lang)))
 522. (name (org-element-property :name datum))
 523. (info
 524. (list
 525. lang
 526. (org-babel--normalize-body datum)
 527. (apply #'org-babel-merge-params
 528. (if inline org-babel-default-inline-header-args
 529. org-babel-default-header-args)
 530. (and (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))
 531. (append
 532. ;; If DATUM is provided, make sure we get node
 533. ;; properties applicable to its location within
 534. ;; the document.
 535. (org-with-point-at (org-element-property :begin datum)
 536. (org-babel-params-from-properties lang light))
 537. (mapcar (lambda (h)
 538. (org-babel-parse-header-arguments h light))
 539. (cons (org-element-property :parameters datum)
 540. (org-element-property :header datum)))))
 541. (or (org-element-property :switches datum) "")
 542. name
 543. (org-element-property (if inline :begin :post-affiliated)
 544. datum)
 545. (and (not inline) (org-src-coderef-format datum)))))
 546. (unless light
 547. (setf (nth 2 info) (org-babel-process-params (nth 2 info))))
 548. (setf (nth 2 info) (org-babel-generate-file-param name (nth 2 info)))
 549. info))))
 550. ;;;###autoload
 551. (defun org-babel-execute-src-block (&optional arg info params)
 552. "Execute the current source code block.
 553. Insert the results of execution into the buffer. Source code
 554. execution and the collection and formatting of results can be
 555. controlled through a variety of header arguments.
 556. With prefix argument ARG, force re-execution even if an existing
 557. result cached in the buffer would otherwise have been returned.
 558. Optionally supply a value for INFO in the form returned by
 559. `org-babel-get-src-block-info'.
 560. Optionally supply a value for PARAMS which will be merged with
 561. the header arguments specified at the front of the source code
 562. block."
 563. (interactive)
 564. (let* ((org-babel-current-src-block-location
 565. (or org-babel-current-src-block-location
 566. (nth 5 info)
 567. (org-babel-where-is-src-block-head)))
 568. (info (if info (copy-tree info) (org-babel-get-src-block-info))))
 569. ;; Merge PARAMS with INFO before considering source block
 570. ;; evaluation since both could disagree.
 571. (cl-callf org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 572. (when (org-babel-check-evaluate info)
 573. (cl-callf org-babel-process-params (nth 2 info))
 574. (let* ((params (nth 2 info))
 575. (cache (let ((c (cdr (assq :cache params))))
 576. (and (not arg) c (string= "yes" c))))
 577. (new-hash (and cache (org-babel-sha1-hash info)))
 578. (old-hash (and cache (org-babel-current-result-hash)))
 579. (current-cache (and new-hash (equal new-hash old-hash))))
 580. (cond
 581. (current-cache
 582. (save-excursion ;Return cached result.
 583. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 584. (forward-line)
 585. (skip-chars-forward " \t")
 586. (let ((result (org-babel-read-result)))
 587. (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 588. result)))
 589. ((org-babel-confirm-evaluate info)
 590. (let* ((lang (nth 0 info))
 591. (result-params (cdr (assq :result-params params)))
 592. ;; Expand noweb references in BODY and remove any
 593. ;; coderef.
 594. (body
 595. (let ((coderef (nth 6 info))
 596. (expand
 597. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 598. (org-babel-expand-noweb-references info)
 599. (nth 1 info))))
 600. (if (not coderef) expand
 601. (replace-regexp-in-string
 602. (org-src-coderef-regexp coderef) "" expand nil nil 1))))
 603. (dir (cdr (assq :dir params)))
 604. (default-directory
 605. (or (and dir (file-name-as-directory (expand-file-name dir)))
 606. default-directory))
 607. (cmd (intern (concat "org-babel-execute:" lang)))
 608. result)
 609. (unless (fboundp cmd)
 610. (error "No org-babel-execute function for %s!" lang))
 611. (message "executing %s code block%s..."
 612. (capitalize lang)
 613. (let ((name (nth 4 info)))
 614. (if name (format " (%s)" name) "")))
 615. (if (member "none" result-params)
 616. (progn (funcall cmd body params)
 617. (message "result silenced"))
 618. (setq result
 619. (let ((r (funcall cmd body params)))
 620. (if (and (eq (cdr (assq :result-type params)) 'value)
 621. (or (member "vector" result-params)
 622. (member "table" result-params))
 623. (not (listp r)))
 624. (list (list r))
 625. r)))
 626. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 627. ;; If non-empty result and :file then write to :file.
 628. (when file
 629. (when result
 630. (with-temp-file file
 631. (insert (org-babel-format-result
 632. result (cdr (assq :sep params))))))
 633. (setq result file))
 634. ;; Possibly perform post process provided its
 635. ;; appropriate. Dynamically bind "*this*" to the
 636. ;; actual results of the block.
 637. (let ((post (cdr (assq :post params))))
 638. (when post
 639. (let ((*this* (if (not file) result
 640. (org-babel-result-to-file
 641. file
 642. (let ((desc (assq :file-desc params)))
 643. (and desc (or (cdr desc) result)))))))
 644. (setq result (org-babel-ref-resolve post))
 645. (when file
 646. (setq result-params (remove "file" result-params))))))
 647. (org-babel-insert-result
 648. result result-params info new-hash lang)))
 649. (run-hooks 'org-babel-after-execute-hook)
 650. result)))))))
 651. (defun org-babel-expand-body:generic (body params &optional var-lines)
 652. "Expand BODY with PARAMS.
 653. Expand a block of code with org-babel according to its header
 654. arguments. This generic implementation of body expansion is
 655. called for languages which have not defined their own specific
 656. org-babel-expand-body:lang function."
 657. (let ((pro (cdr (assq :prologue params)))
 658. (epi (cdr (assq :epilogue params))))
 659. (mapconcat #'identity
 660. (append (when pro (list pro))
 661. var-lines
 662. (list body)
 663. (when epi (list epi)))
 664. "\n")))
 665. ;;;###autoload
 666. (defun org-babel-expand-src-block (&optional _arg info params)
 667. "Expand the current source code block.
 668. Expand according to the source code block's header
 669. arguments and pop open the results in a preview buffer."
 670. (interactive)
 671. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 672. (lang (nth 0 info))
 673. (params (setf (nth 2 info)
 674. (sort (org-babel-merge-params (nth 2 info) params)
 675. (lambda (el1 el2) (string< (symbol-name (car el1))
 676. (symbol-name (car el2)))))))
 677. (body (setf (nth 1 info)
 678. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 679. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info))))
 680. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 681. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 682. lang)))
 683. (expanded
 684. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 685. (org-babel-expand-body:generic
 686. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 687. (funcall assignments-cmd params))))))
 688. (if (called-interactively-p 'any)
 689. (org-edit-src-code
 690. expanded (concat "*Org-Babel Preview " (buffer-name) "[ " lang " ]*"))
 691. expanded)))
 692. (defun org-babel-edit-distance (s1 s2)
 693. "Return the edit (levenshtein) distance between strings S1 S2."
 694. (let* ((l1 (length s1))
 695. (l2 (length s2))
 696. (dist (vconcat (mapcar (lambda (_) (make-vector (1+ l2) nil))
 697. (number-sequence 1 (1+ l1)))))
 698. (in (lambda (i j) (aref (aref dist i) j))))
 699. (setf (aref (aref dist 0) 0) 0)
 700. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 701. (setf (aref (aref dist 0) j) j))
 702. (dolist (i (number-sequence 1 l1))
 703. (setf (aref (aref dist i) 0) i)
 704. (dolist (j (number-sequence 1 l2))
 705. (setf (aref (aref dist i) j)
 706. (min
 707. (1+ (funcall in (1- i) j))
 708. (1+ (funcall in i (1- j)))
 709. (+ (if (equal (aref s1 (1- i)) (aref s2 (1- j))) 0 1)
 710. (funcall in (1- i) (1- j)))))))
 711. (funcall in l1 l2)))
 712. (defun org-babel-combine-header-arg-lists (original &rest others)
 713. "Combine a number of lists of header argument names and arguments."
 714. (let ((results (copy-sequence original)))
 715. (dolist (new-list others)
 716. (dolist (arg-pair new-list)
 717. (let ((header (car arg-pair)))
 718. (setq results
 719. (cons arg-pair (cl-remove-if
 720. (lambda (pair) (equal header (car pair)))
 721. results))))))
 722. results))
 723. ;;;###autoload
 724. (defun org-babel-check-src-block ()
 725. "Check for misspelled header arguments in the current code block."
 726. (interactive)
 727. ;; TODO: report malformed code block
 728. ;; TODO: report incompatible combinations of header arguments
 729. ;; TODO: report uninitialized variables
 730. (let ((too-close 2) ;; <- control closeness to report potential match
 731. (names (mapcar #'symbol-name org-babel-header-arg-names)))
 732. (dolist (header (mapcar (lambda (arg) (substring (symbol-name (car arg)) 1))
 733. (and (org-babel-where-is-src-block-head)
 734. (org-babel-parse-header-arguments
 735. (org-no-properties
 736. (match-string 4))))))
 737. (dolist (name names)
 738. (when (and (not (string= header name))
 739. (<= (org-babel-edit-distance header name) too-close)
 740. (not (member header names)))
 741. (error "Supplied header \"%S\" is suspiciously close to \"%S\""
 742. header name))))
 743. (message "No suspicious header arguments found.")))
 744. ;;;###autoload
 745. (defun org-babel-insert-header-arg (&optional header-arg value)
 746. "Insert a header argument selecting from lists of common args and values."
 747. (interactive)
 748. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 749. (lang (car info))
 750. (begin (nth 5 info))
 751. (lang-headers (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 752. (headers (org-babel-combine-header-arg-lists
 753. org-babel-common-header-args-w-values
 754. (when (boundp lang-headers) (eval lang-headers t))))
 755. (header-arg (or header-arg
 756. (completing-read
 757. "Header Arg: "
 758. (mapcar
 759. (lambda (header-spec) (symbol-name (car header-spec)))
 760. headers))))
 761. (vals (cdr (assoc (intern header-arg) headers)))
 762. (value (or value
 763. (cond
 764. ((eq vals :any)
 765. (read-from-minibuffer "value: "))
 766. ((listp vals)
 767. (mapconcat
 768. (lambda (group)
 769. (let ((arg (completing-read
 770. "Value: "
 771. (cons "default"
 772. (mapcar #'symbol-name group)))))
 773. (if (and arg (not (string= "default" arg)))
 774. (concat arg " ")
 775. "")))
 776. vals ""))))))
 777. (save-excursion
 778. (goto-char begin)
 779. (goto-char (point-at-eol))
 780. (unless (= (char-before (point)) ?\ ) (insert " "))
 781. (insert ":" header-arg) (when value (insert " " value)))))
 782. ;; Add support for completing-read insertion of header arguments after ":"
 783. (defun org-babel-header-arg-expand ()
 784. "Call `org-babel-enter-header-arg-w-completion' in appropriate contexts."
 785. (when (and (equal (char-before) ?\:) (org-babel-where-is-src-block-head))
 786. (org-babel-enter-header-arg-w-completion (match-string 2))))
 787. (defun org-babel-enter-header-arg-w-completion (&optional lang)
 788. "Insert header argument appropriate for LANG with completion."
 789. (let* ((lang-headers-var (intern (concat "org-babel-header-args:" lang)))
 790. (lang-headers (when (boundp lang-headers-var) (eval lang-headers-var t)))
 791. (headers-w-values (org-babel-combine-header-arg-lists
 792. org-babel-common-header-args-w-values lang-headers))
 793. (headers (mapcar #'symbol-name (mapcar #'car headers-w-values)))
 794. (header (org-completing-read "Header Arg: " headers))
 795. (args (cdr (assoc (intern header) headers-w-values)))
 796. (arg (when (and args (listp args))
 797. (org-completing-read
 798. (format "%s: " header)
 799. (mapcar #'symbol-name (apply #'append args))))))
 800. (insert (concat header " " (or arg "")))
 801. (cons header arg)))
 802. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-header-arg-expand)
 803. ;;;###autoload
 804. (defun org-babel-load-in-session (&optional _arg info)
 805. "Load the body of the current source-code block.
 806. Evaluate the header arguments for the source block before
 807. entering the session. After loading the body this pops open the
 808. session."
 809. (interactive)
 810. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info)))
 811. (lang (nth 0 info))
 812. (params (nth 2 info))
 813. (body (if (not info)
 814. (user-error "No src code block at point")
 815. (setf (nth 1 info)
 816. (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 817. (org-babel-expand-noweb-references info)
 818. (nth 1 info)))))
 819. (session (cdr (assq :session params)))
 820. (dir (cdr (assq :dir params)))
 821. (default-directory
 822. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 823. (cmd (intern (concat "org-babel-load-session:" lang))))
 824. (unless (fboundp cmd)
 825. (error "No org-babel-load-session function for %s!" lang))
 826. (pop-to-buffer (funcall cmd session body params))
 827. (end-of-line 1)))
 828. ;;;###autoload
 829. (defun org-babel-initiate-session (&optional arg info)
 830. "Initiate session for current code block.
 831. If called with a prefix argument then resolve any variable
 832. references in the header arguments and assign these variables in
 833. the session. Copy the body of the code block to the kill ring."
 834. (interactive "P")
 835. (let* ((info (or info (org-babel-get-src-block-info (not arg))))
 836. (lang (nth 0 info))
 837. (body (nth 1 info))
 838. (params (nth 2 info))
 839. (session (cdr (assq :session params)))
 840. (dir (cdr (assq :dir params)))
 841. (default-directory
 842. (or (and dir (file-name-as-directory dir)) default-directory))
 843. (init-cmd (intern (format "org-babel-%s-initiate-session" lang)))
 844. (prep-cmd (intern (concat "org-babel-prep-session:" lang))))
 845. (when (and (stringp session) (string= session "none"))
 846. (error "This block is not using a session!"))
 847. (unless (fboundp init-cmd)
 848. (error "No org-babel-initiate-session function for %s!" lang))
 849. (with-temp-buffer (insert (org-trim body))
 850. (copy-region-as-kill (point-min) (point-max)))
 851. (when arg
 852. (unless (fboundp prep-cmd)
 853. (error "No org-babel-prep-session function for %s!" lang))
 854. (funcall prep-cmd session params))
 855. (funcall init-cmd session params)))
 856. ;;;###autoload
 857. (defun org-babel-switch-to-session (&optional arg info)
 858. "Switch to the session of the current code block.
 859. Uses `org-babel-initiate-session' to start the session. If called
 860. with a prefix argument then this is passed on to
 861. `org-babel-initiate-session'."
 862. (interactive "P")
 863. (pop-to-buffer (org-babel-initiate-session arg info))
 864. (end-of-line 1))
 865. (defalias 'org-babel-pop-to-session 'org-babel-switch-to-session)
 866. (defvar org-src-window-setup)
 867. ;;;###autoload
 868. (defun org-babel-switch-to-session-with-code (&optional arg _info)
 869. "Switch to code buffer and display session."
 870. (interactive "P")
 871. (let ((swap-windows
 872. (lambda ()
 873. (let ((other-window-buffer (window-buffer (next-window))))
 874. (set-window-buffer (next-window) (current-buffer))
 875. (set-window-buffer (selected-window) other-window-buffer))
 876. (other-window 1)))
 877. (info (org-babel-get-src-block-info))
 878. (org-src-window-setup 'reorganize-frame))
 879. (save-excursion
 880. (org-babel-switch-to-session arg info))
 881. (org-edit-src-code)
 882. (funcall swap-windows)))
 883. ;;;###autoload
 884. (defmacro org-babel-do-in-edit-buffer (&rest body)
 885. "Evaluate BODY in edit buffer if there is a code block at point.
 886. Return t if a code block was found at point, nil otherwise."
 887. (declare (debug (body)))
 888. `(let* ((element (org-element-at-point))
 889. ;; This function is not supposed to move point. However,
 890. ;; `org-edit-src-code' always moves point back into the
 891. ;; source block. It is problematic if the point was before
 892. ;; the code, e.g., on block's opening line. In this case,
 893. ;; we want to restore this location after executing BODY.
 894. (outside-position
 895. (and (<= (line-beginning-position)
 896. (org-element-property :post-affiliated element))
 897. (point-marker)))
 898. (org-src-window-setup 'switch-invisibly))
 899. (when (and (org-babel-where-is-src-block-head element)
 900. (org-edit-src-code))
 901. (unwind-protect (progn ,@body)
 902. (org-edit-src-exit)
 903. (when outside-position (goto-char outside-position)))
 904. t)))
 905. (defun org-babel-do-key-sequence-in-edit-buffer (key)
 906. "Read key sequence and execute the command in edit buffer.
 907. Enter a key sequence to be executed in the language major-mode
 908. edit buffer. For example, TAB will alter the contents of the
 909. Org code block according to the effect of TAB in the language
 910. major mode buffer. For languages that support interactive
 911. sessions, this can be used to send code from the Org buffer
 912. to the session for evaluation using the native major mode
 913. evaluation mechanisms."
 914. (interactive "kEnter key-sequence to execute in edit buffer: ")
 915. (org-babel-do-in-edit-buffer
 916. (call-interactively
 917. (key-binding (or key (read-key-sequence nil))))))
 918. (defvar org-bracket-link-regexp)
 919. (defun org-babel-active-location-p ()
 920. (memq (org-element-type (save-match-data (org-element-context)))
 921. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block src-block)))
 922. ;;;###autoload
 923. (defun org-babel-open-src-block-result (&optional re-run)
 924. "If `point' is on a src block then open the results of the
 925. source code block, otherwise return nil. With optional prefix
 926. argument RE-RUN the source-code block is evaluated even if
 927. results already exist."
 928. (interactive "P")
 929. (let ((info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 930. (when info
 931. (save-excursion
 932. ;; go to the results, if there aren't any then run the block
 933. (goto-char (or (and (not re-run) (org-babel-where-is-src-block-result))
 934. (progn (org-babel-execute-src-block)
 935. (org-babel-where-is-src-block-result))))
 936. (end-of-line 1)
 937. (while (looking-at "[\n\r\t\f ]") (forward-char 1))
 938. ;; open the results
 939. (if (looking-at org-bracket-link-regexp)
 940. ;; file results
 941. (org-open-at-point)
 942. (let ((r (org-babel-format-result
 943. (org-babel-read-result) (cdr (assq :sep (nth 2 info))))))
 944. (pop-to-buffer (get-buffer-create "*Org-Babel Results*"))
 945. (delete-region (point-min) (point-max))
 946. (insert r)))
 947. t))))
 948. ;;;###autoload
 949. (defmacro org-babel-map-src-blocks (file &rest body)
 950. "Evaluate BODY forms on each source-block in FILE.
 951. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 952. buffer. During evaluation of BODY the following local variables
 953. are set relative to the currently matched code block.
 954. full-block ------- string holding the entirety of the code block
 955. beg-block -------- point at the beginning of the code block
 956. end-block -------- point at the end of the matched code block
 957. lang ------------- string holding the language of the code block
 958. beg-lang --------- point at the beginning of the lang
 959. end-lang --------- point at the end of the lang
 960. switches --------- string holding the switches
 961. beg-switches ----- point at the beginning of the switches
 962. end-switches ----- point at the end of the switches
 963. header-args ------ string holding the header-args
 964. beg-header-args -- point at the beginning of the header-args
 965. end-header-args -- point at the end of the header-args
 966. body ------------- string holding the body of the code block
 967. beg-body --------- point at the beginning of the body
 968. end-body --------- point at the end of the body"
 969. (declare (indent 1))
 970. (let ((tempvar (make-symbol "file")))
 971. `(let* ((case-fold-search t)
 972. (,tempvar ,file)
 973. (visited-p (or (null ,tempvar)
 974. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 975. (point (point)) to-be-removed)
 976. (save-window-excursion
 977. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 978. (setq to-be-removed (current-buffer))
 979. (goto-char (point-min))
 980. (while (re-search-forward org-babel-src-block-regexp nil t)
 981. (when (org-babel-active-location-p)
 982. (goto-char (match-beginning 0))
 983. (let ((full-block (match-string 0))
 984. (beg-block (match-beginning 0))
 985. (end-block (match-end 0))
 986. (lang (match-string 2))
 987. (beg-lang (match-beginning 2))
 988. (end-lang (match-end 2))
 989. (switches (match-string 3))
 990. (beg-switches (match-beginning 3))
 991. (end-switches (match-end 3))
 992. (header-args (match-string 4))
 993. (beg-header-args (match-beginning 4))
 994. (end-header-args (match-end 4))
 995. (body (match-string 5))
 996. (beg-body (match-beginning 5))
 997. (end-body (match-end 5)))
 998. ;; Silence byte-compiler in case `body' doesn't use all
 999. ;; those variables.
 1000. (ignore full-block beg-block end-block lang
 1001. beg-lang end-lang switches beg-switches
 1002. end-switches header-args beg-header-args
 1003. end-header-args body beg-body end-body)
 1004. ,@body
 1005. (goto-char end-block)))))
 1006. (unless visited-p (kill-buffer to-be-removed))
 1007. (goto-char point))))
 1008. (def-edebug-spec org-babel-map-src-blocks (form body))
 1009. ;;;###autoload
 1010. (defmacro org-babel-map-inline-src-blocks (file &rest body)
 1011. "Evaluate BODY forms on each inline source block in FILE.
 1012. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1013. buffer."
 1014. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1015. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1016. `(let* ((case-fold-search t)
 1017. (,tempvar ,file)
 1018. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1019. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1020. (,point (point))
 1021. ,to-be-removed)
 1022. (save-window-excursion
 1023. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1024. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1025. (goto-char (point-min))
 1026. (while (re-search-forward "src_\\S-" nil t)
 1027. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1028. (when (eq (org-element-type ,datum) 'inline-src-block)
 1029. (goto-char (match-beginning 0))
 1030. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1031. ,@body
 1032. (goto-char ,end)
 1033. (set-marker ,end nil))))))
 1034. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1035. (goto-char ,point))))
 1036. ;;;###autoload
 1037. (defmacro org-babel-map-call-lines (file &rest body)
 1038. "Evaluate BODY forms on each call line in FILE.
 1039. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1040. buffer."
 1041. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1042. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1043. `(let* ((case-fold-search t)
 1044. (,tempvar ,file)
 1045. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1046. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1047. (,point (point))
 1048. ,to-be-removed)
 1049. (save-window-excursion
 1050. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1051. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1052. (goto-char (point-min))
 1053. (while (re-search-forward "call_\\S-\\|^[ \t]*#\\+CALL:" nil t)
 1054. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1055. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1056. '(babel-call inline-babel-call))
 1057. (goto-char (match-beginning 0))
 1058. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1059. ,@body
 1060. (goto-char ,end)
 1061. (set-marker ,end nil))))))
 1062. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1063. (goto-char ,point))))
 1064. ;;;###autoload
 1065. (defmacro org-babel-map-executables (file &rest body)
 1066. "Evaluate BODY forms on each active Babel code in FILE.
 1067. If FILE is nil evaluate BODY forms on source blocks in current
 1068. buffer."
 1069. (declare (indent 1) (debug (form body)))
 1070. (org-with-gensyms (datum end point tempvar to-be-removed visitedp)
 1071. `(let* ((case-fold-search t)
 1072. (,tempvar ,file)
 1073. (,visitedp (or (null ,tempvar)
 1074. (get-file-buffer (expand-file-name ,tempvar))))
 1075. (,point (point))
 1076. ,to-be-removed)
 1077. (save-window-excursion
 1078. (when ,tempvar (find-file ,tempvar))
 1079. (setq ,to-be-removed (current-buffer))
 1080. (goto-char (point-min))
 1081. (while (re-search-forward
 1082. "\\(call\\|src\\)_\\|^[ \t]*#\\+\\(BEGIN_SRC\\|CALL:\\)" nil t)
 1083. (let ((,datum (save-match-data (org-element-context))))
 1084. (when (memq (org-element-type ,datum)
 1085. '(babel-call inline-babel-call inline-src-block
 1086. src-block))
 1087. (goto-char (match-beginning 0))
 1088. (let ((,end (copy-marker (org-element-property :end ,datum))))
 1089. ,@body
 1090. (goto-char ,end)
 1091. (set-marker ,end nil))))))
 1092. (unless ,visitedp (kill-buffer ,to-be-removed))
 1093. (goto-char ,point))))
 1094. ;;;###autoload
 1095. (defun org-babel-execute-buffer (&optional arg)
 1096. "Execute source code blocks in a buffer.
 1097. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1098. the current buffer."
 1099. (interactive "P")
 1100. (org-babel-eval-wipe-error-buffer)
 1101. (org-save-outline-visibility t
 1102. (org-babel-map-executables nil
 1103. (if (memq (org-element-type (org-element-context))
 1104. '(babel-call inline-babel-call))
 1105. (org-babel-lob-execute-maybe)
 1106. (org-babel-execute-src-block arg)))))
 1107. ;;;###autoload
 1108. (defun org-babel-execute-subtree (&optional arg)
 1109. "Execute source code blocks in a subtree.
 1110. Call `org-babel-execute-src-block' on every source block in
 1111. the current subtree."
 1112. (interactive "P")
 1113. (save-restriction
 1114. (save-excursion
 1115. (org-narrow-to-subtree)
 1116. (org-babel-execute-buffer arg)
 1117. (widen))))
 1118. ;;;###autoload
 1119. (defun org-babel-sha1-hash (&optional info)
 1120. "Generate an sha1 hash based on the value of info."
 1121. (interactive)
 1122. (let ((print-level nil)
 1123. (info (or info (org-babel-get-src-block-info))))
 1124. (setf (nth 2 info)
 1125. (sort (copy-sequence (nth 2 info))
 1126. (lambda (a b) (string< (car a) (car b)))))
 1127. (let* ((rm (lambda (lst)
 1128. (dolist (p '("replace" "silent" "none"
 1129. "append" "prepend"))
 1130. (setq lst (remove p lst)))
 1131. lst))
 1132. (norm (lambda (arg)
 1133. (let ((v (if (and (listp (cdr arg)) (null (cddr arg)))
 1134. (copy-sequence (cdr arg))
 1135. (cdr arg))))
 1136. (when (and v (not (and (sequencep v)
 1137. (not (consp v))
 1138. (= (length v) 0))))
 1139. (cond
 1140. ((and (listp v) ; lists are sorted
 1141. (member (car arg) '(:result-params)))
 1142. (sort (funcall rm v) #'string<))
 1143. ((and (stringp v) ; strings are sorted
 1144. (member (car arg) '(:results :exports)))
 1145. (mapconcat #'identity (sort (funcall rm (split-string v))
 1146. #'string<) " "))
 1147. (t v))))))
 1148. ;; expanded body
 1149. (lang (nth 0 info))
 1150. (params (nth 2 info))
 1151. (body (if (org-babel-noweb-p params :eval)
 1152. (org-babel-expand-noweb-references info) (nth 1 info)))
 1153. (expand-cmd (intern (concat "org-babel-expand-body:" lang)))
 1154. (assignments-cmd (intern (concat "org-babel-variable-assignments:"
 1155. lang)))
 1156. (expanded
 1157. (if (fboundp expand-cmd) (funcall expand-cmd body params)
 1158. (org-babel-expand-body:generic
 1159. body params (and (fboundp assignments-cmd)
 1160. (funcall assignments-cmd params))))))
 1161. (let* ((it (format "%s-%s"
 1162. (mapconcat
 1163. #'identity
 1164. (delq nil (mapcar (lambda (arg)
 1165. (let ((normalized (funcall norm arg)))
 1166. (when normalized
 1167. (format "%S" normalized))))
 1168. (nth 2 info))) ":")
 1169. expanded))
 1170. (hash (sha1 it)))
 1171. (when (called-interactively-p 'interactive) (message hash))
 1172. hash))))
 1173. (defun org-babel-current-result-hash (&optional info)
 1174. "Return the current in-buffer hash."
 1175. (let ((result (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 1176. (when result
 1177. (org-with-wide-buffer
 1178. (goto-char result)
 1179. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1180. (match-string-no-properties 1)))))
 1181. (defun org-babel-set-current-result-hash (hash info)
 1182. "Set the current in-buffer hash to HASH."
 1183. (org-with-wide-buffer
 1184. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-result nil info))
 1185. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1186. (goto-char (match-beginning 1))
 1187. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1188. (forward-char org-babel-hash-show)
 1189. (mapc #'delete-overlay (overlays-at (point)))
 1190. (replace-match hash nil nil nil 1)
 1191. (beginning-of-line)
 1192. (org-babel-hide-hash)))
 1193. (defun org-babel-hide-hash ()
 1194. "Hide the hash in the current results line.
 1195. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of the hash
 1196. will remain visible."
 1197. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-hash . t))
 1198. (save-excursion
 1199. (when (and (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1200. (match-string 1))
 1201. (let* ((start (match-beginning 1))
 1202. (hide-start (+ org-babel-hash-show start))
 1203. (end (match-end 1))
 1204. (hash (match-string 1))
 1205. ov1 ov2)
 1206. (setq ov1 (make-overlay start hide-start))
 1207. (setq ov2 (make-overlay hide-start end))
 1208. (overlay-put ov2 'invisible 'org-babel-hide-hash)
 1209. (overlay-put ov1 'babel-hash hash)))))
 1210. (defun org-babel-hide-all-hashes ()
 1211. "Hide the hash in the current buffer.
 1212. Only the initial `org-babel-hash-show' characters of each hash
 1213. will remain visible. This function should be called as part of
 1214. the `org-mode-hook'."
 1215. (save-excursion
 1216. (while (and (not org-babel-hash-show-time)
 1217. (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t))
 1218. (goto-char (match-beginning 0))
 1219. (org-babel-hide-hash)
 1220. (goto-char (match-end 0)))))
 1221. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-hide-all-hashes)
 1222. (defun org-babel-hash-at-point (&optional point)
 1223. "Return the value of the hash at POINT.
 1224. \\<org-mode-map>\
 1225. The hash is also added as the last element of the kill ring.
 1226. This can be called with `\\[org-ctrl-c-ctrl-c]'."
 1227. (interactive)
 1228. (let ((hash (car (delq nil (mapcar
 1229. (lambda (ol) (overlay-get ol 'babel-hash))
 1230. (overlays-at (or point (point))))))))
 1231. (when hash (kill-new hash) (message hash))))
 1232. (defun org-babel-result-hide-spec ()
 1233. "Hide portions of results lines.
 1234. Add `org-babel-hide-result' as an invisibility spec for hiding
 1235. portions of results lines."
 1236. (add-to-invisibility-spec '(org-babel-hide-result . t)))
 1237. (add-hook 'org-mode-hook 'org-babel-result-hide-spec)
 1238. (defvar org-babel-hide-result-overlays nil
 1239. "Overlays hiding results.")
 1240. (defun org-babel-result-hide-all ()
 1241. "Fold all results in the current buffer."
 1242. (interactive)
 1243. (org-babel-show-result-all)
 1244. (save-excursion
 1245. (while (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1246. (save-excursion (goto-char (match-beginning 0))
 1247. (org-babel-hide-result-toggle-maybe)))))
 1248. (defun org-babel-show-result-all ()
 1249. "Unfold all results in the current buffer."
 1250. (mapc 'delete-overlay org-babel-hide-result-overlays)
 1251. (setq org-babel-hide-result-overlays nil))
 1252. ;;;###autoload
 1253. (defun org-babel-hide-result-toggle-maybe ()
 1254. "Toggle visibility of result at point."
 1255. (interactive)
 1256. (let ((case-fold-search t))
 1257. (if (save-excursion
 1258. (beginning-of-line 1)
 1259. (looking-at org-babel-result-regexp))
 1260. (progn (org-babel-hide-result-toggle)
 1261. t) ;; to signal that we took action
 1262. nil))) ;; to signal that we did not
 1263. (defun org-babel-hide-result-toggle (&optional force)
 1264. "Toggle the visibility of the current result."
 1265. (interactive)
 1266. (save-excursion
 1267. (beginning-of-line)
 1268. (if (re-search-forward org-babel-result-regexp nil t)
 1269. (let ((start (progn (beginning-of-line 2) (- (point) 1)))
 1270. (end (progn
 1271. (while (looking-at org-babel-multi-line-header-regexp)
 1272. (forward-line 1))
 1273. (goto-char (- (org-babel-result-end) 1)) (point)))
 1274. ov)
 1275. (if (memq t (mapcar (lambda (overlay)
 1276. (eq (overlay-get overlay 'invisible)
 1277. 'org-babel-hide-result))
 1278. (overlays-at start)))
 1279. (when (or (not force) (eq force 'off))
 1280. (mapc (lambda (ov)
 1281. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1282. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1283. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1284. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1285. 'org-babel-hide-result)
 1286. (delete-overlay ov)))
 1287. (overlays-at start)))
 1288. (setq ov (make-overlay start end))
 1289. (overlay-put ov 'invisible 'org-babel-hide-result)
 1290. ;; make the block accessible to isearch
 1291. (overlay-put
 1292. ov 'isearch-open-invisible
 1293. (lambda (ov)
 1294. (when (member ov org-babel-hide-result-overlays)
 1295. (setq org-babel-hide-result-overlays
 1296. (delq ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1297. (when (eq (overlay-get ov 'invisible)
 1298. 'org-babel-hide-result)
 1299. (delete-overlay ov))))
 1300. (push ov org-babel-hide-result-overlays)))
 1301. (error "Not looking at a result line"))))
 1302. ;; org-tab-after-check-for-cycling-hook
 1303. (add-hook 'org-tab-first-hook 'org-babel-hide-result-toggle-maybe)
 1304. ;; Remove overlays when changing major mode
 1305. (add-hook 'org-mode-hook
 1306. (lambda () (add-hook 'change-major-mode-hook
 1307. 'org-babel-show-result-all 'append 'local)))
 1308. (defun org-babel-params-from-properties (&optional lang no-eval)
 1309. "Retrieve source block parameters specified as properties.
 1310. LANG is the language of the source block, as a string. When
 1311. optional argument NO-EVAL is non-nil, do not evaluate Lisp values
 1312. in parameters.
 1313. Return a list of association lists of source block parameters
 1314. specified in the properties of the current outline entry."
 1315. (save-match-data
 1316. (list
 1317. ;; Header arguments specified with the header-args property at
 1318. ;; point of call.
 1319. (org-babel-parse-header-arguments
 1320. (org-entry-get (point) "header-args" 'inherit)
 1321. no-eval)
 1322. ;; Language-specific header arguments at point of call.
 1323. (and lang
 1324. (org-babel-parse-header-arguments
 1325. (org-entry-get (point) (concat "header-args:" lang) 'inherit)
 1326. no-eval)))))
 1327. (defun org-babel-balanced-split (string alts)
 1328. "Split STRING on instances of ALTS.
 1329. ALTS is a character, or cons of two character options where each
 1330. option may be either the numeric code of a single character or
 1331. a list of character alternatives. For example, to split on
 1332. balanced instances of \"[ \t]:\", set ALTS to ((32 9) . 58)."
 1333. (with-temp-buffer
 1334. (insert string)
 1335. (goto-char (point-min))
 1336. (let ((splitp (lambda (past next)
 1337. ;; Non-nil when there should be a split after NEXT
 1338. ;; character. PAST is the character before NEXT.
 1339. (pcase alts
 1340. (`(,(and first (pred consp)) . ,(and second (pred consp)))
 1341. (and (memq past first) (memq next second)))
 1342. (`(,first . ,(and second (pred consp)))
 1343. (and (eq past first) (memq next second)))
 1344. (`(,(and first (pred consp)) . ,second)
 1345. (and (memq past first) (eq next second)))
 1346. (`(,first . ,second)
 1347. (and (eq past first) (eq next second)))
 1348. ((pred (eq next)) t)
 1349. (_ nil))))
 1350. (partial nil)
 1351. (result nil))
 1352. (while (not (eobp))
 1353. (cond
 1354. ((funcall splitp (char-before) (char-after))
 1355. ;; There is a split after point. If ALTS is two-folds,
 1356. ;; remove last parsed character as it belongs to ALTS.
 1357. (when (consp alts) (pop partial))
 1358. ;; Include elements parsed so far in RESULTS and flush
 1359. ;; partial parsing.
 1360. (when partial
 1361. (push (apply #'string (nreverse partial)) result)
 1362. (setq partial nil))
 1363. (forward-char))
 1364. ((memq (char-after) '(?\( ?\[))
 1365. ;; Include everything between balanced brackets.
 1366. (let* ((origin (point))
 1367. (after (char-after))
 1368. (openings (list after)))
 1369. (forward-char)
 1370. (while (and openings (re-search-forward "[]()]" nil t))
 1371. (pcase (char-before)
 1372. ((and match (or ?\[ ?\()) (push match openings))
 1373. (?\] (when (eq ?\[ (car openings)) (pop openings)))
 1374. (_ (when (eq ?\( (car openings)) (pop openings)))))
 1375. (if (null openings)
 1376. (setq partial
 1377. (nconc (nreverse (string-to-list
 1378. (buffer-substring origin (point))))
 1379. partial))
 1380. ;; Un-balanced bracket. Backtrack.
 1381. (push after partial)
 1382. (goto-char (1+ origin)))))
 1383. ((and (eq ?\" (char-after)) (not (eq ?\\ (char-before))))
 1384. ;; Include everything from current double quote to next
 1385. ;; non-escaped double quote.
 1386. (let ((origin (point)))
 1387. (if (re-search-forward "[^\\]\"" nil t)
 1388. (setq partial
 1389. (nconc (nreverse (string-to-list
 1390. (buffer-substring origin (point))))
 1391. partial))
 1392. ;; No closing double quote. Backtrack.
 1393. (push ?\" partial)
 1394. (forward-char))))
 1395. (t (push (char-after) partial)
 1396. (forward-char))))
 1397. ;; Add pending parsing and return result.
 1398. (when partial (push (apply #'string (nreverse partial)) result))
 1399. (nreverse result))))
 1400. (defun org-babel-join-splits-near-ch (ch list)
 1401. "Join splits where \"=\" is on either end of the split."
 1402. (let ((last= (lambda (str) (= ch (aref str (1- (length str))))))
 1403. (first= (lambda (str) (= ch (aref str 0)))))
 1404. (reverse
 1405. (cl-reduce (lambda (acc el)
 1406. (let ((head (car acc)))
 1407. (if (and head (or (funcall last= head) (funcall first= el)))
 1408. (cons (concat head el) (cdr acc))
 1409. (cons el acc))))
 1410. list :initial-value nil))))
 1411. (defun org-babel-parse-header-arguments (string &optional no-eval)
 1412. "Parse header arguments in STRING.
 1413. When optional argument NO-EVAL is non-nil, do not evaluate Lisp
 1414. in parameters. Return an alist."
 1415. (when (org-string-nw-p string)
 1416. (org-babel-parse-multiple-vars
 1417. (delq nil
 1418. (mapcar
 1419. (lambda (arg)
 1420. (if (string-match
 1421. "\\([^ \f\t\n\r\v]+\\)[ \f\t\n\r\v]+\\([^ \f\t\n\r\v]+.*\\)"
 1422. arg)
 1423. (cons (intern (match-string 1 arg))
 1424. (org-babel-read (org-babel-chomp (match-string 2 arg))
 1425. no-eval))
 1426. (cons (intern (org-babel-chomp arg)) nil)))
 1427. (let ((raw (org-babel-balanced-split string '((32 9) . 58))))
 1428. (cons (car raw)
 1429. (mapcar (lambda (r) (concat ":" r)) (cdr raw)))))))))
 1430. (defun org-babel-parse-multiple-vars (header-arguments)
 1431. "Expand multiple variable assignments behind a single :var keyword.
 1432. This allows expression of multiple variables with one :var as
 1433. shown below.
 1434. #+PROPERTY: var foo=1, bar=2"
 1435. (let (results)
 1436. (mapc (lambda (pair)
 1437. (if (eq (car pair) :var)
 1438. (mapcar (lambda (v) (push (cons :var (org-trim v)) results))
 1439. (org-babel-join-splits-near-ch
 1440. 61 (org-babel-balanced-split (cdr pair) 32)))
 1441. (push pair results)))
 1442. header-arguments)
 1443. (nreverse results)))
 1444. (defun org-babel-process-params (params)
 1445. "Expand variables in PARAMS and add summary parameters."
 1446. (let* ((processed-vars (mapcar (lambda (el)
 1447. (if (consp el)
 1448. el
 1449. (org-babel-ref-parse el)))
 1450. (org-babel--get-vars params)))
 1451. (vars-and-names (if (and (assq :colname-names params)
 1452. (assq :rowname-names params))
 1453. (list processed-vars)
 1454. (org-babel-disassemble-tables
 1455. processed-vars
 1456. (cdr (assq :hlines params))
 1457. (cdr (assq :colnames params))
 1458. (cdr (assq :rownames params)))))
 1459. (raw-result (or (cdr (assq :results params)) ""))
 1460. (result-params (delete-dups
 1461. (append
 1462. (split-string (if (stringp raw-result)
 1463. raw-result
 1464. (eval raw-result t)))
 1465. (cdr (assq :result-params params))))))
 1466. (append
 1467. (mapcar (lambda (var) (cons :var var)) (car vars-and-names))
 1468. (list
 1469. (cons :colname-names (or (cdr (assq :colname-names params))
 1470. (cadr vars-and-names)))
 1471. (cons :rowname-names (or (cdr (assq :rowname-names params))
 1472. (cl-caddr vars-and-names)))
 1473. (cons :result-params result-params)
 1474. (cons :result-type (cond ((member "output" result-params) 'output)
 1475. ((member "value" result-params) 'value)
 1476. (t 'value))))
 1477. (cl-remove-if
 1478. (lambda (x) (memq (car x) '(:colname-names :rowname-names :result-params
 1479. :result-type :var)))
 1480. params))))
 1481. ;; row and column names
 1482. (defun org-babel-del-hlines (table)
 1483. "Remove all `hline's from TABLE."
 1484. (remq 'hline table))
 1485. (defun org-babel-get-colnames (table)
 1486. "Return the column names of TABLE.
 1487. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1488. colnames, and the `cdr' of which contains a list of the column
 1489. names."
 1490. (if (eq 'hline (nth 1 table))
 1491. (cons (cddr table) (car table))
 1492. (cons (cdr table) (car table))))
 1493. (defun org-babel-get-rownames (table)
 1494. "Return the row names of TABLE.
 1495. Return a cons cell, the `car' of which contains the TABLE less
 1496. rownames, and the `cdr' of which contains a list of the rownames.
 1497. Note: this function removes any hlines in TABLE."
 1498. (let* ((table (org-babel-del-hlines table))
 1499. (rownames (funcall (lambda ()
 1500. (let ((tp table))
 1501. (mapcar
 1502. (lambda (_row)
 1503. (prog1
 1504. (pop (car tp))
 1505. (setq tp (cdr tp))))
 1506. table))))))
 1507. (cons table rownames)))
 1508. (defun org-babel-put-colnames (table colnames)
 1509. "Add COLNAMES to TABLE if they exist."
 1510. (if colnames (apply 'list colnames 'hline table) table))
 1511. (defun org-babel-put-rownames (table rownames)
 1512. "Add ROWNAMES to TABLE if they exist."
 1513. (if rownames
 1514. (mapcar (lambda (row)
 1515. (if (listp row)
 1516. (cons (or (pop rownames) "") row)
 1517. row)) table)
 1518. table))
 1519. (defun org-babel-pick-name (names selector)
 1520. "Select one out of an alist of row or column names.
 1521. SELECTOR can be either a list of names in which case those names
 1522. will be returned directly, or an index into the list NAMES in
 1523. which case the indexed names will be return."
 1524. (if (listp selector)
 1525. selector
 1526. (when names
 1527. (if (and selector (symbolp selector) (not (equal t selector)))
 1528. (cdr (assoc selector names))
 1529. (if (integerp selector)
 1530. (nth (- selector 1) names)
 1531. (cdr (car (last names))))))))
 1532. (defun org-babel-disassemble-tables (vars hlines colnames rownames)
 1533. "Parse tables for further processing.
 1534. Process the variables in VARS according to the HLINES,
 1535. ROWNAMES and COLNAMES header arguments. Return a list consisting
 1536. of the vars, cnames and rnames."
 1537. (let (cnames rnames)
 1538. (list
 1539. (mapcar
 1540. (lambda (var)
 1541. (when (listp (cdr var))
 1542. (when (and (not (equal colnames "no"))
 1543. (or colnames (and (eq (nth 1 (cdr var)) 'hline)
 1544. (not (member 'hline (cddr (cdr var)))))))
 1545. (let ((both (org-babel-get-colnames (cdr var))))
 1546. (setq cnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1547. cnames))
 1548. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1549. (when (and rownames (not (equal rownames "no")))
 1550. (let ((both (org-babel-get-rownames (cdr var))))
 1551. (setq rnames (cons (cons (car var) (cdr both))
 1552. rnames))
 1553. (setq var (cons (car var) (car both)))))
 1554. (when (and hlines (not (equal hlines "yes")))
 1555. (setq var (cons (car var) (org-babel-del-hlines (cdr var))))))
 1556. var)
 1557. vars)
 1558. (reverse cnames) (reverse rnames))))
 1559. (defun org-babel-reassemble-table (table colnames rownames)
 1560. "Add column and row names to a table.
 1561. Given a TABLE and set of COLNAMES and ROWNAMES add the names
 1562. to the table for reinsertion to org-mode."
 1563. (if (listp table)
 1564. (let ((table (if (and rownames (= (length table) (length rownames)))
 1565. (org-babel-put-rownames table rownames) table)))
 1566. (if (and colnames (listp (car table)) (= (length (car table))
 1567. (length colnames)))
 1568. (org-babel-put-colnames table colnames) table))
 1569. table))
 1570. (defun org-babel-where-is-src-block-head (&optional src-block)
 1571. "Find where the current source block begins.
 1572. If optional argument SRC-BLOCK is `src-block' type element, find
 1573. its current beginning instead.
 1574. Return the point at the beginning of the current source block.
 1575. Specifically at the beginning of the #+BEGIN_SRC line. Also set
 1576. match-data relatively to `org-babel-src-block-regexp', which see.
 1577. If the point is not on a source block then return nil."
 1578. (let ((element (or src-block (org-element-at-point))))
 1579. (when (eq (org-element-type element) 'src-block)
 1580. (let ((end (org-element-property :end element)))
 1581. (org-with-wide-buffer
 1582. ;; Ensure point is not on a blank line after the block.
 1583. (beginning-of-line)
 1584. (skip-chars-forward " \r\t\n" end)
 1585. (when (< (point) end)
 1586. (prog1 (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1587. (looking-at org-babel-src-block-regexp))))))))
 1588. ;;;###autoload
 1589. (defun org-babel-goto-src-block-head ()
 1590. "Go to the beginning of the current code block."
 1591. (interactive)
 1592. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1593. (if head (goto-char head) (error "Not currently in a code block"))))
 1594. ;;;###autoload
 1595. (defun org-babel-goto-named-src-block (name)
 1596. "Go to a named source-code block."
 1597. (interactive
 1598. (let ((completion-ignore-case t)
 1599. (case-fold-search t)
 1600. (all-block-names (org-babel-src-block-names)))
 1601. (list (completing-read
 1602. "source-block name: " all-block-names nil t
 1603. (let* ((context (org-element-context))
 1604. (type (org-element-type context))
 1605. (noweb-ref
 1606. (and (memq type '(inline-src-block src-block))
 1607. (org-in-regexp (org-babel-noweb-wrap)))))
 1608. (cond
 1609. (noweb-ref
 1610. (buffer-substring
 1611. (+ (car noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-start))
 1612. (- (cdr noweb-ref) (length org-babel-noweb-wrap-end))))
 1613. ((memq type '(babel-call inline-babel-call)) ;#+CALL:
 1614. (org-element-property :call context))
 1615. ((car (org-element-property :results context))) ;#+RESULTS:
 1616. ((let ((symbol (thing-at-point 'symbol))) ;Symbol.
 1617. (and symbol
 1618. (member-ignore-case symbol all-block-names)
 1619. symbol)))
 1620. (t "")))))))
 1621. (let ((point (org-babel-find-named-block name)))
 1622. (if point
 1623. ;; Taken from `org-open-at-point'.
 1624. (progn (org-mark-ring-push) (goto-char point) (org-show-context))
 1625. (message "source-code block `%s' not found in this buffer" name))))
 1626. (defun org-babel-find-named-block (name)
 1627. "Find a named source-code block.
 1628. Return the location of the source block identified by source
 1629. NAME, or nil if no such block exists. Set match data according
 1630. to `org-babel-named-src-block-regexp'."
 1631. (save-excursion
 1632. (goto-char (point-min))
 1633. (let ((regexp (org-babel-named-src-block-regexp-for-name name)))
 1634. (or (and (looking-at regexp)
 1635. (progn (goto-char (match-beginning 1))
 1636. (line-beginning-position)))
 1637. (ignore-errors (org-next-block 1 nil regexp))))))
 1638. (defun org-babel-src-block-names (&optional file)
 1639. "Returns the names of source blocks in FILE or the current buffer."
 1640. (with-current-buffer (if file (find-file-noselect file) (current-buffer))
 1641. (org-with-point-at 1
 1642. (let ((regexp "^[ \t]*#\\+begin_src ")
 1643. (case-fold-search t)
 1644. (names nil))
 1645. (while (re-search-forward regexp nil t)
 1646. (let ((element (org-element-at-point)))
 1647. (when (eq 'src-block (org-element-type element))
 1648. (let ((name (org-element-property :name element)))
 1649. (when name (push name names))))))
 1650. names))))
 1651. ;;;###autoload
 1652. (defun org-babel-goto-named-result (name)
 1653. "Go to a named result."
 1654. (interactive
 1655. (let ((completion-ignore-case t))
 1656. (list (completing-read "Source-block name: "
 1657. (org-babel-result-names) nil t))))
 1658. (let ((point (org-babel-find-named-result name)))
 1659. (if point
 1660. ;; taken from `org-open-at-point'
 1661. (progn (goto-char point) (org-show-context))
 1662. (message "result `%s' not found in this buffer" name))))
 1663. (defun org-babel-find-named-result (name)
 1664. "Find a named result.
 1665. Return the location of the result named NAME in the current
 1666. buffer or nil if no such result exists."
 1667. (save-excursion
 1668. (goto-char (point-min))
 1669. (let ((case-fold-search t)
 1670. (re (format "^[ \t]*#\\+%s.*?:[ \t]*%s[ \t]*$"
 1671. org-babel-results-keyword
 1672. (regexp-quote name))))
 1673. (catch :found
 1674. (while (re-search-forward re nil t)
 1675. (let ((element (org-element-at-point)))
 1676. (when (or (eq (org-element-type element) 'keyword)
 1677. (< (point)
 1678. (org-element-property :post-affiliated element)))
 1679. (throw :found (line-beginning-position)))))))))
 1680. (defun org-babel-result-names (&optional file)
 1681. "Returns the names of results in FILE or the current buffer."
 1682. (save-excursion
 1683. (when file (find-file file)) (goto-char (point-min))
 1684. (let ((case-fold-search t) names)
 1685. (while (re-search-forward org-babel-result-w-name-regexp nil t)
 1686. (setq names (cons (match-string-no-properties 9) names)))
 1687. names)))
 1688. ;;;###autoload
 1689. (defun org-babel-next-src-block (&optional arg)
 1690. "Jump to the next source block.
 1691. With optional prefix argument ARG, jump forward ARG many source blocks."
 1692. (interactive "p")
 1693. (org-next-block arg nil org-babel-src-block-regexp))
 1694. ;;;###autoload
 1695. (defun org-babel-previous-src-block (&optional arg)
 1696. "Jump to the previous source block.
 1697. With optional prefix argument ARG, jump backward ARG many source blocks."
 1698. (interactive "p")
 1699. (org-previous-block arg org-babel-src-block-regexp))
 1700. (defvar org-babel-load-languages)
 1701. ;;;###autoload
 1702. (defun org-babel-mark-block ()
 1703. "Mark current src block."
 1704. (interactive)
 1705. (let ((head (org-babel-where-is-src-block-head)))
 1706. (when head
 1707. (save-excursion
 1708. (goto-char head)
 1709. (looking-at org-babel-src-block-regexp))
 1710. (push-mark (match-end 5) nil t)
 1711. (goto-char (match-beginning 5)))))
 1712. (defun org-babel-demarcate-block (&optional arg)
 1713. "Wrap or split the code in the region or on the point.
 1714. When called from inside of a code block the current block is
 1715. split. When called from outside of a code block a new code block
 1716. is created. In both cases if the region is demarcated and if the
 1717. region is not active then the point is demarcated."
 1718. (interactive "P")
 1719. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 1720. (start (org-babel-where-is-src-block-head))
 1721. (block (and start (match-string 0)))
 1722. (headers (and start (match-string 4)))
 1723. (stars (concat (make-string (or (org-current-level) 1) ?*) " "))
 1724. (lower-case-p (and block
 1725. (let (case-fold-search)
 1726. (string-match-p "#\\+begin_src" block)))))
 1727. (if info
 1728. (mapc
 1729. (lambda (place)
 1730. (save-excursion
 1731. (goto-char place)
 1732. (let ((lang (nth 0 info))
 1733. (indent (make-string (org-get-indentation) ?\s)))
 1734. (when (string-match "^[[:space:]]*$"
 1735. (buffer-substring (point-at-bol)
 1736. (point-at-eol)))
 1737. (delete-region (point-at-bol) (point-at-eol)))
 1738. (insert (concat
 1739. (if (looking-at "^") "" "\n")
 1740. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")
 1741. (if arg stars indent) "\n"
 1742. indent (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1743. lang
 1744. (if (> (length headers) 1)
 1745. (concat " " headers) headers)
 1746. (if (looking-at "[\n\r]")
 1747. ""
 1748. (concat "\n" (make-string (current-column) ? )))))))
 1749. (move-end-of-line 2))
 1750. (sort (if (org-region-active-p) (list (mark) (point)) (list (point))) #'>))
 1751. (let ((start (point))
 1752. (lang (completing-read
 1753. "Lang: "
 1754. (mapcar #'symbol-name
 1755. (delete-dups
 1756. (append (mapcar #'car org-babel-load-languages)
 1757. (mapcar (lambda (el) (intern (car el)))
 1758. org-src-lang-modes))))))
 1759. (body (delete-and-extract-region
 1760. (if (org-region-active-p) (mark) (point)) (point))))
 1761. (insert (concat (if (looking-at "^") "" "\n")
 1762. (if arg (concat stars "\n") "")
 1763. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+begin_src ")
 1764. lang "\n"
 1765. body
 1766. (if (or (= (length body) 0)
 1767. (string-suffix-p "\r" body)
 1768. (string-suffix-p "\n" body)) "" "\n")
 1769. (funcall (if lower-case-p 'downcase 'upcase) "#+end_src\n")))
 1770. (goto-char start) (move-end-of-line 1)))))
 1771. (defun org-babel--insert-results-keyword (name hash)
 1772. "Insert RESULTS keyword with NAME value at point.
 1773. If NAME is nil, results are anonymous. HASH is a string used as
 1774. the results hash, or nil. Leave point before the keyword."
 1775. (save-excursion (insert "\n")) ;open line to indent.
 1776. (org-indent-line)
 1777. (delete-char 1)
 1778. (insert (concat "#+" org-babel-results-keyword
 1779. (cond ((not hash) nil)
 1780. (org-babel-hash-show-time
 1781. (format "[%s %s]"
 1782. (format-time-string "<%F %T>")
 1783. hash))
 1784. (t (format "[%s]" hash)))
 1785. ":"
 1786. (when name (concat " " name))
 1787. "\n"))
 1788. ;; Make sure results are going to be followed by at least one blank
 1789. ;; line so they do not get merged with the next element, e.g.,
 1790. ;;
 1791. ;; #+results:
 1792. ;; : 1
 1793. ;;
 1794. ;; : fixed-width area, unrelated to the above.
 1795. (unless (looking-at "^[ \t]*$") (save-excursion (insert "\n")))
 1796. (beginning-of-line 0)
 1797. (when hash (org-babel-hide-hash)))
 1798. (defun org-babel--clear-results-maybe (hash)
 1799. "Clear results when hash doesn't match HASH.
 1800. When results hash does not match HASH, remove RESULTS keyword at
 1801. point, along with related contents. Do nothing if HASH is nil.
 1802. Return a non-nil value if results were cleared. In this case,
 1803. leave point where new results should be inserted."
 1804. (when hash
 1805. (looking-at org-babel-result-regexp)
 1806. (unless (string= (match-string 1) hash)
 1807. (let* ((e (org-element-at-point))
 1808. (post (copy-marker (org-element-property :post-affiliated e))))
 1809. ;; Delete contents.
 1810. (delete-region post
 1811. (save-excursion
 1812. (goto-char (org-element-property :end e))
 1813. (skip-chars-backward " \t\n")
 1814. (line-beginning-position 2)))
 1815. ;; Delete RESULT keyword. However, if RESULTS keyword is
 1816. ;; orphaned, ignore this part. The deletion above already
 1817. ;; took care of it.
 1818. (unless (= (point) post)
 1819. (delete-region (line-beginning-position)
 1820. (line-beginning-position 2)))
 1821. (goto-char post)
 1822. (set-marker post nil)
 1823. t))))
 1824. (defun org-babel-where-is-src-block-result (&optional insert _info hash)
 1825. "Find where the current source block results begin.
 1826. Return the point at the beginning of the result of the current
 1827. source block, specifically at the beginning of the results line.
 1828. If no result exists for this block return nil, unless optional
 1829. argument INSERT is non-nil. In this case, create a results line
 1830. following the source block and return the position at its
 1831. beginning. In the case of inline code, remove the results part
 1832. instead.
 1833. If optional argument HASH is a string, remove contents related to
 1834. RESULTS keyword if its hash is different. Then update the latter
 1835. to HASH."
 1836. (let ((context (org-element-context)))
 1837. (catch :found
 1838. (org-with-wide-buffer
 1839. (pcase (org-element-type context)
 1840. ((or `inline-babel-call `inline-src-block)
 1841. ;; Results for inline objects are located right after them.
 1842. ;; There is no RESULTS line to insert either.
 1843. (let ((limit (org-element-property
 1844. :contents-end (org-element-property :parent context))))
 1845. (goto-char (org-element-property :end context))
 1846. (skip-chars-forward " \t\n" limit)
 1847. (throw :found
 1848. (and
 1849. (< (point) limit)
 1850. (let ((result (org-element-context)))
 1851. (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 1852. (string= (org-element-property :key result)
 1853. "results")
 1854. (if (not insert) (point)
 1855. (delete-region
 1856. (point)
 1857. (progn
 1858. (goto-char (org-element-property :end result))
 1859. (skip-chars-backward " \t")
 1860. (point)))
 1861. (point))))))))
 1862. ((or `babel-call `src-block)
 1863. (let* ((name (org-element-property :name context))
 1864. (named-results (and name (org-babel-find-named-result name))))
 1865. (goto-char (or named-results (org-element-property :end context)))
 1866. (cond
 1867. ;; Existing results named after the current source.
 1868. (named-results
 1869. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1870. (org-babel--insert-results-keyword name hash))
 1871. (throw :found (point)))
 1872. ;; Named results expect but none to be found.
 1873. (name)
 1874. ;; No possible anonymous results at the very end of
 1875. ;; buffer or outside CONTEXT parent.
 1876. ((eq (point)
 1877. (or (org-element-property
 1878. :contents-end (org-element-property :parent context))
 1879. (point-max))))
 1880. ;; Check if next element is an anonymous result below
 1881. ;; the current block.
 1882. ((let* ((next (org-element-at-point))
 1883. (end (save-excursion
 1884. (goto-char
 1885. (org-element-property :post-affiliated next))
 1886. (line-end-position)))
 1887. (empty-result-re (concat org-babel-result-regexp "$"))
 1888. (case-fold-search t))
 1889. (re-search-forward empty-result-re end t))
 1890. (beginning-of-line)
 1891. (when (org-babel--clear-results-maybe hash)
 1892. (org-babel--insert-results-keyword nil hash))
 1893. (throw :found (point))))))
 1894. ;; Ignore other elements.
 1895. (_ (throw :found nil))))
 1896. ;; No result found. Insert a RESULTS keyword below element, if
 1897. ;; appropriate. In this case, ensure there is an empty line
 1898. ;; after the previous element.
 1899. (when insert
 1900. (save-excursion
 1901. (goto-char (min (org-element-property :end context) (point-max)))
 1902. (skip-chars-backward " \t\n")
 1903. (forward-line)
 1904. (unless (bolp) (insert "\n"))
 1905. (insert "\n")
 1906. (org-babel--insert-results-keyword
 1907. (org-element-property :name context) hash)
 1908. (point))))))
 1909. (defun org-babel-read-element (element)
 1910. "Read ELEMENT into emacs-lisp.
 1911. Return nil if ELEMENT cannot be read."
 1912. (org-with-wide-buffer
 1913. (goto-char (org-element-property :post-affiliated element))
 1914. (pcase (org-element-type element)
 1915. (`fixed-width
 1916. (let ((v (org-trim (org-element-property :value element))))
 1917. (or (org-babel--string-to-number v) v)))
 1918. (`table (org-babel-read-table))
 1919. (`plain-list (org-babel-read-list))
 1920. (`example-block
 1921. (let ((v (org-element-property :value element)))
 1922. (if (or org-src-preserve-indentation
 1923. (org-element-property :preserve-indent element))
 1924. v
 1925. (org-remove-indentation v))))
 1926. (`export-block
 1927. (org-remove-indentation (org-element-property :value element)))
 1928. (`paragraph
 1929. ;; Treat paragraphs containing a single link specially.
 1930. (skip-chars-forward " \t")
 1931. (if (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1932. (save-excursion
 1933. (goto-char (match-end 0))
 1934. (skip-chars-forward " \r\t\n")
 1935. (<= (org-element-property :end element)
 1936. (point))))
 1937. (org-babel-read-link)
 1938. (buffer-substring-no-properties
 1939. (org-element-property :contents-begin element)
 1940. (org-element-property :contents-end element))))
 1941. ((or `center-block `quote-block `verse-block `special-block)
 1942. (org-remove-indentation
 1943. (buffer-substring-no-properties
 1944. (org-element-property :contents-begin element)
 1945. (org-element-property :contents-end element))))
 1946. (_ nil))))
 1947. (defun org-babel-read-result ()
 1948. "Read the result at point into emacs-lisp."
 1949. (and (not (save-excursion
 1950. (beginning-of-line)
 1951. (looking-at-p "[ \t]*$")))
 1952. (org-babel-read-element (org-element-at-point))))
 1953. (defun org-babel-read-table ()
 1954. "Read the table at point into emacs-lisp."
 1955. (mapcar (lambda (row)
 1956. (if (and (symbolp row) (equal row 'hline)) row
 1957. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval)) row)))
 1958. (org-table-to-lisp)))
 1959. (defun org-babel-read-list ()
 1960. "Read the list at point into emacs-lisp."
 1961. (mapcar (lambda (el) (org-babel-read el 'inhibit-lisp-eval))
 1962. (cdr (org-list-to-lisp))))
 1963. (defvar org-link-types-re)
 1964. (defun org-babel-read-link ()
 1965. "Read the link at point into emacs-lisp.
 1966. If the path of the link is a file path it is expanded using
 1967. `expand-file-name'."
 1968. (let* ((case-fold-search t)
 1969. (raw (and (looking-at org-bracket-link-regexp)
 1970. (org-no-properties (match-string 1))))
 1971. (type (and (string-match org-link-types-re raw)
 1972. (match-string 1 raw))))
 1973. (cond
 1974. ((not type) (expand-file-name raw))
 1975. ((string= type "file")
 1976. (and (string-match "file\\(.*\\):\\(.+\\)" raw)
 1977. (expand-file-name (match-string 2 raw))))
 1978. (t raw))))
 1979. (defun org-babel-format-result (result &optional sep)
 1980. "Format RESULT for writing to file."
 1981. (let ((echo-res (lambda (r) (if (stringp r) r (format "%S" r)))))
 1982. (if (listp result)
 1983. ;; table result
 1984. (orgtbl-to-generic
 1985. result (list :sep (or sep "\t") :fmt echo-res))
 1986. ;; scalar result
 1987. (funcall echo-res result))))
 1988. (defun org-babel-insert-result (result &optional result-params info hash lang)
 1989. "Insert RESULT into the current buffer.
 1990. By default RESULT is inserted after the end of the current source
 1991. block. The RESULT of an inline source block usually will be
 1992. wrapped inside a `results' macro and placed on the same line as
 1993. the inline source block. The macro is stripped upon export.
 1994. Multiline and non-scalar RESULTS from inline source blocks are
 1995. not allowed. With optional argument RESULT-PARAMS controls
 1996. insertion of results in the Org mode file. RESULT-PARAMS can
 1997. take the following values:
 1998. replace - (default option) insert results after the source block
 1999. or inline source block replacing any previously
 2000. inserted results.
 2001. silent -- no results are inserted into the Org buffer but
 2002. the results are echoed to the minibuffer and are
 2003. ingested by Emacs (a potentially time consuming
 2004. process).
 2005. file ---- the results are interpreted as a file path, and are
 2006. inserted into the buffer using the Org file syntax.
 2007. list ---- the results are interpreted as an Org list.
 2008. raw ----- results are added directly to the Org file. This is
 2009. a good option if you code block will output Org
 2010. formatted text.
 2011. drawer -- results are added directly to the Org file as with
 2012. \"raw\", but are wrapped in a RESULTS drawer or results
 2013. macro, allowing them to later be replaced or removed
 2014. automatically.
 2015. org ----- results are added inside of a \"src_org{}\" or \"#+BEGIN_SRC
 2016. org\" block depending on whether the current source block is
 2017. inline or not. They are not comma-escaped when inserted,
 2018. but Org syntax here will be discarded when exporting the
 2019. file.
 2020. html ---- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT HTML block
 2021. or html export snippet depending on whether the current
 2022. source block is inline or not. This is a good option
 2023. if your code block will output html formatted text.
 2024. latex --- results are added inside of a #+BEGIN_EXPORT LATEX
 2025. block or latex export snippet depending on whether the
 2026. current source block is inline or not. This is a good
 2027. option if your code block will output latex formatted
 2028. text.
 2029. code ---- the results are extracted in the syntax of the source
 2030. code of the language being evaluated and are added
 2031. inside of a source block with the source-code language
 2032. set appropriately. Also, source block inlining is
 2033. preserved in this case. Note this relies on the
 2034. optional LANG argument.
 2035. list ---- the results are rendered as a list. This option not
 2036. allowed for inline src blocks.
 2037. table --- the results are rendered as a table. This option not
 2038. allowed for inline src blocks.
 2039. INFO may provide the values of these header arguments (in the
 2040. `header-arguments-alist' see the docstring for
 2041. `org-babel-get-src-block-info'):
 2042. :file --- the name of the file to which output should be written.
 2043. :wrap --- the effect is similar to `latex' in RESULT-PARAMS but
 2044. using the argument supplied to specify the export block
 2045. or snippet type."
 2046. (cond ((stringp result)
 2047. (setq result (org-no-properties result))
 2048. (when (member "file" result-params)
 2049. (setq result (org-babel-result-to-file
 2050. result (when (assq :file-desc (nth 2 info))
 2051. (or (cdr (assq :file-desc (nth 2 info)))
 2052. result))))))
 2053. ((listp result))
 2054. (t (setq result (format "%S" result))))
 2055. (if (and result-params (member "silent" result-params))
 2056. (progn (message (replace-regexp-in-string "%" "%%" (format "%S" result)))
 2057. result)
 2058. (let ((inline (let ((context (org-element-context)))
 2059. (and (memq (org-element-type context)
 2060. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2061. context))))
 2062. (when inline
 2063. (let ((warning
 2064. (or (and (member "table" result-params) "`:results table'")
 2065. (and (listp result) "list result")
 2066. (and (string-match-p "\n." result) "multiline result")
 2067. (and (member "list" result-params) "`:results list'"))))
 2068. (when warning
 2069. (user-error "Inline error: %s cannot be used" warning))))
 2070. (save-excursion
 2071. (let* ((visible-beg (point-min-marker))
 2072. (visible-end (copy-marker (point-max) t))
 2073. (inline (let ((context (org-element-context)))
 2074. (and (memq (org-element-type context)
 2075. '(inline-babel-call inline-src-block))
 2076. context)))
 2077. (existing-result (org-babel-where-is-src-block-result t nil hash))
 2078. (results-switches (cdr (assq :results_switches (nth 2 info))))
 2079. ;; When results exist outside of the current visible
 2080. ;; region of the buffer, be sure to widen buffer to
 2081. ;; update them.
 2082. (outside-scope (and existing-result
 2083. (buffer-narrowed-p)
 2084. (or (> visible-beg existing-result)
 2085. (<= visible-end existing-result))))
 2086. beg end indent)
 2087. ;; Ensure non-inline results end in a newline.
 2088. (when (and (org-string-nw-p result)
 2089. (not inline)
 2090. (not (string-equal (substring result -1) "\n")))
 2091. (setq result (concat result "\n")))
 2092. (unwind-protect
 2093. (progn
 2094. (when outside-scope (widen))
 2095. (if existing-result (goto-char existing-result)
 2096. (goto-char (org-element-property :end inline))
 2097. (skip-chars-backward " \t"))
 2098. (unless inline
 2099. (setq indent (org-get-indentation))
 2100. (forward-line 1))
 2101. (setq beg (point))
 2102. (cond
 2103. (inline
 2104. ;; Make sure new results are separated from the
 2105. ;; source code by one space.
 2106. (unless existing-result
 2107. (insert " ")
 2108. (setq beg (point))))
 2109. ((member "replace" result-params)
 2110. (delete-region (point) (org-babel-result-end)))
 2111. ((member "append" result-params)
 2112. (goto-char (org-babel-result-end)) (setq beg (point-marker)))
 2113. ((member "prepend" result-params))) ; already there
 2114. (setq results-switches
 2115. (if results-switches (concat " " results-switches) ""))
 2116. (let ((wrap
 2117. (lambda (start finish &optional no-escape no-newlines
 2118. inline-start inline-finish)
 2119. (when inline
 2120. (setq start inline-start)
 2121. (setq finish inline-finish)
 2122. (setq no-newlines t))
 2123. (let ((before-finish (marker-position end)))
 2124. (goto-char end)
 2125. (insert (concat finish (unless no-newlines "\n")))
 2126. (goto-char beg)
 2127. (insert (concat start (unless no-newlines "\n")))
 2128. (unless no-escape
 2129. (org-escape-code-in-region
 2130. (min (point) before-finish) before-finish))
 2131. (goto-char end))))
 2132. (tabulablep
 2133. (lambda (r)
 2134. ;; Non-nil when result R can be turned into
 2135. ;; a table.
 2136. (and (listp r)
 2137. (null (cdr (last r)))
 2138. (cl-every
 2139. (lambda (e) (or (atom e) (null (cdr (last e)))))
 2140. result)))))
 2141. ;; insert results based on type
 2142. (cond
 2143. ;; Do nothing for an empty result.
 2144. ((null result))
 2145. ;; Insert a list if preferred.
 2146. ((member "list" result-params)
 2147. (insert
 2148. (org-trim
 2149. (org-list-to-generic
 2150. (cons 'unordered
 2151. (mapcar
 2152. (lambda (e)
 2153. (list (if (stringp e) e (format "%S" e))))
 2154. (if (listp result) result
 2155. (split-string result "\n" t))))
 2156. '(:splicep nil :istart "- " :iend "\n")))
 2157. "\n"))
 2158. ;; Try hard to print RESULT as a table. Give up if
 2159. ;; it contains an improper list.
 2160. ((funcall tabulablep result)
 2161. (goto-char beg)
 2162. (insert (concat (orgtbl-to-orgtbl
 2163. (if (cl-every
 2164. (lambda (e)
 2165. (or (eq e 'hline) (listp e)))
 2166. result)
 2167. result
 2168. (list result))
 2169. nil)
 2170. "\n"))
 2171. (goto-char beg)
 2172. (when (org-at-table-p) (org-table-align))
 2173. (goto-char (org-table-end)))
 2174. ;; Print verbatim a list that cannot be turned into
 2175. ;; a table.
 2176. ((listp result) (insert (format "%s\n" result)))
 2177. ((member "file" result-params)
 2178. (when inline
 2179. (setq result (org-macro-escape-arguments result)))
 2180. (insert result))
 2181. ((and inline (not (member "raw" result-params)))
 2182. (insert (org-macro-escape-arguments
 2183. (org-babel-chomp result "\n"))))
 2184. (t (goto-char beg) (insert result)))
 2185. (setq end (copy-marker (point) t))
 2186. ;; possibly wrap result
 2187. (cond
 2188. ((assq :wrap (nth 2 info))
 2189. (let ((name (or (cdr (assq :wrap (nth 2 info))) "results")))
 2190. (funcall wrap (concat "#+begin_" name)
 2191. (concat "#+end_" (car (split-string name)))
 2192. nil nil (concat "{{{results(@@" name ":") "@@)}}}")))
 2193. ((member "html" result-params)
 2194. (funcall wrap "#+begin_export html" "#+end_export" nil nil
 2195. "{{{results(@@html:" "@@)}}}"))
 2196. ((member "latex" result-params)
 2197. (funcall wrap "#+begin_export latex" "#+end_export" nil nil
 2198. "{{{results(@@latex:" "@@)}}}"))
 2199. ((member "org" result-params)
 2200. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2201. (funcall wrap "#+begin_src org" "#+end_src" nil nil
 2202. "{{{results(src_org{" "})}}}"))
 2203. ((member "code" result-params)
 2204. (let ((lang (or lang "none")))
 2205. (funcall wrap (format "#+begin_src %s%s" lang results-switches)
 2206. "#+end_src" nil nil
 2207. (format "{{{results(src_%s[%s]{" lang results-switches)
 2208. "})}}}")))
 2209. ((member "raw" result-params)
 2210. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle)))
 2211. ((or (member "drawer" result-params)
 2212. ;; Stay backward compatible with <7.9.2
 2213. (member "wrap" result-params))
 2214. (goto-char beg) (when (org-at-table-p) (org-cycle))
 2215. (funcall wrap ":results:" ":end:" 'no-escape nil
 2216. "{{{results(" ")}}}"))
 2217. ((and inline (member "file" result-params))
 2218. (funcall wrap nil nil nil nil "{{{results(" ")}}}"))
 2219. ((and (not (funcall tabulablep result))
 2220. (not (member "file" result-params)))
 2221. (let ((org-babel-inline-result-wrap
 2222. ;; Hard code {{{results(...)}}} on top of
 2223. ;; customization.
 2224. (format "{{{results(%s)}}}"
 2225. org-babel-inline-result-wrap)))
 2226. (org-babel-examplify-region
 2227. beg end results-switches inline)))))
 2228. ;; Possibly indent results in par with #+results line.
 2229. (when (and (not inline) (numberp indent) (> indent 0)
 2230. ;; In this case `table-align' does the work
 2231. ;; for us.
 2232. (not (and (listp result)
 2233. (member "append" result-params))))
 2234. (indent-rigidly beg end indent))
 2235. (if (null result)
 2236. (if (member "value" result-params)
 2237. (message "Code block returned no value.")
 2238. (message "Code block produced no output."))
 2239. (message "Code block evaluation complete.")))
 2240. (set-marker end nil)
 2241. (when outside-scope (narrow-to-region visible-beg visible-end))
 2242. (set-marker visible-beg nil)
 2243. (set-marker visible-end nil)))))))
 2244. (defun org-babel-remove-result (&optional info keep-keyword)
 2245. "Remove the result of the current source block."
 2246. (interactive)
 2247. (let ((location (org-babel-where-is-src-block-result nil info)))
 2248. (when location
 2249. (save-excursion
 2250. (goto-char location)
 2251. (when (looking-at (concat org-babel-result-regexp ".*$"))
 2252. (delete-region
 2253. (if keep-keyword (line-beginning-position 2)
 2254. (save-excursion
 2255. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2256. (line-beginning-position 2)))
 2257. (progn (forward-line) (org-babel-result-end))))))))
 2258. (defun org-babel-remove-inline-result (&optional datum)
 2259. "Remove the result of the current inline-src-block or babel call.
 2260. The result must be wrapped in a `results' macro to be removed.
 2261. Leading white space is trimmed."
 2262. (interactive)
 2263. (let* ((el (or datum (org-element-context))))
 2264. (when (memq (org-element-type el) '(inline-src-block inline-babel-call))
 2265. (org-with-wide-buffer
 2266. (goto-char (org-element-property :end el))
 2267. (skip-chars-backward " \t")
 2268. (let ((result (save-excursion
 2269. (skip-chars-forward
 2270. " \t\n"
 2271. (org-element-property
 2272. :contents-end (org-element-property :parent el)))
 2273. (org-element-context))))
 2274. (when (and (eq (org-element-type result) 'macro)
 2275. (string= (org-element-property :key result) "results"))
 2276. (delete-region ; And leading whitespace.
 2277. (point)
 2278. (progn (goto-char (org-element-property :end result))
 2279. (skip-chars-backward " \t\n")
 2280. (point)))))))))
 2281. (defun org-babel-remove-result-one-or-many (x)
 2282. "Remove the result of the current source block.
 2283. If called with a prefix argument, remove all result blocks
 2284. in the buffer."
 2285. (interactive "P")
 2286. (if x
 2287. (org-babel-map-src-blocks nil (org-babel-remove-result))
 2288. (org-babel-remove-result)))
 2289. (defun org-babel-result-end ()
 2290. "Return the point at the end of the current set of results."
 2291. (cond ((looking-at-p "^[ \t]*$") (point)) ;no result
 2292. ((looking-at-p (format "^[ \t]*%s[ \t]*$" org-bracket-link-regexp))
 2293. (line-beginning-position 2))
 2294. (t
 2295. (let ((element (org-element-at-point)))
 2296. (if (memq (org-element-type element)
 2297. ;; Possible results types.
 2298. '(drawer example-block export-block fixed-width item
 2299. plain-list src-block table))
 2300. (save-excursion
 2301. (goto-char (min (point-max) ;for narrowed buffers
 2302. (org-element-property :end element)))
 2303. (skip-chars-backward " \r\t\n")
 2304. (line-beginning-position 2))
 2305. (point))))))
 2306. (defun org-babel-result-to-file (result &optional description)
 2307. "Convert RESULT into an Org link with optional DESCRIPTION.
 2308. If the `default-directory' is different from the containing
 2309. file's directory then expand relative links."
 2310. (when (stringp result)
 2311. (format "[[file:%s]%s]"
 2312. (if (and default-directory
 2313. buffer-file-name
 2314. (not (string= (expand-file-name default-directory)
 2315. (expand-file-name
 2316. (file-name-directory buffer-file-name)))))
 2317. (expand-file-name result default-directory)
 2318. result)
 2319. (if description (concat "[" description "]") ""))))
 2320. (defun org-babel-examplify-region (beg end &optional results-switches inline)
 2321. "Comment out region using the inline `==' or `: ' org example quote."
 2322. (interactive "*r")
 2323. (let ((maybe-cap
 2324. (lambda (str)
 2325. (if org-babel-uppercase-example-markers (upcase str) str))))
 2326. (if inline
 2327. (save-excursion
 2328. (goto-char beg)
 2329. (insert (format org-babel-inline-result-wrap
 2330. (delete-and-extract-region beg end))))
 2331. (let ((size (count-lines beg end)))
 2332. (save-excursion
 2333. (cond ((= size 0)) ; do nothing for an empty result
 2334. ((< size org-babel-min-lines-for-block-output)
 2335. (goto-char beg)
 2336. (dotimes (_ size)
 2337. (beginning-of-line 1) (insert ": ") (forward-line 1)))
 2338. (t
 2339. (goto-char beg)
 2340. (insert (if results-switches
 2341. (format "%s%s\n"
 2342. (funcall maybe-cap "#+begin_example")
 2343. results-switches)
 2344. (funcall maybe-cap "#+begin_example\n")))
 2345. (let ((p (point)))
 2346. (if (markerp end) (goto-char end) (forward-char (- end beg)))
 2347. (org-escape-code-in-region p (point)))
 2348. (insert (funcall maybe-cap "#+end_example\n")))))))))
 2349. (defun org-babel-update-block-body (new-body)
 2350. "Update the body of the current code block to NEW-BODY."
 2351. (let ((element (org-element-at-point)))
 2352. (unless (eq (org-element-type element) 'src-block)
 2353. (error "Not in a source block"))
 2354. (goto-char (org-babel-where-is-src-block-head element))
 2355. (let* ((ind (org-get-indentation))
 2356. (body-start (line-beginning-position 2))
 2357. (body (org-element-normalize-string
 2358. (if (or org-src-preserve-indentation
 2359. (org-element-property :preserve-indent element))
 2360. new-body
 2361. (with-temp-buffer
 2362. (insert (org-remove-indentation new-body))
 2363. (indent-rigidly
 2364. (point-min)
 2365. (point-max)
 2366. (+ ind org-edit-src-content-indentation))
 2367. (buffer-string))))))
 2368. (delete-region body-start
 2369. (org-with-wide-buffer
 2370. (goto-char (org-element-property :end element))
 2371. (skip-chars-backward " \t\n")
 2372. (line-beginning-position)))
 2373. (goto-char body-start)
 2374. (insert body))))
 2375. (defun org-babel-merge-params (&rest plists)
 2376. "Combine all parameter association lists in PLISTS.
 2377. Later elements of PLISTS override the values of previous elements.
 2378. This takes into account some special considerations for certain
 2379. parameters when merging lists."
 2380. (let* ((results-exclusive-groups
 2381. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2382. (cdr (assq 'results org-babel-common-header-args-w-values))))
 2383. (exports-exclusive-groups
 2384. (mapcar (lambda (group) (mapcar #'symbol-name group))
 2385. (cdr (assq 'exports org-babel-common-header-args-w-values))))
 2386. (merge
 2387. (lambda (exclusive-groups &rest result-params)
 2388. ;; Maintain exclusivity of mutually exclusive parameters,
 2389. ;; as defined in EXCLUSIVE-GROUPS while merging lists in
 2390. ;; RESULT-PARAMS.
 2391. (let (output)
 2392. (dolist (new-params result-params (delete-dups output))
 2393. (dolist (new-param new-params)
 2394. (dolist (exclusive-group exclusive-groups)
 2395. (when (member new-param exclusive-group)
 2396. (setq output (cl-remove-if
 2397. (lambda (o) (member o exclusive-group))
 2398. output))))
 2399. (push new-param output))))))
 2400. (variable-index 0) ;Handle positional arguments.
 2401. clearnames
 2402. params ;Final parameters list.
 2403. ;; Some keywords accept multiple values. We need to treat
 2404. ;; them specially.
 2405. vars results exports)
 2406. (dolist (plist plists)
 2407. (dolist (pair plist)
 2408. (pcase pair
 2409. (`(:var . ,value)
 2410. (let ((name (cond
 2411. ((listp value) (car value))
 2412. ((string-match "^\\([^= \f\t\n\r\v]+\\)[ \t]*=" value)
 2413. (intern (match-string 1 value)))
 2414. (t nil))))
 2415. (cond
 2416. (name
 2417. (setq vars
 2418. (append (if (not (assoc name vars)) vars
 2419. (push name clearnames)
 2420. (cl-remove-if (lambda (p) (equal name (car p)))
 2421. vars))
 2422. (list (cons name pair)))))
 2423. ((and vars (nth variable-index vars))
 2424. ;; If no name is given and we already have named
 2425. ;; variables then assign to named variables in order.
 2426. (let ((name (car (nth variable-index vars))))
 2427. ;; Clear out colnames and rownames for replace vars.
 2428. (push name clearnames)
 2429. (setf (cddr (nth variable-index vars))
 2430. (concat (symbol-name name) "=" value))
 2431. (cl-incf variable-index)))
 2432. (t (error "Variable \"%s\" must be assigned a default value"
 2433. (cdr pair))))))
 2434. (`(:results . ,value)
 2435. (setq results (funcall merge
 2436. results-exclusive-groups
 2437. results
 2438. (split-string
 2439. (if (stringp value) value (eval value t))))))
 2440. (`(,(or :file :file-ext) . ,value)
 2441. ;; `:file' and `:file-ext' are regular keywords but they
 2442. ;; imply a "file" `:results' and a "results" `:exports'.
 2443. (when value
 2444. (setq results
 2445. (funcall merge results-exclusive-groups results '("file")))
 2446. (unless (or (member "both" exports)
 2447. (member "none" exports)
 2448. (member "code" exports))
 2449. (setq exports
 2450. (funcall merge
 2451. exports-exclusive-groups exports '("results"))))
 2452. (push pair params)))
 2453. (`(:exports . ,value)
 2454. (setq exports (funcall merge
 2455. exports-exclusive-groups
 2456. exports
 2457. (split-string (or value "")))))
 2458. ;; Regular keywords: any value overwrites the previous one.
 2459. (_ (setq params (cons pair (assq-delete-all (car pair) params)))))))
 2460. ;; Handle `:var' and clear out colnames and rownames for replaced
 2461. ;; variables.
 2462. (setq params (nconc (mapcar (lambda (v) (cons :var (cddr v))) vars)
 2463. params))
 2464. (dolist (name clearnames)
 2465. (dolist (param '(:colname-names :rowname-names))
 2466. (when (assq param params)
 2467. (setf (cdr (assq param params))
 2468. (cl-remove-if (lambda (pair) (equal name (car pair)))
 2469. (cdr (assq param params))))
 2470. (setq params
 2471. (cl-remove-if (lambda (pair) (and (equal (car pair) param)
 2472. (null (cdr pair))))
 2473. params)))))
 2474. ;; Handle other special keywords, which accept multiple values.
 2475. (setq params (nconc (list (cons :results (mapconcat #'identity results " "))
 2476. (cons :exports (mapconcat #'identity exports " ")))
 2477. params))
 2478. ;; Return merged params.
 2479. params))
 2480. (defun org-babel-noweb-p (params context)
 2481. "Check if PARAMS require expansion in CONTEXT.
 2482. CONTEXT may be one of :tangle, :export or :eval."
 2483. (let ((allowed-values (cl-case context
 2484. (:tangle '("yes" "tangle" "no-export" "strip-export"))
 2485. (:eval '("yes" "no-export" "strip-export" "eval"))
 2486. (:export '("yes")))))
 2487. (cl-some (lambda (v) (member v allowed-values))
 2488. (split-string (or (cdr (assq :noweb params)) "")))))
 2489. (defun org-babel-expand-noweb-references (&optional info parent-buffer)
 2490. "Expand Noweb references in the body of the current source code block.
 2491. For example the following reference would be replaced with the
 2492. body of the source-code block named `example-block'.
 2493. <<example-block>>
 2494. Note that any text preceding the <<foo>> construct on a line will
 2495. be interposed between the lines of the replacement text. So for
 2496. example if <<foo>> is placed behind a comment, then the entire
 2497. replacement text will also be commented.
 2498. This function must be called from inside of the buffer containing
 2499. the source-code block which holds BODY.
 2500. In addition the following syntax can be used to insert the
 2501. results of evaluating the source-code block named `example-block'.
 2502. <<example-block()>>
 2503. Any optional arguments can be passed to example-block by placing
 2504. the arguments inside the parenthesis following the convention
 2505. defined by `org-babel-lob'. For example
 2506. <<example-block(a=9)>>
 2507. would set the value of argument \"a\" equal to \"9\". Note that
 2508. these arguments are not evaluated in the current source-code
 2509. block but are passed literally to the \"example-block\"."
 2510. (let* ((parent-buffer (or parent-buffer (current-buffer)))
 2511. (info (or info (org-babel-get-src-block-info 'light)))
 2512. (lang (nth 0 info))
 2513. (body (nth 1 info))
 2514. (ob-nww-start org-babel-noweb-wrap-start)
 2515. (ob-nww-end org-babel-noweb-wrap-end)
 2516. (new-body "")
 2517. (nb-add (lambda (text) (setq new-body (concat new-body text))))
 2518. index source-name evaluate prefix)
 2519. (with-temp-buffer
 2520. (setq-local org-babel-noweb-wrap-start ob-nww-start)
 2521. (setq-local org-babel-noweb-wrap-end ob-nww-end)
 2522. (insert body) (goto-char (point-min))
 2523. (setq index (point))
 2524. (while (and (re-search-forward (org-babel-noweb-wrap) nil t))
 2525. (save-match-data (setf source-name (match-string 1)))
 2526. (save-match-data (setq evaluate (string-match "(.*)" source-name)))
 2527. (save-match-data
 2528. (setq prefix
 2529. (buffer-substring (match-beginning 0)
 2530. (save-excursion
 2531. (beginning-of-line 1) (point)))))
 2532. ;; add interval to new-body (removing noweb reference)
 2533. (goto-char (match-beginning 0))
 2534. (funcall nb-add (buffer-substring index (point)))
 2535. (goto-char (match-end 0))
 2536. (setq index (point))
 2537. (funcall
 2538. nb-add
 2539. (with-current-buffer parent-buffer
 2540. (save-restriction
 2541. (widen)
 2542. (mapconcat ;; Interpose PREFIX between every line.
 2543. #'identity
 2544. (split-string
 2545. (if evaluate
 2546. (let ((raw (org-babel-ref-resolve source-name)))
 2547. (if (stringp raw) raw (format "%S" raw)))
 2548. (or
 2549. ;; Retrieve from the Library of Babel.
 2550. (nth 2 (assoc-string source-name org-babel-library-of-babel))
 2551. ;; Return the contents of headlines literally.
 2552. (save-excursion
 2553. (when (org-babel-ref-goto-headline-id source-name)
 2554. (org-babel-ref-headline-body)))
 2555. ;; Find the expansion of reference in this buffer.
 2556. (save-excursion
 2557. (goto-char (point-min))
 2558. (let* ((name-regexp
 2559. (org-babel-named-src-block-regexp-for-name
 2560. source-name))
 2561. (comment
 2562. (string= "noweb"
 2563. (cdr (assq :comments (nth 2 info)))))
 2564. (c-wrap
 2565. (lambda (s)
 2566. ;; Comment, according to LANG mode,
 2567. ;; string S. Return new string.
 2568. (with-temp-buffer
 2569. (funcall (intern (concat lang "-mode")))
 2570. (comment-region (point)
 2571. (progn (insert s) (point)))
 2572. (org-trim (buffer-string)))))
 2573. (expand-body
 2574. (lambda (i)
 2575. ;; Expand body of code blocked
 2576. ;; represented by block info I.
 2577. (let ((b (if (org-babel-noweb-p (nth 2 i) :eval)
 2578. (org-babel-expand-noweb-references i)
 2579. (nth 1 i))))
 2580. (if (not comment) b
 2581. (let ((cs (org-babel-tangle-comment-links i)))
 2582. (concat (funcall c-wrap (car cs)) "\n"
 2583. b "\n"
 2584. (funcall c-wrap (cadr cs)))))))))
 2585. (if (re-search-forward name-regexp nil t)
 2586. ;; Found a source block named SOURCE-NAME.
 2587. ;; Assume it is unique; do not look after
 2588. ;; `:noweb-ref' header argument.
 2589. (funcall expand-body
 2590. (org-babel-get-src-block-info 'light))
 2591. ;; Though luck. We go into the long process
 2592. ;; of checking each source block and expand
 2593. ;; those with a matching Noweb reference.
 2594. (let ((expansion nil))
 2595. (org-babel-map-src-blocks nil
 2596. (let* ((info (org-babel-get-src-block-info 'light))
 2597. (parameters (nth 2 info)))
 2598. (when (equal source-name
 2599. (cdr (assq :noweb-ref parameters)))
 2600. (push (funcall expand-body info) expansion)
 2601. (push (or (cdr (assq :noweb-sep parameters))
 2602. "\n")
 2603. expansion))))
 2604. (when expansion
 2605. (mapconcat #'identity
 2606. (nreverse (cdr expansion))
 2607. ""))))))
 2608. ;; Possibly raise an error if named block doesn't exist.
 2609. (if (or org-babel-noweb-error-all-langs
 2610. (member lang org-babel-noweb-error-langs))
 2611. (error "%s could not be resolved (see \
 2612. `org-babel-noweb-error-langs')"
 2613. (org-babel-noweb-wrap source-name))
 2614. "")))
 2615. "[\n\r]")
 2616. (concat "\n" prefix))))))
 2617. (funcall nb-add (buffer-substring index (point-max))))
 2618. new-body))
 2619. (defun org-babel--script-escape-inner (str)
 2620. (let (in-single in-double backslash out)
 2621. (mapc
 2622. (lambda (ch)
 2623. (setq
 2624. out
 2625. (if backslash
 2626. (progn
 2627. (setq backslash nil)
 2628. (cond
 2629. ((and in-single (eq ch ?'))
 2630. ;; Escaped single quote inside single quoted string:
 2631. ;; emit just a single quote, since we've changed the
 2632. ;; outer quotes to double.
 2633. (cons ch out))
 2634. ((eq ch ?\")
 2635. ;; Escaped double quote
 2636. (if in-single
 2637. ;; This should be interpreted as backslash+quote,
 2638. ;; not an escape. Emit a three backslashes
 2639. ;; followed by a quote (because one layer of
 2640. ;; quoting will be stripped by `org-babel-read').
 2641. (append (list ch ?\\ ?\\ ?\\) out)
 2642. ;; Otherwise we are in a double-quoted string. Emit
 2643. ;; a single escaped quote
 2644. (append (list ch ?\\) out)))
 2645. ((eq ch ?\\)
 2646. ;; Escaped backslash: emit a single escaped backslash
 2647. (append (list ?\\ ?\\) out))
 2648. ;; Other: emit a quoted backslash followed by whatever
 2649. ;; the character was (because one layer of quoting will
 2650. ;; be stripped by `org-babel-read').
 2651. (t (append (list ch ?\\ ?\\) out))))
 2652. (cl-case ch
 2653. (?\[ (if (or in-double in-single)
 2654. (cons ?\[ out)
 2655. (cons ?\( out)))
 2656. (?\] (if (or in-double in-single)
 2657. (cons ?\] out)
 2658. (cons ?\) out)))
 2659. (?\{ (if (or in-double in-single)
 2660. (cons ?\{ out)
 2661. (cons ?\( out)))
 2662. (?\} (if (or in-double in-single)
 2663. (cons ?\} out)
 2664. (cons ?\) out)))
 2665. (?, (if (or in-double in-single)
 2666. (cons ?, out) (cons ?\s out)))
 2667. (?\' (if in-double
 2668. (cons ?\' out)
 2669. (setq in-single (not in-single)) (cons ?\" out)))
 2670. (?\" (if in-single
 2671. (append (list ?\" ?\\) out)
 2672. (setq in-double (not in-double)) (cons ?\" out)))
 2673. (?\\ (unless (or in-single in-double)
 2674. (error "Can't handle backslash outside string in `org-babel-script-escape'"))
 2675. (setq backslash t)
 2676. out)
 2677. (t (cons ch out))))))
 2678. (string-to-list str))
 2679. (when (or in-single in-double)
 2680. (error "Unterminated string in `org-babel-script-escape'"))
 2681. (apply #'string (reverse out))))
 2682. (defun org-babel-script-escape (str &optional force)
 2683. "Safely convert tables into elisp lists."
 2684. (unless (stringp str)
 2685. (error "`org-babel-script-escape' expects a string"))
 2686. (let ((escaped
 2687. (cond
 2688. ((and (> (length str) 2)
 2689. (or (and (string-equal "[" (substring str 0 1))
 2690. (string-equal "]" (substring str -1)))
 2691. (and (string-equal "{" (substring str 0 1))
 2692. (string-equal "}" (substring str -1)))
 2693. (and (string-equal "(" (substring str 0 1))
 2694. (string-equal ")" (substring str -1)))))
 2695. (concat "'" (org-babel--script-escape-inner str)))
 2696. ((or force
 2697. (and (> (length str) 2)
 2698. (or (and (string-equal "'" (substring str 0 1))
 2699. (string-equal "'" (substring str -1)))
 2700. ;; We need to pass double-quoted strings
 2701. ;; through the backslash-twiddling bits, even
 2702. ;; though we don't need to change their
 2703. ;; delimiters.
 2704. (and (string-equal "\"" (substring str 0 1))
 2705. (string-equal "\"" (substring str -1))))))
 2706. (org-babel--script-escape-inner str))
 2707. (t str))))
 2708. (condition-case nil (org-babel-read escaped) (error escaped))))
 2709. (defun org-babel-read (cell &optional inhibit-lisp-eval)
 2710. "Convert the string value of CELL to a number if appropriate.
 2711. Otherwise if CELL looks like lisp (meaning it starts with a
 2712. \"(\", \"\\='\", \"\\=`\" or a \"[\") then read and evaluate it as
 2713. lisp, otherwise return it unmodified as a string. Optional
 2714. argument INHIBIT-LISP-EVAL inhibits lisp evaluation for
 2715. situations in which is it not appropriate."
 2716. (cond ((not (org-string-nw-p cell)) cell)
 2717. ((org-babel--string-to-number cell))
 2718. ((and (not inhibit-lisp-eval)
 2719. (or (memq (string-to-char cell) '(?\( ?' ?` ?\[))
 2720. (string= cell "*this*")))
 2721. (eval (read cell) t))
 2722. ((eq (string-to-char cell) ?\") (read cell))
 2723. (t (org-no-properties cell))))
 2724. (defun org-babel--string-to-number (string)
 2725. "If STRING represents a number return its value.
 2726. Otherwise return nil."
 2727. (and (string-match-p "\\`-?[0-9]*\\.?[0-9]*\\'" string)
 2728. (string-to-number string)))
 2729. (defun org-babel-import-elisp-from-file (file-name &optional separator)
 2730. "Read the results located at FILE-NAME into an elisp table.
 2731. If the table is trivial, then return it as a scalar."
 2732. (let (result)
 2733. (save-window-excursion
 2734. (with-temp-buffer
 2735. (condition-case err
 2736. (progn
 2737. (org-table-import file-name separator)
 2738. (delete-file file-name)
 2739. (setq result (mapcar (lambda (row)
 2740. (mapcar #'org-babel-string-read row))
 2741. (org-table-to-lisp))))
 2742. (error (message "Error reading results: %s" err) nil)))
 2743. (if (null (cdr result)) ;; if result is trivial vector, then scalarize it
 2744. (if (consp (car result))
 2745. (if (null (cdr (car result)))
 2746. (caar result)
 2747. result)
 2748. (car result))
 2749. result))))
 2750. (defun org-babel-string-read (cell)
 2751. "Strip nested \"s from around strings."
 2752. (org-babel-read (or (and (stringp cell)
 2753. (string-match "\\\"\\(.+\\)\\\"" cell)
 2754. (match-string 1 cell))
 2755. cell) t))
 2756. (defun org-babel-chomp (string &optional regexp)
 2757. "Strip a trailing space or carriage return from STRING.
 2758. The default regexp used is \"[ \\f\\t\\n\\r\\v]\" but another one
 2759. can be specified as the REGEXP argument."
 2760. (let ((regexp (or regexp "[ \f\t\n\r\v]")))
 2761. (while (and (> (length string) 0)
 2762. (string-match regexp (substring string -1)))
 2763. (setq string (substring string 0 -1)))
 2764. string))
 2765. (defun org-babel-process-file-name (name &optional no-quote-p)
 2766. "Prepare NAME to be used in an external process.
 2767. If NAME specifies a remote location, the remote portion of the
 2768. name is removed, since in that case the process will be executing
 2769. remotely. The file name is then processed by `expand-file-name'.
 2770. Unless second argument NO-QUOTE-P is non-nil, the file name is
 2771. additionally processed by `shell-quote-argument'"
 2772. (let ((f (org-babel-local-file-name (expand-file-name name))))
 2773. (if no-quote-p f (shell-quote-argument f))))
 2774. (defvar org-babel-temporary-directory)
 2775. (unless (or noninteractive (boundp 'org-babel-temporary-directory))
 2776. (defvar org-babel-temporary-directory
 2777. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2778. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2779. org-babel-temporary-directory)
 2780. (make-temp-file "babel-" t))
 2781. "Directory to hold temporary files created to execute code blocks.
 2782. Used by `org-babel-temp-file'. This directory will be removed on
 2783. Emacs shutdown."))
 2784. (defcustom org-babel-remote-temporary-directory "/tmp/"
 2785. "Directory to hold temporary files on remote hosts."
 2786. :group 'org-babel
 2787. :type 'string)
 2788. (defmacro org-babel-result-cond (result-params scalar-form &rest table-forms)
 2789. "Call the code to parse raw string results according to RESULT-PARAMS."
 2790. (declare (indent 1)
 2791. (debug (form form &rest form)))
 2792. (org-with-gensyms (params)
 2793. `(let ((,params ,result-params))
 2794. (unless (member "none" ,params)
 2795. (if (or (member "scalar" ,params)
 2796. (member "verbatim" ,params)
 2797. (member "html" ,params)
 2798. (member "code" ,params)
 2799. (member "pp" ,params)
 2800. (member "file" ,params)
 2801. (and (or (member "output" ,params)
 2802. (member "raw" ,params)
 2803. (member "org" ,params)
 2804. (member "drawer" ,params))
 2805. (not (member "table" ,params))))
 2806. ,scalar-form
 2807. ,@table-forms)))))
 2808. (def-edebug-spec org-babel-result-cond (form form body))
 2809. (defun org-babel-temp-file (prefix &optional suffix)
 2810. "Create a temporary file in the `org-babel-temporary-directory'.
 2811. Passes PREFIX and SUFFIX directly to `make-temp-file' with the
 2812. value of `temporary-file-directory' temporarily set to the value
 2813. of `org-babel-temporary-directory'."
 2814. (if (file-remote-p default-directory)
 2815. (let ((prefix
 2816. (concat (file-remote-p default-directory)
 2817. (expand-file-name
 2818. prefix org-babel-remote-temporary-directory))))
 2819. (make-temp-file prefix nil suffix))
 2820. (let ((temporary-file-directory
 2821. (or (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2822. (file-exists-p org-babel-temporary-directory)
 2823. org-babel-temporary-directory)
 2824. temporary-file-directory)))
 2825. (make-temp-file prefix nil suffix))))
 2826. (defun org-babel-remove-temporary-directory ()
 2827. "Remove `org-babel-temporary-directory' on Emacs shutdown."
 2828. (when (and (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2829. (file-exists-p org-babel-temporary-directory))
 2830. ;; taken from `delete-directory' in files.el
 2831. (condition-case nil
 2832. (progn
 2833. (mapc (lambda (file)
 2834. ;; This test is equivalent to
 2835. ;; (and (file-directory-p fn) (not (file-symlink-p fn)))
 2836. ;; but more efficient
 2837. (if (eq t (car (file-attributes file)))
 2838. (delete-directory file)
 2839. (delete-file file)))
 2840. ;; We do not want to delete "." and "..".
 2841. (directory-files org-babel-temporary-directory 'full
 2842. "^\\([^.]\\|\\.\\([^.]\\|\\..\\)\\).*"))
 2843. (delete-directory org-babel-temporary-directory))
 2844. (error
 2845. (message "Failed to remove temporary Org-babel directory %s"
 2846. (if (boundp 'org-babel-temporary-directory)
 2847. org-babel-temporary-directory
 2848. "[directory not defined]"))))))
 2849. (add-hook 'kill-emacs-hook 'org-babel-remove-temporary-directory)
 2850. (defun org-babel-one-header-arg-safe-p (pair safe-list)
 2851. "Determine if the PAIR is a safe babel header arg according to SAFE-LIST.
 2852. For the format of SAFE-LIST, see `org-babel-safe-header-args'."
 2853. (and (consp pair)
 2854. (keywordp (car pair))
 2855. (stringp (cdr pair))
 2856. (or
 2857. (memq (car pair) safe-list)
 2858. (let ((entry (assq (car pair) safe-list)))
 2859. (and entry
 2860. (consp entry)
 2861. (cond ((functionp (cdr entry))
 2862. (funcall (cdr entry) (cdr pair)))
 2863. ((listp (cdr entry))
 2864. (member (cdr pair) (cdr entry)))
 2865. (t nil)))))))
 2866. (defun org-babel-generate-file-param (src-name params)
 2867. "Calculate the filename for source block results.
 2868. The directory is calculated from the :output-dir property of the
 2869. source block; if not specified, use the current directory.
 2870. If the source block has a #+NAME and the :file parameter does not
 2871. contain any period characters, then the :file parameter is
 2872. treated as an extension, and the output file name is the
 2873. concatenation of the directory (as calculated above), the block
 2874. name, a period, and the parameter value as a file extension.
 2875. Otherwise, the :file parameter is treated as a full file name,
 2876. and the output file name is the directory (as calculated above)
 2877. plus the parameter value."
 2878. (let* ((file-cons (assq :file params))
 2879. (file-ext-cons (assq :file-ext params))
 2880. (file-ext (cdr-safe file-ext-cons))
 2881. (dir (cdr-safe (assq :output-dir params)))
 2882. fname)
 2883. ;; create the output-dir if it does not exist
 2884. (when dir
 2885. (make-directory dir t))
 2886. (if file-cons
 2887. ;; :file given; add :output-dir if given
 2888. (when dir
 2889. (setcdr file-cons (concat (file-name-as-directory dir) (cdr file-cons))))
 2890. ;; :file not given; compute from name and :file-ext if possible
 2891. (when (and src-name file-ext)
 2892. (if dir
 2893. (setq fname (concat (file-name-as-directory (or dir ""))
 2894. src-name "." file-ext))
 2895. (setq fname (concat src-name "." file-ext)))
 2896. (setq params (cons (cons :file fname) params))))
 2897. params))
 2898. (defun org-babel-graphical-output-file (params)
 2899. "File where a babel block should send graphical output, per PARAMS.
 2900. Return nil if no graphical output is expected. Raise an error if
 2901. the output file is ill-defined."
 2902. (let ((file (cdr (assq :file params))))
 2903. (cond (file (and (member "graphics" (cdr (assq :result-params params)))
 2904. file))
 2905. ((assq :file-ext params)
 2906. (user-error ":file-ext given but no :file generated; did you forget \
 2907. to name a block?"))
 2908. (t (user-error "No :file header argument given; cannot create \
 2909. graphical result")))))
 2910. (defun org-babel-make-language-alias (new old)
 2911. "Make source blocks of type NEW aliases for those of type OLD.
 2912. NEW and OLD should be strings. This function should be called
 2913. after the babel API for OLD-type source blocks is fully defined.
 2914. Callers of this function will probably want to add an entry to
 2915. `org-src-lang-modes' as well."
 2916. (dolist (fn '("execute" "expand-body" "prep-session"
 2917. "variable-assignments" "load-session"))
 2918. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" fn ":" old))))
 2919. (when (and sym (fboundp sym))
 2920. (defalias (intern (concat "org-babel-" fn ":" new)) sym))))
 2921. ;; Technically we don't need a `dolist' for just one variable, but
 2922. ;; we keep it for symmetry/ease of future expansion.
 2923. (dolist (var '("default-header-args"))
 2924. (let ((sym (intern-soft (concat "org-babel-" var ":" old))))
 2925. (when (and sym (boundp sym))
 2926. (defvaralias (intern (concat "org-babel-" var ":" new)) sym)))))
 2927. (defun org-babel-strip-quotes (string)
 2928. "Strip \\\"s from around a string, if applicable."
 2929. (org-unbracket-string "\"" "\"" string))
 2930. (provide 'ob-core)
 2931. ;; Local variables:
 2932. ;; generated-autoload-file: "org-loaddefs.el"
 2933. ;; End:
 2934. ;;; ob-core.el ends here